Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zóna pre študentov

PROMÓCIE - informácie pre absolventov PdF UK v AR 2019/2020

Informácie pre absolventov  PdF UK  v AR 2019/20

 Univerzita Komenského tento rok  z dôvodu obmedzení v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 ruší letné promócie v historickej aule univerzity v Bratislave. V prípade záujmu a priaznivej epidemiologickej situácie sa môžu promócie konať v náhradných termínoch na jeseň 2020. Bližšie informácie budú zverejnené koncom septembra 2020.

 Absolventom  AR 2019/20 budú doklady o ukončení štúdia (diplom, dodatok k diplomu, vysvedčenie o ŠS) vydané  priamo na Pedagogickej fakulte UK, Račianska 59 v Bratislave v termínoch:

 

 29. júl 2020 - absolventi Bc. štúdia

30. júl 2020 - absolventi Mgr. štúdia

 

 Doklady o ukončení štúdia si absolvent (alebo úradne splnomocnená osoba) musí prísť vyzdvihnúť osobne. Doklady sa vydávajú voči podpisu v matrike. 

Presný časový harmonogram vydávania dokladov bude zverejnený na web stránke fakulty www.fedu.uniba.sk do 10. júla 2020.

 Absolventi, ktorí si v danom termíne doklady  neprevezmú, si ich po e-mailovom alebo telefonickom dohovore s Mgr. Ľ. Kapustovou prevezmú dodatočne priamo na rektoráte UK počas úradných hodín Oddelenia vzdelávania RUK. Potrebné aktuálne informácie sú zverejňované na web stránke rektorátu: https://uniba.sk/studium/pregradualne-studium-bc-mgr-mudr-a-mddr/kontakty/

Študijní poradcovia

ŠTUDIJNÍ PORADCOVIA

  • poradkyňa pre celé štúdium: PaedDr. Lenka Kaščáková, PhD.
  • poradca pre Erasmus: doc. PaedDr. Sergej Mironov, CSc.

KOORDINÁTORI

  • koordinátor externého štúdia: PaedDr. Lenka Kaščáková, PhD.
  • koordinátor rigorózneho štúdia : prof. Mgr. Stanislav Zamborský, ArtD.

Témy bakalárskych prác na AR 2019/20

prof. Mgr. Stanislav Zamborský, ArtD.

1. Téma: Klavírne dielo Johanna Sebastiana Bacha a jeho uplatnenie na základnom stupni umeleckej výchovy

Anotácia: Miesto klávesovej tvorby v kontexte diela J. S. Bacha. Diferenciácia a kategorizácia  klavírnej tvorby a jej kontexty. Pedagogické uplatnenie v praxi. Prieskum uplatnenia na ZUŠ.

2. Téma: Klavírne dielo Jozefa Haydna a jeho uplatnenie na základnom stupni umeleckej výchovy

Anotácia: Miesto klávesovej tvorby v kontexte diela J. Haydna. Diferenciácia a kategorizácia  klavírnej tvorby a jej kontexty. Pedagogické uplatnenie v praxi. Prieskum uplatnenia na ZUŠ.

3. Téma: Klavírne dielo Franza Schuberta a jeho využitie na základnom stupni umeleckej výchovy

Anotácia: Miesto klávesovej tvorby v kontexte diela F. Schuberta. Diferenciácia kategorizácia  klavírnej tvorby a jej kontexty. Pedagogické uplatnenie v praxi. Prieskum uplatnenia na ZUŠ.

4. Téma: Klavírne dielo Roberta Schumanna a jeho využitie na základnom stupni umeleckej výchovy

Anotácia: Miesto klávesovej tvorby v kontexte diela R. Schumanna. Diferenciácia a kategorizácia  klavírnej tvorby a jej kontexty. Pedagogické uplatnenie v praxi. Prieskum uplatnenia na ZUŠ.

doc. PhDr. Hana Urbancová, DrSc.

