Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Mgr. Viera Miššíková, PhD.

pedagogický pracovník - odborný asistent

e-mail: krasnanova.viera@gmail.com

dr. Miššíková

Vzdelanie

2009 – 2013    Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Katedra logopédie - interný doktorand (PhD.)

2004 – 2009    Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave študijný odbor -  logopédia (Mgr.)

 

Doplňujúce vzdelanie:

2014    Hlasová reahabilitace a reedukace – praktický nácvikový kurz, Bratislava, SR

2013    Základní kurz hlasové reedukace a_rehabilitace, Bratislava, SR

2013    Nácvik hlasu a reči v praxi, Žilina, SR

2012    Praktický kurz hlasové reedukace a rehabilitace s osvedčením, Rychnov nad Kněžnou, ČR

Pracoviská

Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra logopédie, pozícia: výskumný pracovník

2013 – doteraz  Centrum Kramáre jednodňová chirurgia Bratislava, logopéd – hlasový terapeut

2009 – 2010    ZŠ s MŠ v Udiči okr. Pov. Bystrica, školský logopéd

2008 – 2009    Detské diagnostické centrum Bratislava – Trnávka, logopéd pod supervíziou

Vedecko-výskumné zameranie

Kvalita života osôb s poruchou hlasu

Akustická analýza hlasu

 

Študijný pobyt v zahraničí:

2012  pracovná stáž - LLP/Erasmus (jún – september 2012): Výskumné centrum hudobnej akustiky v Prahe; Ambulancia ORL, foniatrie a audiológie v Centre liečby hlasových porúch v Rychově nad Kněžnou

Výučba kurzov na PdF UK

Logopedické praktikum z porúch hlasu

Súvislá logopedická prax z porúch hlasu

Kazuistický seminár z porúch hlas

Základy logopédie pre špeciálnych pedagógov

Aktívna účasť na konferenciách

Krasňanová: Návrh novej metodiky logopedickej diagnostiky porúch hlasu – základné pravidlá interpretácie získaných údajov, Kolokvium mladých logopédov: Aktuálne otázky logopedickej teórie a praxe, hlavný organizátor: Katedra logopédie, PdF UK v Bratislave, september 2014, Bratislava

Krasňanová: Akustické vyšetrenie hlasu, Interaktívna debata pre otorinolaryngológov, foniatrov a logopédov, apríl 2013, Bratislava

Krasňanová, Frič, Kerekrétiová: Akustické vyšetrenie hlasu ako základ pre logopedickú intervenciu, XIII. Medzinárodná konferencia slovenskej asociácie logopédov, október 2012, Štrbské pleso

Krasňanová, Kerekrétiová: Súčasné metódy komplexnej diagnostiky porúch hlasu Kolokvium mladých logopédov: Aktuálne otázky logopedickej teórie a praxe, hlavný organizátor: Katedra logopédie, PdF UK v Bratislave, september 2011, Bratislava

Krasňanová: Kvalita života slovenských detí a adolescentov s použitím dotazníka Kidscreen, Študentské fórum XII,  júl 2011, Veľké  Bílovice

Krasňanová,  Kerekrétiová: Niektoré aspekty konceptu kvality života a možnosti ich diagnostikovania u osôb s poruchou hlasu, XII. Medzinárodná konferencia slovenskej asociácie logopédov, október 2010, Štrbské pleso