Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

prof. Mgr. Stanislav ZAMBORSKÝ, ArtD. (vedúci katedry)

zamborsly(at)fedu.uniba.sk

 

prof. Mgr. Stanislav Zamborský, ArtD. 

– štúdium na Konzervatóriu v Košiciach ukončil maturitnou skúškou v odbore husle a klavír. Po ukončení vysokoškolského štúdia (VŠMU Bratislava, Hudobná akadémia F. Liszta Budapešť), pôsobil ako pedagóg klavírnej hry na PF UK a HTF VŠMU, od roku 1990 ako docent a od roku 1997 ako profesor. Zastával funkcie dekana i prodekana HTF.

Koncertne začal vystupovať už počas štúdií. Zúčastnil sa umeleckých súťaží, na ktorých získal ceny (Praha, Utrecht). V roku 1970 vystúpil na Interpódiu mladých v rámci BHS, kde okrem ocenenia získal aj ponuky na domáce a zahraničné vystúpenia. Významným umeleckým počinom jeho kariéry bol záverečný koncert umeleckej ašpirantúry na VŠMU, na ktorom uviedol tri sólové koncerty s orchestrom (Mozart, Prokofiev, Ravel).

Bol sólistom Štátnej filharmónie Košice, vystupoval s významnými domácimi i zahraničnými orchestrami a dirigentmi. Absolvoval veľké množstvo recitálov doma i v zahraničí. Viackrát koncertoval v bývalom ZSSR, Nemecku, Bulharsku, Poľsku, Taliansku, Francúzsku, Švédsku, Španielsku, Belgicku, Holandsku, Švajčiarsku, Kuvajte, Jeruzaleme, Južnej Kórei i na Kube. Významná je jeho komorná spolupráca so slovenskými interpretmi a činnosť v Klavírnom triu Istropolitanum. Realizoval nahrávky pre vydavateľstvá Opus, Arietta, Donau, RadioLeRomand, Hilversum, ako aj nahrávky pre české a slovenské televízne a rozhlasové vysielanie. Jeho repertoár obsahuje základné diela klavírnej literatúry všetkých štýlových období. Za interpretačnú činnosť získal Cenu Frica Kafendu (BHS 1995) a Cenu hudobnej kritiky (BHS 1996). Umelecké aktivity spája Stanislav Zamborský s pedagogickou prácou, ktorej súčasťou je aj publikačná činnosť. Napísal vysokoškolské skriptá Literatúra klavíra, Slovenská klavírna tvorba, Stručný prehľad všeobecnej náuky, foriem a dejín hudby, ako aj publikáciu Hudba klavíra a Klavírne koncerty W. A. Mozarta. 

prof. PhDr. Jozef RANINEC, CSc.

raninec(at)fedu.uniba.sk

doc. PhDr. Hana URBANCOVÁ, DrSc.

doc. PaedDr. Sergej MIRONOV, CSc. - garant štúdia

mironov(at)fedu.uniba.sk

doc. PaedDr. Sergej Mironov, CSc.

– je absolventom Hudobnej fakulty v Moskve v odbore Zborové dirigovanie (1974). V roku 1986 získal akademický titul PaedDr. (Teória vyučovania hudobnej výchovy, PF Nitra). V roku 1993 získal titul kandidáta vied (FiF UK, Bratislava). V roku 1997 sa habilitoval za docenta na PdF UK v Bratislave. Ako úspešný dirigent vysokoškolského speváckeho zboru Comenius, z ktorého vzišli viacerí speváci pôsobiaci v profesionálnych umeleckých telesách doma i v zahraničí, a speváckeho zboru slovenských učiteliek Ozvena, získal na domácich a zahraničných súťažiach niekoľko desiatok ocenení. S obidvomi telesami realizoval viaceré nahrávky. Je tiež dirigentom a umeleckým vedúcim speváckeho zboru Zvon v Seredi a vokálnych ansámblov Danubia Singers a Vocalfive a autorom viacerých odborných publikácií o problematike zborového spevu. Na Katedre hudobnej výchovy, kde pôsobí nepretržite od roku 1974, vyučuje predmety Zborový spev, Vokálny ansámbel a Zborový spev a dirigovanie. Za svoju pedagogickú a umeleckú prácu získal viacero ocenení od vedenia Univerzity Komenského, ale tiež Pamätnú medailu prezidenta SR Michala Kováča(1993), Pamätnú plaketu rektora Univerzity Mastrangelo (Valencia, 2000) a Ďakovný list Ministerstva školstva SR (2009).  

