Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Publikačná činnosť členov katedry

 1. AAB A Pelsőci Bebekek : egy nemesi család felemelkedése és bukása. / Monika Tihányiová
  Rožňava : Georgius Bubek, 2019
 2. AAB Páni zo Štítnika : putovanie kultúrnymi a hospodárskymi dejinami horného Gemera. / Monika Tihányiová
  Rožňava : Georgius Bubek, 2019
 3. AAB Jelšava a Jelšavské panstvo v stredoveku : k osídleniu severného Gemera. / Monika Skalská
  Martin : Matica slovenská, 2009
 4. AAB Bubekovci z Plešivca : úspechy a pády jedného rodu v politike a umení. / Monika Tihányiová
  Rožňava : Georgius Bubek, 2017
 5. ABB Muránska Dlhá Lúka od stredoveku po rok 1918 / Monika Tihányiová
  In: Muránska Dlhá Lúka. - ISBN 978-80-85331-69-1. - Bratislava : Elán, 2013. - S. 23-135
 6. ADF Zo života stredovekej gemerskej a malohontskej šľachty (k okolnostiam výmaľby jej rodových kostolov) / Monika Skalská
  In: Historický zborník. - Roč. 22, č. 2 (2011), s. 18-44
 7. ADF Najstaršie vyobrazenie hradu Muráň / Martin Bóna, Monika Tihányiová
  In: Pamiatky a múzeá. - Roč. 64, č. 2 (2015), s. 2-8
 8. ADF Palatín a bratislavský župan Roland z rodu Ratoldovcov / Monika Tihányiová
  In: Verbum historiae [elektronický zdroj]. - Roč. 3, č. 1 (2015), s. 7-38 [online]
 9. ADF Niekoľko poznámok k šľachtickému rodu Miškovcov / Tihányiová, Monika
  In: Verbum historiae [elektronický zdroj]. - Roč. 1, č. 2 (2013), s. 8-36 [online]
 10. ADF Zaniknuté stredoveké kostoly a patrocíniá v juhozápadnom Gemeri / Monika Skalská
  In: Historický zborník. - Roč. 15, č. 2 (2005), s. 23-30
 11. ADF Rod Bubekovcov z Plešivca do začiatku 15. storočia / Monika Skalská
  In: Historický zborník. - Roč. 20, č. 2 (2010), s. 19-45
 12. ADF K dejinám horného Gemera do konca 13. storočia / Monika Skalská
  In: Historický zborník. - Roč. 19, č. 2 (2008), s. 19-34
 13. ADF Stredoveké školy v Bratislavskej župe a ich študenti na univerzitách vo Viedni, v Krakove a v Prahe / Monika Tihányiová
  In: Verbum historiae [elektronický zdroj]. - Roč. 4, č. 2 (2016), s. 9-37 [online]
 14. AEC Územie hradu Beckov v povodí gemerskej rieky Gortva a jeho osud po zániku pohraničného županstva / Monika Skalská
  In: Studia historica Tyrnaviensia 11-12. - ISBN 978-83-7490-411-7. - Kraków : Towarzystwo Slowaków w Polsce, 2011. - S. 204-231
 15. AEC Formovanie farskej siete v Gemerskej župe v stredoveku / Monika Skalská
  In: Vývoj cirkevnej správy na Slovensku. - ISBN 978-83-7490-347-9. - Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2010. - S. 216-229
 16. AEC Pavlínský kláštor v Gombaseku (1371-1566) / Monika Skalská
  In: Studia historica Tyrnaviensia 14-15. - ISBN 978-83-7490-536-7. - Kraków : Towarzystwo Slowaków w Polsce, 2012. - S. 160-185
 17. AED Príbuzenské vzťahy a komunikácia medzi šľachtickými rodmi v stredoveku / Monika Tihányiová
  In: Od symbolu k slovu : podoby stredovekej komunikácie. - ISBN 978-80-224-1537-8. - Bratislava : Veda, 2016. - S. 101-122
 18. AED Boj o babenberské dedičstvo a Bratislava / Monika Tihányiová
