Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Štúdium

UPRAVENÝ HARMONOGRAM ŠTÚDIA V AKADEMICKOM ROKU 2019/2020

METODICKÉ USMERNENIE K ORGANIZÁCII ŠTÚDIA A K UKONČENIU AR 2019/2020

PONUKA ŠTÚDIA NA AKADEMICKÝ ROK 2021/2022

PONUKA ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV

!!! UPOZORNENIE !!!

Dňa 23. 1. 2021 boli počas DOD (Deň otvorených dverí) prezentované i také študijné programy, ktoré od 25. 1. 2021 v nadväznosti na legislatívne zmeny už nie sú v ponuke, prosíme preto uchádzačov, aby sa uistili, že nimi požadovaný študijný program je v novej ponuke na AR 2021/2022.

1. Katedra hudobnej výchovy garantuje aktuálne štúdium učiteľstva hudby v odbore Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov nasledovne:

BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM - denné

Kombinované študijné programy

▪ učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a hudobného umenia    

▪ učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry a hudobného umenia    

▪ učiteľstvo histórie a učiteľstvo hudobného umenia     

▪ učiteľstvo hudobného umenia a výtvarná edukácia     

▪ učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a hudobného umenia    

▪ učiteľstvo výchovy k občianstvu a hudobného umenia     

▪ učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a hudobného umenia   

 požiadavky na prijímacie konanie

MAGISTERSKÉ  - denné

Kombinované študijné programy

• učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a hudobného umenia  

• učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry a  hudobného umenia  

• učiteľstvo histórie a hudobného umenia     

• učiteľstvo hudobného umenia a výtvarná edukácia    

• učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a hudobného umenia   

• učiteľstvo výchovy k občianstvu a hudobného umenia    

• učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a hudobného umenia  

 požiadavky na prijímacie konanie

 všeobecné informácie o prijímacom konaní 

 viac informácií o štúdiu

2. Katedra hudobnej výchovy zabezpečuje v rámci celoživotného vzdelávania dvojročné kvalifikačné vzdelávanie v odbore Učiteľstvo hudobného umenia 

3. Katedra hudobnej výchovy zabezpečuje rigorózne konanie (PaedDr.) v odbore Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov, študijný program Učiteľstvo hudobného umenia

  

 

 

 

POPLATKY ZA ŠTÚDIUM

Viac informácií na stránke http://www.fedu.uniba.sk/studium/poplatky-za-studium/

ZMENA ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU V RÁMCI ROVNAKÉHO ŠTUDIJNÉHO ODBORU PDF UK DIFERENČNÉ SKÚŠKY PRE AR 2020/21

Zmena študijného programu v rámci rovnakého študijného odboru PdF UK Diferenčné skúšky pre AR 2020/21

Študent UK právo požiadať o zmenu študijného programu v rámci toho istého študijného odboru. Zmena študijného programu v rámci toho istého študijného odboru sa neuskutočňuje formou prijímacieho konania (čl. 17 nového Študijného poriadku UK a PdF UK). Podmienky prijatia na štúdium pri prestupe, okrem splnenia podmienok kontrolnej etapy štúdia v pôvodnom študijnom programe, sú kapacitné podmienky študijného programu v príslušnom akademickom roku a vykonanie diferenčnej skúšky. O obsahu a rozsahu diferenčnej skúšky rozhoduje garant študijného programu.

Bakalársky stupeň štúdia

Učiteľstvo hudobného umenia

Forma: písomná a talentová

Cieľ: posúdiť hudobné schopnosti, praktické zručnosti (hra na hudobnom nástroji/spev)a teoretické vedomosti

Obsah: hra na hudobnom nástroji/spev (vyžaduje sa interpretácia dvoch kontrastných inštrumentálnych/vokálnych skladieb); hudobná teória a dejiny hudby; diagnostika hudobných schopnosti (sluchovo-intonačné, rytmické, harmonické, synteticko-analytické, hudobná pamäť)

Rozsah: úroveň absolventa konzervatória

Odporúčaná literatúra:

ABRAHAM, Gerald. Stručné dejiny hudby. Bratislava: Hudobné centrum, 2003. ISBN 80-88884-58-6.

