Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Štruktúra katedry

doc. Mgr. Zuzana Fábry Lucká, PhD.

vedúca katedry

funkčné miesto docenta

telefonický kontakt: 02/ 9015 9204

e-mail: luckafedu.uniba.sk

 

Aktuálne konzultačné hodiny: Pondelok  10:30 - 12:30

                                                 Streda        13:00 - 15:00

pozn. - na konzultáciu je potrebné sa vopred prihlásiť cez mail

                                       

Pedagogická činnosť: psychomotorická terapia, pedagogika viacnásobne postihnutých, bazálna stimulácia, senzorická integrácia, multisenzorická terapia

 

Publikačná činnosť:

Fábry Lucká, Zuzana (50%) - Lessner, Ivana (50%): Diagnostické plánovanie vo včasnej intervencii. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2014. - 69 s.

Fábry Lucká, Zuzana. Terapeutické intervencie a človek s viacnásobným postihnutím : podpora ľudí s viacnásobným postihnutím s dôrazom na komunikačné a sociálne kompetencie. - 1. vyd. - Bratislava : Musica Liturgica, 2014. - 83s.

Fábry Lucká, Zuzana. Liečebnopedagogická intervencia prostredníctvom muzikoterapie pri problémoch v správaní detí. In: Liečebnopedagogické intervencie pri poruchách správania detí [elektronický zdroj]. – Bratislava : Univerzita Komenského, 2017.

Fábry Lucká, Zuzana. Liečebnopedagogická diagnostika problémového správania detí v psychomotorickej terapii. In: Liečebnopedagogická diagnostika situácie dieťaťa s problémami v správaní [elektronický zdroj]. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017.

Fábry Lucká, Zuzana. Liečebnopedagogická intervencia prostredníctvom psychomotorickej terapie pri problémoch v správaní detí. In: Liečebnopedagogické intervencie pri poruchách správania detí [elektronický zdroj]. Bratislava : Univerzita Komenského, 2017.

 

Vedecko-výskumná činnosť:

VEGA 1/0598/17 Evalvácia efektívnych faktorov multisenzorických prístupov v liečebnej pedagogike

KEGA č. 067UK-4/2015 E-learningové vzdelávacie moduly k problematike porúch správania u detí

KEGA č. 069UK-4/2015 Podpora sociálnej adaptácie adolescentov so zdravotným znevýhodnením prostredníctvom skupinovo orientovanej arteterapie

Project LLP Leonardo da Vinci: 2012-2014 ICF-TRAIN - Online training of professionals in ECI

Projekt LLP Leonardo da Vinci 2011-2013: ECI2.0 - Early Childhood Intervention - European Competence Innitiative

Prof. PhDr. Marta Horňáková, PhD.

profesor, garant 

telefonický kontakt: 02/ 9015 9206

e-mail: m.hornakova.prokopygmail.com

 

Aktuálne konzultačné hodiny: budú aktualizované 

                                                

pozn. - na konzultáciu je potrebné sa vopred prihlásiť cez mail

                                                 

 

Pedagogická činnosť:

                                   Liečebná pedagogika 1 (základy)

                                   Liečebná pedagogika 3 (liečebnopedagogická diagnostika)

                                   Špeciálna pedagogika

                                   Pedagogika porúch správania

                                   

Publikačná činnosť:

Komunikácia v inkluzívnej škole (2017)

Poruchy správania ako výzva (2016)

Príbeh liečebnej pedagogiky (2015)

Kroky k inkluzívnej škole (2014)

Včasná intervencia orientovaná na rodinu (2010)    

 

Vedecko-výskumná činnosť:

KEGA MŠVVaVŠ SR 030KU-4/2016, Komunikácia a spolupráca v inkluzívnej škole

VEGA 1/0598/17 Evalvácia efektívnych faktorov multisenzorických prístupov v liečebnej pedagogike

doc. PaedDr. Katarína Majzlanová, PhD.

funkčné miesto profesora

telefonický kontakt: 02/ 9015 9210

e-mail: majzlanovafedu.uniba.sk

Aktuálne konzultačné hodiny:

                                                 Streda – 10:00 – 12:00

pozn. - na konzultáciu je potrebné sa vopred prihlásiť cez mail

 

Pedagogická činnosť:

