Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Publikačná činnosť členov katedry

 1. AAB Banícke školstvo na Slovensku do založenia Baníckej akadémie v Banskej Štiavnici / Miroslav Kamenický
  Bratislava : SAP, 2006
 2. AAB Dejiny hutníctva na Slovensku : história výroby železa, neželezných a drahých kovov na území Slovenska. / zost. Juraj Schmiedl, Luboš Weigner ; Vladimír Adamus ... [et al.]
  Košice : Tibor Turčan - Banská agentúra, 2006
 3. AAB Stredoslovenské striebro a jeho hutnícke spracovanie do konca 18. storočia / Miroslav Kamenický
  Bratislava : Veda, 1995
 4. AAB Študenti z Bratislavskej stolice na zahraničných univerzitách a vysokých školách do roku 1918 / Miroslav Kamenický, László Szögi
  Bratislava : Post Scriptum, 2017
 5. ABD Nové príjmy / Miroslav Kamenický
  In: Turci v Uhorsku 1 : Život v Uhorskom kráľovstve počas tureckých vojen od tragickej bitky pri Moháči až do Bratislavského snemu. - ISBN 80-89222-00-5. - Bratislava : Literárne informačné centrum, 2005. - S. 194-223
 6. ACB Dejiny Uhorska (1000-1918) / Peter Chrastina ... [et al.]
  Prešov : Prešovská univerzita, 2013
 7. ADD Príspevok k dejinám huty v Železnej Breznici / Miroslav Kamenický
  In: Historický časopis. - Roč. 57, č. 1 (2009), s. 131-138
 8. ADD Samuel Mikovini a banícka škola v Banskej Štiavnici / Miroslav Kamenický
  In: Historický časopis. - Roč. 50, č. 3 (2002), s. 483-492
 9. ADF Príspevok k hodnoteniu cestopisnej literatúry 17. storočia ako historického prameňa k poznaniu dejín banských oblastí na Slovensku / Miroslav Kamenický
  In: Verbum historiae [elektronický dokument]. - Roč. 7, č. 2 (2019), s. 8-24 [online]
 10. ADF Študenti zo Slovenska na nemecko-uhorskom kolégiu v Ríme v 16. a 17. storočí / Miroslav Kamenický
  In: Verbum historiae [elektronický zdroj]. - Roč. 4, č. 2 (2016), s. 87-118 [online]
 11. ADF Učitelia zo Slovenska na zahraničných univerzitách do konca 18. storočia / Miroslav Kamenický
  In: Verbum historiae [elektronický dokument]. - Roč. 6, č. 2 (2018), s. 23-47 [online]
 12. AEC Banská odborná literatúra v priestore česko-saského Krušnohoria a v stredoslovenskej banskej oblasti na prahu raného novoveku / Miroslav Kamenický
  In: Ars Montana : umělecký a kulturní transfer v otevřeném prostoru česko-saského Krušnohoří na prahu raného novověku. - ISBN 978-80-906673-0-3. - Praha : ViaGaudium, 2016. - S. 351-365
 13. AEC Ein neuer Hochschultyp wird zutage gefördert Die Gründung der Schemnitzer Bergbauakademie / Miroslav Kamenický
  In: Maria Theresia 1717-1780 : Strategin - Mutter - Reformerin. - ISBN 978-3-99050-075-0. - Wien : Amalthea Signum, 2017. - S. 74-77
 14. AEC Klarisky v Bratislave v novoveku / Miroslav Kamenický
  In: Studia historica Tyrnaviensia 14-15. - ISBN 978-83-7490-536-7. - Kraków : Towarzystwo Slowaków w Polscey, 2012. - S. 245-267
 15. AEC The coming of female re-catholicization orders to Slovakia in the 17 th and 18 th centuries / Miroslav Kamenický
  In: Annales Universitatis Apulensis : Series Historica 7. - Alba Iulia : Universitatea "1 Decembrie 1918", 2003. - S. 41-50
 16. AED Študenti z Bratislavskej stolice na zahraničných univerzitách v 15. a 16. storočí / Miroslav Kamenický
  In: Prelomové obdobie dejín : (politika, spoločnosť, kultúra v roku 1515). - ISBN 978-80-89867-02-8. - Bratislava : Igor Iliť - RádioPrint, 2017. - S. 215-226
 17. AED Študenti z Bratislavy na zahraničných univerzitách a vysokých školách v 16. a 18. storočí / Miroslav Kamenický
  In: Ingenii laus : zborník štúdií venovaný jubilujúcemu prof. PhDr. Jánovi Lukačkovi, CSc.. - ISBN 978-80-223-4410-4. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 379-390
 18. AED Baníctvo a hutníctvo / Miroslav Kamenický
  In: Turci v Uhorsku 2 : Život v Uhorskom kráľovstve počas tureckých vojen a protihabsburských povstaní od snemu v roku 1608 do satmárskeho mieru. - ISBN 80-89222-00-5. - Bratislava : Literárne informačné centrum, 2006. - S. 183-190
 19. AED Disciplinizácia ranonovovekého štátu a jej odraz vo výchove montánneho úradníctva v 17. a 18. storočí / Miroslav Kamenický
  In: Sociálna disciplinizácia a zrod modernej spoločnosti. - ISBN 978-80-970648-4-6. - Bratislava : Igor Iliť-RádioPrint, 2013. - S. 95-102