 

V pedagogickej činnosti preferujem nielen prípravu študentov na učiteľské pôsobenie, ale aj na umelecké aktivity. Odborná príprava poslucháčov učiteľstva hudby v predmetoch, ktoré vyučujem, sleduje okrem komplexného rozvoja osobnosti učiteľa hudby tiež prehĺbenie záujmu študentov o zborový spev a zdokonaľovanie sa v práci zbormajstra (špecializácia: zborový spev a dirigovanie) s možnosťou rozšírenia profesionálneho pôsobenia v umeleckých inštitúciach a telesách.

Mgr. Klaudia DERNEROVÁ, ArtD.

derner(at)fedu.uniba.sk

 

 

Mgr. art. Branislav DUGOVIČ, ArtD.

dugovic(at)fedu.uniba.sk

 

Mgr. art. Branislav Dugovič, ArtD.

– ako klarinetista je jedným z najvyhľadávanejších slovenských umelcov svojej generácie, s istotou sa pohybuje vo viacerých žánroch vrátane improvizovanej hudby. Pôsobí v súboroch súčasnej hudby (Cluster Ensemble, Ensemble Ricercata), je členom Bergerovho tria, no hráva aj v skupine Bukasový masív či v kapele Jany Kirschner. Branislav Dugovič študoval hru na klarinete na Konzervatóriu a HTF VŠMU v Bratislave (J. Luptáčik st., R. Šebesta), absolvoval majstrovské kurzy u významných zahraničných pedagógov (R. Wehle, M. Lethiec, A. Brandhoffer).Učil na základných umeleckých školách, konzervatóriách, bol tiež odborným asistentom na VŠMU. Je lektorom v projekte VENI Academy, s ktorým získal ocenenie Radio_Head Awardza CD Rolling Tones. Na Katedre hudobnej výchovy vyučuje hru na klarinete, saxofóne a komornú hru.

 

Dýchanie, tvorba tónu, artikulácia, prstová technika a ich uplatnenie v pedagogickej práci. Tým všetkým sa na hodinách so študentmi zaoberáme. Okrem toho spoznávame inštruktívny repertoár, venujeme sa komornej hre (duo, trio, kvarteto), študujeme súčasné techniky hry, odbornú literatúru, hovoríme o internetových zdrojoch, diskutujeme o možnostiach ako využiť všetko, čo sme sa naučili v praxi. V rámci komornej hry sa naučíme základy improvizácie v rámci jednoduchých foriem (piesňové formy, bluesová dvanástka), zoznámime sa s harmóniou v praxi, vyskúšame si minimal music a iné zaujímavosti. Budeme hudbu počúvať, diskutovať o nej, ale hlavne ju spolu hrať, či už komponovanú alebo improvizovanú...

