Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zóna pre študentov

PROMÓCIE - informácie pre absolventov PdF UK v AR 2019/2020

Informácie pre absolventov  PdF UK  v AR 2019/20

 Univerzita Komenského tento rok  z dôvodu obmedzení v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 ruší letné promócie v historickej aule univerzity v Bratislave. V prípade záujmu a priaznivej epidemiologickej situácie sa môžu promócie konať v náhradných termínoch na jeseň 2020. Bližšie informácie budú zverejnené koncom septembra 2020.

 Absolventom  AR 2019/20 budú doklady o ukončení štúdia (diplom, dodatok k diplomu, vysvedčenie o ŠS) vydané  priamo na Pedagogickej fakulte UK, Račianska 59 v Bratislave v termínoch:

 

 29. júl 2020 - absolventi Bc. štúdia

30. júl 2020 - absolventi Mgr. štúdia

 

 Doklady o ukončení štúdia si absolvent (alebo úradne splnomocnená osoba) musí prísť vyzdvihnúť osobne. Doklady sa vydávajú voči podpisu v matrike. 

Presný časový harmonogram vydávania dokladov bude zverejnený na web stránke fakulty www.fedu.uniba.sk do 10. júla 2020.

 Absolventi, ktorí si v danom termíne doklady  neprevezmú, si ich po e-mailovom alebo telefonickom dohovore s Mgr. Ľ. Kapustovou prevezmú dodatočne priamo na rektoráte UK počas úradných hodín Oddelenia vzdelávania RUK. Potrebné aktuálne informácie sú zverejňované na web stránke rektorátu: https://uniba.sk/studium/pregradualne-studium-bc-mgr-mudr-a-mddr/kontakty/

Študijní poradcovia

ŠTUDIJNÍ PORADCOVIA

  • poradkyňa pre celé štúdium: PaedDr. Lenka Kaščáková, PhD.
  • poradca pre Erasmus: doc. PaedDr. Sergej Mironov, CSc.

KOORDINÁTORI

  • koordinátor externého štúdia: PaedDr. Lenka Kaščáková, PhD.
  • koordinátor rigorózneho štúdia : prof. Mgr. Stanislav Zamborský, ArtD.

Témy bakalárskych prác na AR 2020/21

doc. Mgr. art. Dana Šašinová, ArtD.

1.    Téma: Detské klavírne súťaže na Slovensku

Anotácia: Cieľom témy je mapovanie vzniku a rozvoja klavírnych súťaží pre 1. a 2. stupeň ZUŠ, prípadne mimoriadnych žiakov konzervatórií na Slovensku. Predpokladá vymedzenie konkrétnych podujatí, ich históriu, špecifiká, repertoár, laureátov jednotlivých ročníkov a význam súťaže pre ďalší rozvoj hudobného školstva na Slovensku. Súčasťou práce je výskum v konkrétnych lokalitách a rozhovory s organizátormi a učiteľmi.

2.    Téma: Komorná hra ako platforma na rozvíjanie kreatívneho hudobného myslenia v základných umeleckých školách

Anotácia:  Práca sa venuje komornej literatúre pre štvor-, šesť- a viacručný klavír, zameranej na výučbu v základných umeleckých školách pre 1. a 2. stupeň. Špecifikuje široké spektrum problematiky v oblasti technického i zvukového zvládnutia nástroja. Zaoberá sa možnosťami rozvíjania kreativity žiakov formou spoločného muzicírovania.

doc. PhDr. Hana Urbancová, DrSc.

1. Téma: Ľudové hudobné nástroje v regionálnej tradícii a možnosti ich využitia v hudobnej edukácii

Anotácia:  Práca mapuje možnosti využitia slovenského ľudového hudobného inštrumentára v hudobnej edukácii. Tradičné ľudové hudobné nástroje na Slovensku a ich klasifikácia. Regionálne špecifiká slovenského ľudového hudobného inštrumentára. Hudobný inštrumentár detí v slovenskej ľudovej kultúre. Idiofonické a aerofonické ľudové hudobné nástroje a možnosti ich využitia v hudobnej edukácii, návrh koncepcie. 

