Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

Členovia katedry

 

 

Prof. PhDr. Róbert Letz, CSc. (vedúci katedry, garant)

miestnosť    

telefón

e-mail

M - 215

+421 29015 9199

letz(at)fedu.uniba.sk  

konzultačné    hodiny

LS 2019/2020: utorok 9.00 - 11.00 hod., streda 12.00 - 14.00 hod.

Biografické údaje

Stredoškolské štúdium absolvoval na gymnáziu Vazovova v Bratislave v rokoch 1982 – 1986. V rokoch 1986 – 1991 študoval na Filozofickej fakulte UK v Bratislave študijný odbor filozofia - história. V rokoch 1991 – 1992 pracoval v Historickom ústave SAV v Bratislave.  

Od r. 1992 sa zamestnal na Katedre histórie Pedagogickej fakulty UK v Bratislave. V rokoch 1991 – 1994 absolvoval externú formu doktorandského štúdia na Filozofickej fakulte v Bratislave, odbor Slovenské dejiny. 

Habilitoval sa na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave v roku 1997. Inauguroval sa na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v roku 2004. Venuje sa kultúrnym, politickým a cirkevným dejinám Slovenska v 20. storočí.

 

Doc. PhDr. Miroslav Kamenický, CSc. (zástupca ved. katedry a tútor pre bc. štúdium)

miestnosť    

telefón

e-mail

M - 216

+421 29015 9198

miroslav.kamenicky(at)fedu.uniba.sk   

konzultačné    hodiny

LS 2019/2020: streda 10.30 - 11.30 hod., piatok 10.00 - 13.00 hod., 13.00 - 14.00 hod. (tútorské)

Biografické údaje

Študoval na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. V rokoch 1988 – 1993 absolvoval internú vedeckú ašpirantúru v Historickom ústave SAV. Externé doktorandské štúdium na Filozofickej fakulte UK absolvoval v roku 1996. V roku 2010 sa habilitoval za docenta vo vednom odbore história. Na Pedagogickej fakulte UK pôsobí od 15. 4. 1995.

Absolvoval množstvo dlhších i kratkodobých študijných pobytov v Rakúsku, Nemecku, Taliansku (Vatikán), Maďarsku a Českej republike. V roku 1991 získal štipendium Rakúskeho ministerstva pre vedu a výskum, v roku 1993 prestížne štipendium Konštantína Jírečka (Konstantin Jirecek Stipendium) na viedenskom Ústave pre východnú a juhovýchodnú Európu (Ost- und Südosteuropa Institut Wien). V roku 2009 absolvoval na základe štipendia vlády Dolného Saska študijný pobyt v Knižnici vojvodu Augusta v Nemecku (Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel).

Je predsedom Sekcie pre hospodárske a sociálne dejiny Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV, členom redakčnej rady Zborníka Slovenského banského múzea, stálym spolupracovníkom nemeckého odborného časopisu Der Anschitt. Bol členom siedmich a vedúcim dvoch vedeckých projektov VEGA a členom jedného projektu KEGA.

Na Pedagogickej fakulte UK prednáša všeobecné dejiny stredoveku a raného novoveku.

 

 Doc. Pavol Matula, PhD. (tútor pre mgr. štúdium a koordinátor AIS)

miestnosť    

telefón

e-mail

M - 214

+421 29015 9201

matula(at)fedu.uniba.sk   

konzultačné hodiny

LS 2019/2020: pondelok 14.15 - 15.15 hod., utorok 12.00 - 12.30, 13.00 - 15.30 hod.

Biografické údaje

Stredoškolské štúdium absolvoval na gymnáziu v Košiciach, maturoval v roku 1989. Študoval na Filozofickej fakulte  univerzity P. J. Šafárika v Prešove. Štúdium v odbore slovenský jazyk - dejepis ukončil štátnou záverečnou skúškou 1994.    

V rokoch 1994 - 2001 pracoval v Spoločenskovednom ústave SAV v Košiciach, v období 2001 - 2006 pracoval v Slovenskom rozhlase v Bratislave a Košiciach. Od roku 2006 bol zamestnaný v Ústave regionálnych a národnostných štúdii Prešovskej univerzity a v roku 2008 pracoval v Ústave Pamäti národa.

Doc. Pavol Matula, PhD. sa profesionálne zaoberá slovenskými dejinami 19. a 20. storočia, so zameraním na slovensko-poľské a slovensko-české vzťahy. Je autorom troch monografií, desiatok vedeckých štúdií a množstva vedeckopopulárnych článkov.

 

PhDr. Anna Bocková, PhD. (odborný asistent)

miestnosť    

telefón

e-mail

mobil

M - 217

+421 29015 9197

bockova(at)fedu.uniba.sk    

0904 507 611

konzultačné hodiny           

LS 2019/2020: streda 9.00 - 10.00 hod., štvrtok 12.00 - 15. 00 hod.