1. Téma: Tradičný ľudový inštrumentár v hudobnej výchove

Anotácia: Tradičné ľudové hudobné nástroje na Slovensku. Hudobný inštrumentár detí v slovenskej ľudovej kultúre. Idiofonické a aerofonické hudobné nástroje a možnosti ich využitia v hudobnej výchove.

2. Téma: Obradový folklór kalendárneho cyklu v obci Dohňany a jeho využitie pri práci s deťmi

Anotácia: Obrady a obyčaje kalendárneho cyklu v lokálnej tradícii. Historické pramene a lokálna pamäť, nositelia tradície v súčasnosti. Folklórne žánre v obradovom kontexte. Pieseň a obrad. Využitie piesňových, inštrumentálnych a pohybových prvkov pri práci s deťmi. Návrh scénického pásma pre deti. 

3. Téma: Bartókoy klavírny cyklus Pre deti a jeho folklórne predlohy

Anotácia: Béla Bartók a jeho klavírny cyklus Pre deti v kontexte inštruktívnej klavírnej tvorby. Novátorské poňatie v oblasti pedagogicky zameranej klavírnej literatúry a vymedzenie základných znakov. Novátorské poňatie v oblasti klavírnych úprav ľudových piesní, kompozičná práca s folklórnou predlohou. 

doc. PaedDr. Sergej Mironov, CSc.

1. Téma: Zborový spev v kontexte hudobného života vo vybranej lokalite 

Anotácia: Zmapovať a vyhodnotiť zborovo-spevácke aktivity a ich podiele na hudobnom a kultúrno-spoločenskom živote obyvateľov.

doc. Mgr. art. Dana Šašinová, ArtD.    

1. Téma: Detské klavírne súťaže na Slovensku

Anotácia: Cieľom témy je mapovanie vzniku a rozvoja klavírnych súťaží pre 1. a 2. stupeň ZUŠ, prípadne mimoriadnych žiakov konzervatórií na Slovensku. Predpokladá vymedzenie konkrétnych podujatí, ich históriu, špecifiká, repertoár, laureátov jednotlivých ročníkov a význam súťaže pre ďalší rozvoj hudobného školstva na Slovensku. Súčasťou práce je výskum v konkrétnych lokalitách a rozhovory s organizátormi a učiteľmi.

2. Téma: Komorná hra ako platforma pre rozvíjanie kreatívneho hudobného myslenia na základnej umeleckej škole

Anotácia: Práca sa venuje komornej literatúre pre štvor-, šesť- a viacručný klavír, zameranej na výučbu na základných umeleckých školách (1. a 2. Stupeň). Špecifikuje široké spektrum problematiky v oblasti technického i zvukového zvládnutia nástroja. Zaoberá sa možnosťami rozvíjania kreativity žiakov formou spoločného muzicírovania.

PaedDr. Lenka Kaščáková, PhD.

1. Téma: Projektovanie hudobnej rozprávky v nižšom sekundárnom vzdelávaní

Anotácia: Spracovanie teoretických východísk danej témy, projektovanie hudobnej rozprávky ako formy integratívneho hudobno-edukačného projektu vo vyučovacom procese, ako projektu scénického.

2. Téma: Kreatívne počúvanie hudby v nižšom sekundárnom vzdelávaní

Anotácia: Spracovanie teoretických východísk danej témy, spracovanie námetov pre kreatívne počúvanie hudby, návrh pracovných listov ako námet na kreatívne počúvanie hudby v praxi.

3. Téma: Vplyv rodinného prostredia na rozvoj hudobných schopností dieťaťa

Anotácia: Spracovanie teoretických východísk danej témy, činitele ovplyvňujúce rozvoj hudobných schopností dieťaťa, hudobné žánre v súčasnej rodine, návrh hudobných aktivít na rozvoj hudobnosti detí.

