Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Študijný program

Študijný program Katedry histórie PdF UK vznikol v úzkej spolupráci  s pedagógmi a didaktikmi, pričom spĺňa všetky požiadavky, kladené na moderný a multidisciplinárny charakter vyučovacieho procesu.

 

Garant študijného programu: doc. PhDr. Miroslav Kamenický, CSc.

 

Študijný odbor: 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy

 

 

 

Študijný program: Učiteľstvo histórie (v kombinácii)

Stupeň štúdia: 1. (bakalársky)

Forma štúdia: denná

POVINNÉ PREDMETY – získať 40 kreditov

Kód predmetu

Názov predmetu

Kredity

Rozsah

Hodnotenie

Semester

Podmieňujúce predmety

Vyučujúci

B-HISd-001/2014

Dejiny Slovenska I.

4

2P

50/50

2.

 

doc. PhDr. Miroslav Kamenický, CSc.

B-HISd-002/2014

Všeobecné dejiny II.

4

2P

50/50

2.

 

doc. PhDr. Miroslav Kamenický, CSc.

B-HISd-003/2014

Dejiny Slovenska II.

4

2P

50/50

3.

 

doc. Mgr. Pavol Matula, PhD.

B-HISd-004/2014

Všeobecné dejiny III.

4

2P

50/50

3.

 

doc. PhDr. Miroslav Kamenický, CSc.

B-HISd-005/2014

Dejiny Slovenska III.

4

3P

50/50

4.

 

doc. Mgr. Pavol Matula, PhD.

B-HISd-006/2014

Všeobecné dejiny IV.

4

2P

50/50

4.

 

doc. Mgr. Pavol Matula, PhD.

B-HISd-007/2014

Základy modernej didaktiky dejepisu

4

2PS

100/0

4.

 

prof. PhDr. Róbert Letz, PhD.

B-HISd-008/2014

Dejiny Slovenska IV.

6

4P

50/50

5.

 

prof. PhDr. Róbert Letz, PhD.

B-HISd-009/2014

Všeobecné dejiny V.

6

4P

50/50

5.

 

prof. PhDr. Róbert Letz, PhD.

 

POVINNE VOLITEĽNÉ PREDMETY – SKUPINA A - získať minimálne 8 kreditov

Kód predmetu

Názov predmetu

Kredity

Rozsah

Hodnotenie

Semester

Podmieňujúce predmety

Vyučujúci

B-HISd-010/2014

Všeobecné dejiny I.

3

2P+1S

100/0

1.

 

Mgr. Pavol Makyna, PhD.

B-HISd-011/2014

Úvod do štúdia dejepisu

3

2PS

100/0

1.

 

doc. Mgr. Pavol Matula, PhD.

B-HISd-012/2014

Regionálne dejiny Slovenska

2

2S

100/0

2.

 

PhDr. Anna Bocková, PhD.

B-HISd-013/2014

Metodika písania odborného textu v histórii

2

2S

100/0

3.

 

Mgr. Miriam Viršinská, PhD.

  

POVINNE VOLITEĽNÉ PREDMETY – SKUPINA B - získať minimálne 12 kreditov

Kód predmetu

Názov predmetu

Kredity

Rozsah

Hodnotenie

Semester

Podmieňujúce predmety

Vyučujúci

B-HISd-014/2014

Seminár k všeobecným dejinám I.

2

2S

100/0

1.

 

Mgr. Pavol Makyna, PhD.

B-HISd-015/2014

Latinčina I.

2

2S

100/0

1.

 

Mgr. Monika Tihányiová, PhD

B-HISd-016/2014

Seminár k dejinám Slovenska I.

2

2S

100/0

2.

 

Mgr. Monika Tihányiová, PhD

B-HISd-017/2014

Seminár k všeobecným dejinám II.

2

2S

100/0

2.

 

Mgr. Monika Tihányiová, PhD

B-HISd-018/2014

Latinčina II.

2

2S

100/0

2.

 

Mgr. Monika Tihányiová, PhD

B-HISd-019/2014

Historická geografia

2

2S

100/0

2.

 

Mgr. Pavol Makyna, PhD.

B-HISd-020/2014

Seminár k dejinám Slovenska II.

2

2S

100/0

3.

 

Mgr. Miriam Viršinská, PhD.

B-HISd-021/2014

Seminár k všeobecným dejinám III.

2

2S

100/0

3.

 

Mgr. Pavol Makyna, PhD.

B-HISd-022/2014

Seminár k dejinám Slovenska III.

2

2S

100/0

4.

 

Mgr. Miriam Viršinská, PhD.

B-HISd-023/2014

Seminár k všeobecným dejinám IV.

2

2S

100/0

4.

 

Mgr. Miriam Viršinská, PhD.

B-HISd-024/2014

Seminár k základom modernej didaktiky dejepisu

2

2S

100/0

4.

 

PhDr. Anna Bocková, PhD.

B-HISd-025/2014

Seminár k dejinám Slovenska IV.

2

2S

100/0

5.

 

PhDr. Mária Tonková, CSc.

B-HISd-026/2014

Seminár k všeobecným dejinám V.

2

2S

100/0

5.

 

PhDr. Mária Tonková, CSc.

 

VÝBEROVÉ PREDMETY

 

Kód predmetu

Názov predmetu

Kredity

Rozsah

Hodnotenie

Semester

Podmieňujúce predmety

Vyučujúci

B-HISd-027/2014

Exkurzia I.

2

1E

100/0

2.

