Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Štúdium

UPRAVENÝ HARMONOGRAM ŠTÚDIA V AKADEMICKOM ROKU 2019/2020

METODICKÉ USMERNENIE K ORGANIZÁCII ŠTÚDIA A K UKONČENIU AR 2019/2020

PONUKA ŠTÚDIA NA AR 2020/2021

  1. Katedra hudobnej výchovy garantuje štúdium učiteľstva hudby v odbore Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov.

BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM
A) JEDNOPREDMETOVÉ - DENNÉ
 - charakteristika štúdia
 - profil absolventa
 - požiadavky na prijímacie konanie

B) V KOMBINÁCII (HV-iný predmet) - denné
 - charakteristika štúdia
 - profil absolventa
 - požiadavky na prijímacie konanie

C) JEDNOPREDMETOVÉ - EXTERNÉ
 - charakteristika štúdia
 - profil absolventa
 požiadavky na prijímacie konanie

         všeobecné informácie o prijímacom konaní

MAGISTERSKÉ
 A) JEDNOPREDMETOVÉ - DENNÉ
 - charakteristika štúdia
 - profil absolventa
 - požiadavky na prijímacie konanie

B) V KOMBINÁCII (HV-iný predmet) - denné
 - charakteristika štúdia
 - profil absolventa
 - požiadavky na prijímacie konanie

C) JEDNOPREDMETOVÉ - EXTERNÉ
 - charakteristika štúdia
 - profil absolventa
 - požiadavky na prijímacie konanie

         všeobecné informácie o prijímacom konaní 

         viac informácií o štúdiu

2. Katedra hudobnej výchovy zabezpečuje v rámci celoživotného vzdelávania

 dvojročné kvalifikačné vzdelávanie v odbore Učiteľstvo hudobného umenia 
    

3. Katedra hudobnej výchovy zabezpečuje rigorózne konanie (PaedDr.) v odbore:
Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov, študijný program Učiteľstvo hudobného umenia

  

 

 

 

POPLATKY ZA ŠTÚDIUM

Viac informácií na stránke http://www.fedu.uniba.sk/studium/poplatky-za-studium/

ZMENA ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU V RÁMCI ROVNAKÉHO ŠTUDIJNÉHO ODBORU PDF UK DIFERENČNÉ SKÚŠKY PRE AR 2020/21

Zmena študijného programu v rámci rovnakého študijného odboru PdF UK Diferenčné skúšky pre AR 2020/21

Študent UK právo požiadať o zmenu študijného programu v rámci toho istého študijného odboru. Zmena študijného programu v rámci toho istého študijného odboru sa neuskutočňuje formou prijímacieho konania (čl. 17 nového Študijného poriadku UK a PdF UK). Podmienky prijatia na štúdium pri prestupe, okrem splnenia podmienok kontrolnej etapy štúdia v pôvodnom študijnom programe, sú kapacitné podmienky študijného programu v príslušnom akademickom roku a vykonanie diferenčnej skúšky. O obsahu a rozsahu diferenčnej skúšky rozhoduje garant študijného programu.

Bakalársky stupeň štúdia

Učiteľstvo hudobného umenia

Forma: písomná a talentová

Cieľ: posúdiť hudobné schopnosti, praktické zručnosti (hra na hudobnom nástroji/spev)a teoretické vedomosti

Obsah: hra na hudobnom nástroji/spev (vyžaduje sa interpretácia dvoch kontrastných inštrumentálnych/vokálnych skladieb); hudobná teória a dejiny hudby; diagnostika hudobných schopnosti (sluchovo-intonačné, rytmické, harmonické, synteticko-analytické, hudobná pamäť)

Rozsah: úroveň absolventa konzervatória

Odporúčaná literatúra:

ABRAHAM, Gerald. Stručné dejiny hudby. Bratislava: Hudobné centrum, 2003. ISBN 80-88884-58-6.

BURLAS, Ladislav. Formy a druhy hudobného umenia. 4. vydanie. Žilina: EDIS-Vydavateľstvo ŽU, 2006. ISBN 80-8070-522-4.