4. Téma: Inštrumentálne činnosti a ich využitie v nižšom sekundárnom vzdelávaní

Anotácia: Spracovanie teoretických východísk danej témy, Orffov inštrumentár, tradičné a netradičné hudobné nástroje, návrh inštrumentálnych aktivít v hudobnej edukácii.

5. Téma: Hudobná výchova v podmienkach voľnočasových záujmovo-umeleckých aktivít

Anotácia: Spracovanie teoretického základu záujmovo-umeleckej činnosti v oblasti hudobného umenia, mimoškolská hudobná edukácia, základne princípy a špecifiká činnosti hudobných krúžkov, návrh hudobných aktivít pre mimoškolskú činnosť.

Mgr. art. Branislav Dugovič, ArtD.

1. Téma: Prínos Richarda Muehlfelda pre rozvoj klarinetovej hry

Anotácia: Sumarizácia a kategorizácia vplyvu „Brahmsovho klarinetistu“ Richarda Muehlfelda  na estetiku a metodiku klarinetovej hry.

2. Téma: Sopránová zobcová flauta pri vyučovaní väčšej skupiny žiakov

Anotácia: Prieskum možností a dostupných materiálov, návrhy vlastných riešení, prieskum účinnosti vybraných metód v procese praktického vyučovania.

Mgr. art. Vladimír Harvan, ArtD.

 1. Téma: Husľové diela slovenských skladateľov v 20. storočí

Anotácia: Cieľom práce je získanie znalostí o husľovej literatúre, o hudobných skladateľoch, ktoré sú dôležité pre pedagogickú činnosť.

Mgr. Michal Hottmar, PhD.

1. Téma: Jozef Haluza, pokračovateľ gitarovej pedagogiky Dušana Lehotského a jeho význam pre Košice

Anotácia: Cieľom práce je  priniesť informácie o slovenskom pedagógovi hry na gitare a žiakovi žilinského pedagóga hry na gitare Dušana Lehotského, jeho význam vo východoslovenskom kontexte.

2. Téma: Kompozície určené pre gitaru v tvorbe slovenských skladateľov 21. storočia

Anotácia: Práca má priniesť poznatky o nových kompozíciách pre gitaru od slovenských skladateľov, ktoré boli skomponované po roku 2000.

3. Téma: Svetská inštrumentálna hudba v spišskom  a šarišskom regióne v 16. a 17. storočí

Anotácia: Práca má priniesť informácie o hudobnej kultúre v regione Spiš/ Šariš so zameraním na svetskú inštrumentálnu hudbu v renesancii a baroku.

4. Téma: Basso continuo – špecifiká spôsobu interpretácie v baroku

Anotácia: Cieľom práce je priblížiť problematiku spôsobu sprevádzania  v barokovej hudbe, na vybraných príkladoch.

Mgr. art. Slanislava Maggioni, ArtD.

1. Téma: K problematike využívania populárnej piesne vo vyučovacom procese na základných umeleckých školách a na súkromných hudobných školách

Anotácia: Porovnanie prístupu a spracovania technického základu speváckej techniky, spôsobu vedenia hlasu na ZUŠ a súkromných hudobných školách; špecifiká vokálnej techniky populárneho spevu.

2. Téma: Dvojhlasné vokálne skladby v edukačnom procese sekundárneho vzdelávania na základnej umeleckej škole

Anotácia: Dvojhlasné vokálne skladby a ich aplikácia na hodinách spevu.

3. Téma: Orffov inštrumentár a jeho uplatnenie pri nácviku piesní na hodinách  hudobnej výchovy na 1. stupeň základnej školy

Anotácia: Orffov inštrumentár ako pomôcka vo vyučovacom procese.

Mgr. art. Klaudia Račič Derner, ArtD.

1. Téma: Vokálna tvorba Pavla Kršku a jej využitie pri výchove spevákov

Anotácia: Život a dielo súčasného slovenského skladateľa. Hlbší pohľad na vokálnu tvorbu a možnosti jej využitia pri výchove spevákov na rôznych stupňoch vývoja. Rozbor konkrétnych skladieb a vokálnych partov.