 20. AED Nové názory na polohu Veľkomoravskej ríše / Miroslav Kamenický
  In: Historica 45. - ISBN 80-223-1740-3. - Bratislava : Stimul, 2002. - S. 67-70
 21. AED M.J. Jacquin a učebnica C.E. Gellerta "Anfangsgründe der Metallurgischen Chimie / Miroslav Kamenický
  In: Z dejín vedy a techniky stredoslovenského regiónu. - ISBN 978-80-8083-879-9. - Banská Bystrica : Ústav vedy a výskumu UMB, 2009. - S. 34-39
 22. AED Príspevok k autorstvu cestopisu "Cesta Johna Baptistu Merina do uhorských baní" z roku 1615 / Miroslav Kamenický
  In: Prudentissimae dominae nobis honorandae ... : K životnému jubileu profesorky Márie Kohútovej. - ISBN 978-80-8082-850-9. - Trnava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity, 2015. - S. 202-218
 23. AED Baníctvo / Miroslav Kamenický
  In: Nový pohľad na svet : čas osvietenských vládcov od protihabsburských povstaní po začiatky slovenského národného obrodenia. - ISBN 978-80-89222-46-9. - Bratislava : Literárne informačné centrum, 2007. - S. 93-105
 24. AED Vytváranie pojmu slovenského územia vo svetle cestopisnej literatúry v 17. a 18. storočí / Miroslav Kamenický
  In: Slovenské územie v historickom kontexte. - ISBN 978-80-8128-191-4. - Martin : Matica slovenská, 2017. - S. 113-125 [1,07 AH]
 25. AED Nitra v cestopisnej literatúre 17. storočia / Miroslav Kamenický
  In: Ideové prvky národného príbehu v dlhom 19. storočí. - ISBN 978-80-89396-29-0. - Bratislava : Prodama, 2014. - S. 211-220
 26. AED Kontakty v oblasti baníctva a hutníctva medzi sedmohradskými banskými oblasťami a stredoslovenskou banskou oblasťou v novoveku / Miroslav Kamenický
  In: Baníctvo na Slovensku a v Rumunsku v 15. až 18. storočí. - ISBN 978-80-89514-52-6. - Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania, 2018. - S. 56-66
 27. AED Študenti z Bratislavy na Akadémii výtvarných umení vo Viedni v 18. storočí. Štúdium a ďalšie osudy absolventov / Miroslav Kamenický
  In: Historik na cestách : Jubileum Viliama Čičaja. - ISBN 978-80-224-1708-2. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2018. - S. 271-284
 28. AEE Reisebeschreibungen als Quellen zur Sozialgeschichte der slowakischen Montanregionen bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts / Miroslav Kamenický
  In: Montanregion als Sozialregion : Zur gesellschaftlichen Dimension von Region in der Montanwirtschaft. - ISBN 978-3-7868-5303-9. - Husum : Matthiesen Verlag, 2012. - S. 229-238
 29. AEF Počiatky vyučovania baníctva a príbuzných odborov na Slovensku a vznik Baníckej školy v Banskej Štiavnici / Miroslav Kamenický
  In: Alma mater - Banská Štiavnica : Európsky význam Baníckej a lesníckej akadémie v Banskej Štiavnici. - ISBN 80-85579-33-2. - Banská Štiavnica : Slovenské banské múzeum, 2006. - S. 39-45
 30. AEF Olovo v hutníctve drahých kovov na strednom Slovensku v 18. storočí / Miroslav Kamenický
  In: Rozpravy k slovenským dejinám. - ISBN 80-88908-85-X. - Bratislava : SAP, 2001. - S. 131-136
 31. AEF Náboženský zákon z roku 1608 a Bratislava / Miroslav Kamenický
  In: Historické štúdie 40. - ISBN 80-224-0572-8. - Bratislava : Veda, 1999. - S. 159-168
 32. AFC Počiatky technickej inteligencie v stredoslovenských banských mestách v 17.-18. storočí / Miroslav Kamenický
  In: Město a intelektuálové od středověku do roku 1848. - ISBN 978-80-86852-27-0. - Praha : Archív hlavního města Prahy, 2008. - S. 837-854
 33. AFC Montanpolitik, Montan- und Finanzbeamte im mittelslowakischen Bergbaugebiet im 18. Jahrhundert / Miroslav Kamenický
  In: Wirtschaftslenkende Montanverwaltung - Fürstlicher Unternehmer - Merkantilismus. - ISBN 978-3-7868-5301-5. - Husum : Matthiesen Verlag, 2009. - S. 245-255
 34. AFD Cestopisy informujúce o slovenskom baníctve zo 17. a 18. storočia / Miroslav Kamenický
  In: Európsky význam slovenského baníctva v stredoveku a novoveku. - ISBN 978-80-85579-45-1. - Banská Štiavnica : Slovenské banské múzeum, 2010. - S. 22-27
 35. AFD Počiatky uršulínskej rehole a jej príchod do Bratislavy / Miroslav Kamenický
  In: Kresťanstvo v dejinách Slovenska. - ISBN 80-88899-02-8. - Prešov : Universum, 2003. - S. 78-85
 36. AFD Kongregácia regulovaných kanonistiek sv. Augustína rehole Notre Dame v Bratislave v 18. storočí / Miroslav Kamenický
