Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zóna pre študentov

Študijní poradcovia

ŠTUDIJNÍ PORADCOVIA

  • poradkyňa pre celé štúdium: PaedDr. Lenka Kaščáková, PhD.
  • poradca pre Erasmus: doc. PaedDr. Sergej Mironov, CSc.

KOORDINÁTORI

  • koordinátor externého štúdia: PaedDr. Lenka Kaščáková, PhD.
  • koordinátor rigorózneho štúdia : prof. Mgr. Stanislav Zamborský, ArtD.

Témy bakalárskych prác na AR 2019/20

doc. PhDr. Hana URBANCOVÁ, DrSc.

1. Téma: Bagately pre klavír Dezidera Kardoša ako inštruktívna literatúra

Anotácia: Dezider Kardoš (1914 – 1991) a jeho hudobná tvorba pre klavír. Bagately pre klavír (1948) ako cyklus klavírnych miniatúr a ich folklórna predloha. Slovenské a európske paralely. Možnosti využitia v klavírnej pedagogike.    

2. Téma: Využitie ľudového inštrumentára v hudobnej výchove

Anotácia: Tradičné ľudové hudobné nástroje na Slovensku. Hudobný  inštrumentár detí v slovenskej ľudovej kultúre. Idiofonické a aerofonické hudobné nástroje z detského inštrumentára a možnosti ich využitia v hudobnej výchove.

 

prof. Mgr. Stanislav ZAMBORSKÝ, ArtD.

1. Téma: Klavírne dielo R. Schumanna a jeho uplatnenie v pedagogickom procese na ZUŠ a ZŠ

Anotácia: Dieťa a jeho vnímanie hudby. Miesto R. Schumanna v nemeckej romantickej hudbe. Klavírna tvorba R. Schumanna v kontexte jeho diela. Tvorba pre deti (o deťoch) v kontexte klavírnej tvorby R. Schumanna. Využitie klavírnej tvorby R. Schumanna v hudobnej percepcii na ZŠ a vo vyučovacom procese na ZUŠ.

2. Téma: Dielo B. Martinů a jeho uplatnenie v pedagogickom procese na ZŠ a ZUŠ

Anotácia: Dieťa a jeho vnímanie hudby. Miesto B. Martinů v českej hudbe 20. storočia. Využitie tvorby B. Martinů v hudobnej percepcii na ZŠ a vo vyučovacom procese na ZUŠ.

3. Téma: Dielo P. I. Čajkovského a jeho uplatnenie v pedagogickom procese na ZŠ a ZUŠ

Anotácia: Dieťa a jeho vnímanie hudby. Miesto P. I. Čajkovského v ruskej romantickej hudbe.Klavírna tvorba P. I. Čajkovského v kontexte jeho diela. Tvorba pre deti  v kontexte  tvorby P. I. Čajkovského. Využitie klavírnej tvorby P. I. Čajkovského v hudobnej percepcii na ZŠ a vo vyučovacom procese na ZUŠ.

4. Téma: Dielo S. Prokofieva a jeho uplatnenie v pedagogickom procese na ZŠ a ZUŠ

Anotácia: Dieťa a jeho vnímanie hudby. Miesto S. Prokofieva v ruskej hudbe 20. storočia. Tvorba pre deti (o deťoch) v kontexte tvorby S. Prokofieva. Využitie tvorby S. Prokofieva v hudobnej percepcii na ZŠ a vo vyučovacom procese na ZUŠ.

 

doc. PaedDr. Sergej MIRONOV, CSc.

1. Zborový spev v kontexte regionálneho hudobného života na Slovensku (vybrané mesta, lokality)

Anotácia: Zmapovanie a vyhodnotenie zborovo-speváckych aktivít a ich podiel na hudobnom  a kultúrno-spoločenskom živote obyvateľov

 

Mgr. Klaudia DERNEROVÁ, ArtD.

Študent po konzultácii so školiteľom a so schválením garantom odboru navrhne vlastnú tému.

 

Mgr. art. Branislav DUGOVIČ, ArtD.

1. Téma: Improvizácia a didaktické hry pri vyučovaní hry na drevených dychových nástrojoch

Anotácia: Teoretické východiská pri vyučovaní hry na drevených dychových nástrojoch s využitím improvizácie a  hry.