  In: Woch, roč. 3. - ISBN 978-80-971577-2-2. - Bratislava : Bratislavský okrášľovací spolok, 2015. - S. 6-15
 19. AED Podoby života na hradoch stredovekého Gemera / Monika Tihányiová
  In: Stredoveké hrady na Slovensku : život, kultúra, spoločnosť. - ISBN 978-80-224-1608-5. - Bratislava : Veda, 2017. - S. 211-224 [1,88 AH]
 20. AED Terra Mathei označenie územia Slovenska v 14. až 16. storočí / Monika Tihányiová
  In: Slovenské územie v historickom kontexte. - ISBN 978-80-8128-191-4. - Martin : Matica slovenská, 2017. - S. 67-80 [1,14 AH]
 21. AED Počiatky výsadných miest a mestečiek v Gemeri / Monika Skalská
  In: Stredoveké mesto ako miesto stretnutí a komunikácie. - ISBN 978-80-970302-1-6. - Bratislava : Typoset print, 2010. - S. 267-274
 22. AED Paulíni a ich pôsobenie v Gemeri / Monika Skalská
  In: Studia historica Tyrnaviensia 8 : vybrané problémy slovenských dejín. - ISBN 80-8082-284-2. - Trnava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity, 2009. - S. 103-115
 23. AED Rod Ratoldovcov v dejinách Gemera do začiatku 14. storočia / Monika Skalská
  In: Gemer-Malohont 5. - ISBN 978-80-85134-29-2. - Rimavská Sobota : Gemersko-malohontské múzeum, 2009. - S. 45-57
 24. AED História Betliar v 14.-16. storočí / Monika Tihányiová
  In: Betliar. - ISBN 978-80-971804-8-5. - Košice : Obecný úrad Betliar, 2014. - S. 23-42
 25. AFD Palatín Leustach z Jelšavy a začiatky turecko-uhorských vojen / Monika Skalská
  In: Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych súvislostiach 2006. - ISBN 978-80-8082-136-4. - Trnava : TU, 2007. - S. 55-60
 26. AFD Využívanie hámra v stredovekom železohutníctve (k dejinám baníctva v Gemeri) / Monika Skalská
  In: Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych súvislostiach 2008. - ISBN 978-80-970246-0-4. - Trnava : BEN&M, 2009. - S. 90-95
 27. AFD Pramene k dejinám Jelšavy do konca 13. storočia / Monika Skalská
  In: Studia historica Tyrnaviensia 7 : pramene k slovenským dejinám. - ISBN 80-8082-188-3. - Trnava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity, 2008. - S. 150-159
 28. AFD Tomáš zo Sečian a jeho zásluhy v bitke pri Rozhanovciach / Monika Skalská
  In: Bitka pri Rozhanovciach v kontexte slovenských a uhorských dejín. - ISBN 978-80-7097-954-9. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2012. - S. 155-166
 29. AFD Dejiny Kamenian s dôrazom na ev. a. v. kostol / Monika Tihányiová
  In: Najnovšie poznatky z výskumov stredovekých pamiatok na Gotickej ceste : Zborník Gotická cesta 2/2016 : 2. - ISBN 978-80-972544-0-7. - Rožňava : Občianske združenie Gotická cesta, 2018. - S. 37-50
 30. AFD Hrad Muráň z pohľadu najnovšieho archívno-historického a architektonicko-historického výskumu / Tomáš Janura, Monika Tihányiová, Michal Šimkovic
  In: Najnovšie poznatky z výskumov stredovekých pamiatok na Gotickej ceste : Zborník Gotická cesta 2/2016 : 2. - ISBN 978-80-972544-0-7. - Rožňava : Občianske združenie Gotická cesta, 2018. - S. 207-255