Výučba kurzov:  Dramatoterapia, Biblioterapia (KLP), (SOPC), Špeciálna dramatická výchova, Základy liečebnej pedagogiky (ŠP), Liečebná pedagogika pre pomáhajúce profesie (SOP), Sociálnopsychologický výcvik 1, 2 (KLP)

 

Publikačná činnosť:

MAJZLANOVÁ, Katarína . 2004. Dramatoterapia v liečebnej pedagogike. - 2. vyd. –Bratislava Iris, 2004. - 196 s. ISBN

MAJZLANOVÁ, Katarína 64 % - Fudaly, Peter - Škoviera, Albín. 2004. Špeciálna dramatická výchova v sociálnej a špeciálnej pedagogike. - 1. vyd. - Bratislava: Humanitas, 2004.  - 124 s. ISBN 80-968053-9-8.

MAJZLANOVÁ, K. a kol. 2011.  Súčasná dramatoterapia – prístupy,  výzvy. s. 93-100. Bratislava: Z-F LINGUA, 2011. ISBN 978-80-89328-56-7.

MAJZLANOVÁ, Katarína. 2014. Trauma v liečebnej pedagogike In: Liečebná pedagogika  vybrané kapitoly z liečebnej pedagogiky z biodromálneho hľadiska. Bratislava: Univerzita Komenského, 2014. - S. 104-112. ISBN 978-80-223-3736-6.

MAJZLANOVÁ, Katarína. 2015. Poetoterapeutika  -  Monológ s minulosťou, dialóg  s prítomnosťou, spätný pohľad do budúcnosti. - 1. vyd. - Bratislava : Iris, 2015. - 106 s. ISBN 78-80-8153-035-7.

 

Vedecko-výskumná činnosť:

KEGA č. 067UK-4/2015 E-learningové vzdelávacie moduly k problematike porúch správania u detí

Project LLP Leonardo da Vinci: 2012-2014 ICF-TRAIN - Online training of professionals in ECI

 

Projekt LLP Leonardo da Vinci 2011-2013: ECI2.0 - Early Childhood Intervention - European Competence Innitiative

 


Publikačné výstupy z projektu KEGA067/UK :

MAJZLANOVÁ, Katarína. 2016. Poruchy správania u detí mladšieho školského veku. In LIŠTIAKOVÁ, I. (Ed.). 2015. Poruchy správania z biodromálneho hľadiska 2. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2015. 65 s. ISBN 978-80-223-3995-7.

MAJZLANOVÁ, Katarína. 2017. Liečebnopedagogická diagnostika problémového správania detí v biblioterapii. In: Liečebnopedagogická diagnostika situácie dieťaťa s problémami v správaní [elektronický zdroj] Bratislava : Univerzita Komenského, 2017 .  ISBN 978-80-223-4427-2 s. 25-33 [online]

MAJZLANOVÁ, Katarína. 2017.  Liečebnopedagogická diagnostika problémového správania detí  v dramatoterapi .  In Liečebnopedagogická diagnostika situácie dieťaťa s problémami v správaní [elektronický zdroj  Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. S. 8-24   ISBN 978-80-223-4427-2 [online]

MAJZLANOVÁ, Katarína. 2017.  Liečebnopedagogická intervencia prostredníctvom dramatoterapie  a biblioterapie pri problémoch v správaní detí.  In Liečebnopedagogická intervenciancie pri poruchách správania detí [elektronický zdroj] Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. ISBN 978-80-223-4454-S. 8-27 [online]

 

 

 

 

doc. PhDr. Darina Havrlentová, PhD.

telefonický kontakt: 02/ 9015 9213

e-mail: havrlentovafedu.uniba.sk

 

Aktuálne konzultačné hodiny

                                                         Streda  9.00-11.00 

                                                         

pozn. - na konzultáciu je potrebné sa vopred prihlásiť cez mail

              

Pedagogická činnosť: základy psychológie, metodológia výskumu, psychológia výskumu, psychoterapia a detská psychoterapia

 

 

Mgr. Pavol Janoško, PhD.

funkčné miesto docenta

telefonický kontakt: 02/ 9015 9207

e-mail: janoskofedu.uniba.sk

 

Aktuálne konzultačné hodiny

                                                 Utorok  13:00 – 15:00

                                                 Streda   10:30 – 12:30 

pozn. - na konzultáciu je potrebné sa vopred prihlásiť cez mail

                                                

 

Pedagogická činnosť: liečebná pedagogika pre pomáhajúce profesie, rodinná výchova a terapia, projekty v liečebnej pedagogike, proseminár z liečebnej pedagogiky, arteterapia, koučing a mentoring

 

Publikačná činnosť:

JANOŠKO, P. 2017. Systemický terapeuticko-výchovný koncept pomoci u osôb so psychiatrickým ochorením. In Sociální pedagogika a sociální inkluze. Zborník z vedeckého sympózia, Brno : Institut mezioborových studii, 152 s., ISBN 978-80-88010-08-1, s. 35 – 43.