2. Téma: Prínos Antona Stadlera pre rozvoj klarinetovej hry

Anotácia: Sumarizácia a kategorizácia vplyvu Antona Stadlera na estetiku a metodiku klarinetovej hry.

 

PaedDr. Lenka KAŠČÁKOVÁ, PhD.

1. Téma: Diagnostika hudobných schopností v predprimárnom vzdelávaní

Anotácia: Spracovanie teoretických východísk danej témy, testovanie hudobných schopností prostredníctvom rozprávkových motívov,  návrh rozprávkového testu hudobných schopností.

2. Téma: Vplyv rodinného prostredia na rozvoj hudobných schopností dieťaťa predškolského veku

Anotácia: Spracovanie teoretických východísk danej témy, činitele ovplyvňujúce rozvoj hudobných schopností dieťaťa predškolského veku, hudobné žánre v súčasnej rodine, návrh hudobných aktivít na rozvoj hudobnosti dieťaťa predškolského veku.

3. Téma: Inštrumentálne činnosti a ich využitie v primárnom vzdelávaní

Anotácia: Spracovanie teoretických východísk danej témy, Orffov inštrumentár, návrh inštrumentálnych aktivít v hudobnej edukácii.

4. Téma: Kreatívne počúvanie hudby v primárnom vzdelávaní

Anotácia: Spracovanie teoretických východísk danej témy, spracovanie námetov pre kreatívne počúvanie hudby, návrh pracovných listov ako námet na kreatívne počúvanie hudby v praxi.

 

Mgr. Miloš TOMAŠOVIČ, PhD.

1. Téma: Leo Brouwer - Estudios Sencillos 1-20 pre gitaru

Anotácia: Pedagogická a interpretačná analýza etúd, možnosti ich využitia vo vzdelávaní na základnej umeleckej škole.

 

Mgr. Andrej ŠUBA, PhD.

1. Téma: Hudobnopedagogická interpretácia hudobného diela

Anotácia: Práca je zameraná na príblíženie vybraného hudobného diela zvolenej vekovej skupine žiakov základných, prípadne základných umeleckých škôl. Zadanie vyžaduje aplikáciu analytických techník, didaktických postupov zameraných na konkrétne hudobné činnosti a schopnosť verbalizácie hudobných zážitkov. V prípade študentov jednoodborového štúdia (orientácia na ZUŠ) sa odporúča rozšíriť hudobnoteoretickú interpretáciu diela o interpretačnú analýzu, ktorú bude študent konzultovať so svojim pedagógom nástroja. Empirická časť vyžaduje overenie výsledkov v praxi. 

Poznámka: Konkrétne dielo a cieľovú skupinu si študent zvolí po konzultácii s vedúcim práce.

 

2. Téma: Didaktické hry ako prostriedok na osvojenie hudobnoteoretického poznania v prostredí základných umeleckých škôl

Anotácia: Východiskom práce je detailné oboznámenie sa s rozsahom a obsahom učiva z hudobnej teórie na základných umeleckých školách. Študent si po konzultácii so školiteľom zvolí teoretický problém, ktorého osvojenie didakticky uchopí prostredníctvom hry a metód aktívneho učenia. Súčasťou práce je overenie návrhu vo vyučovacom procese.

 

 

 

Témy magisterských prác na AR 2019/20

doc. PhDr. Hana URBANCOVÁ, DrSc.

1. Téma: Bartókoy klavírny cyklus Pre deti a jeho folklórne predlohy

Anotácia: Béla Bartók (1881 – 1945) a jeho klavírny cyklus Pre deti (1909) v kontexte jeho inštruktívnej klavírnej tvorby. Novátorské poňatie v oblasti pedagogicky zameranej klavírnej literatúry a vymedzenie základných znakov. Novátorské poňatie v oblasti klavírnych úprav ľudových piesní, kompozičná práca s folklórnou predlohou. 

2. Téma: Poézia pre deti v spracovaní slovenských skladateľov

Anotácia: Detská poézia v literárnej tvorbe slovenských autorov, autorské zázemie a generačné rozvrstvenie, poetika detskej poézie. Autori detskej poézie v spracovaní slovenských skladateľov, kompozičné prístupy a analýzy vybraných diel. Vzťah textu a hudby v hudobno-literárnej tvorbe pre deti.

