Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Publikačná činnosť členov katedry

 1. ABA Kulturní vývoj dnešního slovinského území / Mária Tonková
  In: Dějiny Slovinska. - ISBN 978-80-7422-131-6. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2011. - S. 268-329
 2. ADE Between apology and refusal, between persuasion and manipulation - Andrej Hlinka in the forming of the institutionalized memory of the Slovak community / Anna Bocková, Mária Tonková
  In: Historia@Teoria. - Roč. 1, č. 2 (2016), s. 143-169
 3. ADE Civics and Civic Education in the Slovak Republic – its Traditions and Current Situation and Model in Relation to History Teaching / Mária Tonková
  In: Prace Historyczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. - Č. 142 (2) (2015), s. 219-242
 4. ADE Prítomnosť minulosti - cesty modernej historiografie a cesty výučby moderného dejepisu / Mária Tonková
  In: HOP/Historie-Otázky-Problémy. - Roč. 2, č. 2 (2010), s. 21-36
 5. ADE Predstavy a realita - skúsenosti s digitalizáciou dejepisného učiva a dejepisnej výučby v Slovenskej republike / Mária Tonková
  In: Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd. - Roč. 25, č. 2 (2011), s. 45-53
 6. ADF Dejepis a učitelia histórie v začiatkoch moderného slovenského vzdelávacieho systému / Mária Tonková
  In: Verbum historiae [elektronický dokument]. - Roč. 6, č. 2 (2018), s. 69-82 [online]
 7. ADF Dejepis na Slovensku v čase kultúrnej transformácie problém historickej vedy i problém teórie vyučovania / Mária Tonková
  In: Verbum historiae [elektronický zdroj]. - Roč. 2, č. 2 (2014), s. 149-202 [online]
 8. AEC Systemizovaná pamäť stredoeurópskeho regiónu - slovenské, české a slovinské dejepisné učebnice ako historický prameň / Mária Tonková
  In: Nauka. - ISBN 978-83-86520-19-0. - Wrocław : Tempo, 2014. - S. 11-22
 9. AED Stav a možnosti historickej balkanistiky na Slovensku / Mária Tonková
  In: Slovanské štúdie 1-2/2003. - Bratislava : SDK SVE, 2003. - S. 39-54
 10. AED Je "mesto svetom" či "svet mestom"? Moderná identita Bytče ako historického fenoménu v kontexte výskumu otázok historického vývoja miest na Slovensku / Mária Tonková
  In: Formovanie identity v čase a priestore. - ISBN 978-80-223-4209-4. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2017. - S. 47-78 [2,70 AH]
 11. AED Slovinský a slovenský priestor náčrt podobností a odlišností otázok historického vývoja územnej legitimity oboch súčasných štátov v moderných dejinách / Mária Tonková
  In: Slovenské územie v historickom kontexte. - ISBN 978-80-8128-191-4. - Martin : Matica slovenská, 2017. - S. 225-252 [2,52 AH]
 12. AED Balkánske krajiny v období formovania východného bloku / Mária Tonková
  In: Stredná a juhovýchodná Európa : Sondy do vývoja v štyridsiatych rokoch. - Bratislava : Historický ústav SAV, 1992. - S. 177-218
 13. AED Zápas o interpretáciu komunistickej doktríny počas formovania a upevňovania politickej moci komunistických strán v balkánskom regióne / Mária Tonková
  In: Stredná a juhovýchodná Európa v politike veľmocí : Sondy do vývoja 2. - ISBN 80-967150-2-X. - Bratislava : Historický ústav SAV, 1994. - S. 84-99
 14. AED Slovenská historiografia o úlohe osobnosti a o osobnostiach v dejinách / Mária Tonková
  In: Verbum historiae 1. - ISBN 978-80-7165-728-6. - Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2009. - S. 59-69
 15. AFC Makedoncite i Slovacite vo obnovata na Čechoslovačka i na Jugoslavija kon krajot na Vtorata svetska vojna - zaednički prašana i možnosti za komparativno istražyvane / Mária Tonková
  In: Makedonija vo dvaecettiot vek. - ISBN 9989-624-87-9. - Skopje : Institut za nacionalna istorija, 2003. - S. 217-230
 16. AFC Vysokoškolské všeobecné dejiny 20. storočia v SR a výučba na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského / Mária Tonková
  In: Výuka dějin 20. století na českých a slovenských školách. - ISBN 80-7044-771-0. - Ústí nad Labem : Ústav humanitných studií UJEP, 2006. - S. 63-73
 17. AFD Dejiny stredoeurópskeho priestoru a kultúrne dedičstvo stredoeurópskych štátov v študijnom (edukačnom) programe stredoeurópskych univerzít / Zdeněk Beneš ... [et al.]