Biografické údaje

PhDr. Anna Bocková ukončila štúdium dejepisu na FF UK v Bratislave. V rokoch 1986 - 1990 pracovala vo Výskumnom ústave pedagogickom v Bratislave. V rokoch 1990 - 2001 vyučovala dejepis a občiansku náuku na gymnáziu J.Papánka na Vazovovej ul. č.6 v Bratislave, bola riešiteľkou medzinárodných projektov UNESCO (Záchrana svetového kultúrneho a prírodného dedičstva) a SOCRATES (poznanie regiónov).

Na Katedre histórie PdF UK v Bratislave pracuje od roku 2001, špecializuje sa na teóriu vyučovania dejepisu (didaktika dejepisu) a regionálne dejiny. V rámci štúdia dejepisu koordinuje a riadi pedagogickú prax na katedre. PhDr. Anna Bocková je autorkou viacerých vedeckých statí v monografiách, viacerých štúdií a niekoľkých vedeckopopulárnych článkov, didaktického spracovania učebníc dejepisu pre gymnázia.

Pravidelne sa zúčastňuje vedeckých podujatí doma i v zahraničí, úzko spolupracuje s viacerými odbornými inštitúciami a univerzitami (Čechy, Poľsko, Veľká Británia...). PhDr. Anna Bocková je členkou Asociácie učiteľov dejepisu. V súčasnosti je členkou viacerých domácich a zahraničných grantových projektov.

 

Mgr. Pavol Makyna, PhD. (odborný asistent, tajomník katedry a koordinátor pre AIS)

miestnosť    

telefón

e-mail

M - 216

+421 29015 9200

pavol.makyna(at)uniba.sk

konzultačné hodiny          

LS 2019/2020: pondelok 17.30 - 19.30, utorok 17.30 - 19.30 hod.

Biografické údaje

Mgr. Pavol Makyna, PhD. vyštudoval v roku 2011 odbor história - výchova k občianstvu na PdF UK v Bratislave. Od roku 2014 pracuje v Sekcii vedeckého výskumu Ústavu pamäti národa v Bratislave. Na katedre histórie PdF UK v Bratislave študoval ako doktorand denného štúdia v rokoch 2011-2014, prednáša dejiny praveku a staroveku, (vedie aj seminár k tomuto predmetu), Historickú geografiu a Ochranu pamiatok a kultúrneho dedičstva.

Profesionálne sa venuje dejinám 20. storočia, je autorom viacerých vedeckých štúdií o prenasledovaní židovskej menšiny na Slovensku, uverejnených v profesných historických časopisoch a zborníkoch a niekoľkých desiatok odborných i vedeckopopulárnych článkov s historickou problematikou regiónu Púchov. Zaoberá sa i témou vzájomného pôsobenia človeka a krajiny v kultúrnych a historických súvislostiach.

 

Mgr. Monika Tihányiová, PhD. (odborný asistent)

miestnosť    

telefón

e-mail

M - 214

 

monika.tihanyiova(at)uniba.sk

konzultačné hodiny          

LS 2019/2020: pondelok 9.30 - 10.30, 12.00 - 13.00 hod., utorok 11.30 - 12.30, 15.30 - 16.30 hod. 

Biografické údaje

Mgr. Monika Tihányiová, Phd. vyštudovala vedný odbor história na Katedre histórie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Dizertačnú prácu v odbore slovenské dejiny obhájila v roku 2007 na FF TU v Trnave. V rokoch 2008 – 2011 pracovala ako vedecký pracovník v Slovenskom historickom ústave MS v Bratislave, v roku 2010 ako odborný asistent na Katedre histórie FF TU v Trnave. Je autorkou jednej monografie, početných vedeckých štúdií a spoluautorkou viacerých vedeckých monografií. Profesionálne sa zameriava na slovenské stredoveké dejiny, dejiny osídlenia, šľachtických rodov a cirkevné dejiny, s osobitným pohľadom na dejiny Gemerskej župy. Na Katedre histórie PdF UK prednáša slovenské stredoveké dejiny a vedie základy latinčiny. 

 

PhDr. Mária Tonková, CSc. (odborný asistent)

miestnosť    

telefón

e-mail

M - 217

+421 29015 9202

maria.tonkova(at)fedu.uniba.sk 

konzultačné hodiny

LS 2019/2020: pondelok 15.00 - 17.00 hod., streda 13.00 - 15.00 hod.

Biografické údaje

PhDr. Mária Tonková, CSc. absolvovala štúdium dejín na FF UK. Po skončení vysokoškolského štúdia pracovala v Historickom ústave SAV v Bratislave. Od roku 1993 je členkou Katedry histórie PdF UK. Prednáša moderné všeobecné dejiny (vedie aj semináre k tomuto predmetu), dejiny strednej Európy, historiografiu a úvod do štúdia dejepisu. Jej užšou výskumnou špecializáciou sú moderné dejiny Balkánu a problematika teórie dejín.

