Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Rigoróza

1. Okruhy tém z didaktiky dejepisu pre absolvovanie rigoróznej skúšky

01. Miesto dejepisu a vlastivedy v systéme výchovnovzdelávacieho procesu (hierarchia cieľov vyučovania dejepisu, časová dotácia predmetu ).
02.  Analýza základných pedagogických dokumentov usmerňujúcich výučbu dejepisu v SR.
03. Kritériá na výber obsahu učiva dejepisu, základná štruktúra učiva, proporcionálnosť svetových, národných a regionálnych dejín.
04. Miesto dejepisu a vlastivedy v systéme výchovnovzdelávacieho procesu (hierarchia cieľov vyučovania dejepisu, časová dotácia predmetu ).
05. Súčasné svetové trendy a koncepcie vyučovania dejepisu a ich aplikácia vo vyučovaní dejepisu (vlastivedy) u nás.
06. Didaktický systém a úloha jednotlivých činiteľov v didaktickom systéme
07. Tvorba učebníc dejepisu (a vlastivedy), požiadavky na tvorbu učebníc podľa vývojových tendencií.
08. Regionálne dejiny v dejepise, možnosti využitia regionálnych prvkov vo vyučovaní dejepisu a vlastivedy.
09. Osobnosť učiteľa dejepisu, jeho zručnosti a schopnosti transferovať najnovšie poznatky historickej a pedagogickej vedy vo vyučovacom procese.
10. Práca s historickými prameňmi vo vyučovaní dejepisu, význam mentálneho mapovania učiva (časové priamky, tabuľky, grafy, karikatúry, sieťové zobrazenia atď.).
11. Výchovná funkcia dejepisného vzdelávania v oblasti ochrany historických pamiatok, projektová činnosť žiakov.
12. Metódy vyučovania vedúce k aktivite a tvorivosti žiakov.
13. Medzipredmetové vzťahy a ich využitie vo vyučovaní dejepisu (vlastivedy). Zvláštnosti dejepisu ako vyučovacieho predmetu.
14. Organizačné formy dejepisného vzdelávania.
15. Vnútorná stavba vyučovacej hodiny dejepisu, uplatňovanie humanizačných aspektov a  prvkov modernizácie  vyučovania dejepisu.

 

2. Tézy na rigorózne skúšky  jednotlivých disciplín pedagogiky

2.1. Školská Pedagogika a teória výchovy

01.Pedagogika ako veda o edukácii.
02. Edukačné procesy.
03.Žiak ako subjekt edukácie.
04.Učiteľ – vymedzenie profesie.
05.Kurikulum: obsah školskej edukácie.
06.Výchovné postupy v koncepcii globálnej výchovy.
07. Aktuálne otázky výchovy a vzdelávania na Slovensku a vo svete.

Literatúra:
BAĎURÍKOVÁ, Z. a i.: Školská pedagogika. Bratislava : UK, 2001.
GRECMANOVÁ, H. - HOLOUŠOVÁ, D. a i..: Obecní pedagogika. I.  Olomouc: Hanex, 1999.
KOSOVÁ, B.: Vybrané kapitoly z porovnávacej pedagogiky a alternatívnych pedagogických koncepcií. B. Bystrica : PgF UMB, 1996.
KRAUS, B.: Sociální aspekty výchovy. Hradec Králové : Gaudeamus, 1998.
MANNIOVÁ, J.: Kapitoly z pedagogiky. Bratislava : Luskpress, 2004. ISBN 80-968956-2-1
PRŮCHA, J.: Moderní pedagogika. Praha : Portál, 1997.
PÁVKOVÁ, J.: Pedagogika voľného času. Praha : Portál, 1999. ISBN: 80-7178-569-9-5
VANISŠ, I. – sirotová, M. a i.: Úvod do pedagogiky. Bratislava : Veda, 2000.
VIŠŇOVSKÝ, L.: Teória výchovy. Banská Bystrica : UMB, 1998.
Časopisecká pedagogická literatúra.