  In: Žena a právo : právne a spoločenské postavenie žien v minulosti. - ISBN 80-88880-59-9. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2004. - S. 256-266
 37. AFD Cestopisné zápisníky mladých adeptov baníctva zo 17. a 18. storočia / Miroslav Kamenický
  In: Itineraria Posoniensia. - ISBN 80-88880-62-9. - Bratislava : Academic Elektronic Press, 2005. - S. 304-308
 38. AFD Obraz židovského obyvateľstva v Uhorsku v cestopisnej literatúre 17.-19. storočia / Miroslav Kamenický
  In: Židia pred a za Karpatami v priebehu stáročí. - ISBN 978-80-555-1043-9. - Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2013. - S. 88-95
 39. AFD Založenie Baníckej školy v Banskej Štiavnici / Miroslav Kamenický
  In: Samuel Mikovíni a jeho odkaz pre dnešok. - ISBN 80-85579-34-0. - Banská Štiavnica : Slovenské banské múzeum, 2005. - S. 55-61
 40. AFD Ekológia a hutníctvo v Kremnici v 18. storočí / Miroslav Kamenický
  In: Baníctvo ako požehnanie a prekliatie mesta Kremnice. - ISBN 978-80-969820-4-2. - Kremnica : Občianske združenie SOS Kremnica, 2007. - S. 115-121
 41. AFD Hutnicke miery a váhy na strednom Slovensku v 18. storočí / Miroslav Kamenický
  In: Miery a váhy v dejinách ľudskej spoločnosti. - ISBN 80-969122-5-9. - Bratislava : Ministerstvo vnútra SR, 2006. - S. 61-67
 42. AFD Vznik a počiatky Žarnovickej huty / Miroslav Kamenický
  In: Veda a technika v dejinách Slovenska 4. - Košice : Vysoká škola technická, 1990. - S. 138-146
 43. AFD Hutníctvo striebra v stredoslovenskej banskej oblasti do konca 18. storočia / Miroslav Kamenický
  In: Veda a technika v dejinách Slovenska 4. - Košice : Vysoká škola technická, 1990. - S. 43-57
 44. AFD Doprava pre potreby Žarnovickej huty v 18. storočí / Miroslav Kamenický
  In: Veda a technika v dejinách Slovenska 6. - ISBN 80-88682-00-2. - Liptovský Mikuláš : Slovenská spoločnosť pre dejiny vied a techniky pri SAV, 1993. - S. 142-154
 45. AFD Hutnícke spracovanie banskobystrických medeno-strieborných rúd a výroba striebra z nich v rokoch 1945-1546 / Miroslav Kamenický
  In: Päťsté výročie vzniku thurzovsko-fuggerovského mediarskeho podniku v Banskej Bystrici. - ISBN 80-85162-85-7. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 1995. - S. 91-99
 46. AFD Príspevok k dejinám skúšobníctva v 18. storočí / Miroslav Kamenický
  In: Výroba zlata a striebra, skúšobníctvo. - Košice : TU, 1996. - S. 1-13
 47. AFD Konfesionalizácia - paradigma zo 70. rokov 20. storočia / Miroslav Kamenický
  In: Verbum historiae 1. - ISBN 978-80-7165-728-6. - Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2009. - S. 162-165
 48. AFD Rehoľa Notre Dame v Bratislave / Miroslav Kamenický
  In: Trnavská univerzita 1635-1777. - ISBN 80-88774-15-2. - Trnava : Trnavská univerzita, 1997. - S. 321-332
 49. AFD Príspevok k otázke úrovne výučby na "Mikovíniho" baníckej škole / Miroslav Kamenický
  In: História hutníctva v stredoslovenskej banskej oblasti. - ISBN 80-85579-26-X. - Banská Štiavnica : Slovenské banské múzeum, 2003. - S. 60-67
 50. AFD Príspevok k dejinám hutníctva v Banskej Belej / Miroslav Kamenický
  In: Z dejín baníctva v Banskej Belej. - Prievidza : Banský výskum, 1998. - S. 77-79
 51. AFD Obchod so železiarskym tovarom v Bratislave do konca 19. storočia / Miroslav Kamenický
  In: Technológia výroby železa a železiarskych výrobkov na Slovensku do konca 19. storočia. - Košice : Technická univerzita, 1998. - S. 100-110
 52. AFD Brandschutz im Alltagasleben der Stadt Pressburg / Miroslav Kamenický
  In: Städtisches Alltagsleben in Mitteleuropa vom Mittelalter bis zum Ende des 19. Jahrhunderts. - ISBN 80-88880-21-1. - Bratislava : AEP, 1998. - S. 151-157
 53. AFD Výchova banských a hutníckych odborníkov na strednom Slovensku do založenia Baníckej akadémie (1762) / Miroslav Kamenický
  In: Formy a obsah vzdelanosti v historickom procese. - ISBN 80-224-0542-6. - Bratislava : Veda, 1999. - S. 98-105
 54. AFD Vznik novovekých ženských reholí a Svätá stolica / Miroslav Kamenický
  In: Slovensko a Svätá stolica. - ISBN 978-80-8082-238-5. - Trnava : Trnavská univerzita, 2008. - S. 148-159