PhDr. Mária Tonková, CSc. je spoluautorkou dvoch odborných knižných monografií a autorkou viacerých základných vedeckých štúdií súvisiacich s témou jej špecializácie publikovaných v našej i zahraničnej odbornej literatúre a v monotematických zborníkoch. Venuje sa tiež popularizačnej práci a príprave učebných textov.

Pravidelne sa zúčastňuje vedeckých podujatí doma i v zahraničí. Vedecky aj pedagogicky spolupracuje s domácimi i zahraničnými univerzitami a odbornými inštitúciami. PhDr. Mária Tonková, CSc. je členkou predsedníctva niekoľkých slovenských vedeckých spoločností.

 

Mgr. Miriam Viršinská, PhD. (odborný asistent)

miestnosť

telefón

e-mail

M - 214

+421 29015 9203

virsinska(at)fedu.uniba.sk 

konzultačné hodiny

LS 2019/2020: streda 9.00 - 11.30 hod., štvrtok 10.00 - 11.30 hod.

Biografické údaje

V rokoch 1999 – 2004 študovala odbor história a slovenský jazyk a literatúra na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. V rokoch 2004 – 2007 absolvovala interné doktorandské štúdium na Katedre slovenských dejín FiF UK v Bratislave. V rokoch 2007 –2004 pracovala ako vedecká pracovníčka Slovenského historického ústavu Matice slovenskej v Bratislave. Odborne sa zaoberá slovenskými dejinami 19. storočia, s dôrazom na dejiny evanjelickej cirkvi a. v., cirkevnopolitickú problematiku a národnoemancipačné zápasy v Uhorsku a v habsburskej monarchii v 19. storočí. Na Katedre histórie PdF UK prednáša všeobecné novoveké dejiny a predmet Úvod do štúdia dejepisu.

 

Prof. PhDr. Július Bartl, CSc. (emeritný profesor)

miestnosť    

telefón

e-mail

mobil        

M - 216

+421 29015 1999

bartl(at)fedu.uniba.sk 

0904 900 034

konzultačné hodiny           

Biografické údaje

Prof. PhDr. Július Bartl, CSc. vyštudoval vedný odbor história - archívnictvo na FF UK (1959). V rokoch 1958 - 1964 pracoval v Štátnom archíve v Bratislave ako vedúci oddelenia. V rokoch 1964 - 1992 pracoval na Rektoráte  UK v Bratislave v rôznych pozíciách (vedúci Archívu UK, vedúci Publikačného a historicko - dokumentačného odboru Rektorátu UK). V rokoch 1992 - 2004 zastával funkciu vedúceho Katedry slovenských a všeobecných dejín na PdF UK v Bratislave. Habilitoval sa na FF UK v Bratislave v roku 1994 v odbore Slovenské dejiny, v roku 2004 bol inaugurovaný na Trnavskej univerzite.

Ťažiskom jeho vedeckej výskumnej činnosti sú dejiny Slovenska v 14. a 15.storočí, dejiny stredovekých miest, dejiny obchodu a hospodárske dejiny, dejiny vysokého školstva na Slovensku a dejiny Bratislavy. Na Katedre histórie PdF UK v Bratislave prednáša dejiny Slovenska od príchodu Slovanov do roku 1711.

Prof. PhDr. Július Bartl, CSc. je autorom a spoluautorom 6 monografií, vyše 40 vedeckých štúdií a 150 odborných a vedeckopopulárnych príspevkov. Prof. Bartl je členom vedeckej archívnej rady pri MV SR, predmetovej komisie pre vyučovanie dejepisu pri ŠPÚ v Bratislave, slovensko - maďarskej historickej komisie pri komitéte CISH, členom viacerých redakčných rád, člen predsedníctva Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV a člen ďalších vedeckých spoločností.

 

Interní doktorandi:

miestnosť    

telefón

e-mail

mobil        

M - 216

 

visnovska10@uniba.sk (Dendys), galikova18@uniba.sk (Baumann), durec7uniba.sk, gerekova5@uniba.sk

 

konzultačné hodiny           

Dendys - štvrtok 11.30 - 13.30 hod., Baumann - štvrtok 13.00 - 15.00 hod., Durec - utorok 13.00 - 15.00 hod., Gereková - štvrtok 10.00 - 12.00 hod.

Názov dizertačnej práce

 

Mgr. Ivana Dendys - Predmet dejepis na slovenských školách v retrospektíve a perspektíve

Mgr. Eva Baumann - Ako vyučovať o osobnostiach v dejepise (Formy a metódy výučby o osobnostiach v dejepisnom vzdelávaní)

Mgr. Jaroslav Durec - Slovenské osobnosti 20. storočia v dejepisnom vyučovaní

Mgr. Petra Gereková - Multiperspektívny prístup k analýze dokumentárnych filmov využiteľných pri výučbe dejepisu