Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuálne

ŠVOUČ

Prednáška Poruchy učenia v školskom veku a detská literatúra

Zápis študentov a harmonogram akademického roka

Tu nájdete všetky potrebné informácie o zápise študentov a harmonograme akademického roka a taktiež harmonogram tútorských stretnutí.

Konferencia Multisenzorické prostredie ako priestor pre intervenciu

Srdečne Vás pozývame na konferenciu Multisenzorické prostredie ako priestor pre intervenciu. Všetky potrebné informácie nájdete tu.

Rigorózne konanie

V študijnom odbore Liečebná pedagogika je možné konať rigorózne skúšky. Všetky potrebné informácie nájdete tu.

Predsedkyňa komisie je prof. PhDr. Marta Horňáková, PhD., s ktorou si prosím dohodnite tému rigoróznej práce e-mailom. Prihlášku na rigoróznu skúšku je možné si stiahnuť na tejto adrese, v sekcii Tlačivá.

Kniha Komunikácia v inkluzívnej škole

"Inklúzia nie je záležitosťou iba vzdelávania. Týka sa všetkých oblastí života. Je postavená na uznaní ľudských práv, ktoré musia platiť pre všetkých rovnako bez ohľadu na ich vek, postavenie, zdravotný stav a životnú situáciu. Vo svete plnom nerovností, kategorizovania, zvýhodňovania úspešných, silných a krásnych, filozofia inklúzie vyznieva utopisticky. Koľko tu už bolo podobných nápadov a kde sú?" (Horňáková, 2017, s. 9).

Výstupom projektu KEGA č. 030KU-4/2017 s názvom: „Komunikácia a spolupráca s rodinami v inkluzívnej škole“ je aj publikácia Komunikácia v inkluzívnej škole, ktorá je k dispozícii na stiahnutie.

kniha