 55. AFD Príspevok k problematike cestopisov o stredoslovenskej banskej oblasti cestopis Jeana Baptistu Morina / Miroslav Kamenický
  In: Kultúrne dedičstvo v geológii, baníctve a hutníctve : knižnice, archívy, múzeá. - ISBN 978-80-89304-17-2. - Banská Štiavnica : Slovenské banské múzeum, 2015. - S. 133-140
 56. AFD Alumni zo Slovenska na nemecko-uhorskom kolégiu v Ríme do roku 1635 / Miroslav Kamenický
  In: Studia historica Tyrnaviensia 18 : Cirkevné dejiny – súčasť národných dejín. - ISBN 978-83-7490-877-1. - Trnava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity, 2016. - S. 124-132
 57. AFD Onódsky snem v zrkadle novín Wiennerisches Diarium / Miroslav Kamenický
  In: Memorialis -historický spis slovenských stolíc. - ISBN 978-80-89301-25-6. - Martin : Slovenská národná knižnica, 2008. - S. 47-56
 58. AFD Uršulínky, Notredamky a ich príchod do Bratislavy / Miroslav Kamenický
  In: Česko-slovenská historická ročenka 2001. - ISBN 80-210-2743-6. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - S. 203-207
 59. AFD Súhrnná správa o Baníckej akadémii v Banskej Štiavnici z roku 1817 / Miroslav Kamenický
  In: Vivat akadémia Banská Štiavnica. - ISBN 978-80-85579-48-2. - Banská Štiavnica : Slovenské banské múzeum, 2013. - S. 23-32
 60. AFD Založenie a počiatky Baníckej akadémie v Banskej Štiavnici súčasný stav výskumu dejín akadémie / Miroslav Kamenický
  In: Vivat akadémia Banská Štiavnica. - ISBN 978-80-85579-48-2. - Banská Štiavnica : Slovenské banské múzeum, 2013. - S. 12-22
 61. AFD Úloha remeselníkov a cechov pri hasení požiarov v Bratislave do roku 1872 / Miroslav Kamenický
  In: Remeslo má zlaté dno... : cechy, živnosti, manufaktúry a továrne v dejinách Slovenska. - ISBN 978-80-971767-1-6. - Bratislava : Slovenský národný archív, 2014. - S. 213-223
 62. AFD The mystery of the transmutation of iron into copper in the 16-18 centuries / Miroslav Kamenický
  In: The role of magic in the past. - ISBN 80-969366-3-8. - Bratislava : Pro historia, 2005. - S. 58-85
 63. AFD Študenti z Bratislavskej stolice na univerzite vo Wittenbergu v 16. storočí / Miroslav Kamenický
  In: Vita historiae dedicata : zborník štúdií venovaný životnému jubileu prof. PhDr. Júliusa Bartla, CSc.. - ISBN 978-80-223-4695-5. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 56-70
 64. AFG Travelogues as sources for the history of mining in the central Slovak mining area in the 17th century / Miroslav Kamenický
  In: Berichte der Geologischen Bundesanstalt. - Vol. 101 (2013), s. 73-74
 65. BAA Slovensko : Ottova obrazová encyklopédia. / Kolektív autorov
  Praha : Ottovo nakladatelství, 2006
 66. BAB Slovensko A-Ž / Viliam Čičaj ... [et al.]
  Bratislava : Ikar, 2009
 67. BAB Lexikón svetových dejín / Miroslav Kamenický ... [et al.]
  Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1997
 68. BAB Lexikón svetových dejín / Miroslav Kamenický ... [et al.]
  Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2003
 69. BCB Dejepis pre 1. ročník gymnázií / Július Bartl ... [et al.]
  Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2000
 70. BCB Dejepis : svetové dejiny pre 2. ročník gymnázií. / Miroslav Kamenický ... [et al.]
  Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, 2003
 71. BCB Dejepis pre 1. ročník gymnázií / Július Bartl ... [et al.]
  Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2006
 72. BCI Kronika Slovenska 1 : od najstarších čias do konca 19. storočia. / Dušan Kováč ... [et al.]
  Bratislava : Fortuna Print, 1998
 73. BDF Hutníctvo striebra v stredoslovenských banských mestách / Miroslav Kamenický
  In: Vlastivedný časopis. - Roč. 40, č. 1 (1991), s. 6-9
 74. BDF Margita Uhorská z rodu kráľovského / Miroslav Kamenický
  In: Historická revue. - Roč. 6, č. 6 (1995), s. 19
 75. BDF Peter Fourier / Miroslav Kamenický
  In: Historická revue. - Roč. 6, č. 8 (1995), s. 29
 76. BDF Bruno - zakladateľ rehole / Miroslav Kamenický
  In: Historická revue. - Roč. 6, č. 9 (1995), s. 35
 77. BDF Rodinná hrobka Habsburgovcov / Miroslav Kamenický
  In: Historická revue. - Roč. 6, č. 4 (1995), s. 29
 78. BDF Historické prvenstvo banskoštiavnickej akadémie / Miroslav Kamenický
  In: História. - Roč. 3, č. 3 (2003), s. 10
