Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Veda

Vedecké a výskumné aktivity členov Katedry liečebnej pedagogiky sú zamerané na problematiku výchovy a vzdelávania v kontexte špecifických terapeutických intervencií.

Vedecké granty na medzinárodnej úrovni

 2012-2014 : Project LLP Leonardo da Vinci

ICF-TRAIN - Online training of professionals in ECI

VINCO, Kapfenberg, Rakúsko

Partner countries: Portugalsko, Nemecko, Slovensko, Turecko, Rakúsko

Master worker: Mgr. Ivana Lištiaková, PhD.

Deputy worker: Mgr. Zuzana Fábry Lucká, PhD.

Investigators: Prof. PhDr. Marta Horňáková, PhD. Doc. PaedDr. Katarína Majzlanová, PhD., Doc. PaedDr. Barbora Kováčová, PhD., Mgr. Petra Mitašíková, PhD., Mgr. Zuzana Yakhyaev, PhD, Mgr. Pavol Janoško, PhD.

more information: http://icf-training.eu/

 

2011-2013 : Projekt LLP Leonardo da Vinci

ECI2.0 - Early Childhood Intervention - European Competence Innitiative 

BISEV, Istanbul, Turecko

Partner countries: Rakúsko, Litva, Slovensko, Luxembursko

Master worker: Mgr. Ivana Lištiaková, PhD.

Deputy worker: Mgr. Zuzana Fábry Lucká, PhD 

Investigators: Prof. PhDr. Marta Horňáková, PhD. Doc. PaedDr. Katarína Majzlanová, PhD., Doc. PaedDr. Barbora Kováčová, PhD., Mgr. Petra Mitašíková, PhD., PaedDr. Hroznata Živný, PhD.,Mgr. Pavol Janoško, PhD.

more information:

http://www.early-intervention.eu/

 

2009 - 2011: Projekt LLP Leonardo da Vinci
KIDS STRENGTHS
- Strengths children in the context of mental health difficulties parents
Master worker: Dr. Manfred Pretis, S:I:N:N: Social Innovatives Network, Graz,  Austria.

Partner countries: Fínsko, Nemecko, Rakúsko, Slovensko, Maďarsko, Bulharsko, Španielsko, Portugalsko
Garant : prof. PhDr. Marta Horňáková, PhD.
Investigators: Mgr. Ivana Lištiaková (dokt.), Mgr. Barbora Vodičková, PhD., Mgr. Petra Mitašíková, PhD., PaedDr, Monika Stupková, PhD., PaedDr. Magdaléna Szabová, PaedDr. Barbora Kováčová, PhD., Mgr. Mária Bendíková (dokt.), Mgr. Jana Skraková (dokt.).
more information: www.strong-kids.eu


2008 - 2010: EU projekt  LEONARDO LLP LDV-TOI-08-AT-0011
Precious
- Professional Resources in Early Childhood Intervention: Online Tools and Standarts.
Master worker: Dr. Manfred Pretis, S:I:N:N: Social Innovatives Network, Graz,  Austria.
Garant : prof. PhDr. Marta Horňáková, PhD.
Investigators: Mgr. Tunde Kardošová (dokt.), Mgr. Ivana Lištiaková (dokt.), Mgr. Barbora Vodičková, PhD., Mgr. Petra Mitašíková, PhD., PaedDr. Magdaléna Szabová, PaedDr. Monika Stupková, Mgr. Jana Špániková, PaedDr. Barbora Kováčová, PhD.
more information: www.precious.at

Vedecké granty na národnej úrovni

PREBIEHAJÚCE PROJEKTY

2020 - 2022 : Projekt KEGA č.002-UK4/2020

Podpora dieťaťa s poruchou senzorického spracovania prostredníctvom multisenzorického prostredia

Hlavný riešiteľ: Univerzita Komenského v Bratislave

Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Zuzana Fábry Lucká, PhD.

Zástupca riešiteľa: Mgr. Zuzana Ťulák Krčmáriková, PhD.

Riešiteľský tím: Mgr. Zuzana Ťulák Krčmáriková, PhD., Mgr. Petra Mitašíková, PhD., PaedDr. Blanka Kožík Lehotayová, PhD., Mgr. Pavol Janoško, PhD., Mgr. Timea Tóthová

 

2019 - 2021 : Projekt KEGA č.072-UK4/2019

Formovanie učiaceho sa spoločenstva v inkluzívnej materskej a základnej škole

Hlavný riešiteľ: Univerzita Komenského v Bratislave

Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Pavol Janoško, PhD.