Mgr. Andrej Šuba, PhD.

1. Téma: Učebnice hudobnej výchovy na Slovensku a v zahraničí

Anotácia: Práca je zameraná na komparáciu a analýzu učebníc hudobnej výchovy používaných na Slovensku a v zahraničí. Všíma si ich štruktúru, obsahovú stránku a možnosti využitia vo vyučovaní i pri tvorbe doplnkových študijných materiálov. Súčasťou práce je koncept študijného materiálu, ktorý zúročuje výsledky komparácie. 

2. Téma: Didaktické hry ako prostriedok na osvojenie hudobnoteoretického poznania v prostredí základných umeleckých škôl

Anotácia: Východiskom práce je detailné oboznámenie sa s rozsahom a obsahom učiva z hudobnej teórie na základných umeleckých školách. Študent si po konzultácii so školiteľom zvolí teoretický problém, ktorého osvojenie didakticky uchopí prostredníctvom hry a metód aktívneho učenia. Súčasťou práce je overenie návrhu vo vyučovacom procese.

3. Téma: Študent po konzultácii so školiteľom a so schválením garantom odboru navrhne vlastnú tému.

Mgr. Miloš Tomašovič, PhD.

1. Téma: Ľudová pieseň a jej využitie pri počiatočnom vyučovaní v predmete hra na gitare na základnej umeleckej škole

Anotácia: Vytvorenie didaktickej pomôcky, využiteľnej pri vyučovaní v prípravnom a 1. ročníku na ZUŠ.

Témy magisterských prác na AR 2019/20

prof. Mgr. Stanislav Zamborský, ArtD.

1. Téma: Klavírne dielo Bohuslava Martinů a jeho uplatnenie v pedagogickom procese.

Anotácia: Miesto klávesovej tvorby v kontexte diela B. Martinů. Diferenciácia a kategorizácia  klavírnej tvorby a jej kontexty. Pedagogické uplatnenie v praxi. Prieskum uplatnenia na ZUŠ.

2. Téma: Klavírne dielo Ilju Zelienku a jeho uplatnenie v pedagogickom procese

Anotácia: Miesto klávesovej tvorby v kontexte diela B. Martinů. Diferenciácia a kategorizácia  klavírnej tvorby a jej kontexty. Pedagogické uplatnenie v praxi. Prieskum uplatnenia na ZUŠ.

3. Téma: Klavírne skladby svetovej literatúry určenej deťom a ich pedagogické uplatnenie

Anotácia: Prieskum a analýza tejto literatúry. Metodické využitie tejto tvorby. Prieskum uplatnenia na ZUŠ.

 doc. PhDr. Hana Urbancová, DrSc.

1. Téma: Medzi Slovenskom a Balkánom: tradičná hudba pre akordeón v multikultúrnom kontexte

Anotácia: Akordeón ako nástroj tradičnej hudobnej kultúry na Slovensku, na Balkáne a v prostredí vojvodinských Slovákov v Srbsku. Profil interpreta a multikultúrny kontext. Akordeón v sólovej a ansámblovej hre. Herné príležitosti, repertoár a jeho skladba, štýlová charakteristika, interetnické vplyvy. Návrh inštruktívnej audiovizuálnej kazety.   

2. Téma: Ľudová hudobná kultúra v obci Veľké Rovné

Anotácia: Historické pramene, lokálna pamäť, nositelia tradície a súčasnosť. Piesňové druhy a žánre, ľudové hudobné nástroje a nástrojové združenia. Spevné a herné príležitosti. Folklór a folklorizmus – pôsobenie folklórnej skupiny v obci. Návrh scénického pásma pre detskú zložku miestnej folklórnej skupiny.