KOFROŇ, Jaroslav: Učebnice harmonie. Praha: Bärenreiter, 2015. ISBN 978-80-86385-16-7.

KOFROŇ, Jaroslav: Učebnice intonace a rytmu.Praha: Bärenreiter, 2016. ISBN978-80-86385-15-0.

SUCHOŇ, Eugen – FILIP, Miroslav. Stručná náuka o hudbe. Bratislava: Opus, 1993. ISBN 80-7093-159-0.

VYSLOŽIL, Jiří. Hudobníci 20. storočia. Bratislava: Opus, 1981.

ZENKL, Luděk. ABC hudební náuky. Praha: Supraphon, 1976. ISBN 80-7058-284-7.

Učiteľstvo hudobného umenia v kombinácii

Forma: písomná, talentová, ústna

Cieľ: posúdiť hudobné schopnosti, teoretické vedomosti a praktické zručnosti (hra na hudobnom nástroji/spev)

Obsah: hudobná teória a dejiny hudby; diagnostika hudobných schopnosti (sluchovo-intonačné, rytmické, harmonické, synteticko-analytické, hudobná pamäť); hra na vybranom hudobnom nástroji/spev (vyžaduje sa interpretácia dvoch kontrastných inštrumentálnych/vokálnych skladieb)

Rozsah: úroveň absolventa ZUŠ

Odporúčaná literatúra:

ABRAHAM, Gerald. Stručné dejiny hudby. Bratislava: Hudobné centrum, 2003. ISBN 80-88884-58-6.

BURLAS, Ladislav. Formy a druhy hudobného umenia. 4. vydanie. Žilina: EDIS-Vydavateľstvo ŽU, 2006. ISBN 80-8070-522-4.

KOFROŇ, Jaroslav: Učebnice harmonie. Praha: Bärenreiter, 2015. ISBN 978-80-86385-16-7.

KOFROŇ, Jaroslav: Učebnice intonace a rytmu. Praha: Bärenreiter, 2016. ISBN 978-80-86385-15-0.

SUCHOŇ, Eugen – FILIP, Miroslav. Stručná náuka o hudbe. Bratislava: Opus, 1993. ISBN 80-7093-159-0.

VYSLOŽIL, Jiří. Hudobníci 20. storočia. Bratislava: Opus, 1981.

ZENKL, Luděk. ABC hudební náuky. Praha: Supraphon, 1976. ISBN 80-7058-284-7.

 

Magisterský stupeň štúdia

Učiteľstvo hudby

Forma: písomná a talentová

 Cieľ: posúdiť hudobné schopnosti, praktické zručnosti (hra na hudobnom nástroji/spev) a teoretické vedomosti

Obsah: hra na hudobnom nástroji/spev (vyžaduje sa podľa zvolenej pedagogicko-umeleckej špecializácie interpretácia dvoch závažných inštrumentálnych skladieb odlišných štýlových období v trvaní minimálne 15 min., v prípade spevu interpretácia dvoch vokálnych skladieb klasického repertoáru odlišných štýlových období v trvaní minimálne 12 min.; hra/spev spamäti je podmienkou minimálne u jednej zo skladieb); hudobná teória a dejiny hudby; diagnostika hudobných schopnosti (sluchovo-intonačné, rytmické, harmonické, synteticko-analytické, hudobná pamäť)

Rozsah: úroveň absolventa Bc. štúdia v študijnom predmete učiteľstvo hudobného umenia jednoodborového štúdia

Odporúčaná literatúra:

BUKOFZER, Manfred. Hudba v období baroka. Bratislava: Opus, 1986.

BURLAS, Ladislav. Formy a druhy hudobného umenia. 4. vydanie. Žilina: EDIS-Vydavateľstvo ŽU, 2006. ISBN 80-8070-522-4.

DORŮŽKA, Petr a kol. Hudba na pomezí. Praha: Panton, 1991. ISBN 80-7039-125-1.

ELSCHEK, Oskár (ed.). Dejiny slovenskej hudby. Bratislava: Ústav hudobnej vedy SAV – ASCO, 1996. ISBN 80-88820-04-9.