Zástupca riešiteľa: Mgr. Zuzana Ťulák Krčmáriková, PhD.

Riešiteľský tím: prof. PhDr. Marta Horňáková, PhD., Doc. PaedDr. Katarína Majzlanová, PhD., Mgr. Zuzana Ťulák Krčmáriková, PhD., Mgr. Petra Mitašíková, PhD., Mgr. Barbora Vodičková, PhD., Mgr. Timea Tóthová

 

UKONČENÉ PROJEKTY

2017 - 2019 : Projekt VEGA 1/0598/17

Evalvácia efektívnych faktorov multisenzorických prístupov v liečebnej pedagogike

Hlavný riešiteľ: Univerzita Komenského v Bratislave

Zodpovedný pracovník: Mgr. Ivana Lessner Lištiaková, PhD. (rok 2017)

                                     Mgr. Zuzana Fábry Lucká, PhD. (od roku 2018)

Zástupca riešiteľa: Mgr. Petra Mitašíková, PhD.

Riešiteľský tím:  Mgr. Ivana Lessner Lištiaková, PhD., Mgr. Zuzana Ťulák Krčmáriková, PhD., PhDr. Erika Tichá, PhD., doc. PaedDr. Daniela Valachová, PhD., prof. PaedDr. Marta Horňáková, PhD., Mgr. Pavol Janoško, PhD.

Webstránka projektu: https://multisenz.wordpress.com/

 

2016 – 2017 : Projekt KEGA č. 030UK-4/2016

Komunikácia a spolupráca s rodinou v inkluzívnej škole

Riešiteľské pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Katedra liečebnej pedagogiky 

Partneri projektu: Vrije Universiteit Amsterdam, Faculty of Behavioral and Movement Sciences; IGhB - Internationale Gesellschaft heilpädagogischer Berufs- und Fachverbände; ‘Eötvös Loránd’ University of Sciences ‘Bárczi Gusztáv’ Faculty of Special Needs Education

Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Pavol Janoško, PhD.

Riešiteľský tím projektu: prof. PhDr. Marta Horňáková, PhD. (zástupca vedúceho projektu, odborný garant), ďalší členovia: doc. PhDr. Jana Svetlíková, CSc., PaedDr. Darina Dvorská, PhD., Mgr. Denis Líška, PhD., Mgr. Estera Kövérová, PhD.  PaedDr. Veronika Kušnírová, PhD., PaedDr. Božena Švábová, PhD.

 

2015 – 2017 : Projekt KEGA č. 069UK-4/2015

Podpora sociálnej adaptácie adolescentov so zdravotným znevýhodnením prostredníctvom skupinovo orientovanej arteterapie

Hlavný riešiteľ: Univerzita Komenského v Bratislave

Partneri projektu: The John Paul II Catholic University of Lublin

Zodpovedný pracovník: doc. PaedDr. Barbora Kováčová, PhD.

Riešitelia: prof. Jaroslava Šicková, PhD., akad.soch., doc. PaedDr. Katarína Majzlanová, PhD.; Mgr. Ivana Lištiaková, PhD.; Mgr. Zuzana Fábry Lucká, PhD., Mgr. Petra Mitašíková, PhD., Mgr. Ružena Mojíková, PhD., Mgr. Zuzana Krnáčová, MA, Mgr. Alžbeta Poloňová,

 

2015 – 2017 : Projekt KEGA č. 067UK-4/2015

E-learningové vzdelávacie moduly k problematike porúch správania u detí

Hlavný riešiteľ: Univerzita Komenského v Bratislave

Partneri projektu: The John Paul II Catholic University of Lublin

Zodpovedný pracovník: Mgr. Zuzana Yakhyaev, PhD. / Mgr. Ivana Lištiaková, PhD.

Riešitelia: doc. PaedDr. Katarína Majzlanová, PhD.; doc. PaedDr. Barbora Kováčová, PhD.; Mgr. Zuzana Fábry Lucká, PhD., Mgr. Petra Mitašíková, PhD., Mgr. Ružena Mojíková, PhD., Mgr. Zuzana Ťulák Krčmáriková, PhD., PhDr. Erika Tichá, PhD.