 79. BDF Detská križiacka výprava márna obeť nevinných / Miroslav Kamenický
  In: Historická revue. - Roč. 7, č. 3 (1996), s. 5-7
 80. BDF "Veľkomoravská ríša" Realita alebo fikcia? / Miroslav Kamenický
  In: Proglas. - Roč. 10, č. 2 (1999), s. 46-47
 81. BEF Slovenské kúpele vo svetle cestopisnej literatúry 16. -18. storočia / Miroslav Kamenický
  In: Kniha 2009. - ISBN 978-80-89301-38-6. - Martin : Slovenská národná knižnica, 2009. - S. 8-16
 82. BEF Prestavba železiarskych hámrov na drahokovné huty v banskoštiavnickej oblasti v 18. storočí / Miroslav Kamenický
  In: Argenti fodina 2008. - ISBN 978-80-85579-44-4. - Banská Štiavnica : Slovenské banské múzeum, 2009. - S. 81-87
 83. BEF Hutníctvo striebra v stredoslovenskej banskej oblasti do konca 18. storočia / Miroslav Kamenický
  In: Z dějin hutnictví 20. - Praha : Národní technické muzeum, 1992. - S. 31-40
 84. BEF Hutníctvo na banskoštiavnickej akadémii / Miroslav Kamenický
  In: Zborník referátov z konferencie 230 rokov Baníckej akadémie v Banskej Štiavnici. - Košice : Banícka fakulta TU, 1992. - S. 150-166
 85. BEF Hutníctvo v procese výroby drahých kovov v Banskej Štiavnici / Miroslav Kamenický
  In: Zborník referátov zo seminára o možnostiach záchrany banskoštiavnického a hodrušského baníctva. - Banská Štiavnica : Slovenské banské múzeum, 1992. - S. 62-70
 86. BEF Vplyv vyučovania hutníctva na banskoštiavnickej akadémii na činnosť striebornej huty v Žarnovici / Miroslav Kamenický
  In: Vyučovanie chémie a hutníctva na Banskej akadémii v Banskej Štiavnici. - Košice : Technická univerzita, 1993. - S. 1-13
 87. BEF Medené hámre pri Borinke / Miroslav Kamenický
  In: Výroba a spracovanie medi. - Košice : Technická univerzita, 1994. - S. 37-66
 88. BEF Hutníctvo v Hodruši / Miroslav Kamenický
  In: Spravodaj : odborný časopis pre techniku, ekonomiku a podnikanie v baníctve SR. - Roč. 37, č. 5 (1997), s. 135-139
 89. BEF Cestopisy o slovenských banských regiónoch z konca 18. a začiatku 19. storočia / Miroslav Kamenický
  In: Argenti fodina 2011. - ISBN 978-80-89151-31-8. - Banská Štiavnica : Slovenské banské múzeum, 2012. - S. 138-143
 90. BEF Študenti z Bratislavy na Technickej vojenskej akadémii vo Viedni do roku 1800 / Miroslav Kamenický
  In: Historia mea vita : zborník štúdií vydaný pri príležitosti životného jubilea Vladimíra Segeša. - ISBN 978-80-89523-63-4. - Bratislava : Vojenský historický ústav, 2020. - S. 152-156
 91. BEF Študenti z Banskej Štiavnice na zahraničných univerzitách a vysokých školách do roku 1918 / Miroslav Kamenický
  In: Argenti Fodina 2017. - ISBN 978-80-85579-55-0. - Banská Štiavnica : Slovenské banské múzeum, 2018. - S. 107-119
 92. BEF Príspevok k dejinám návštevy následníka trónu Jozefa a princa Leopolda v stredoslovenských banských mestách v roku 1764 / Miroslav Kamenický
  In: Argenti fodina 2014. - ISBN 978-80-85579-49-9. - Banská Štiavnica : Slovenské banské múzeum, 2015. - S. 152-161
 93. BEF Zoznam pre chovanice internátnej školy rehole Notre Dame, čo si majú so sebou priniesť a čo majú povinnosť zaplatiť / Miroslav Kamenický
  In: Nový pohľad na svet : čas osvietenských vládcov od protihabsburských povstaní po začiatky slovenského národného obrodenia. - ISBN 978-80-89222-46-9. - Bratislava : Literárne informačné centrum, 2007. - S. 281-282
 94. BEF Požiarno-hasičský poriadok mesta Bratislavy / Miroslav Kamenický
  In: Nový pohľad na svet : čas osvietenských vládcov od protihabsburských povstaní po začiatky slovenského národného obrodenia. - ISBN 978-80-89222-46-9. - Bratislava : Literárne informačné centrum, 2007. - S. 357-361
 95. BEF Nové trendy v hospodárskych a sociálnych dejinách včasného novoveku / Miroslav Kamenický
  In: Studia historica Tyrnaviensia 2. - ISBN 80-89074-29-4. - Trnava : Trnavská univerzita, 2002. - S. 68-72
 96. BEF Slovensko, Čechy a Morava v cestopisoch druhej polovice 18. storočia / Miroslav Kamenický
  In: Kniha 2012 : zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry. - ISBN 978-80-89301-96-6. - Martin : Slovenská národná knižnica, 2012. - S. 274-284
 97. BFB Požiare a zemetrasenia v Bratislave od 16. storočia do roku 1800 / Miroslav Kamenický