Mgr. art. Vladimír HARVAN, ArtD.

harvan(at)fedu.uniba.sk

 

 

PaedDr. Lenka KAŠČÁKOVÁ, PhD.

kascakova(at)fedu.uniba.sk

 

 

Mgr. art. Jozef LUPTÁK, ArtD.

luptak(at)fedu.uniba.sk

 

 

Mgr. Andrej ŠUBA, PhD.

suba(at)fedu.uniba.sk

 

Mgr. Andrej Šuba, PhD.
Absolvoval štúdium hudobnej výchovy na Pedagogickej fakulte (1996–2001) a hudobnej vedy na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1998–2004), kde v roku 2010 obhájil dizertačnú prácu (školiteľ prof. Ľubomír Chalupka ). Od roku 2006 pracoval v Hudobnom centre ako redaktor odborného mesačníka o klasickej hudbe a jazze Hudobný život (v rokoch 2008–2010 zastával post šéfredaktora). Zúčastňuje sa muzikologických podujatí, publikoval štúdie v Slovenskej hudbe a v zborníku Katedry hudobnej vedy Musicologica Istropolitana. Jeho publicistické príspevky a kritiky vyšli v týždenníkoch domino fórum a .týždeň, v časopisoch Hudobný život, Hudba, Harmonie a v denníku Sme. Pravidelne píše sprievodné texty ku koncertom Slovenskej filharmónie a Bratislavských hudobných slávností. Je členom prípravných výborov festivalov Konvergencie a Dni starej hudby, v roku 2012 bol dramaturgom Stredoeurópskej hudobnej akadémie eduMEMA. Venuje sa dejinám hudobnej kultúry s dôrazom na hudbu 18. storočia, dejinám hudobnej teórie, zaujíma sa tiež o otázky vzťahu hudby a spoločnosti a o problematiku kritickej reflexie a verbálnej interpretácie hudobných diel. Na Katedre hudobnej výchovy vyučuje dejiny hudby, hudobnú teóriu, hudobnú psychológiu a hudobnú estetiku. Je tiež externým pedagógom Katedry hudobnej vedy, kde prednáša dejiny hudobného klasicizmu.

Mgr. art. Eva ŠUŠKOVÁ, ArtD.

Mgr. art. Eva Šušková, ArtD. (rod.dovolenka)

– zanietená propagátorka slovenskej hudby a diel súčasných slovenských skladateľov, kritika oceňuje jej tvorivý vklad pri interpretácii klasikov hudby 20. storočia. Absolvovala štúdium spevu na HTF VŠMU (V. Stracenská), kde v roku 2013 obhájila aj dizertačnú prácu (P. Mikuláš). Svoj umelecký obzor si rozširovala na kurzoch v Rakúsku, Maďarsku aČeskej republike (R. Hardy, P. Dvorský, S. Ghazarian). Paralelne s pedagogickými a organizačnými aktivitami (cyklus (Ne)známa hudba o. z. Albrechtina, autorské projekty secret VOICE, VOICEssion a detský projekt Človekofón) sa profiluje ako výrazná osobnosť komorného a koncertného hudobného života, nevynímajúc rôznorodé formy hudobného divadla. V slovenských operných domoch a na zahraničných scénach (Česko, Francúzsko, Rakúsko, Poľsko) stvárnila niekoľko významných postáv (Tatiana, Desdemona, Rusalka, Suzel, Fiordiligi). Scénicky naštudovala monodrámy Arnolda Schönberga Pierrot Lunaire a The Raven od Toshia Hosokawu. Na konte má uvedenie a nahrávku Hummelovej opery Mathilde de Guise, ale aj kreáciu premiér šiestich pôvodných slovenských opier (Beneš, Kubička, Solovic). Ako sólistka sa predstavila na mnohých významných európskych festivaloch (Gaida, Lost & Found, Pražské premiéry, BHS, Melos Étos, Zémpléni fesztivál, Neuen Musik in Bamberg, Konvergencie, Dni starej hudby,  a i.), kde spolupracovala s orchestrami a súbormi Prague Modern, Quasars Ensemble, Solamente naturali, Capella Istropolitana, Ostravská filharmonie, Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Slovenský komorný orchester a ďalšími. Nahrávala pre Brilliant Classics, Phaedra, Dynamic, Slovenský rozhlas, Hudobný fond, Diskant a Real Music House.V roku 2013 získala Cenu Nadácie Tatra banky za umenie v kategórii Mladý tvorca.