Webstránka projektu: http://poruchyspravania.sk/

2011-2013: Projekt KEGA
009TVU-4/2011: Inkluzívna edukácia ako viacdimenzionálny výchovný problém.
Vedúci projektu : prof. PhDr. Viktor Lechta, CSc. (Trnavská Univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta)
Spoluriešiteľ: PaedDr. Barbora Kováčová, PhD., Mgr. Pavol Janoško,PhD.


2009-2011: Projekt VEGA
č. 1/0065/09: Kognitívne, emocionálne a morálne aspekty školského šikanovania a ich využitie v prevencii šikanovania na základnej škole.
Vedúci projektu: Mgr. Miroslava Adamík Šimegová, PhD. (Trnavská Univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta)
Spoluriešiteľ: PaedDr. Barbora Kováčová, PhD.

2009 – 2011: Grantová úloha VEGA

č. 1/3655/06 Identifikácia, analýza a deskripcia faktorov ovplyvňujúcich kvalitu života žiaka/študenta v rodine so súrodencom so zdravotným postihnutím, alebo viacnásobným postihnutímVedúci projektu: prof. PaedDr. Alica Vančová, PhD.

Spoluriešitelia: doc. PaedDr. Terézia Harčaríková, PhD., doc. PaedDr. Jana Lopúchová, PhD., doc. Mgr. Margita Schmidtová, PhD., PhDr. Peter Pavlic, CSc., PhDr. Ondrej Németh, PhD.


2009-2010: Grant Nadácie SOCIA
č. II-SK0009/37 Centrum výchovy k rodičovským zručnostiam.
Hlavný riešiteľ: Slovenský výbor UNICEF
Garant: PaedDr. Jana Špániková,
Spoluriešitelia: Doc. PhDr. Marta Horňáková, PhD., Mgr. Barbora Vodičková, PhD., PaedDr. Monika Stupková, Mgr. Petra Mitašíková, PhD.

2006 – 2008: Projekt Európskeho sociálneho fondu

Reg. číslo projektu: JPD 3 2005/3-045Názov projektu: VIA LUCISKód ITMS: 13120120224Via Lucis vzdelávanie pedagógov a poradenských pracovníkov pre prácu s deťmi a študentmi s postihnutím, poradenstvo pre študentov s postihnutím uchádzajúcich sa o štúdium na vysokej školeManažér projektu: Ing. Lucia VolekováKoordinátor projektu: PhDr. Erika Tichá, PhD.Spoluriešitelia: prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc., prof. PaedDr. Darina Tarcsiová, PhD., doc. PaedDr. Terézia Harčaríková, PhD., doc. PaedDr. Jana Lopúchová, PhD., doc. Mgr. Margita Schmidtová, PhD., PaedDr. Drahoslava Hlinová, PhD., PhDr. Jana Jurášková, PhD., Mgr. Klaudia Guštafíková, PhDr. Mária Košútová

2005 – 2007: Grantová úloha KEGA
č. 3/3033/05 Nové technológie v edukácii znevýhodnených žiakov a študentov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na SlovenskuVedúci projektu: doc. PaedDr. Hedviga Gregušová, CSc.Spoluriešitelia: doc. PaedDr. Terézia Harčaríková, PhD., doc. PaedDr. Jana Lopúchová, PhD., doc. Mgr. Margita Schmidtová, PhD., PhDr. Peter Pavlic, CSc., PhDr. Ondrej Németh, PhD.

2005 – 2007: Grantová úloha KEGA
č. 3/3207/05 Obsahová integrácia a diverzifikácia vysokoškolského štúdia
Vedúci projektu : prof. PhDr. Marta Horňáková, PhD.
Spoluriešitelia: Mgr. Ivana Lištiaková, Mgr. Barbora Vodičková, PhD., Mgr. Petra Mitašíková, PhD., PaedDr, Monika Stupková, Mgr. Magdaléna Szabová
2005-2006 Phare
Integrácia rómskych detí do základných škôl,
Hlavný riešiteľ: Ministerstvo školstva SR
Spoluriešiteľ: Doc. PaedDr. Katarína Majzlanová, PhD.
2007-2008: Grantová úloha KEGA
Bábkarske techniky v pedagogickom a umeleckom procese
Hlavný riešiteľ: VŠMU v Bratislave
Spoluriešiteľ: Doc. PaedDr. Katarína Majzlanová, PhD.
2005-2007: Grantová úloha KEGA
Naše literárne tradície
Hlavný riešiteľ: Univerzita J. Seleyho, Pedagogická fakulta v Komárne
Spoluriešiteľ: Doc. PaedDr. Katarína Majzlanová, PhD.