Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

O katedre

Katedra hudobnej výchovy. Zjednotenie umenia a pedagogiky. Pedagogika je umením a naopak. Vyvážený balans medzi hudobno-umeleckými, teoretickými a hudobno-pedagogickými disciplínami je prirodzenou symbiózou týchto svojbytných oblastí, alebo inak, je Katedrou hudobnej výchovy PdF UK. Čím ešte je naša katedra? Súčasťou najväčšej slovenskej univerzity s prestížnou "značkou", pracoviskom osobností v oblasti hudobného umenia, pracoviskom kreatívneho, slobodného, tak trochu "iného" ducha, rodinnou atmosférou s individuálnym prístupom k študentovi (s každým študentom sa "poznáme").

K umeleckým predmetom patrí spev, hra na klavíri, husliach, flaute a iných strunových a dychových nástrojoch. Každý študent si vyberá svoj "hlavný predmet". Vyučovanie prebieha individuálnou formou. Výsledkom sú koncertné vystúpenia v rámci školy, alebo mimo nej (napríklad v priamom prenose Štúdia mladých - relácie Slovenského rozhlasu).

Hudobno-pedagogické predmety - prevažne vo forme workshopu. Ak chceme skutočne pochopiť podstatu nových metodík, musíme si ich vyskúšať "na vlastnej koži".

Hudobno-teoretické predmety - pilierom sú dejiny hudby od najstarších čias po súčasnosť, rozdelené do všetkých semestrov štúdia podľa vývojových období. Prednosť majú opäť osobné skúsenosti so živou hudbou, pred encyklopedickými vedomosťami. K teoretickým predmetom patrí aj analýza hudobných skladieb, harmónia a polyfónia, estetika, psychológia hudby a pod.

Napriek tomu, že naši študenti sú často členmi profesionálnych hudobných telies (zbor opery SND, Slovenský filharmonický zbor, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu a pod.), našim cieľom je, v prvom rade vychovávať hudobných pedagógov. Navzdory všetkým povrchným pohľadom súčasnej spoločnosti veríme v exkluzivitu, prestíž a krásu učiteľského povolania. Práca s človekom, formovanie jeho pozitívnych vlastností, odovzdávanie hodnôt, akými sú hudba a cez ňu aj krása, radosť, šťastie a pod., radí učiteľstvo medzi tie najúžasnejšie disciplíny.

Mgr. art. Ivan Šiller, ArtD.