 

Prepojiť hlasovú a intonačnú výchovu je skvelá myšlienka! Vedieť intonovať nie je iba schopnosť správne zaspievať interval či rozoznať akord. Paralelne s tým rozvíjame svoju hudobnú predstavivosť, pamäť, harmonické cítenie a učíme sa orientovať v horizontálnom i vertikálnom hudobnom priestore. Poznanie špecifík hlasového ústrojenstva a základov hlasovej techniky je pre každého pedagóga nepostrádateľnou pomôckou v pedagogickej praxi. Vďaka realizácii rozličných hudobných hier, interpretácii zaujímavých (vo veľkej miere grafických) hudobných zápisov, ale aj vďaka fenoménu improvizácie, sa obe zložky predmetu prirodzene prepájajú a získané zručnosti jednoduchšie zautomatizujú.

Mgr. Miloš TOMAŠOVIČ, PhD.

tomasovic(at)fedu.uniba.sk

 

Mgr. Miloš Tomašovič, PhD.

– študoval hru na gitare na Konzervatóriu a na VŠMU v Bratislave u prof. Jozefa Zsapku, doktorandské štúdium ukončil dizertačnou prácou na Katedre hudobnej výchovy PF UK. Absolvoval majstrovské kurzy u významných osobností gitarového umenia (A. Carlevaro, L. Brouwer, J. Duarte, M. Mysliveček a ď.), získal niekoľko ocenení na súťažiach doma i v zahraničí (napr. na Radio France v Paríži). V rokoch 1995 – 2010 bol členom Bratislavského gitarového kvarteta, s ktorým koncertoval na najvýznamnejších európskych festivaloch. Jeho hru si možno vypočuť na CD Musica Academica (Slovart Records), Bratislava Guitar Quartet (Akcent) a Šeban – Godár – Breiner – Kolkovič (Hevhetia). Po obmedzení koncertných aktivít sa od roku 2010 venuje najmä pedagogickej a lektorskej činnosti. Od roku 1989 vyučuje na základnej umeleckej škole v Bratislave, od roku 1995 je externým pedagógom na Súkromnom konzervatóriu Dezidera Kardoša. V rokoch 2012 – 2013 bol vedúcim skupiny strunových nástrojov pre tvorbu Štátneho vzdelávacieho programu pre ZUŠ. Je spoluorganizátorom Medzinárodného festivalu J. K. Mertza, pôsobí ako člen v porotách slovenských i medzinárodných súťaží. 

 

 

Mgr. art. Věra RAŠKOVÁ, ArtD.

raskova(at)fedu.uniba.sk

 

Mgr. art. Věra RAŠKOVÁ, ArtD.

študovala hru na flaute na Konzervatóriu v Kroměříži a na HTF VŠMU (M. Jurkovič), kde absolvovala aj doktorandské štúdium. Zúčastnila sa študijných pobytov vo Francúzsku (Conservatoire v Saint-Maur des Fossés v Paríži, I. Ribera) a na Konzervatóriu v Évry (G. Burgos), kde sa venovala hre na flauto traverso. Od roku 1990 pôsobí v Symfonickom orchestri Slovenského rozhlasu. Je zakladajúcou členkou dychového kvinteta I fiati, spolupracovala s orchestrami Cappella Istropolitana, Musica aeterna a VENI ensemble. Má pedagogické skúsenosti z rôznych stupňov umeleckého vzdelávania, pôsobila ako odborná asistentka prof. Miloša Jurkoviča na VŠMU(2004–2005), vyučovala hru na flaute na Konzervatóriu v Plzni (2008–2011) a na LŠU v Kyjove (2007–2011).

Mgr. Erika KRKOŠKOVÁ (interná doktorandka)

Lívia FOLTÍNOVÁ - sekretárka

foltinova(at)fedu.uniba.sk

tel.: 02/ 9015 9165

m.č.: 262