BURLAS, Ladislav. Formy a druhy hudobného umenia. 4. vydanie. Žilina: EDIS-Vydavateľstvo ŽU, 2006. ISBN 80-8070-522-4.

KOFROŇ, Jaroslav: Učebnice harmonie. Praha: Bärenreiter, 2015. ISBN 978-80-86385-16-7.

KOFROŇ, Jaroslav: Učebnice intonace a rytmu.Praha: Bärenreiter, 2016. ISBN978-80-86385-15-0.

SUCHOŇ, Eugen – FILIP, Miroslav. Stručná náuka o hudbe. Bratislava: Opus, 1993. ISBN 80-7093-159-0.

VYSLOŽIL, Jiří. Hudobníci 20. storočia. Bratislava: Opus, 1981.

ZENKL, Luděk. ABC hudební náuky. Praha: Supraphon, 1976. ISBN 80-7058-284-7.

Učiteľstvo hudobného umenia v kombinácii

Forma: písomná, talentová, ústna

Cieľ: posúdiť hudobné schopnosti, teoretické vedomosti a praktické zručnosti (hra na hudobnom nástroji/spev)

Obsah: hudobná teória a dejiny hudby; diagnostika hudobných schopnosti (sluchovo-intonačné, rytmické, harmonické, synteticko-analytické, hudobná pamäť); hra na vybranom hudobnom nástroji/spev (vyžaduje sa interpretácia dvoch kontrastných inštrumentálnych/vokálnych skladieb)

Rozsah: úroveň absolventa ZUŠ

Odporúčaná literatúra:

ABRAHAM, Gerald. Stručné dejiny hudby. Bratislava: Hudobné centrum, 2003. ISBN 80-88884-58-6.

BURLAS, Ladislav. Formy a druhy hudobného umenia. 4. vydanie. Žilina: EDIS-Vydavateľstvo ŽU, 2006. ISBN 80-8070-522-4.

KOFROŇ, Jaroslav: Učebnice harmonie. Praha: Bärenreiter, 2015. ISBN 978-80-86385-16-7.

KOFROŇ, Jaroslav: Učebnice intonace a rytmu. Praha: Bärenreiter, 2016. ISBN 978-80-86385-15-0.

SUCHOŇ, Eugen – FILIP, Miroslav. Stručná náuka o hudbe. Bratislava: Opus, 1993. ISBN 80-7093-159-0.

VYSLOŽIL, Jiří. Hudobníci 20. storočia. Bratislava: Opus, 1981.

ZENKL, Luděk. ABC hudební náuky. Praha: Supraphon, 1976. ISBN 80-7058-284-7.

 

Magisterský stupeň štúdia

Učiteľstvo hudby

Forma: písomná a talentová

 Cieľ: posúdiť hudobné schopnosti, praktické zručnosti (hra na hudobnom nástroji/spev) a teoretické vedomosti

Obsah: hra na hudobnom nástroji/spev (vyžaduje sa podľa zvolenej pedagogicko-umeleckej špecializácie interpretácia dvoch závažných inštrumentálnych skladieb odlišných štýlových období v trvaní minimálne 15 min., v prípade spevu interpretácia dvoch vokálnych skladieb klasického repertoáru odlišných štýlových období v trvaní minimálne 12 min.; hra/spev spamäti je podmienkou minimálne u jednej zo skladieb); hudobná teória a dejiny hudby; diagnostika hudobných schopnosti (sluchovo-intonačné, rytmické, harmonické, synteticko-analytické, hudobná pamäť)

Rozsah: úroveň absolventa Bc. štúdia v študijnom predmete učiteľstvo hudobného umenia jednoodborového štúdia

Odporúčaná literatúra:

BUKOFZER, Manfred. Hudba v období baroka. Bratislava: Opus, 1986.

BURLAS, Ladislav. Formy a druhy hudobného umenia. 4. vydanie. Žilina: EDIS-Vydavateľstvo ŽU, 2006. ISBN 80-8070-522-4.

DORŮŽKA, Petr a kol. Hudba na pomezí. Praha: Panton, 1991. ISBN 80-7039-125-1.

ELSCHEK, Oskár (ed.). Dejiny slovenskej hudby. Bratislava: Ústav hudobnej vedy SAV – ASCO, 1996. ISBN 80-88820-04-9.