 

2.2. Didaktika
01. Základné Základné pojmy didaktiky (výchova a vzdelávanie, vyučovanie, učenie, edukácia, edukačné procesy, edukačné konštrukty atď.)
02. Problematika výchovno-vzdelávacích cieľov, stanovenie cieľov, názory rôznych autorov na konkretizáciu a operacionalizáciu cieľov. Problémy formulácie cieľov a možnosti hodnotenia ich splnenia v príslušnom odbore.
03. Problematika obsahu, metód a foriem vyučovania vo vybranom učebnom predmete, možnosti dosiahnutia efektívnejších výsledkov.
04. Problematika motivácie, rozvoja myslenia (napríklad kritického myslenia a tvorivosti), formovania pozitívnych, charakterových a vôľových vlastností žiakov v príslušnom odbore.
05. Možnosti používania materiálnych didaktických prostriedkov (vrátane elektronických), kritériá výberu vhodných učebníc, resp. učebných textov v príslušnom učebnom odbore.
06. Kritická analýza rôznych koncepcií, resp. druhov koncepcií vyučovania z hľadiska ich vzniku, nosných ideí (napr. metód, foriem a organizácie vyučovania) a funkcie učiteľa. Pozitíva a negatíva príslušných koncepcií.
07. Osobnosť učiteľa ako jeden z rozhodujúcich determinantov úspešnosti výchovno-vzdelávacieho procesu. Problémy skvalitňovania práce učiteľa z hľadiska pregraduálneho a postgraduálneho vzdelávania v príslušnom odbore.
08. Projektovanie a evaluácia výchovno-vzdelávacieho procesu v príslušnom odbore (učebné plány, učebné osnovy, kurikulá, didaktické testy a štandardy).


Literatúra:
PRŮCHA, J.: Moderní pedagogika. Praha : Portál, 1997.
PETTY, G.: Moderní vyučování. Praha : Portál, 1996.
TUREK, I.: Zvyšovanie efektívnosti vyučovania. Bratislava : Metodické centrum, 1997.
OBDRŽÁLEK, Z. A kol. : Didaktika pre študentov učiteľstva základnej školy. Bratislava : UK, 2003.
KOŽUCHOVÁ, M. – OBDRŽÁLEK, Z. – PORUBSKÁ, E. – KÁNIK, R.: Didaktika pre učiteľov základných a stredných škôl. Bratislava : VEDA, 2000.

 

2.3. Metodológia pedagogického výskumu
01. Výskumný plán
02. Výskumná téma a výskumný problém
03. Premenné a hypotézy
04. výskumné metódy
          - pozorovanie
          - škálovanie
          - dotazník
          - experiment
05. kvalita a metodológia výskumu


Literatúra:
ŠVEC, Š. a kol.: Metodológia vied o výchove. 1. vyd. Bratislava : IRIS, 1998. ISBN 80-88778-15-8
GAVORA, P.: Úvod do pedagogického výskumu. 3. preprac.vyd. Bratislava : Univerzita Komenského, 2001. ISBN 80-223-1624-8
FERJENČíK, J.: Úvod do metodologie psychologického výzkumu. Praha : Portál, 2000.
TUREK, I.: Učiteľ a pedagogický výskum. 2. preprac. vyd. Bratislava : Metodické centrum, 1988. ISBN 80-8052-013-5
PRŮCHA, J.: Pedagogický výzkum. Uvedení do teorie a praxe. 1.vyd. Praha : Karolinum 1995. ISBN 80-7184-132-3


2.4. Dejiny pedagogiky
01.
J. A. Komenský a jeho odkaz pre dnešok.
02. Rozvoj pedagogického myslenia v 18. – 19. storočí vo svete a na Slovensku.
03. Osobnosti slov. pedagogiky 20. stor. a ich prínos pre rozvoj pedag. teórie na Slovensku.
04. Alternatívne modely vyučovania.

Literatúra:
BRŤKOVÁ, M. - TAMÁŠOVÁ, V. – PROSZCUKOVÁ, D. : Kapitoly z dejín pedagogiky. Bratislava : Pressent, 2000.
REBLE, A.: Dejiny pedagogiky. Bratislava : SPN, 1986.
RÝDL, K.: Alternatívní pedagogické hnutí současné společnosti. Brno : Marek Zeman, 1994.

 
2.5. Organizácia a riadenie škôl
01. Funkcie školy.
02. Uplatňovanie princípu samosprávnosti v školstve.
03. Kultúra školy, klíma školy.
04. Pohľady na školu z hľadiska rôznych filozofických smerov.
05. Alternatívne školy.
06. Komparácia školského systému v SR so školskými systémami v zahraničí.
07. Modely riadenia školy.


Literatúra:
OBDRŽÁLEK, Z.: Školský systém, ich organizácia a riadenie. Bratislava : UK, 1999.
OBDRŽÁLEK, Z.: Riadenie školstva v SR. Bratislava : ŠPÚ, 1994.
OBDRŽÁLEK, Z.: Náš súčasný školský manažment. Bratislava : Pedagogická revue, 2001, č. 4.
OBDRŽÁLEK, Z.: Škola a jej manažment. Bratislava : UK, 2002.
PETLÁK, E. a kol.: Škola a súčasnosť. Nitra : UKF, 2001.