Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Veda

Vedecká činnosť Katedry histórie PdF UK v Bratislave

Vedecko-výskumné projekty realizované pracovníkmi Katedry histórie PdF UK v Bratislave. Zoznam neobsahuje granty, v ktorých členovia katedry pôsobili ako členovia riešiteľského kolektívu.

 

Názov: Osobnosti v slovenských dejinách.

Typ: VEGA
Číslo projektu: 1/7044/20
Riešiteľské pracovisko: UK Pedagogická fakulta v Bratislave, Katedra histórie
Zodpovedný riešiteľ: Bartl Július, prof., PhDr., CSc.
Spoluriešitelia z KH: Prof. Letz, Dr. Kamenický, Dr. Tonková, Dr. Krasnovský, Dr. Kačírek
Grant bol ukončený medzinárodnou vedeckou konferenciou konanou v dňoch 17. – 18. 9. 2002 v Bratislave.

Názov: Československo a Slovensko v multipolárnom a bipolárnom svete 20. storočia.

Typ: VEGA
Číslo projektu: 2/1019/21
Riešiteľské pracovisko: UK Pedagogická fakulta v Bratislave, Katedra histórie
Zodpovedný riešiteľ: Tonková Mária, PhDr., CSc.

Názov: Konfesionalizmus a jeho úloha v slovenských dejinách.

Typ: VEGA
Číslo projektu: 1/1205/04
Riešiteľské pracovisko: UK Pedagogická fakulta v Bratislave, Katedra histórie
Zodpovedný riešiteľ: Bartl Július, prof., PhDr., CSc.
Spoluriešitelia z KH: Prof. Letz, Dr. Kamenický, Dr. Tonková, Dr. Kačírek
Grant bol ukončený medzinárodnou vedeckou konferenciou „Konfesionalizmus a jeho úloha v slovenských dejinách“, ktorá sa uskutočnila 24. 11. 2006 na pôde PdF UK v Bratislave.

Názov: Výchova banských a hutníckych odborníkov na Slovensku do konca 18. storočia. Vedecká edícia dokumentov.

Typ: VEGA
Číslo projektu: 1/1208/04
Riešiteľské pracovisko: UK Pedagogická fakulta v Bratislave, Katedra histórie
Zodpovedný riešiteľ: Kamenický Miroslav, PhDr., CSc.

Názov: Súčasné historické vedomie dospievajúcej mládeže – empirický výskum vnímania úlohy dejín a funkčnosti dejepisného vzdelávania u stredoškolských študentov.

Typ: KEGA
Číslo projektu: 3/106803
Riešiteľské pracovisko: UK Pedagogická fakulta v Bratislave, Katedra histórie
Zodpovedný riešiteľ: Tonková Mária, PhDr., CSc.
Spoluriešiteli z KH a: Dr. Bocková, Dr. Kačírek
Konferencia: „Mládež a dejiny: Stredoškolská mládež – jej historická pamäť a orientácia v európskom historickom priestore“; Bratislava 21. – 22. 10. 2005
Grant bol ukončený medzinárodnou vedeckou konferenciou „Slovensko v európskej dimenzii dejepisného vyučovania. História ako veda,  história vo vzdelávacom procese a historické vedomie slovenskej spoločnosti.“ (Trenčianske Teplice 1. – 3. 12. 2006)

Názov: Ako učiť o dejinách – slovenské stredné školstvo v európskej dimenzii dejepisného vzdelávania.

Typ: KEGA
Číslo projektu: 3/4270/06
Riešiteľské pracovisko: UK Pedagogická fakulta v Bratislave, Katedra histórie
Hlavný riešiteľ: Tonková Mária, PhDr., CSc.
Spoluriešitelia z KH: Dr. Bocková, Dr. Kačírek
20. – 23. 9. 2007, Štúrovo – vedecká medzinárodná konferencia: Slovensko v európskych dimenziách vyučovania dejín II.: Moderné dejiny  stredoeurópskeho regiónu a ich vyučovanie v krajinách V4


Názov:  Central Europe in the 20th  Century (the case of Visegrad Group countries) -  course of lectures / Central European Regional History (History Learning and Teaching  in V4 Countries) – seminar

Typ:  Visegrad  University Studies Grant
Číslo projektu:  60810021
Zodpovedný riešiteľ: supervisor R. Letz,  coordinators and teachers: M. Tonková, A. Bocková
Doba riešenia: 2008 – 2011

Názov: Andrej Hlinka a Ferdinand Juriga – ľudový smer slovenskej politiky. (2007 – 2009)

Typ: VEGA
Číslo projektu: 2/7159/27
Spoluriešiteľ : Prof. Letz

 

Názov: Centrum excelentnosti SAV k výskumu kľúčových otázok moderných slovenských dejín. (2007 – 2010).