JANOŠKO, P. 2016. Systemische Aspekte der Heilpädagogik in der Psychiatrie. In Heilpädagogik: Sinn – Struktur – Perspektive. Internationaler Kongress IGhB. Berlin : BHP Verlag, ISBN 978-3-942484-23-7, s. 187 – 204.

JANOŠKO, P. 2015. Rodinný systém v kontexte teórie a praxe. Ružomberok : VERBUM, s. 105. ISBN 978-80-561-0324-1.

JANOŠKO, P., NESLUŠANOVÁ, S. 2014. Škola s inkluzívnou klímou. Ružomberok : Verbum, 98 s., ISBN 978-80-561-0193-3.

JANOŠKO, P. 2014. Terapeuticko-výchovný koncept pomoci deťom s ADHD. In KUBEROVÁ, H., JANOŠKO, P. (eds.) 2014. Liečebná pedagogika v kontexte teórie a praxe.. Ružomberok : VERBUM, s. 69 – 87. ISBN 978-80-561-0161-2.

JANOŠKO, P. 2014. Problematika väzieb v rodinnej terapii. In JABLONSKÝ, T., JANIGOVÁ, E. 2014. Týždeň vedy a umenia. Zborník prednášok z týždňa európskej vedy. Ružomberok : Katolícka univerzita, s. 209 – 216. ISBN 978-80-561-0200-8.

JANOŠKO, P.  - NESLUŠANOVÁ, S. 2014. Инклюзивное образование в детских садах в Словакии In Актуальные вопросы теории и практикисовременного гуманитарного знания : III. Международная научно-практическая конференция (Орел, 18 сентября 2014). Россия, Орел : Орловский государственный институт Экономики и торговли. 300 c. ISBN 978-5-9708-0450-6, c. 20 – 29.

JANOŠKO, P. 2014. Koncepty terapeuticko-výchovnej intervencie v procesoch kreovania inkluzívnej klímy a vzťahov pomoci. In NESLUŠANOVÁ, S., EMMEROVÁ, I., JAROSZ, E. (eds.) 2014. Sociální pedagogika ve službě člověku a společnosti. Sborník příspěvků z mezinárodní vedecké konference, Brno : Institut mezioborových studií, 2014, s. 187 - 193. ISBN 978-80-244-2773-7.

JANOŠKO, P. 2013. Inkluzívna edukácia – aktuálna výzva pre školy a školské zariadenia. Ružomberok : VERBUM, 83 s., ISBN 978-80-8084-317-5.

 

Vedecko-výskumná činnosť:

Zodpovedný riešiteľ projektov:

KEGA č. 030KU-4/2016 Komunikácia a spolupráca s rodinou v inkluzívnej škole

KEGA č. 035UK-4/2013 Model uplatnenia školskej liečebnej pedagogiky pri podpore inkluzívnej klímy v materskej a základnej škole

 

Spoluriešiteľ:

VEGA 1/0598/17 Evalvácia efektívnych faktorov multisenzorických prístupov v liečebnej pedagogike

KEGA č. 032KU-4/2016 Podpora inkluzívnej edukácie na predprimárnom a primárnom stupni školskej sústavy s akcentom na sociálne znevýhodnené skupiny

Project LLP Leonardo da Vinci: 2012-2014 ICF-TRAIN - Online training of professionals in ECI

Projekt LLP Leonardo da Vinci 2011-2013: ECI2.0 - Early Childhood Intervention - European Cometence Innitiative

KEGA č. 009TVU-4/2011 Inkluzívna edukácia ako viacdimenzionálny výchovný problém

KEGA č. 3/6013/08 Skúmanie možností aplikácie inkluzívnej pedagogiky v stredoeurópskom regióne

 

 

 

Mgr. Petra Mitašíková, PhD.

odborný asistent

č.dv. pracovne: S 246

tel. kontakt: 02/ 9015 9212

e-mail: petra.mitasikova(at)gmail.com

 

Aktuálne konzultačné hodiny:                            

                                                Utorok  9:15 - 10:15

                                                Štvrtok 9:30 – 10:30 

pozn. - na konzultáciu je potrebné sa vopred prihlásiť cez mail

 

 

 

 

 

 

Mgr. Zuzana Ťulák Krčmáriková, PhD.