  In: Pohromy, katastrofy a nešťastia v dejinách našich miest. - Bratislava : Univerzitná knižnica, 2016. - S. 11
 98. BFB Osoby žijúce v prešporskom lazarete v 17.- 18. storočí / Miroslav Kamenický
  In: Poklesnuté a okrajové spoločenské živly v mestskom prostredí raného novoveku : konferenčný bulletin. - Bratislava : Hlavné mesto SR Bratislava, 2019. - S. [10-10]
 99. EAI Príspevky k dejinám požiarnej ochrany v Bratislave / Miroslav Kamenický
  Praha : [s.n.], 1991
 100. EDI Mikulec, J.: Barokní náboženská bratrstva v Čechách / Miroslav Kamenický
  In: Historický časopis. - Roč. 49, č. 2 (2001), s. 346-347
 101. EDI Iggers, G.G.: Deutsche Geschichtswissenschaft / Miroslav Kamenický
  In: Historický časopis. - Roč. 49, č. 1 (2001), s. 154
 102. EDI Hauptstäde in Sűdosteuropa: Geschichte, Funktion, nationale Symbolkraft / Miroslav Kamenický
  In: Historický časopis. - Roč. 43, č. 4 (1995), s. 749-750
 103. EDI Finka, O.: Zlatá Kremnica / Miroslav Kamenický
  In: Historický časopis. - Roč. 44, č. 4 (1996), s. 722
 104. EDI Ilija / Miroslav Kamenický
  In: Historický časopis. - Roč. 43, č. 4 (1995), s. 751-752
 105. EDI Angerer, M. a kol.: Ratisbona / Miroslav Kamenický
  In: Historický časopis. - Roč. 49, č. 4 (2001), s. 701-702
 106. EDI Eggers, M.: Das "Grossmährische Reich". Realität oder Fiktion? "Veľkomoravská ríša". Realita alebo fikcia? / Miroslav Kamenický
  In: Proglas. - Roč. 10, č. 2 (1999), s. 46-47
 107. EDI Legendy stredovekého Slovenska / Miroslav Kamenický
  In: Slovenská archivistika. - Roč. 33, č. 1 (1998), s. 123-125
 108. EDI Dejiny vedy a techniky / Miroslav Kamenický
  In: Historický časopis. - Roč. 56, č. 3 (2008), s. 576
 109. EDJ Internationale Bibliographie Aufsatzliteratur zur Montangeschichte 2009 Slowakische Republik / Miroslav Kamenický
  In: Der Anschnitt : Zeitschrift für Kunst und Kultur im Bergbau. - Roč. 62, č. 5-6 (2010), s. 30-32
 110. EDJ Internationale Bibliographie Aufsatzliteratur zur Montangeschichte 2014 Slowakische Republik / Miroslav Kamenický
  In: Der Anschnitt : Zeitschrift für Kunst und Kultur im Bergbau. - Roč. 67, č. 6 (2015), s. 20-21
 111. EDJ Internationale Bibliographie Aufsatzliteratur zur Montangeschichte 2013 Slowakische Republik / Miroslav Kamenický
  In: Der Anschnitt : Zeitschrift für Kunst und Kultur im Bergbau. - Roč. 66, č. 6 (2014), s. 40-42
 112. EDJ Internationale Bibliographie Aufsatzliteratur zur Montangeschichte 2011 Slowakische Republik / Miroslav Kamenický
  In: Der Anschnitt : Zeitschrift für Kunst und Kultur im Bergbau. - Roč. 64, č. 5-6 (2012), s. 31
 113. EDJ Internationale Bibliographie Aufsatzliteratur zur Montangeschichte 2012 Slowakische Republik / Miroslav Kamenický
  In: Der Anschnitt : Zeitschrift für Kunst und Kultur im Bergbau. - Roč. 65, č. 5-6 (2013), s. 35-37
 114. EDJ Internationale Bibliographie Aufsatzliteratur zur Montangeschichte 2010 Slowakische Republik / Miroslav Kamenický
  In: Der Anschnitt : Zeitschrift für Kunst und Kultur im Bergbau. - Roč. 63, č. 6 (2011), s. 31-33
 115. EDJ Hutníctvo v diele J. Agricolu: De re metallica / Miroslav Kamenický
  In: Spravodaj banského výskumu Prievidza. - Roč. 34, č. 3/4 (1994), s. 137-151
 116. EDJ Profesor Július Bartl osemdesiatročný / Mária Grófová, Miroslav Kamenický
  In: Historický zborník. - Roč. 27, č. 1 (2017), s. 206-211
 117. EDJ Internationale Bibliographie Aufsatzliteratur zur Montangeschichte 2008 Slowakische Republik / Miroslav Kamenický
  In: Der Anschnitt : Zeitschrift für Kunst und Kultur im Bergbau. - Roč. 61, č. 5-6 (2009), s. 25-26
 118. EDJ Z požiarneho poriadku mesta Bratislava / prekl. Miroslav Kamenický
  In: Na prahu modernej doby : súmrak stavovskej, úsvit národno-občianskej spoločnosti. - ISBN 978-80-89222-59-9. - Bratislava : Literárne informačné centrum, 2008. - S. 296-297
 119. EDJ Študijný plán Baníckej akadémie sa predĺžil na tri roky / prekl. Miroslav Kamenický
  In: Na prahu modernej doby : súmrak stavovskej, úsvit národno-občianskej spoločnosti. - ISBN 978-80-89222-59-9. - Bratislava : Literárne informačné centrum, 2008. - S. 213-214
 120. EDJ Z tovarišského štatútu medovnikárskeho cechu / prekl. Miroslav Kamenický