  In: Quo vadis, univerzitné vzdelávanie, veda a výskum na pedagogických fakultách? : v odboroch pripravujúcich učiteľov, logopédov, špeciálnych pedagógov, sociálnych pracovníkov, liečebných a sociálnych pedagógov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3097-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2011. - S. 79-89 [CD-ROM]
 18. AFD Balkánske krajiny v čase prvých povojnových parlamentných volieb / Mária Tonková
  In: Prvé povojnové voľby v strednej a juhovýchodnej Európe. - ISBN 80-224-0540-X. - Bratislava : Veda, 1998. - S. 36-55
 19. AFD Vyučovanie a vzdelávanie v národných a vo svetových moderných dejinách na Slovensku a v podmienkach Pedagogickej fakulty UK - potreby, možnosti, šance a perspektívy / Mária Tonková
  In: Retrospektíva a perspektívy poslania Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. - ISBN 978-80-223-2412-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta, 2007. - S. 85-94
 20. AFD Nad súčasnými otázkami o komunistických koncepciách a predstavách o integrácii východnej Európy po druhej svetovej vojne / Mária Tonková
  In: Integračné a dezintegračné procesy v strednej Európe v 20. storočí. - ISBN 978-80-224-1000-7. - Bratislava : Veda SAV, 2008. - S. 218-232
 21. BAB Lexikón svetových dejín / Miroslav Kamenický ... [et al.]
  Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1997
 22. BAB Lexikón svetových dejín / Miroslav Kamenický ... [et al.]
  Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2003
 23. BCB Dejepis pre 5. ročník základných škôl / Mária Tonková, Margita Miháliková
  Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, 2009
 24. BCB Dejepis pre 6. ročník základnej školy a 1. ročník gymnázia s osemročným štúdiom / Branislav Krasnovský ... [et al.]
  Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, 2011
 25. BCB Dejepis pre 2. ročník gymnázií a stredných škôl / Anna Bocková ... [et al.]
  Bratislava : SPN - Mladé letá, 2012
 26. BCB Dejepis pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom / Ján Lukačka ... [et al.]
  Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2011
 27. BCB Dejepis pre 1. ročník gymnázií a stredných škôl / Michal Bada ... [et al.]
  Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, 2011
 28. BCB Dejepis pre 3. ročník gymnázií a stredných škôl / Róbert Letz ... [et al.]
  Bratislava : SPN - Mladé letá, 2013
 29. BCB Dejepis : svetové dejiny pre 2. ročník gymnázií. / Miroslav Kamenický ... [et al.]
  Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, 2003
 30. BCB Dejepis : Svetové dejiny pre 3. ročník gymnázií. / Daniela Kodajová, Mária Tonková
  Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, 2006
 31. BDF "Macedónske pomery" dobový symbol terorizmu / Mária Tonková
  In: Historická revue. - Roč. 28, č. 1 (2017), s. 18-25
 32. BDF Bosna a Hercegovina pod vládou Rakúsko-Uhorska / Mária Tonková
  In: Historická revue. - Roč. 24, č. 9 (2013), s. 34-40
 33. BDF Balkánske vojny zavŕšenie národnej emancipácie alebo začiatok nového konfliktu? / Mária Tonková
  In: Historická revue. - Roč. 25, č. 1(2014), s. 36-41
 34. BEE Moderné dejiny stredoeurópskeho regiónu a ich vyučovanie v krajinách V4 / Mária Tonková
  In: Historie a škola 6. - Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, 2008. - S. 38-41
 35. BEF Historické premeny islamu / Mária Tonková
  In: Vojenská osveta 2. - ISBN 978-80-969458-3-2. - Trenčín : Kultúrne a metodické centrum ozbrojených síl SR, 2007. - S. 2-29
 36. BEF Balkánske mýty a balkánska realita (o historických koreňoch moderných balkánskych kríz) / Mária Tonková
  In: Vojenská osveta 1. - ISBN 80-969458-1-5. - Trenčín : Kultúrne a metodické centrum ozbrojených síl SR, 2007. - S. 2-16
 37. EAJ Kronika 20. storočia / z nemeckého originálu preložili, doplnili a upravili: Ladislav Deák ... [et al.]
  Bratislava : Fortuna Print, 2000
 38. EDI Ilavský Martin: Ako sa učiť históriu history in a textbook / Mária Tonková
  In: Verbum historiae [elektronický dokument]. - Roč. 6, č. 2 (2018), s. 108-115 [online]
 39. EDI Veljanovski, N.: Makedonija vo jugoslovensko-bugarskite odnosi 1944-1953 / Mária Tonková
  In: Vojenská história. - Roč. 5, č. 2 (2001), s. 111-114
 40. EDI Rychlík, J.: Dějiny Bulharska / Mária Tonková
  In: Vojenská história. - Roč. 5, č.3 (2001), s. 126-129
 41. EDI Historia nauki polskiej tom 10, 1944–1989/ Dejiny poľskej vedy 10. diel, 1944-1989, 1. časť 447 s., 2. časť 717 s., 3. časť 445 s. / Mária Tonková
  In: Verbum historiae [elektronický zdroj]. - Roč. 4, č. 1 (2016), s. 122-139 [online]
 42. EDI Janka Hečková a kol.: Dejepis - pomôcka pre maturantov a uchádzačov o štúdium na vysokých školách ; Martin Lupčo - Martin Vaszarab - Alena Miháliková: Hravý dejepis. Pracovný zošit pre 9. ročník ZŠ / Mária Tonková
  In: Verbum historiae [elektronický zdroj]. - Roč. 4, č. 2 (2016), s. 194-199 [online]
 43. EDJ Slovenská súčasť medzinárodného projektu Sites of memory: heritage of the memory – memory of the heritage (hodnotenie výskumu – správa o vyriešene vedeckovýskumnej úlohe) / Mária Tonková
  In: Verbum historiae [elektronický zdroj]. - Roč. 3, č. 2 (2015), s. 218-228 [online]
 44. EDJ Jan Masaryk - dráma diplomata a humanistu / Mária Tonková
  In: Zahraničná politika. - Roč. 9, č. 2 (2005), s. 10-11
 45. GHG Andrej Hlinka a formovanie inštitucionalizovanej pamäti 2 učebnice a výchova mladej generácie / Anna Bocková, Mária Tonková
  In: Sites of memory : Heritage of the Memory – Memory of the Heritage [elektronický zdroj]. - Poznaň : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2015. - S. 11-12 [online]
 46. GHG Andrej Hlinka v kontexte výskumu historickej pamäti vstupné poznámky / Mária Tonková
  In: Sites of memory : Heritage of the Memory – Memory of the Heritage [elektronický zdroj]. - Poznaň : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2015. - S. 9-10 [online]
 47. GII Dejepis ako výzva pre historikov, moderné trendy historiografie ako výzva pre učiteľov dejepisu (správa z 24. ročníka Libereckého seminára: Česko-slovenské - Slovensko-české vzťahy, Liberec, 21.-22.8.2014) / Mária Tonková
  In: Verbum historiae [elektronický zdroj]. - Roč. 2, č. 2 (2014), s. 308-314 [online]
 48. GII Multiperspektíva v dejepisnom vzdelávaní : (príručka pre učiteľov). / Robert Stradling ; prekl. Mária Tonková
  Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum, 2007