2. Téma: Bartókoy klavírny cyklus Pre deti

Anotácia: ráca je zameraná na prínos Bélu Bartóka a jeho klavírneho cyklu Pre deti v kontexte inštruktívnej klavírnej tvorby a v kontexte klavírnych úprav ľudových piesní. Novátorské poňatie v oblasti pedagogicky zameranej klavírnej literatúry a vymedzenie základných znakov. Novátorské poňatie v oblasti klavírnych úprav ľudových piesní, kompozičná práca s folklórnou predlohou. 

3. Téma: Študent po konzultácii so školiteľom navrhne vlastnú tému

PaedDr. Lenka Kaščáková, PhD.

1.    Téma: Rôznorodosť didaktických prostriedkov a ich využitie v hudobnej edukácii základnej školy

Anotácia: Bakalárska práca je zameraná na didaktické prostriedky a ich využitie v hudobnom vzdelávaní na základnej škole. Má teoreticko-aplikačný charakter. V teoretickej časti vymedzuje a popisuje známe aj menej známe didaktické prostriedky, ktoré v dnešnej dobe tvoria neoddeliteľnú súčasť edukačného procesu. Cieľom aplikačnej časti práce je návrh aktivít, ktoré umocnia využívanie didaktických prostriedkov v podmienkach základnej školy, s možnosťou ďalšieho hudobného napredovania.

2.    Téma: Projektové vyučovanie a jeho využitie v hudobnej edukácii

Anotácia: Bakalárska práca je zameraná na projektové vyučovanie a jeho prepojenie s hudobným umením. Má teoreticko-aplikačný charakter. V teoretickej časti vymedzuje pojmy súvisiace s projektovým vyučovaním, kreativitou, tvorivou dramatikou a projektovaním kreatívnych hudobných dielní pre deti. Cieľom aplikačnej časti práce je vytvorenie  aktivít, prípadne hudobno-dramatického projektu pre deti, s využitím medzipredmetových vzťahov v podmienkach základnej školy.

3.    Téma: Možnosti aplikácie baletu a baletných prvkov do aktivít v hudobnej edukácii

Anotácia:  Bakalárska práca je zameraná na projektové vyučovanie, tvorbu aktivít s využitím baletu a baletných prvkov a ich prepojenie s hudobným umením. Má teoreticko-aplikačný charakter. V teoretickej časti vymedzuje pojmy súvisiace s danou témou. Cieľom aplikačnej časti práce je vytvorenie  aktivít s aplikáciou baletných prvkov v hudobnej edukácii s využitím projektového vyučovania, či hudobného divadla.

Mgr. Andrej Šuba, PhD.

1. Téma: Učebnice hudobnej výchovy na Slovensku a v zahraničí

Anotácia:  Práca je zameraná na komparáciu a analýzu učebníc hudobnej výchovy používaných na Slovensku a v zahraničí. Všíma si ich štruktúru, obsahovú stránku a možnosti využitia vo vyučovaní i pri tvorbe doplnkových študijných materiálov. Súčasťou práce je koncept študijného materiálu, ktorý zúročuje výsledky komparácie. 

2. Téma: Didaktické hry ako prostriedok na osvojenie hudobnoteoretického poznania v prostredí základných umeleckých škôl.

Anotácia:  Východiskom práce je detailné oboznámenie sa s rozsahom a obsahom učiva z hudobnej teórie na základných umeleckých školách. Študent si po konzultácii so školiteľom zvolí teoretický problém, ktorého osvojenie didakticky uchopí prostredníctvom hry a metód aktívneho učenia. Súčasťou práce je overenie návrhu vo vyučovacom procese.

3. Téma: Študent po konzultácii so školiteľom a so schválením garantom odboru navrhne vlastnú tému

Mgr. Michal Hottmar, PhD.

1.    Téma: Kompozície určené pre gitaru v tvorbe slovenských skladateľov 21. storočia

Anotácia: Práca má priniesť poznatky o nových kompozíciách pre gitaru od slovenských skladateľov, ktoré boli skomponované po roku 2000.

2.    Téma: Basso continuo – špecifiká spôsobu interpretácie v baroku

Cieľ: Cieľom práce je priblížiť problematiku spôsobu sprevádzania  v barokovej hudbe, na vybraných príkladoch.

Mgr. art. Stanislava Maggioni, ArtD.

