Študijný program

Študijný program

Študijný program Katedry histórie PdF UK vznikol v úzkej spolupráci  s pedagógmi a didaktikmi, pričom spĺňa všetky požiadavky, kladené na moderný a multidisciplinárny charakter vyučovacieho procesu.

 

ŠTUDIJNÝ  PROGRAM   

 

 

 

 

DEJEPIS - bakalárske štúdium

 

 

 

Garant študijného programu: prof. PhDr. Róbert Letz, PhD.

 

 

Povinné kurzy

 

 

 

 

Názov kurzu

odpor. sem.

prerekvizity

kredity

hodiny

Úvod do štúdia dejepisu (Tonková)

1

 

3

2

Historický proseminár (Matula)

1

 

4

3

Dejiny Slovenska I (Kamenický)

2

 

3

2

Dejiny Slovenska II (Viršinská)

2

 

3

2

Dejiny Slovenska III (Matula)

3

 

3

3

Dejiny Slovenska IV (Letz)

4

 

3

2

Dejiny Slovenska V (Letz)

5

 

4

3

Všeobecné dejiny I (Krasnovský)

1

 

3

3

Všeobecné dejiny II (Kamenický)

2

 

3

3

Všeobecné dejiny III (Kamenický)

3

 

3

2

Všeobecné dejiny IV (Viršinská)

4

 

3

3

Všeobecné dejiny V (Tonková)

4

 

3

2

Všeobecné dejiny VI (Tonková)

5

 

3

3

Regionálne dejiny Slovenska (Krasnovský)

4

 

3

2

Povinné kurzy celkovo

 

 

44

 

Povinne voliteľné kurzy - získať min. 16 kreditov

 

Seminár k dejinám Slovenska I (Kamenický)

1

 

2

2

Seminár k dejinám Slovenska II (Viršinská)

2

 

2

2

Seminár k dejinám Slovenska III (Matula)

3

 

2

2

Seminár k dejinám Slovenska IV (Letz)

4

 

2

2

Seminár k dejinám Slovenska V (Letz)

5

 

2

2

Seminár k všeobec. dejinám I (Krasnovský)

2

 

2

2

Seminár k všeobec. dejinám II (Kamenický)

2

 

2

2

Seminár k všeobec. dejinám III(Krasnovský)

3

 

2

2

Seminár k všeobec. dejinám IV (Viršinská)

4

 

2

2

Seminár k všeobec. dejinám V (Tonková)

4

 

2

2

Seminár k všeobec. dejinám VI (Tonková)

5

 

2

2

 

 

 

 

 

Výberové kurzy

 

 

 

 

Exkurzia I (Krasnovský)

4

 

2

 

Prax v kultúrnych inštitúciách (Kríž)

5

 

2

 

ŠTUDIJNÝ PROGRAM

 

 

 

 

DEJEPIS - magisterské štúdium

 

 

 

 

Garant študijného programu: prof. PhDr. Róbert Letz, PhD.

 

 

Povinné kurzy

 

 

 

 

Názov kurzu

odpor. sem.

prerekvizity

kredity

hodiny

Didaktika dejepisu I (Bocková)

1.

 

3

2

Seminár k didaktike dejepisu I (Bocková)

1.

 

3

2

Didaktika dejepisu II (Bocková)

2.

 

3

2

Seminár k didaktike dejepisu II (Bocková)

2.

 

3

2

Exkurzia II (Bocková, Matula, Tonková)

2.

 

2

1 T

Historiografia (Viršinská)

3.

 

3

2

Regionálne dejiny stredoeurópskeho priestoru (Tonková)

3.

 

3

2

Stredná Európa v ranom novoveku (Kamenický)

1.

 

3

2

Stredná Európa v moderných dejinách (Matula)

2.

 

3

2

Stredná Európa v 20. storočí (Tonková)

3.

 

3

2

Pomocné vedy historické (Krasnovský)

1.

 

3

2

Povinné kurzy celkovo

 

 

32

 

 

 

 

 

 

Povinne voliteľné kurzy - získať min. 10 kreditov

 

 

 

Dejiny vedy a techniky (Krasnovský)

1.

 

2

2

Slovenský exil v 20. storočí (Letz)

1.

 

2

2

Vybrané kapitoly k hospodárskym dejinám (Kamenický)

1.

 

2

2

Stredoveké a novoveké rehole (Kamenický)

2.

 

2

2

Politické procesy v ČSR po r. 1948 (Letz)

2.

 

2

2

Národná otázka v moderných dejinách Balkánu (Tonková)

2.

 

2

2

Vznik, vývoj a rozpad sovietskeho bloku

2.

 

2

2

Vyučovanie histórie v 21. stor. (Tonková)

3.

 

2

2

Ochrana pamiatok a kultúrneho dedičstva (Kríž)

3.

 

2

2

 

 

 

 

 

Výberové kurzy