študijný poradca pre Bc. stupeň štúdia aj pre Mgr. stupeň štúdia

katedrová rozvrhárka

 

Číslo pracovne: S 243

telefonický kontakt: 02/ 9015 9214

e-mail: tulakfedu.uniba.sk

 

Aktuálne konzultačné hodiny: budú aktualizované 

                                             

pozn. - na konzultáciu je potrebné sa vopred prihlásiť cez mail

 

Pedagogická činnosť:

Arteterapia

Psychosociálna rehabilitácia – psychológia zdravia

LP Gerontológia,

Kapitoly z psychiatrie pre LP

 

Publikačná činnosť:

ABD Dynamika a hranice skupinovej arteterapie / Zuzana Ťulák Krčmáriková
In: Prolegoména skupinovej arteterapie orientovanej na adolescenta so zdravotným znevýhodnením [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4160-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - S. 88-111 [CD-ROM]

ACD Liečebnopedagogická diagnostika problémového správania detí v arteterapii / Zuzana Ťulák Krčmáriková In: Liečebnopedagogická diagnostika situácie dieťaťa s problémami v správaní [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4427-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 54-73 [1,25 AH] [online]

ACD Arteterapeutická intervencia zameraná na tému zvládania záťaže v skupine klientov so zdravotným znevýhodnením / Barbora Kováčová ... [et al.] In: Liečebná pedagogika 4 : skupinová arteterapia adolescentov so zdravotným znevýhodnením. - ISBN 978-80-561-0472-9. - Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo KU, 2017. - S. 133-154

ACD Arteterapeutická intervencia zameraná na tému spolupráce v skupine klientov so zdravotným znevýhodnením / Barbora Kováčová ... [et al.] In: Liečebná pedagogika 4 : skupinová arteterapia adolescentov so zdravotným znevýhodnením. - ISBN 978-80-561-0472-9. - Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo KU, 2017. - S. 110-132

ACD Arteterapeutická intervencia zameraná na tému reziliencie v skupine klientov so zdravotným znevýhodnením / Zuzana Ťulák Krčmáriková In: Liečebná pedagogika 4 : skupinová arteterapia adolescentov so zdravotným znevýhodnením. - ISBN 978-80-561-0472-9. - Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo KU, 2017. - S. 86-109

ADE Evaluation of an art therapy programme for clients with difficult life situations / Zuzana Ťulák Krčmáriková, Barbora Kováčová In: Review of Artistic Education. - Roč. 6, č. 11-12 (2016), s. 277-283

AED Z výskumu zhodnotenia arteterapeutických programov určených pre klientov s duševným ochorením / Barbora Kováčová, Zuzana Ťulák Krčmáriková In: Vedecké práce KSS a P 2016 : vedecký zborník [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8105-802-8. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2016. - S. 95-101 [CD-ROM]

AED Arteterapia v multisenzorickom prístupe v liečebnej pedagogike / Zuzana Ťulák Krčmáriková In: Multisenzorické aspekty liečebnopedagogických terapií [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4476-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 55-65 [CD-ROM]

AED Prierezové tematické oblasti v skupinovej arteterapii s adolescentmi so zdravotným znevýhodnením / Zuzana Ťulák Krčmáriková In: Prolegoména skupinovej arteterapie orientovanej na adolescenta so zdravotným znevýhodnením [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4160-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - S. 112-126 [CD-ROM]

AED Arteterapia ako podpora verbality / Zuzana Ťulák Krčmáriková In: Špeciálnopedagogické poradenstvo 21 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89698-21-9. - Bratislava : VÚDPaP, 2017. - S. 7-12 [CD-ROM]