FILIP, Miroslav. Vývinové zákonitosti klasickej harmónie. Bratislava: Národné hudobné centrum, 1997. ISBN 80-967799-5-8.

HRČKOVÁ, Naďa. Dejiny hudby I. Európsky stredovek. Bratislava: Orman, 2003. ISBN 80-968773-3-X.

HRČKOVÁ, Naďa. Dejiny hudby II. Renesancia. Bratislava: Ikar, 2004. ISBN 80-551-0927-3.

HRČKOVÁ, Naďa (ed.) Dejiny hudby V. Hudba 19. storočia. Bratislava: Ikar, 2010. ISBN 978-80-551-2453-7.

HRČKOVÁ, Naďa (ed.). Dejiny hudby VI. Hudba 20. Storočia. Bratislava: Ikar, 2005. ISBN 80-551-1214-2.

HŮLA, Zdeněk. Nauka o kontrapunktu. Praha: Státní hudební vydavatelství,1965.

IŠKOVÁ, Ingeborg. Dejiny hudby IV. Klasicizmus. Bratislava: Ikar, 2011. ISBN 978-80-551-2778-1.

ZILLIG, Winfried. Variace na novou hudbu. Praha: Supraphon, 1971.

Učiteľstvo hudby v kombinácii

Forma: písomná, talentová, ústna

Cieľ: posúdiť hudobné schopnosti, teoretické vedomosti a praktické zručnosti (hra na hudobnom nástroji/spev)

Obsah: hudobná teória a dejiny hudby; diagnostika hudobných schopnosti (sluchovo-intonačné, rytmické, harmonické, synteticko-analytické, hudobná pamäť); hra na vybranom hudobnom nástroji alebo spev (vyžaduje sa interpretácia dvoch primerane náročných skladieb na nástroji alebo vokálnej kompozície, resp. umelej piesne)

Rozsah: v teoretických vedomostiach úroveň absolventa Bc. štúdia v študijnom predmete učiteľstvo hudobného umenia v kombinácii; v hre na hudobnom nástroji

úroveň absolventa s elementárnym školením v oblasti, ktorú si zvolil (ZUŠ, Bc. štúdium).

Odporúčaná literatúra:

BUKOFZER, Manfred. Hudba v období baroka. Bratislava: Opus, 1986.

BURLAS, Ladislav. Formy a druhy hudobného umenia. 4. vydanie. Žilina: EDIS-Vydavateľstvo ŽU, 2006. ISBN 80-8070-522-4.

DORŮŽKA, Petr a kol. Hudba na pomezí. Praha: Panton, 1991. ISBN 80-7039-125-1.

ELSCHEK, Oskár (ed.). Dejiny slovenskej hudby. Bratislava: Ústav hudobnej vedy SAV – ASCO, 1996. ISBN 80-88820-04-9.

FILIP, Miroslav. Vývinové zákonitosti klasickej harmónie. Bratislava: Národné hudobné centrum, 1997. ISBN 80-967799-5-8.

HRČKOVÁ, Naďa. Dejiny hudby I. Európsky stredovek. Bratislava: Orman, 2003. ISBN 80-968773-3-X.

HRČKOVÁ, Naďa. Dejiny hudby II. Renesancia. Bratislava: Ikar, 2004. ISBN 80-551-0927-3.

HRČKOVÁ, Naďa (ed.) Dejiny hudby V. Hudba 19. storočia. Bratislava: Ikar, 2010. ISBN 978-80-551-2453-7.

HRČKOVÁ, Naďa (ed.). Dejiny hudby VI. Hudba 20. Storočia. Bratislava: Ikar, 2005. ISBN 80-551-1214-2.

HŮLA, Zdeněk. Nauka o kontrapunktu. Praha: Státní hudební vydavatelství,1965.

IŠKOVÁ, Ingeborg. Dejiny hudby IV. Klasicizmus. Bratislava: Ikar, 2011. ISBN 978-80-551-2778-1.

ZILLIG, Winfried. Variace na novou hudbu. Praha: Supraphon, 1971.

 

Kompletný materiál k diferenčným skúškam nájdete na:

https://www.fedu.uniba.sk/studium/bakalarske-a-magisterske-studium/