3. Téma: Tradičná hudobná kultúra v okolí Levíc

Anotácia: Vymedzenie a charakteristika mikroregiónu. Kultúrny typ, tradičná hudobná kultúra, piesňový repertoár, nástrojová hudba. Historické pramene a súčasnosť. Kontinuita tradičnej hudobnej kultúry a význam folklorizmu pri jej oživovaní.

doc. PaedDr. Sergej Mironov, CSc.

1. Téma: Možnosti výučby zborového spevu a dirigovania na základnej umeleckej škole    

Anotácia: Zistiť a vyhodnotiť možnosti výučby zborového spevu a základov dirigovania v súčasných podmienkach vyučovania predmetov na ZUŠ

2. Téma: História a súčasnosť Katedry hudobnej výchovy na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave

Anotácia: Spracovanie dostupných materiálov o vzniku katedry hudobnej výchovy a jej hudobno-výchovnom a umeleckom koncepčnom vývoji                       

                                       doc. Mgr. art. Dana Šašinová, ArtD.    

1. Téma: Inštruktívna klavírna tvorba Juraja Hatríka a jej využitie na základnej umeleckej škola

Anotácia: Práca je zameraná na zmapovanie a špecifikovanie drobných klavírnych skladieb a cyklov venovaných deťom. Kompozičná tvorba skladateľa je úzko spojená so slovom, ktorého je často sám autorom. Jeho blízky vzťah k deťom dokumentuje aj celoživotná práca v oblasti výchovy najmladšej generácie na základných školách formou výchovných koncertov a hudobných dielní. Práca by mala prepojiť všetky tieto činnosti skladateľa a sústrediť sa na jeho klavírne dielo na tejto úrovni.

2. Téma: Klavírne prelúdium v tvorbe slovenských skladateľov 20. storočia – podoby, špecifiká a pedagogické využitie

Anotácia: Práca vymedzuje formu klavírneho prelúdia a jeho podoby v súčasnej literatúre. Zameriava sa na tvorbu slovenských skladateľov (Jozef Malovec, Ilja Zeljenka, Ladislav Kupkovič, Vladimír Bokes, Dušan Martinček a iní) a ich konkrétne dielo. Jednotlivé skladby rozoberá formou interpretačno-pedagogického výkladu a skúma ich didaktické využitie.

                                        PaedDr. Lenka Kaščáková, PhD.

1. Téma: Využitie folklórnych tradícií v edukačnom procese nižšieho sekundárneho vzdelávania

Anotácia: Spracovanie teoretických východísk danej témy, hudobný folklór, detský folklór, ľudové zvyky a tradície, tradičné a netradičné ľudové nástroje,  návrh detského vystúpenia s využitím folklórnych prvkov.

2. Téma: Hudobné umenie ako súčasť voľnočasových záujmovo-umeleckých aktivít

Anotácia: Spracovanie teoretického základu záujmovo-umeleckej činnosti v oblasti hudobného umenia, mimoškolská hudobná edukácia, základne princípy a špecifiká činnosti hudobných krúžkov, návrh hudobných aktivít pre mimoškolskú činnosť.

3. Téma: Hudobné divadlo ako integrovaný hudobno-dramatický projekt pre deti

Anotácia: Spracovanie teoretických východísk danej témy, hudobné divadlo v hudobnej edukácii, scénický projekt, návrh hudobno-dramatického projektu pre deti.

4. Téma: Karneval zvierat – kreatívne počúvanie hudby v nižšom sekundárnom vzdelávaní

Anotácia: Spracovanie teoretických východísk danej témy, spracovanie námetov pre kreatívne počúvanie hudby, návrh pracovných listov ako námet na kreatívne počúvanie hudby v praxi.

5. Téma: Ľudová pieseň a jej miesto v súčasnom edukačnom procese nižšieho sekundárneho vzdelávania

Anotácia: Spracovanie teoretických východísk danej témy, ľudová pieseň a jej súčasné miesto v edukačnom procese na rôznych typoch škôl, metodické námety a práca s ľudovou piesňou v hudobnej edukácii.