1.    Téma: Pedagogicko-interpretačná analýza vybraných vokálnych diel pre deti z tvorby Lesie Dyčko

Anotácia: Profil skladateľky Lesie Dyčko, zmapovanie jej tvorby s prihliadnutím na vokálnu tvorbu pre deti,  pedagogicko-interpretačný pohľad na vybrané skladby vhodné pre detského interpreta, vlastné návrhy na možnosti práce s daným repertoárom.

2.    Téma: Využitie ľudových piesní k rozvinutiu hudobno-pohybových schopností detí

Anotácia: Pohľad na ľudovú pieseň ako na symbol tradície, kultúrneho dedičstva. Folklórne súbory. Hudobno-pohybové schopnosti a ich rozvoj. Empirická časť práce ponúkne vlastnú prezentáciu projektu zameraný na rozvoj hudobno-pohybových schopností detí s využitím ľudových piesní.

3.    Téma: Uplatnenie Orffovho inštrumentára pri nácviku piesní vo vyučovacom procese na hodinách hudobnej výchovy

Anotácia: Teoretické východiská k téme. Empirická časť práce bude obsahovať:  hypotézy a prieskum, ktorý sa snaží zistiť aktuálny stav využívania Orffovho inštrumentára na vyučovaní hudobnej výchovy, alebo vypracovanie pracovných listov a ich overenie v praxi.

Mgr. art. Branislav Dugovič, ArtD.

1. Téma: Prínos Richarda Muehlfelda pre rozvoj klarinetovej hry

Anotácia: Sumarizácia a kategorizácia vplyvu „Brahmsovho klarinetistu“ Richarda Muehlfelda  na estetiku a metodiku klarinetovej hry.

2. Téma: Sopránová zobcová flauta pri vyučovaní väčšej skupiny žiakov

Anotácia: Prieskum možností a dostupných materiálov, návrhy vlastných riešení, prieskum účinnosti vybraných metód v procese praktického vyučovania.

3. Téma: Imrovizácia v hudobnej edukácii

Anotácia: Prieskum využitia imrovizácie v hudobnej edukácii na Slovensku, skúsenosti pedagógov s improvizáciou v pedagogickom procese, tonálne založená improvizácia vs. voľná improvizácia, sumarizácia.

Témy magisterských prác na AR 2020/21

prof. Mgr. Stanislav Zamborský, ArtD.

Téma: Inštruktívna klavírna tvorba slovenských skladateľov 2. polovice 20. storočia až po súčasnosť

Anotácia: Spoznanie inštruktívnej tvorby slovenských skladateľov a ich aplikácia v pedagogickej praxi.

doc. PaedDr. Sergej Mironov, CSc.

1.    Téma: Zborový spev v kontexte regionálneho hudobného života na Slovensku (vybrané miesta, obce, lokality)

Anotácia: Zmapovanie a vyhodnotenie zborovo-speváckych aktivít a ich podiel na hudobnom a kultúrno-spoločenskom živote na Slovensku.

2.    Téma: Spevácky zbor slovenských učiteľov

Anotácia: Zozbieranie a spracovanie materiálu o Speváckom zbore slovenských učiteľov o jeho vklade do hudobného a kultúrno-spoločenského života na Slovensku. 

doc. Mgr. art. Dana Šašinová, ArtD.

1.    Téma: Využitie jazzových prvkov v klavírnych skladbách venovaných základným umeleckým školám

Anotácia: Práca sa zaoberá vybranými klavírnymi skladbami slovenskej i svetovej klavírnej tvorby pre deti. Charakteristickým prvkom je klasický jazz ovplyvňujúci formálnu, rytmickú aj výrazovú stránku diela. Pre najmladšiu cieľovú skupinu je to príťažlivý moment, prinášajúci inšpirujúcu atmosféru i do pedagogického procesu.

2.    Téma: Klavírne prelúdium v tvorbe slovenských skladateľov 20. storočia - jeho podoby, špecifiká a pedagogické využitie

Anotácia: Práca vymedzuje formu klavírneho prelúdia a jeho podoby v súčasnej literatúre. Zameriava sa na tvorbu slovenských skladateľov (Jozef Malovec, Iľja Zeljenka, Ladislav Kupkovič, Vladimír Bokes, Dušan Martinček a iní) a ich konkrétne dielo. Jednotlivé skladby rozoberá formou interpretačno-pedagogického výkladu a skúma ich následné didaktické využitie.

doc. PhDr. Hana Urbancová, DrSc.