  In: Na prahu modernej doby : súmrak stavovskej, úsvit národno-občianskej spoločnosti. - ISBN 978-80-89222-59-9. - Bratislava : Literárne informačné centrum, 2008. - S. 203-204
 121. EDJ Obraz hutníctva striebra a olova na strednom Slovensku / prekl. Miroslav Kamenický
  In: Na prahu modernej doby : súmrak stavovskej, úsvit národno-občianskej spoločnosti. - ISBN 978-80-89222-59-9. - Bratislava : Literárne informačné centrum, 2008. - S. 186-189
 122. EDJ Žiadosť hroneckých robotníkov / Miroslav Kamenický
  In: Na prahu modernej doby : súmrak stavovskej, úsvit národno-občianskej spoločnosti. - ISBN 978-80-89222-59-9. - Bratislava : Literárne informačné centrum, 2008. - S. 193
 123. EDJ Jozef Dekret-Matejovie a počiatky moderného lesného hospodárstva / Miroslav Kamenický
  In: Na prahu modernej doby : súmrak stavovskej, úsvit národno-občianskej spoločnosti. - ISBN 978-80-89222-59-9. - Bratislava : Literárne informačné centrum, 2008. - S. 198-200
 124. EDJ Inštrukcia pre riaditeľa Muránskej únie / Miroslav Kamenický
  In: Na prahu modernej doby : súmrak stavovskej, úsvit národno-občianskej spoločnosti. - ISBN 978-80-89222-59-9. - Bratislava : Literárne informačné centrum, 2008. - S. 190-192
 125. EDJ Internationale Bibliographie Aufsatzliteratur zur Montangeschichte 2007 Slowakische Republik / Miroslav Kamenický
  In: Der Anschnitt : Zeitschrift für Kunst und Kultur im Bergbau. - Roč. 60, č. 5-6 (2008), s. 33-34
 126. EDJ Internationale Bibliographie Aufsatzliteratur zur Montangeschichte 2006 Slowakische Republik / Miroslav Kamenický
  In: Der Anschnitt : Zeitschrift für Kunst und Kultur im Bergbau. - Roč. 59, č. 6 (2007), s. 31-32
 127. EDJ Internationale Bibliographie Aufsatzliteratur zur Montangeschichte 2001 Slowakische Republik / Miroslav Kamenický
  In: Der Anschnitt : Zeitschrift für Kunst und Kultur im Bergbau. - Roč. 54, č. 5 (2002), s. [21-22]
 128. EDJ Internationale Bibliographie Aufsatzliteratur zur Montangeschichte 2000 Slowakische Republik / Miroslav Kamenický
  In: Der Anschnitt : Zeitschrift für Kunst und Kultur im Bergbau. - Roč. 53, č. 5 (2001), s. [19-20]
 129. EDJ Internationale Bibliographie Aufsatzliteratur zur Montangeschichte 1999 Slowakische Republik / Miroslav Kamenický
  In: Der Anschnitt : Zeitschrift für Kunst und Kultur im Bergbau. - Roč. 52, č. 5 (2000), s. [14-15]
 130. EDJ Internationale Bibliographie Aufsatzliteratur zur Montangeschichte 2002 Slowakische Republik / Miroslav Kamenický
  In: Der Anschnitt : Zeitschrift für Kunst und Kultur im Bergbau. - Roč. 55, č. 5 (2003), s. [21]
 131. EDJ 40 ročníkov Historických štúdií - Bibliografia / Miroslav Kamenický, Alžbeta Sedliaková
  In: Historické štúdie 40. - ISBN 80-224-0572-8. - Bratislava : SAV, 1999. - S. 187-215
 132. FAI Európsky význam slovenského baníctva v stredoveku a novoveku / ed. Adriana Matejková, Miroslav Kamenický
  Banská Štiavnica : Slovenské banské múzeum, 2010
 133. FAI Historické štúdie 46 / zodp. red. Miroslav Kamenický
  Bratislava : Veda, 2010
 134. FAI Historické štúdie 42 / zodp. red. Milan Krajčovič ; výk. red. Miroslav Kamenický
  Bratislava : Veda, 2002
 135. FAI Historické štúdie, 38 / ed. Milan Krajčovič ; zodp. red. Miroslav Kamenický
  Bratislava : Veda, 1997
 136. FAI Historické štúdie 39 / ed. Milan Krajčovič ; zodp. red. Miroslav Kamenický
  Bratislava : Veda, 1998
 137. FAI Historické štúdie 40 / hlav. red. Milan Krajčovič ; výk. red. Miroslav Kamenický
  Bratislava : Veda, 1999
 138. FAI Historické štúdie 43 / hlav. red. Milan Krajčovič ; výk. red. Miroslav Kamenický
  Bratislava : Veda, 2004
 139. FAI Historické štúdie 44 / hlav. red. Milan Krajčovič ; výk. red. Miroslav Kamenický
  Bratislava : Veda, 2004
 140. FAI Historické štúdie 45 / hlav. red. Milan Krajčovič ; výk. red. Miroslav Kamenický
  Bratislava : Veda, 2007
 141. FAI Historické štúdie 41 / ed. Milan Krajčovič ; zodp. red. Miroslav Kamenický
  Bratislava : Veda, 2000
 142. FAI Vivat akadémia Banská Štiavnica / ed. Zuzana Denková, Miroslav Kamenický
  Banská Štiavnica : Slovenské banské múzeum, 2013
 143. GII Európsky význam slovenského baníctva v stredoveku / Miroslav Kamenický
  In: Historický časopis. - Roč. 59, č. 3 (2011), s. 575-576
 144. GII Argenti fodina 2014 / Miroslav Kamenický