  Mgr. art. Branislav Dugovič, ArtD.

1. Téma: Počiatky klarinetových virtuózov a ich vplyv na estetiku a metodiku hry na klarinete

Anotácia: Sumarizácia a kategorizácia vplyvu významných klarinetových virtuózov 18. a 19. storočia na špecifické umelecko-pedagogické kategórie

2. Téma: Spojenie hry na jednoplátkových aerofónoch s elektronikou a jeho  pedagogické a performatívne využitie

Anotácia: Výskum a sumarizácia možností prepojenia hry na jednoplátkových aerofónoch a elektroniky a jeho využitia v koncertnom živote a v pedagogickom procese

3. Téma: Saxofón v hudobnej edukácii na Slovensku

Anotácia:  Prieskum vyučovania hry na saxofóne z kvantitatívneho a kvalitatívneho hľadiska na ZUŠ, konzervatóriách a VŠ na Slovensku, história a súčasnosť, sumarizácia, vlastné idey a skúsenosti z praxe

 Mgr. art. Vladimír Harvan, ArtD.

1. Téma: Slovenská husľová škola, jej historický vývin a súčasnosť

Anotácia: Cieľom práce je oboznámiť sa s históriou vzniku pedagogických inštitúcií, charakterizovať významných pedagógov husľovej hry na konzervatóriách, VŠMU, AU, inšpirovať sa pre vlastnú pedagogickú prácu.

2. Téma: Významné dirigentské osobnosti v 100-ročnej histórii opery Slovenského národného divadla

Anotácia: Cieľom práce je oboznámiť sa s prácou a úlohou dirigenta v opere, spoznať významné dirigentské osobnosti, ktoré svojim umením určovali umelecký vývoj v SND.

 Mgr. Michal Hottmar, PhD.

1. Téma: Špecifiká interpretácie renesančnej lutnovej  hudby transformovanej na gitaru

Anotácia: Cieľom práce je poukázať na rozdielnosť interpretácie lutnovej hudby na gitare.

2. Téma: Afektová teória a rétorické figúry ako princíp recepcie hudby v baroku

Anotácia: Hudba v období baroka prináša v oblasti kompozície nové smerovanie prepojené s rôznymi afektami, za účelom nasmerovania ľudskej mysle a srdca k rôznym emóciám.  Práca má za cieľ predstaviť afektovú teóriu a identifikovať vybrané rétorické figúry

3. Téma: Poézia a hudba, vplyvy a poetika hudby predstaviteľov francúzskeho chansonu 16. storočia

Anotácia: Koexistencia slova a hudby zohrávala vo vývoji hudobnej kultúry signifikantnú úlohu. Výrazne ovplyvnila renesančnú hudobnú kultúru, predovšetkým piesňovú tvorbu. V tomto smere sa výrazne angažovali predstavitelia francúzskej Académie de poésie et de Musique. Cieľom práce je na vybraných príkladoch poukázať na úzke prepojenie slova a hudby podľa ich predstáv.

4. Téma: Intavolácia – problematika spôsobu zápisu vokálnych skladieb pre brnkacie nástroje vo vybraných v historických traktátoch

Anotácia: Cieľom diplomovej práce je poukázať na špecifiká intavolačného zápisu hudby pre vybrané brnkacie nástroje na základe preštudovanej dobovej literatúry a ich praktické použitie v pedagogickom procese.

5. Téma: Hudobno-pedagogická interpretácia diela. Antonio Vivaldi: Koncert pre gitaru a orchester D dur (RV.93)

Anotácia: Cieľom diplomovej práce poukázať na rôzne využitie skladby A. Vivaldiho v pedagogickom procese.

Mgr. art. Stanislava Maggioni, ArtD.