1. Téma: Tradičné hudobné nástroje a ich využitie v hudobnej výchove

Anotácia: Práca sa  venuje možnostiam využitia tradičného inštrumentára vybraných európskych a mimoeurópskych kultúr v hudobnej výchove. Hudobný inštrumentár tradičných kultúr a organologická systematika. Ľudové hudobné nástroje vybraných európskych kultúr; opis, konštrukcia, repertoár, regionálne špecifiká. Tradičné hudobné nástroje vybraných mimoeurópskych kultúr; opis, konštrukcia, repertoár, regionálne špecifiká. Využitie tradičných hudobných nástrojov v rámci hudobnej výchovy, návrh koncepcie.  

2. Téma: Obradová pieseň kalendárneho cyklu ako súčasť repertoáru detí 

Anotácia: Práca je zameraná na piesňový repertoár obradov a obyčají kalendárneho (výročného) cyklu, so zhodnotením možností ich využitia v hudobnej výchove detí. Obrady a obyčaje kalendárneho cyklu v lokálnej tradícii. Deti ako nositelia obradov a obyčají kalendárneho cyklu v tradičnom prostredí. Piesňový repertoár kalendárneho cyklu a jeho klasifikácia. Historické pramene a lokálna pamäť, súčasní nositelia obradovej tradície a folklorizmus. Piesňové žánre v obradovom kontexte, vzťah piesne a obradu. Využitie obradových piesní pri práci s deťmi, kritériá výberu piesní a možnosti uplatnenia.

3. Téma: Študent po konzultácii so školiteľom navrhne vlastnú tému

 doc. Mgr. art. Klaudia RAČIČ DERNER, ArtD.

Téma: Od prvých tónov k zborovému spevu

Anotácia: Vedenie hudobne nadaných detí k zborovému umeniu v priebehu edukačného procesu na rôznych stupňoch vývoja. Vypracovanie dramaturgie cyklu koncertov zborových telies pre deti a mládež.

PaedDr. Lenka Kaščáková, PhD.

1.    Téma: Využitie populárnej hudby pri integrácii hudobnej výchovy s inými predmetmi základnej školy

Anotácia: Diplomová práca je zameraná na populárnu hudbu, jej aktuálne využívanie v hudobnej edukácii v podmienkach súčasných škôl. Má teoreticko-aplikačný charakter, s možnosťou realizovania výskumu využívania populárnej hudby v edukačnom procese. Cieľom práce je zefektívniť vyučovací proces tvorivými aktivitami s využitím populárnej hudby a integrácie hudobnej výchovy s inými predmetmi základných škôl.

2.    Téma: Kreatívne modely hudobných činností na podporu socializácie a vzťahov u žiakov základnej školy

Anotácia:: Diplomová práca je zameraná na tvorbu kreatívnych hudobných aktivít na podporu socializácie a vzťahov u detí základných škôl. Má teoreticko-aplikačný charakter. Cieľom práce je vytvoriť súbor hudobných modelov, ktoré prispejú k podpore socializácie, vzťahov spolužiakov a dobrej klíme triedy.

3.    Téma: Význam a využitie súčasnej hudby v hudobnej edukácii

Anotácia: Diplomová práca je zameraná na súčasné hudobné umenie a aktuálny stav vyučovania súčasnej hudby v podmienkach základných škôl. Má teoreticko-aplikačný charakter, s možnosťou realizovania výskumu využívania súčasnej hudby v edukačnom procese.

Mgr. Michal Hottmar, PhD.

1.    Téma: Afektová teória a rétorické figúry ako princíp recepcie hudby v baroku

Anotácia: Hudba v období baroka prináša v oblasti kompozície nové smerovanie prepojené s rôznymi afektmi, za účelom nasmerovania ľudskej mysle a srdca k rôznym emóciám. Práca má za cieľ predstaviť afektovú teóriu a identifikovať vybrané rétorické figúry v hudbe.

2.    Téma: Poézia a hudba, vplyvy a poetika hudby predstaviteľov chansonu a madrigalu 16. storočia

Anotácia: Koexistencia slova a hudby zohrávala vo vývoji hudobnej kultúry signifikantnú úlohu. Výrazne ovplyvnila renesančnú hudobnú kultúru, predovšetkým piesňovú tvorbu. V tomto smere sa výrazne angažovali predstavitelia francúzskej Académie de poésie et de Musique a v Taliansku žijúci skladatelia. Cieľom diplomovej práce je na vybraných príkladoch poukázať na úzke prepojenie slova a hudby

Mgr. Andrej Šuba, PhD.