Zriaďovateľ: Predsedníctvo SAV.

Číslo projektu: 588/2006.

Názov: History and Memory. Slovakia and Slovenia in the Central European Processes of Integration and Disintegration  

Typ: APVV
Číslo projektu: SK-SI 0030-10
Riešiteľské pracovisko: Katedra histórie PdF UK
Zodpovedný riešiteľ:  PhDr. Mária Tonková, CSc.
Doba riešenia:  2010 – 2012

Názov: Slováci a formovanie moderných národov strednej, východnej (a juhovýchodnej) Európy:  identita, konfesionalita, mýtus

Typ:  VEGA
Číslo projektu: 2/0208 10
Riešiteľské pracovisko:  Katedra histórie PdF UK
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Mária Tonková, CSc.
Doba riešenia:  2010 – 2011

Názov:  Ako učiť o dejinách.

Typ:  KEGA
Číslo projektu: 3/4270/06
Riešiteľské pracovisko:   Katedra histórie PdF UK
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Mária Tonková, CSc.
Doba riešenia:  2006 – 2008

Názov Názov:  Central Europe in the 20th  Century (the case of Visegrad Group countries) -  course of lectures / Central European Regional History (History Learning and Teaching  in V4 Countries) – seminar

Typ:  Visegrad  University Studies Grant
Číslo projektu:  60810021
Zodpovedný riešiteľ: supervisor R. Letz,  coordinators and teachers: M. Tonková, A. Bocková
Doba riešenia: 2008 – 2011

Názov:  Central European Universities for the Modern European Dimension of History Teaching

Typ:  IVF, Strategic Programme
Číslo projektu IVF/SP 3092007
Riešiteľské pracovisko: Katedra histórie PdF UK, Filozofická fakulta UK, Ústav českých dějin,  Praha, CZ; Univerzita AM Filozoficko-pedagogická fakulta, Poznaň – Kalisz, PL, Katolícka univerzita PP, Budapešť, Ústí nad Labem; Univerzita v Ľubľane, Filozofická fakulta, Katedra histórie, Ľubľana, SI
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Mária Tonková, CSc.
Doba riešenia: 2009 – 2012

Názov: Súčasné historické vedomie  dospievajúcej mládeže na Slovensku. (2003 – 2005)

Typ: KEGA
Číslo projektu:  3/1068/03  
Riešiteľské pracovisko: Katedra histórie PdF UK
Spoluriešiteľské pracoviská: Katedra histórie PdF UK, Prírodovedecká fakulta UK, Štátny pedagogický ústav
Zodpovedný riešiteľ: M. Tonková, spoluriešitelia: A. Bocková


Názov: Diversities of the Common History – Modern History of Central Europe and its teaching in the Visegrad 4 countries (2007 – 2008)

Typ: International Visegrad Fund – Standard Grant  
Číslo projektu: 12162
Zodpovedný riešiteľ: M. Tonková, spoluriešiteľ A. Bocková

Názov: Different or Common History? (2008 – 2009)

Typ: International Visegrad Fund – Small Grant
Číslo projektu:  10820137
Zodpovedný riešiteľ: M. Tonková, spoluriešiteľ A. Bocková

Názov: Digitalizácia obsahu štátnych vzdelávacích programov pre základné a stredné školy, (2010)

Číslo projektu: ITMS – kód 26110130308
Spoluriešitelia: PhDr. Anna Bocková, PhD., PhDr. M. Tonková, CSc., prof. PhDr. R. Letz, PhD.


Názov: Európsky význam slovenského baníctva a obchodu s kovmi v stredoveku a ranom novoveku.

Typ: VEGA
Číslo projektu: 2/0020/08
Riešiteľské pracovisko: UK Pedagogická fakulta v Bratislave, Katedra histórie
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. M. Kamenický, CSc.