AFD Kontexty integrácie v procese arteterapie u dieťaťa / Zuzana Ťulák Krčmáriková In: Expresívne terapie vo vedách o človeku 2016 : biodromálny aspekt liečebnej pedagogiky [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4148-6. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - S. 172-178 [CD-ROM]

AFD Spôsoby aplikácie arteterapie v rozličných kontextoch pomoci / Zuzana Ťulák Krčmáriková In: Expresívne terapie vo vedách o človeku 2016 : biodromálny aspekt liečebnej pedagogiky [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4148-6. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - S. 162-171 [CD-ROM]

 

Vedecko-výskumná činnosť:

VEGA 1/0598/17 Evalvácia efektívnych faktorov multisenzorických prístupov v liečebnej pedagogike

KEGA č. 067UK-4/2015 E-learningové vzdelávacie moduly k problematike porúch správania u detí

KEGA č. 069UK-4/2015 Podpora sociálnej adaptácie adolescentov so zdravotným znevýhodnením prostredníctvom skupinovo orientovanej arteterapie

 

 

 

PhDr. Kvetoslava Kotrbová, PhD., MPH

odborný asistent

telefonický kontakt: 02/9015 9213

konzultačné hodiny: Pondelok  13:30 - 15:30

                                  Streda     13:30 - 15:30

Pedagogická činnosť:

biblioterapia, klinická liečebná pedagogika, akademické písanie, zdravotnícke právo, zdravotná starostlivosť, ochrana a podpora zdravia, zdravotnícky manažment, štátna a verejná správa, strategické plánovanie a implementácia, celoživotné vzdelávanie a uznávanie kvalifikácií, celoživotné poradenstvo, kvalita v zdravotníctve a kvalita života, medicínska/zdravotnícka/manažérska etika

 

Publikácie:

liečebná pedagogika:

Kotrbová, K.: Vedci sa zaoberajú skúmaním šťastia. In: Medikom č. 4/2018 december 2018, ročník VIII., s. 14-16, ISSN 1338-340X

Beňušová, K.: Liečebná pedagogika v zdravotníctve – aktuálny stav a perspektívy. In: Revue liečebnej pedagogiky, Internetový časopis PRO LP Asociácie liečebných pedagógov, ročník IV, č. 7, rok 2010, s. 9-15. ISSN 1337-5563. Dostupné na internete [online]: http://www.prolp.sk/wp-content/uploads/2010/07/revuelp_c7-kv.pdf, citované 21. júla 2010.

Beňušová, K.: Liečebná pedagogika v zdravotníctve – poďakovanie, príležitosti a nové výzvy. In: Efeta - otvor sa, číslo 3, ročník XVI, november 2006, s. 4-14. ISSN 1335-1397.

 

celoživotné vzdelávanie, zdravotníctvo, ľudské zdroje, organizácia a riadenie:

Kotrbová K., Teremová, Z., Herdová, O., Dolinková, Z.: Nadlimitné zdravotné výkony alebo Ako slovenskí lekári sponzorujú zdravotnícky systém (štúdia). In: Medikom č. 3/2018 október 2018, ročník VIII., s. 10-14, ISSN 1338-340X

Kotrbová, K., Mikas, J., Herdová, O., Sisková, E.: Veková štruktúra lekárov pre ochranu a podporu zdravia. In: Medikom č. 2/2018 jún 2018, ročník VIII., s. 12-16, ISSN 1338-340X

Kotrbová, K., Sivík, E., Herdová, O., Sisková, E.: Nedostatok kvalifikovaného zdravotníckeho personálu na Slovensku – problémy ústavnej zdravotnej starostlivosti. In: Medikom č. 1/2018 marec 2018, ročník VIII., s. 21-23, ISSN 1338-340X

Kotrbová, K.: Zdravie vs. Ekonomika. In: Medikom č. 1/2018 marec 2018, ročník VIII., s. 8, ISSN 1338-340X

Kotrbová, K.: Integrácia vs. koncentrácia. In: Medikom č. 3/2017 október 2017, ročník VII., s. 20-21. ISSN 1338-340X.

-          zahraničné:

Benusova, K., Kovacova, M., Nagy, M., Wismar, M.: Chapter 14 Regaining self-suficiency: Slovakia and challanges of health professional leaving the country, pages 478-507 In: Health Professional Mobility and Health Systems. Evidence from 17 European countries. Observatory Studies Series No. 23. Edited by World Health Organization 2011, on behalf of the European Observatory on Health Systems and Policies. ISBN 978 92 890 0247 9.