 

prof. Mgr. Stanislav ZAMBORSKÝ, ArtD.

1. Téma:  Dielo F. Poulenca a O. Messiaena v kontexte percepcie detského poslucháča.

Anotácia: Detský poslucháč a jeho vnímanie hudby. Hudba ako program. Hudba F. Poulenca a O. Messiaena v kontexte hudby 20. storočia. Cyklus Soirées de Nazalle F. Poulenca a skladby inšpirované vtáčím spevom O. Messiaena v kontexte podobnej tvorby vo rancúzskej a  svetovej hudobnej literatúre Prieskum účinku tejto tvorby na žiakov ZŠ.

 

Mgr. Klaudia DERNEROVÁ, ArtD.

1. Téma: Vokálna tvorba Juraja Hatríka a pedagogicko-interpretačný pohľad na vybrané diela pre deti a mládež

Anotácia: Cieľom práce je zobrazenie života Juraja Hatríka a zmapovanie jeho vokálnej tvorby. Poukázanie na možnosti využitia vybraných diel v umeleckom školstve, v závislosti od ich náročnosti a charakteru (Základné umelecké školy, Konzervatóriá). Pedeagogicko-interpretačný pohľad na problematiku technického a výrazového naštudovania jednotlivých skladieb z hľadiska individualného prístupu k žiakovi.

2. Téma: Zborový spev v edukačnom procese žiakov základnej umeleckej školy a jeho prepojenie na vedenie chrámového zboru

Anotácia:Cieľom práce je priblížiť zborový spev, ako súčasť učebných plánov v odbore spev žiakov navštevujúcich ZUŠ a jeho úlohu v edukačnom procese. Prepojenie praxe s vedením chrámového zboru do edukačného procesu. Spolupráca s Br1atislavským chlapčenským zborom.

3. Téma: Vokálna tvorba Ladislava Stančeka a jej uplatnenie v edukačnom procese na základnej umeleckej škole

Anotácia: Diplomová práca približuje život a tvorbu Ladislava Stančeka s dôrazom na jeho vokálne diela. Bližšie sa zameriava na piesne určené deťom, spevácku súťaž Stančekova Prievidza a ich využite v edukačnom procese na ZUŠ.

4. Téma: Liturgický zpěv po druhem vatikánskem koncilu

Anotácia: Práce se zabývá novým postavením a funkcí hudby po liturgické reformě II. vatikánského koncilu a výchovně-vzdělávacími a uměleckými cíli zpěvu a hudby v rámci obnovené katolické mše. Část práce předkládá analýzu stavu před koncilem, podrobně se věnuje nové úloze hudby liturgie s jejími jednotlivými částmi a také stručnému úvodu do pedagogiky zpěvu a vedení sboru. Výzkum zhodnocuje stav naplnění požadavků koncilu vybraných farností na Moravě a na Slovensku.

5. Študent po konzultácii so školiteľom a so schválením garantom odboru navrhne vlastnú tému.

 

Mgr. art. Branislav DUGOVIČ, ArtD.

1. Téma:  Vplyv významných klarinetových virtuózov na estetiku, metodiku a didaktiku hry na klarinete

Anotácia: Sumarizácia a kategorizácia vplyvu významných klarinetových virtuózov na špecifické umelecko-pedagogické kategórie

2. Téma: Spojenie hry na jednoplátkových aerofónoch s elektronikou a jeho pedagogické a performatívne využitie

Anotácia: Výskum a sumarizácia možností prepojenia hry na jednoplátkových aerofónoch a elektroniky a jeho využitia v koncertnom živote a v pedagogickom procese

 

PaedDr. Lenka KAŠČÁKOVÁ, PhD.

1. Téma: Hudobná výchova v podmienkach voľnočasových záujmovo-umeleckých aktivít

Anotácia: Spracovanie teoretického základu záujmovo-umeleckej činnosti v oblasti hudobného umenia, mimoškolská hudobná edukácia, základne princípy a špecifiká činnosti hudobných krúžkov, návrh hudobných aktivít pre mimoškolskú činnosť.