 

Mgr. Pavol Makyna, PhD., doc. Mgr. Pavol Matula, PhD., Mgr. Miriam Viršinská, PhD.

B-HISd-028/2014

Prax v kultúrnych inštitúciách

2

2S

100/0

4.

 

PhDr. Anna Bocková, PhD.

 

 

 

 

 

Garant študijného programu: prof. PhDr. Róbert Letz, PhD.

 

Študijný odbor: 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy

 

 

 

Študijný program: Učiteľstvo histórie (v kombinácii)

Stupeň štúdia: 2. stupeň (magisterský)

Forma štúdia: denná

POVINNÉ PREDMETY – získať spolu 20 kreditov

Kód predmetu

Názov predmetu

Kredity

Rozsah

Hodnotenie

Semester

Podmieňujúce predmety

Vyučujúci

M-HISd-001/2014

Teória a metodika dejepisu

4

2P

50/50

1.

 

prof. PhDr. Róbert Letz, PhD.

M-HISd-002/2014

Stredná Európa v stredoveku a novoveku

4

2P

50/50

1.

 

doc. PhDr. Miroslav Kamenický, PhD.

M-HISd-003/2014

Osobnosť v dejinách

4

2P

50/50

2.

 

prof. PhDr. Róbert Letz, PhD.

M-HISd-004/2014

Stredná Európa v 19. storočí

4

2P

50/50

2.

 

doc. Mgr. Pavol Matula, PhD.

M-HISd-005/2014

Stredná Európa v 20. storočí

4

2P

50/50

3.

 

doc. Mgr. Pavol Matula, PhD.

 

PREDMETY ŠTÁTNEJ SKÚŠKY – získať spolu 6 kreditov

M-HISd-006/2014

Štátna skúška z histórie

3

 

0/100

4.

 

 

M-HISd-007/2014

Štátna skúška z didaktiky dejepisu

3

 

0/100

4.

 

 

 

POVINNE VOLITEĽNÉ PREDMETY – SKUPINA A - získať minimálne 6 kreditov

Kód predmetu

Názov predmetu

Kredity

Rozsah

Hodnotenie

Semester

Podmieňujúce predmety

Vyučujúci

M-HISd-008/2014

Seminár z teórie a metodiky dejepisu

2

2S

100/0

1.

 

PhDr. Anna Bocková, PhD.

M-HISd-009/2014

Vývoj školstva v Európe

2

2S

100/0

1.

 

doc. PhDr. Miroslav Kamenický, CSc.

M-HISd-010/2014

Dejepisectvo

2

2S

100/0

2.

 

PhDr. Mária Tonková, CSc.

M-HISd-011/2014

Vyučovanie histórie v 21. storočí

2

2S

100/0

3.

 

PhDr. Mária Tonková, CSc., PhDr. Anna Bocková, PhD.

  

POVINNE VOLITEĽNÉ PREDMETY – SKUPINA B - získať minimálne 10 kreditov

Kód predmetu

Názov predmetu

Kredity

Rozsah

Hodnotenie

Semester

Podmieňujúce predmety

Vyučujúci

M-HISd-012/2014

Každodennosť na stredovekom Slovensku

2

2PS

100/0

1.

 

Mgr. Monika Tihányiová, PhD.

M-HISd-013/2014

Osobnosti slovenských dejín 19. storočia

2

2PS

100/0

1.

 

Mgr. Miriam Viršinská, PhD.

M-HISd-014/2014

Každodennosť v novovekej Európe

2

2PS

100/0

1.

 

Mgr. Miriam Viršinská, PhD.

M-HISd-015/2014

Vznik, vývoj a rozpad sovietskeho bloku

2

2PS

100/0

2.

 

PhDr. Mária Tonková, CSc.

M-HISd-016/2014

Politické procesy v Československu po r. 1948

2

2PS

100/0

2.

 

prof. PhDr. Róbert Letz, PhD.

M-HISd-017/2014

Slovenský politický exil v 20. storočí

2

2PS

100/0

2.

 

prof. PhDr. Róbert Letz, PhD.

M-HISd-018/2014

Kapitoly z cirkevných dejín

2

2PS

100/0

2.

 

doc. PhDr. Miroslav Kamenický, CSc.

M-HISd-019/2014

Dejiny vojenstva

2

2PS

100/0

2.

 

Mgr. Pavol Makyna, PhD.

M-HISd-020/2014

Dejiny vo filme

2

2PS

100/0

3.

 

doc. Mgr. Pavol Matula, PhD.

M-HISd-021/2014

Ochrana pamiatok a kultúrneho dedičstva

2

2PS

100/0

3.

 

PhDr. Anna Bocková, PhD.

M-HISd-022/2014

Dejiny vedy a techniky

2

2PS

100/0

3.

 

Mgr. Pavol Makyna, PhD.

M-HISd-023/2014

Seminár k dejinám strednej Európy

2

2S

100/0

3.

 

PhDr. Anna Bocková, PhD.

M-HISd-024/2014

Exkurzia II.

2

40sE

100/0

2.

 

PhDr. Anna Bocková, PhD., PhDr. Mária Tonková, CSc.

 

 

Stupeň štúdia: 3. stupeň (doktorandský)

 

Forma štúdia: denná (3 roky)/externá (4 roky)

 

Študijný odbor: 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy

 

Študijný program: Didaktika dejepisu (viac o akreditácii tu)

 

Garant študijného programu: prof. PhDr. Róbert Letz, PhD.

 

Spolugaranti študijného programu: doc. Mgr. Pavol Matula, PhD.,  doc. PhDr. Miroslav Kamenický, CSc.