Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

O katedre

 

 

Hudba hrá v živote človeka veľmi dôležitú úlohu. Obklopuje ho na každom kroku a sprevádza už od narodenia. Hudobné umenie pôsobí svojou krásou a silou už dlhé stáročia, je všadeprítomné a plní v našom živote tie najrôznejšie funkcie. Rozmanitosť a krásu hudby vie rozpoznať a oceniť každý z nás, len treba zastaviť ten večný boj s časom a počúvať, pretože v hudbe častokrát nachádzame niečo pekné, ušľachtilé, povzbudzujúce, oslobodzujúce, múdre a pre život nevyhnutné. Štruktúra hudobných záujmov či schopností sa v priebehu hudobného vývoja človeka neustále mení. Často je to dané vekom, prostredím v ktorom človek žije, vplyvom rodiny, školy, internetom či médiami. Myslím si, že sa ešte nenarodil človek bez nadania – je však dôležité dokázať ho včas odhaliť a rozvíjať tým správnym smerom.

Práve správne nasmerovanie a ďalší hudobný rozvoj budúcich pedagógov hudobného umenia sa stalo poslaním a cieľom našej katedry. Katedra hudobnej výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave sa špecializuje na profesijnú prípravu budúcich učiteľov hudobnej výchovy na základných a stredných školách či nástrojovej hry a hudobnej náuky v základných umeleckých školách. Členovia katedry patria medzi uznávaných špecialistov vo svojich teoretických či umeleckých odboroch. Okrem toho katedra zabezpečuje predmety hudobnej edukácie aj v príprave učiteľov predškolského a primárneho vzdelávania. Odborná činnosť katedry sa rozvíja v troch základných rovinách – pedagogickej, vedeckej a umeleckej.

Našou snahou nie je vychovávať len zdatných hudobníkov, ale v prvom rade kreatívnych a inšpiratívnych pedagógov so silnou vnútornou motiváciou, zodpovednosťou a s odhodlaním odovzdať svojim zverencom všetky svoje poznatky a skúsenosti, ktoré nadobudli počas štúdia. Nezabúdame na slová učiteľa národov Jána Amosa Komenského: „Na dobrom začiatku všetko záleží...“.

 

PaedDr. Lenka Kaščáková, PhD.