 31. BAB Encyclopaedia Beliana : slovenská všeobecná encyklopédia : 8. zv. : Kalh - Kokp. / Kolektív autorov
  Bratislava : Encyklopedický ústav SAV, 2016
 32. BAB Lexikon stredovekých miest na Slovensku / Martin Štefánik ... [et al.]
  Bratislava : Prodama, 2010
 33. BBB Dejiny hradu / Tomáš Janura, Monika Tihányiová
  In: Hrad Kamenica - tajomný hrad Čergova. - ISBN 978-80-972550-0-8. - Kamenica : [s.n.], 2016. - S. 6-29
 34. BDB Turňa (Turnianska župa) maď. Torna, lat. Tornauara, Thorna / Monika Tihányiová
  In: Stredoveké hrady na Slovensku : život, kultúra, spoločnosť. - ISBN 978-80-224-1608-5. - Bratislava : Veda, 2017. - S. 412-413 [5647 znakov]
 35. BDB Krásna Hôrka (Gemerská župa) maď. Krasznahorka, lat. Crasnahorka, Craznahorka, Craznahurka, Krasznahorka, Karaznahurka, Karaznahurkya / Monika Tihányiová
  In: Stredoveké hrady na Slovensku : život, kultúra, spoločnosť. - ISBN 978-80-224-1608-5. - Bratislava : Veda, 2017. - S. 327-328 [6106 znakov]
 36. BDB Hajnáčka (Gemerská župa) maď. Ajnácskő, lat. Aynaskw, Aynasku, Aynaskov, Anyaskw, Aynaskew, Aynachkew, nem. Pirsenstein / Monika Tihányiová
  In: Stredoveké hrady na Slovensku : život, kultúra, spoločnosť. - ISBN 978-80-224-1608-5. - Bratislava : Veda, 2017. - S. 300-301 [5670 znakov]
 37. BDE Oklevél 1357-ből Földviszály Jászjákóhalma és Jászberény vagy Murányhosszúrét és Rőce között? / Monika Tihányiová
  In: Redemptio - a Jász és Kun Települések Honismereti Lapja. - Roč. 19, č. 6 (2012), s. 2-4
 38. CAB Gotický Gemer a Malohont : italianizmy v stredovekej nástennej maľbe. / Vladimír Plekanec, Tomáš Haviar ; text Edita Kušnierová, Monika Skalská
  Bratislava : Arte Libris, 2010
 39. EDI Žudel, Juraj: Osídlenie Slovenska v neskorom stredoveku / Monika Skalská
  In: Historický zborník. - Roč. 22, č. 2 (2011), s. 160-162
 40. EDI Tibenský, Martin: Červenokamenské panstvo v stredoveku / Monika Tihányiová
  In: Verbum historiae [elektronický zdroj]. - Roč. 2, č. 2 (2014), s. 286-291 [online]
 41. EDJ Polyhistor Michal Greisiger (1851-1912) (k 160. výročiu narodenia) / Monika Skalská
  In: Historický zborník. - Roč. 22, č. 2 (2011), s. 203-205
 42. EDJ Regionálny historik Jozef Mikulík (1852-1896) / Monika Skalská
  In: Verbum historiae [elektronický zdroj]. - Roč. 1, č. 2 (2013), s. 131-136 [online]
 43. GII Blh (Gemerská župa) maď. Balog, lat. Bolugh, Balug, Bolug, Baloghwara / Monika Tihányiová
  In: Stredoveké hrady na Slovensku : život, kultúra, spoločnosť. - ISBN 978-80-224-1608-5. - Bratislava : Veda, 2017. - S. 256-257
 44. GII Brzotín (Gemerská župa) maď. Berzéte, lat. Berzete, Berzethe, Berzenthe / Monika Tihányiová
  In: Stredoveké hrady na Slovensku : život, kultúra, spoločnosť. - ISBN 978-80-224-1608-5. - Bratislava : Veda, 2017. - S. 267-268
 45. GII Hodejov (Gemerská župa) maď. Gede, lat. Gede, Gedey, Gewde / Monika Tihányiová