1. Téma: Hudba 20. a 21. storočia vo vyučovaní hudobnej výchovy na základných (alebo) základných umeleckých školách

Anotácia: Východiskom práce sú hypotézy, že hudba 20. a 21. storočia nemá vo vyučovacom procese adekvátne zastúpenie a potenciál tohto repertoáru nie je dostatočne využitý. Študent si všíma miesto, význam a zastúpenie hudby 20. a 21. storočia v učebniciach hudobnej výchovy a v školských dokumentoch. Svoje zistenia konfrontuje prostredníctvom hudobnosociologickej sondy (dotazníkového prieskumu a rozhovorov s pedagógmi a žiakmi) so situáciou vo vyučovaní. Na základe výsledkov sformuluje odporúčania pre prax. 

Mgr. art. Branislav Dugovič, ArtD.

1. Téma: Vplyv Antona Stadlera a Heinricha Baermanna na estetiku a metodiku hry na klarinete

Anotácia: Sumarizácia a kategorizácia vplyvu významných klarinetových virtuózov na špecifické umelecko-pedagogické kategórie.

2. Téma: Spojenie hry na jednoplátkových aerofónoch s elektronikou a jeho pedagogické a performatívne využitie

Anotácia: Výskum a sumarizácia možností prepojenia hry na jednoplátkových aerofónoch a elektroniky a jeho využitia v koncertnom živote a v pedagogickom procese.

3. Téma: Klarinet v hudobnej edukácii na Slovensku

Anotácia: Prieskum vyučovania hry na klarinete z kvantitatívneho a kvalitatívneho hľadiska na ZUŠ, konzervatóriách a VŠ na Slovensku, história a súčasnosť, sumarizácia, vlastné idey a skúsenosti z praxe.

Mgr.art. Stanislava Maggioni, ArtD.

1.    Téma: Hudobné vzdelávanie formou interaktívneho divadla

Anotácia: Teoretická časť práce bude pojednávať o mimoškolských možnostiach a ponukách hudobného vzdelávania pre deti. Spracuje teoretické základy k téme. Praktická časť ponúkne vypracovanie vlastného projektu interaktívneho divadla a jeho overenie v praxi.

2. Téma: Možnosti a ponuky štúdia muzikálového umenia na základných umeleckých školách

Anotácia: Práca sa bude venovať problematike špecifík a požiadavkám výučby muzikálového spevu. Bude obsahovať zmapovanie a prieskum možností a ponúk štúdia muzikálového umenia na ZUŠ.

3. Téma: Vokálna tvorba Tibora Freša pre deti

Anotácia: Pohľad na skladateľa a jeho tvorbu pre deti. Výber vhodného repertoáru pre jednotlivé vekové kategórie žiakov. Pedagogicko-interpretačný výklad vybraných piesní a možnosti ich kreatívneho využitia vo výchovno-vzdelávacom procese.

Prihlášky na zverečné práce

Prihlášky na témy záverečných prác treba odovzdať v dvoch exemplároch (vedúcemu práce, druhý na sekretariát katedry).  Výber je potrebné konzultovať so zadávateľom témy (budúcim vedúcim práce).

 

Informácie k písaniu a odovzdávaniu záverečných prác a štátnym skúškam

 

 

ERASMUS+ na ak. rok 2019/2020

Oddelenie medzinárodných vzťahov RUK Referát pre európske programy a Erasmus+ otvorilo Výzvu na výberové konania na študentské mobility Erasmus+ štúdium a Erasmus+ stáž na akademický rok 2019/2020  (pre zimný aj letný semester).

Prihláška na mobilitu štúdium je zverejnená na web stránke https://moja.uniba.sk/ alebo na https://uniba.sk/medzinarodne-vztahy/prihlasky-na-mobility/

Študenti sa prihlasujú prostredníctvom prihlasovacieho mena a hesla ako do AiS-u. Prihláška bude otvorená do 28. 02. 2019. Po tomto termíne sa už študenti prihlasovať nebudú môcť. 

Prihlášky na mobilitu stáž a absolventskú stáž na AR 2019/2020 sa budú podávať v pôvodnej papierovej forme mimo softvéru Mobility Online.