1. Téma: Technika belcanta a jeho uplatnenie v edukačnom procese na základnej umeleckej škole

Anotácia: Vyšpecifikovať základné piliere speváckej techniky belcanta, vhodná forma postupnej aplikácie pri kultivácii hlasého prejavu žiakov na ZUŠ. Starotalianske školy, solfeggia, prieskum používania notových materiálov na ZUŠ.

2. Téma: Tvorba Tibora Freša pre deti a jej uplatnenie vo výučbe spevu na základnej  umeleckej škole

Anotácia: Umelecký profil významného slovenského skladateľa s prihliadnutím na jeho  vokálnu tvorbu pre deti.

  Mgr. art. Klaudia Račič Derner, ArtD.

1. Téma: Prvé dotyky s hudbou v predprimárnom a primárnom vzdelávaní

Anotácia: Práca sa zaoberá  prvotným stretávaním sa s hudbou v predprimárnom a primárnom vzdelávaní. Cieľom práce je zosumarizovať spôsoby výučby, dostupnosť náučnej literatúry pre vyučujúcich a ich možné inšpirácie. Prinášanie nových metód pre skvalitnenie prvých dotykov  s hudbou v materských a základných školách.

  Mgr. Andrej Šuba, PhD.

1. Téma: Hudba 20. a 21. storočia vo vyučovaní hudobnej výchovy na základných (alebo) základných umeleckých školách

Anotácia: Východiskom práce sú hypotézy, že hudba 20. a 21. storočia nemá vo vyučovacom procese adekvátne zastúpenie a potenciál tohto repertoáru nie je dostatočne využitý. Študent si všíma miesto, význam a zastúpenie hudby 20. a 21. storočia v učebniciach hudobnej výchovy a v školských dokumentoch. Svoje zistenia konfrontuje prostredníctvom hudobnosociologickej sondy (dotazníkového prieskumu a rozhovorov s pedagógmi a žiakmi) so situáciou vo vyučovaní. Na základe výsledkov sformuluje odporúčania pre prax.  

2. Téma: Rozvíjanie hudobných schopností a tvorivosti žiakov prostredníctvom hudobnohistorického poznania

Anotácia: Modernizácia vzdelávacích obsahov by aj v oblasti vyučovania hudobnohistorických poznatkov na základných a základných umeleckých školách mala akcentovať hudobný zážitok, ku ktorému sa možno dopracovať prostredníctvom hudobných činností. Cieľom práce je  na zvolenom obsahu preskúmať ako možno prepojiť výučbu dejín hudby s rozvíjaním  hudobných schopností a tvorivosti žiakov. Súčasťou práce je overenie návrhov vo vyučovacom procese.

3.  Študent po konzultácii so školiteľom a so schválením garantom odboru navrhne vlastnú tému.

Prihlášky na zverečné práce

Prihlášky na témy záverečných prác treba odovzdať v dvoch exemplároch (vedúcemu práce, druhý na sekretariát katedry).  Výber je potrebné konzultovať so zadávateľom témy (budúcim vedúcim práce).

 

Informácie k písaniu a odovzdávaniu záverečných prác a štátnym skúškam

 

 

ERASMUS+ na ak. rok 2019/2020

Oddelenie medzinárodných vzťahov RUK Referát pre európske programy a Erasmus+ otvorilo Výzvu na výberové konania na študentské mobility Erasmus+ štúdium a Erasmus+ stáž na akademický rok 2019/2020  (pre zimný aj letný semester).

Prihláška na mobilitu štúdium je zverejnená na web stránke https://moja.uniba.sk/ alebo na https://uniba.sk/medzinarodne-vztahy/prihlasky-na-mobility/

Študenti sa prihlasujú prostredníctvom prihlasovacieho mena a hesla ako do AiS-u. Prihláška bude otvorená do 28. 02. 2019. Po tomto termíne sa už študenti prihlasovať nebudú môcť. 

Prihlášky na mobilitu stáž a absolventskú stáž na AR 2019/2020 sa budú podávať v pôvodnej papierovej forme mimo softvéru Mobility Online.