FILIP, Miroslav. Vývinové zákonitosti klasickej harmónie. Bratislava: Národné hudobné centrum, 1997. ISBN 80-967799-5-8.

HRČKOVÁ, Naďa. Dejiny hudby I. Európsky stredovek. Bratislava: Orman, 2003. ISBN 80-968773-3-X.

HRČKOVÁ, Naďa. Dejiny hudby II. Renesancia. Bratislava: Ikar, 2004. ISBN 80-551-0927-3.

HRČKOVÁ, Naďa (ed.) Dejiny hudby V. Hudba 19. storočia. Bratislava: Ikar, 2010. ISBN 978-80-551-2453-7.

HRČKOVÁ, Naďa (ed.). Dejiny hudby VI. Hudba 20. Storočia. Bratislava: Ikar, 2005. ISBN 80-551-1214-2.

HŮLA, Zdeněk. Nauka o kontrapunktu. Praha: Státní hudební vydavatelství,1965.

IŠKOVÁ, Ingeborg. Dejiny hudby IV. Klasicizmus. Bratislava: Ikar, 2011. ISBN 978-80-551-2778-1.

ZILLIG, Winfried. Variace na novou hudbu. Praha: Supraphon, 1971.

Učiteľstvo hudby v kombinácii

Forma: písomná, talentová, ústna

Cieľ: posúdiť hudobné schopnosti, teoretické vedomosti a praktické zručnosti (hra na hudobnom nástroji/spev)

Obsah: hudobná teória a dejiny hudby; diagnostika hudobných schopnosti (sluchovo-intonačné, rytmické, harmonické, synteticko-analytické, hudobná pamäť); hra na vybranom hudobnom nástroji alebo spev (vyžaduje sa interpretácia dvoch primerane náročných skladieb na nástroji alebo vokálnej kompozície, resp. umelej piesne)

Rozsah: v teoretických vedomostiach úroveň absolventa Bc. štúdia v študijnom predmete učiteľstvo hudobného umenia v kombinácii; v hre na hudobnom nástroji

úroveň absolventa s elementárnym školením v oblasti, ktorú si zvolil (ZUŠ, Bc. štúdium).

Odporúčaná literatúra:

BUKOFZER, Manfred. Hudba v období baroka. Bratislava: Opus, 1986.

BURLAS, Ladislav. Formy a druhy hudobného umenia. 4. vydanie. Žilina: EDIS-Vydavateľstvo ŽU, 2006. ISBN 80-8070-522-4.

DORŮŽKA, Petr a kol. Hudba na pomezí. Praha: Panton, 1991. ISBN 80-7039-125-1.

ELSCHEK, Oskár (ed.). Dejiny slovenskej hudby. Bratislava: Ústav hudobnej vedy SAV – ASCO, 1996. ISBN 80-88820-04-9.

FILIP, Miroslav. Vývinové zákonitosti klasickej harmónie. Bratislava: Národné hudobné centrum, 1997. ISBN 80-967799-5-8.

HRČKOVÁ, Naďa. Dejiny hudby I. Európsky stredovek. Bratislava: Orman, 2003. ISBN 80-968773-3-X.

HRČKOVÁ, Naďa. Dejiny hudby II. Renesancia. Bratislava: Ikar, 2004. ISBN 80-551-0927-3.

HRČKOVÁ, Naďa (ed.) Dejiny hudby V. Hudba 19. storočia. Bratislava: Ikar, 2010. ISBN 978-80-551-2453-7.

HRČKOVÁ, Naďa (ed.). Dejiny hudby VI. Hudba 20. Storočia. Bratislava: Ikar, 2005. ISBN 80-551-1214-2.

HŮLA, Zdeněk. Nauka o kontrapunktu. Praha: Státní hudební vydavatelství,1965.

IŠKOVÁ, Ingeborg. Dejiny hudby IV. Klasicizmus. Bratislava: Ikar, 2011. ISBN 978-80-551-2778-1.

ZILLIG, Winfried. Variace na novou hudbu. Praha: Supraphon, 1971.

 

Kompletný materiál k diferenčným skúškam nájdete na:

https://www.fedu.uniba.sk/studium/bakalarske-a-magisterske-studium/