Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuálne

Rigorózna skúška v odbore liečebná pedagogika

Dňa 26.08.2021 o 8:30 sa na Katedre liečebnej pedagogiky, PdF UK uskutoční online štátna rigorózna skúška v odbore Liečebná pedagogika. Link na pripojenie verenosti:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aa5dd7a2c64b34b1aa4cf7302f48b68ab%40thread.tacv2/1629708421212?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%22a1c7cf33-551d-4aae-b841-9df9e3cb6867%22%7d

Rigorózne konanie

V študijnom odbore Liečebná pedagogika je možné konať rigorózne skúšky. Všetky potrebné informácie nájdete tu.

Predsedkyňa komisie je prof. PhDr. Marta Horňáková, PhD., s ktorou si prosím dohodnite tému rigoróznej práce e-mailom. Prihlášku na rigoróznu skúšku je možné si stiahnuť na tejto adrese, v sekcii Tlačivá.

Kniha Komunikácia v inkluzívnej škole

"Inklúzia nie je záležitosťou iba vzdelávania. Týka sa všetkých oblastí života. Je postavená na uznaní ľudských práv, ktoré musia platiť pre všetkých rovnako bez ohľadu na ich vek, postavenie, zdravotný stav a životnú situáciu. Vo svete plnom nerovností, kategorizovania, zvýhodňovania úspešných, silných a krásnych, filozofia inklúzie vyznieva utopisticky. Koľko tu už bolo podobných nápadov a kde sú?" (Horňáková, 2017, s. 9).

Výstupom projektu KEGA č. 030KU-4/2017 s názvom: „Komunikácia a spolupráca s rodinami v inkluzívnej škole“ je aj publikácia Komunikácia v inkluzívnej škole, ktorá je k dispozícii na stiahnutie.

kniha