Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Informácie pre uchádzačov o štúdium

Charakteristika študijného programu

AKTUÁLNE - Informácie k prijímacím pohovorom

Výber uchádzačov sa uskutočňuje: na základe výsledkov talentovej prijímacej skúšky, pričom sa čiastočne do úvahy berú aj dosiahnuté výsledky stredoškolského štúdia. V takomto prípade váha prijímacej skúšky tvorí min. ¾ z celkového výsledku prijímacieho konania.

Ústna(talentová) skúška pozostáva z motivačného pohovoru a z posúdenia úrovne osobných umelecko-kreatívnych kompetencií v zmysle expresívnych terapií. Cieľom ústnej (talentovej) skúšky je posúdiť potenciál uchádzača k profesii liečebného pedagóga (zhodnotiť kvalitu sociálno-komunikačných a umelecko-kreatívnych kompetencií).

Všeobecné informácie k prijímacím pohovorom

 

Charakteristika študijného programu

Študijný program Liečebná pedagogika (1.stupeň vysokoškolského vzdelávania) štruktúrou a obsahom napĺňa opis študijného odboru 1.1.7 liečebná pedagogika tak, aby bol profil absolventa v súlade  s profilom absolventa tohto študijného odboru.

Filozofia študijného programu je koncipovaná tak, aby študent získal teoretické vedomosti  a kompetencie:

poznanie biologických, psychologických a sociálnych zákonitosti vývinu a správania človeka od prenatálneho veku po starobu;

poznanie spoločenských (sociálnych, kultúrnych, ekonomických, právnych a filozofických) okolností, problémov a konfliktov vo

   vzťahu k výchove a k starostlivosti o znevýhodnené osoby s dôrazom na procesy integrácie a inklúzie;

poznanie príčin porúch vývinu a zdravia, porozumieť súvislostiam, preventívne a podporne intervenovať;

vedomosti o zdrojoch a formách pomoci, schopnosť poskytnúť poradenské informácie, znalosť kompetencií príbuzných odborov;

porozumieť a zohľadniť v liečebnopedagogickej intervencii diagnózy a opatrenia iných odborníkov; zostaviť problémovú anamnézu,získať orientáciu vo výchovnej situácii klienta, aktualizovať korekčné opatrenia a sledovať ich účinnosť; plánovať a realizovať liečebnopedagogickú intervenciu prostredníctvom liečebnopedagogických cvičení/programov; inštruovať zúčastnených na starostlivosti o aktuálnych výchovných opatreniach vo výchovnom, vzdelávacom a sociálnom prostredí klienta; využívať techniky,  materiály a postupy pre dosiahnutie liečebnovýchovného zámeru;

uplatniť tímový a interdisciplinárny prístup v riešení problému klienta;

kontrolovať a hodnotiť svoje správanie, dbať o psychohygienu;

- objektivizovať, systematizovať a publikovať získané skúsenosti a poznatky.

ovládať cudzí jazyk, odbornú terminológiu.

Obsahová náplň študijného plánu

Povinné predmety bakalárskeho študijného programu reflektujú nosné témy jadra vedomostí študijného odboru definované opisom a súčasne aj aktuálne potreby praxe. Povinné predmety ako súčasť jadra odporúčaného študijného plánu sú koncipované tak, aby študent získal vedomosti zo základov z pedagogiky (Základy pedagogiky, Didaktika), zo psychológie (Základy psychológie, Vývinová psychológia, Sociálna psychológia, Psychológia osobnosti), z odborových kurzov (Liečebná pedagogika 1-4, Základy rodinnej výchovy, Rodinná terapia a poradenstvo) a základy z metodológie výskumu s prepojením na akademické písanie v kontexte  písania bakalárskej práce. Každý študent absolvuje základy terapeutických konceptov pomoci (Arteterapia 1, Ergoterapia 1, Muzikoterapia 1, Psychomotorická terapia 1, Biblioterapia 1, Dramatoterapia 1). Súčasťou povinných kurzov je aj absolvovanie Psychosociálnych výcvikov 1-3 na podporu osobnostných a profesijných predpokladov k zastávaniu pozície liečebného pedagóga. A absolvovanie Liečebnopedagogickej praxe 1-3, ktorá prebieha v teréne (od hospitačnej k priebežnej až súvislej). Rozširujúci základ liečebnej pedagogiky je tvorený z terapeutických konceptov 2,3, ktoré rozširujú základné poznatky z jadra predmetov študijného plánu.

Súčasťou povinne voliteľných kurzov sú kurzy, ktoré prehlbujú štúdium pre uplatnenie v  oblastiach liečebnopedagogickej praxe. Primárne sú to koncepcie o človeku (antropologicko-celostný prístup, hodnoty, orientácia na zmysel, poznateľná skutočnosť), z medicínskych odborov (vývinová biológia, klinická liečebná pedagogika 1, 2) v zmysle poruchy vnímania, učenia, konania, komunikácie. Taktiež sú súčasťou aj rozširujúce poznatky z pedagogiky (inkluzívna pedagogika, špeciálna pedagogika a ďalších odborov špeciálnej pedagogiky v súvislosti so starostlivosťou o človeka s rečovým, mentálnym, zrakovým, telesným i viacnásobným znevýhodnením. Bakalársky študijný program liečebná pedagogika je zameraný na prípravu odborníkov pre kvalifikované využívanie vedeckých poznatkov v rámci zabezpečovania výchovných a sociálnopolitických cieľov pri vzdelávaní, rehabilitácii a inklúzii jednotlivcov so znevýhodnením.

Profil absolventa

Absolvent liečebnej pedagogiky, 1.stupňa vysokoškolského vzdelávania je pripravený vykonávať liečebnopedagogickú odbornú činnosť v rezorte školstva, sociálnych vecí, zdravotníctva  a tretieho sektora v rámci: programov prevencie vzniku porúch a možného  narušenia psychosociálneho zdravia, ako aj prevencie druhotných porúch a komplikácií u rizikových jednotlivcov (komunitná rehabilitácia), depistáže a orientácie v aktuálnej (spravidla výchovnej, ale aj zdravotnej, sociálnej, psychickej) situácii klienta,  a identifikácie  jeho zdrojov zvládania; asistencie pri liečebnopedagogických cvičeniach a programoch v rámci inklúzie alebo podporných opatrení na zlepšenie podmienok vývinu a kvality života človeka v ťažkej životnej situácii; konzultačno-poradenskej intervencie smerom do životného prostredia klienta s cieľom zlepšiť jeho životné podmienky a okolnosti vývinu; výskumnej činnosti. Liečebný pedagóg Bc. ovláda kľúčové kompetencie liečebného pedagóga. Má odborné a osobnostné  predpoklady pre poskytovanie služieb v procese inklúzie v rámci rozvíjajúcich a korekčných cvičení, pri kreatívnych, podporných, reedukačných a psychorehabilitačných formách liečebnopedagogickej práce.