Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Štúdium

PONUKA ŠTÚDIA NA AR 2018/2019

  1. Katedra hudobnej výchovy garantuje štúdium učiteľstva hudby v odbore Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov.

BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM
A) JEDNOPREDMETOVÉ - DENNÉ
 - charakteristika štúdia
 - profil absolventa
 - požiadavky na prijímacie konanie

B) V KOMBINÁCII (HV-iný predmet) - denné
 - charakteristika štúdia
 - profil absolventa
 - požiadavky na prijímacie konanie

C) JEDNOPREDMETOVÉ - EXTERNÉ
 - charakteristika štúdia
 - profil absolventa
 požiadavky na prijímacie konanie

         všeobecné informácie o prijímacom konaní

MAGISTERSKÉ
 A) JEDNOPREDMETOVÉ - DENNÉ
 - charakteristika štúdia
 - profil absolventa
 - požiadavky na prijímacie konanie

B) V KOMBINÁCII (HV-iný predmet) - denné
 - charakteristika štúdia
 - profil absolventa
 - požiadavky na prijímacie konanie

C) JEDNOPREDMETOVÉ - EXTERNÉ
 - charakteristika štúdia
 - profil absolventa
 - požiadavky na prijímacie konanie

         všeobecné informácie o prijímacom konaní 

         viac informácií o štúdiu

DOKTORANDSKÉ ( PhD.) v študijnom programe Didaktika umelecko-výchovných predmetov študijný odbor odborová didaktika v dennej aj externej forme.

         Ponuka doktorandského štúdia pre akademický rok 2016/2017

<output>Ponuka doktorandského štúdia pre akademický rok 2016/2017</output>

<output>Ponuka doktorandského štúdia pre akademický rok 2016/2017</output>

               

    2. Katedra hudobnej výchovy zabezpečuje vyučovanie hudobných disciplín pre študijný odbor predškolská a elementárna pedagogika. Kritéria prijímacieho konania pre tento študijný odbor stanovuje Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky.

 
 3. Katedra hudobnej výchovy zabezpečuje v rámci celoživotného vzdelávania

     dvojročné kvalifikačné vzdelávanie v odbore Učiteľstvo hudobného umenia 
    

 4. Katedra hudobnej výchovy zabezpečuje rigorózne konanie (PaedDr.) v odbore:
    Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov, študijný program Učiteľstvo hudobného umenia

  

 

 

 

POPLATKY ZA ŠTÚDIUM

Viac informácií na stránke http://www.fedu.uniba.sk/studium/poplatky-za-studium/