-          monografie:

Beňušová, K., Soukopová, I., Škorvaga, E.: Príručka manažéra vzdelávania zdravotníckych pracovníkov. Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Bratislava, 2011, 218 strán + 100 strán na CD. ISBN 978-80-89182-96-1

Beňušová, K. a kol.: Slovenský lekár v Európskej únii – sústavné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov a uznávanie kvalifikácií, Nakladatelství Dr. Josef Raabe, s. r. o. Bratislava, 2004, 114 strán. ISBN 80-968206-1-1

Beňušová, K. a kol.: Akreditácia ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 2008, 1. vydanie. 56 s. ISBN 80-969507-0-3, ISBN anglickej mutácie: 978-80-969507-7-5, dostupné online: http://www.health.gov.sk/?publikacie, citované 15. 3. 2019.

Beňušová, K. a kol.: Vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v Slovenskej republike. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 2006, 1. vydanie. 37 s. ISBN 978-80-968133-3-9, ISBN anglickej mutácie: 978-80-969507-6-8, dostupné online: www.health.gov.sk, citované 15. 3. 2019.

Mgr. Mária Habalová, PhD.

odborný asistent

telefonický kontakt: 02/ 9015 9205

e-mail: habalovafedu.uniba.sk

 

 

Aktuálne konzultačné hodiny:                                                     

                                                       Streda 11:00 – 13:00

pozn. - na konzultáciu je potrebné sa vopred prihlásiť cez mail

                                                                                                                                           

Pedagogická činnosť: muzikoterapia, včasná intervencia 

 

Publikačná činnosť:

HABALOVÁ, Mária. 2010. Zdroje reziliencie rodín detí so znevýhodnením a úlohy včasnej intervencie pri jej posilňovaní. In HORŇÁKOVÁ, Marta (ed.). 2010. Včasná intervencia orientovaná na rodinu. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave. s. 67-74. ISBN 978-80-223-2915-6.

Slaninová, Mária.  2009. Možnosti výchovného poradenstva vo včasnej intervencii pri podpore reziliencie rodín detí so znevýhodnením. In STUPKOVÁ, Monika. et.al. 2009. Psychosociálna rehabilitácia v teórii a praxi. Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie. Bratislava: Pedagogické fakulta UK. s. 73-82. ISBN  978-80-223-2600-1.

Slaninová, Mária. 2008. Podpora reziliencie v rodine : Napĺňanie funkcií rodiny ako výzva po odhalení znevýhodnenia dieťaťa. In HAUSKRECHTOVÁ, Viera., Zubová, Miroslava., VanČovÁ, Alica. 2008. Tímová spolupráca v komplexnej starostlivosti o dieťa s postihnutím raného veku. Zborník príspevkov z 1. Medzinárodnej špeciálnopedagogickej konferencie, Bratislava: HAUFO/Pedagogická fakulta UK. s. 93 - 100. ISBN 978-80-223-2600-1. 

Slaninová, Mária.2008. Reziliencia rodín detí so znevýhodnením. In Revue liečebnej pedagogiky, roč. II, č.3. ISSN 1337-5563.

Slaninová, Mária. 2007. Pohľad na rodinu v procese vyrovnávania sa s poškodením dieťaťa a faktory napomáhajúce prekonaniu krízy. In Efeta – otvor sa, roč. XVII, č.3. Martin: Osveta. s. 10-12. ISSN 1335-1397.

Slaninová, Mária. 2007. Riešenie problémov a komunikácia s rodičmi detí so znevýhodnením. In Integrácia, č. 2. Bratislava: Rada pre poradenstvo v sociálnej práci. s. 33-36 ISBN 1336-2011.

 

Slaninová, Mária. 2007. K hudbe hrou. In Open play – internetový časopis. ISSN 1336-5673. http://www.openplay.sk/item/290-k-hudbe-hrou

 

 

Mgr. Barbora Vodičková, PhD.

odborný asistent 

telefonický kontakt: 02/ 9015 9205

Konzultačné hodiny:

                              Utorok 8:00-9:30 

                             Štvrtok 8:45-10:15 

pozn. - na konzultáciu je potrebné sa vopred prihlásiť cez mail