2. Téma: Hudobná rozprávka ako integrovaný hudobno-dramatický projekt pre deti

Anotácia: Spracovanie teoretických východísk danej témy, hudobná rozprávka v hudobnej edukácii, hudobná rozprávka ako scénický projekt, návrh hudobno-dramatického projektu pre deti.

3. Téma: Kreatívne počúvanie hudby v nižšom sekundárnom vzdelávaní

Anotácia: Spracovanie teoretických východísk danej témy, spracovanie námetov pre kreatívne počúvanie hudby, návrh pracovných listov ako námet na kreatívne počúvanie hudby v praxi.

4. Téma: Hudobný pedagóg Daniel Šimčík a jeho literárna a kompozičná tvorba pre deti.

Anotácia: Oboznámenie sa s tvorbou významného slovenského pedagóga a skladateľa určenej deťom, skúmanie jej využitia v súčasnej edukácii základných a základných umeleckých škôl.

 

Mgr. Miloš TOMAŠOVIČ, PhD.

1. Téma: Gitarové etudy aplikované v edukačnom procese na ZUŠ

Anotácia: Pedagogická a interpretačná analýza vybraných etúd, zhodnotenie prínosu  inštruktívnej literatúry na rozvoj gitarovej techniky hry žiakov základnej umeleckej školy.

2. Téma: Problematika detských gitarových súťaží

Anotácia: Zhodnotenie  ich prínosu a negatív. Príprava na súťaž z pohľadu pedagóga

 

Mgr. Andrej ŠUBA, PhD.

1. Téma: Hudobná kultúra v regiónoch

Anotácia: Študent v rámci práce zmapuje hudobnú kultúru minulosti i prítomnosti v regióne, odkiaľ pochádza, prípadne v ktorom bude pôsobiť. Všíma si hudobné vzdelávanie, koncertný život, spôsoby financovania hudobnej kultúry, inštitúcie, telesá a významné osobnosti z oblasti artificiálnej i nonartificiálnej hudby. Cieľom práce je pochopiť kontinuitu, dynamiku a procesy ovplyvňujúce hudobný život v regióne.

Poznámka: Názov práce sa špecifikuje po konzultácii so školiteľom. Práca je zameraná na lokálne a regionálne kultúrne centrá. V prípade, že študent navrhne lokalitu, ktorá je dostatočne spracovaná, téma nebude akceptovaná.

Prihlášky na zverečné práce

Prihlášky na témy záverečných prác treba odovzdať v dvoch exemplároch (vedúcemu práce, druhý na sekretariát katedry).  Výber je potrebné konzultovať so zadávateľom témy (budúcim vedúcim práce).

 

Informácie k písaniu a odovzdávaniu záverečných prác a štátnym skúškam

 

 

ERASMUS+ na ak. rok 2019/2020

Oddelenie medzinárodných vzťahov RUK Referát pre európske programy a Erasmus+ otvorilo Výzvu na výberové konania na študentské mobility Erasmus+ štúdium a Erasmus+ stáž na akademický rok 2019/2020  (pre zimný aj letný semester).

Prihláška na mobilitu štúdium je zverejnená na web stránke https://moja.uniba.sk/ alebo na https://uniba.sk/medzinarodne-vztahy/prihlasky-na-mobility/

Študenti sa prihlasujú prostredníctvom prihlasovacieho mena a hesla ako do AiS-u. Prihláška bude otvorená do 28. 02. 2019. Po tomto termíne sa už študenti prihlasovať nebudú môcť. 

Prihlášky na mobilitu stáž a absolventskú stáž na AR 2019/2020 sa budú podávať v pôvodnej papierovej forme mimo softvéru Mobility Online.

Termíny štátnych záverečných skúšok 2018/19

Jarný termín:

04.06.2019 - 05.06.2019  - Bc. obhajoby prác od 9:00 hod.

06.06.2019 - 07.06.2019 - Mgr. štátne záverečné skúšky s obhajobou od 9:00 hod.

18.06.2019                      - Mgr. štátne záverečné skúšky bez obhajoby od 9:00 hod.

 

Letný termín:

20.08.2019