  In: Stredoveké hrady na Slovensku : život, kultúra, spoločnosť. - ISBN 978-80-224-1608-5. - Bratislava : Veda, 2017. - S. 305-306
 46. GII Historiae vestigia sequentes / Monika Skalská
  In: Historický zborník. - Roč. 22, č. 2 (2011), s. 145-147
 47. GII Drienok (Gemerská župa) maď. Derenk, lat. Derednek, Derenek / Monika Tihányiová
  In: Stredoveké hrady na Slovensku : život, kultúra, spoločnosť. - ISBN 978-80-224-1608-5. - Bratislava : Veda, 2017. - S. 289-290
 48. GII Rákoš (Gemerská župa) maď. Rákos, Rakoswar, Kövi (Kuy, Kwi, Kewy) / Monika Tihányiová
  In: Stredoveké hrady na Slovensku : život, kultúra, spoločnosť. - ISBN 978-80-224-1608-5. - Bratislava : Veda, 2017. - S. 369-370
 49. GII Muráň (Gemerská župa) maď. Murány, lat. Muran, Mwran / Monika Tihányiová
  In: Stredoveké hrady na Slovensku : život, kultúra, spoločnosť. - ISBN 978-80-224-1608-5. - Bratislava : Veda, 2017. - S. 350
 50. GII Kamenica (Šarišská župa) maď. Tarkő, lat. Thorku, Tarkw, Tharkew / Monika Tihányiová
  In: Stredoveké hrady na Slovensku : život, kultúra, spoločnosť. - ISBN 978-80-224-1608-5. - Bratislava : Veda, 2017. - S. 319
 51. GII Stredoveké mesto ako miesto stretnutí a komunikácie / Monika Skalská, Ján Lukačka
  In: Historický zborník. - Roč. 20, č. 1 (2010), s. 175-179
 52. GII Hrušov (Tekovská župa) maď. Hrussó, lat. Huruso, Horossow, Hrusso, Hrusow, nem. Rhusso / Monika Tihányiová
  In: Stredoveké hrady na Slovensku : život, kultúra, spoločnosť. - ISBN 978-80-224-1608-5. - Bratislava : Veda, 2017. - S. 312
 53. GII Hrad Hrušov : sprievodca po zrúcanine hradu. / Martin Bóna, Monika Tihányiová
  [Nitra] : Združenie na záchranu stredovekého architektonického dedičstva nitrianskeho kraja - Leustach, 2015
 54. GII Jelšava (Gemerská župa) maď. Jolsva, lat. Ilswa, Ilsva, Illswa, Elswa, Eluswa, Ilsua / Monika Tihányiová
  In: Stredoveké hrady na Slovensku : život, kultúra, spoločnosť. - ISBN 978-80-224-1608-5. - Bratislava : Veda, 2017. - S. 317-318
 55. GII Širkovce/Kapla (Gemerská župa) maď. Serke, lat. Syrke, Serke, Kapla, Kappla / Monika Tihányiová
  In: Stredoveké hrady na Slovensku : život, kultúra, spoločnosť. - ISBN 978-80-224-1608-5. - Bratislava : Veda, 2017. - S. 399
 56. GII Fiľakovo (Novohradská župa) maď. Fülek, lat. Fylek, Phylek, Philek, Filek, Fileek / Monika Tihányiová
  In: Stredoveké hrady na Slovensku : život, kultúra, spoločnosť. - ISBN 978-80-224-1608-5. - Bratislava : Veda, 2017. - S. 294-295
 57. GII Študenti zo Slovenska na zahraničných univerzitách od stredoveku do roku 1945 / Monika Tihányiová
  In: Verbum historiae [elektronický zdroj]. - Roč. 2, č. 2 (2014), s. 297-301 [online]
 58. GII Historické aspekty vytvárania pojmu slovenského územia / Monika Tihányiová
  In: Verbum historiae [elektronický zdroj]. - Roč. 2, č. 2 (2014), s. 302-307 [online]