  In: Historický časopis. - Roč. 62, č. 4 (2014), s. 735--736
 145. GII L’importanza delle comunitá religiose femminili sul territorio della Slovacchia nella fase dello sviluppo nazionale slovacco nel 17 e 18 secolo / Miroslav Kamenický
  In: Bollettino dell` Istituto Storico Slovacco di Roma 1. - Bratislava : Slovenský historický ústav v Ríme, 2014. - S. 8
 146. GII Za Jánom Tibenským (1923-2012) / Miroslav Kamenický
  In: Zborník Slovenského banského múzea 23. - ISBN 978-80-89151-32-5. - Banská Štiavnica : Slovenské banské múzeum, 2012. - S. 267-268
 147. GII 13. medzinárodné Erbe sympózium Kultúrne dedičstvo v geológii, baníctve a hutníctve knižnice - archívy - múzeá / Miroslav Kamenický, Daniel Harvan
  In: Historický časopis. - Roč. 63, č. 3 (2015), s. 570-573
 148. GII Medzinárodné Erbe sympózium Bolzáno/Bozen / Miroslav Kamenický
  In: Historický časopis. - Roč. 62, č. 1 (2014), s. 170-172
 149. GII Medzinárodná vedecká konferencia Argenti fodina 2011 / Miroslav Kamenický
  In: Historický časopis. - Roč. 59, č. 4 (2011), s. 751-753
 150. GII Tretí seminár z dejín hutníctva na Slovensku výroba a spracovanie medi / Miroslav Kamenický
  In: Historický časopis. - Roč. 43, č. 1 (1995), s. 199-200
 151. GII Seminár baníctvo na Slovensku v čase Juraja Agricolu a Jána Dernschwama / Miroslav Kamenický
  In: Historický časopis. - Roč. 43, č. 2 (1995), s. 411-412
 152. GII Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou študenti zo / Miroslav Kamenický
  In: Verbum historiae [elektronický zdroj]. - Roč. 3, č. 2 (2015), s. 213-217 [online]
 153. GII 130 rokov od založenia prvého Dobrovoľného hasičského spolku v Bratislave : 1867-1997. / zost. Miroslav Kamenický
  Bratislava : Dobrovoľný požiarny zbor Bratislava-Staré mesto, 1997
 154. GII Správa o činnosti Sekcie pre hospodárske a sociálne dejiny SHS za obdobie 2006-2011 na XIII. zjazde SHS v Prešove / Miroslav Kamenický
  In: Spoločnosť-politika-história [elektronický zdroj]. - Bratislava : Slovenská historická spoločnosť pri SAV, 2012. - S. 1-3 [online]
 155. GII Editoriál / Miroslav Kamenický
  In: Verbum historiae [elektronický zdroj]. - Roč. 4, č. 2 (2016), s. 6-7 [online]
 156. GII Konferencia s medzinárodnou účasťou: Pohromy, katastrofy a nešťastia v dejinách našich miest / Miroslav Kamenický
  In: Verbum historiae [elektronický zdroj]. - Roč. 4, č. 2 (2016), s. 206-209 [online]
 157. GII 100 rokov od založenia dobrovoľného hasičského spolku v Karlovej Vsi / Miroslav Kamenický
  In: Karlova Ves. - Roč. 7, č. 2 (1998), s. 5
 158. GII Medzinárodná vedecká konferencia: Baníctvo na Slovensku a v Rumunsku v 15. až 18. storočí / Miroslav Kamenický
  In: Verbum historiae [elektronický zdroj]. - Roč. 4, č. 2 (2016), s. 201-205 [online]
 159. GII Zo starších dejín Karlovej Vsi / Miroslav Kamenický
  In: Karlova Ves. - Roč. 7, č. 7/8 (1998), s. 3
 160. GII Z dejín Karlovej Vsi 1. / Miroslav Kamenický
  In: Karlova Ves. - Roč. 8, č. 7/8 (1999), s. 6
 161. GII Z dejín Karlovej Vsi 2. / Miroslav Kamenický
  In: Karlova Ves. - Roč. 8, č. 9 (1999), s. 4
 162. GII Vedecká konferencia konfesionalizmus a jeho úloha v slovenských dejinách / Miroslav Kamenický
  In: Historický časopis. - Roč. 55, č. 2 (2007), s. 403-404
 163. GII Medzinárodná vedecká konferencia Slovensko v európskej dimenzii dejepisného vyučovania / Miroslav Kamenický
  In: Historický časopis. - Roč. 55, č. 2 (2007), s. 404-405
 164. GII Medzinárodná vedecká konferencia hospodárne spravovanie baníctva. Kniežací podnikateľ. Merkantilizmus vzťahy medzi vzdelávaním odborne kompetentného úradníctva a štátnou peňažnou a hospodárskou politikou v ranom novoveku / Miroslav Kamenický
  In: Historický časopis. - Roč. 55, č. 3 (2007), s. 623-624
 165. GII Cyklus prednášok: Rok Márie Terézie / Miroslav Kamenický
  In: Verbum historiae [elektronický dokument]. - Roč. 6, č. 1 (2018), s. 94-95 [online]
 166. GII La ricattolicizzazione nel territorio della Slovacchia nel 17 secolo alla luce dei fondi d’archivio della Sacra Congregazione di Propaganda Fide e della Nunziatura Apostolica di Vienna / Miroslav Kamenický
  In: Bollettino dell` Istituto Storico Slovacco di Roma 2. - Bratislava : Slovenský historický ústav v Ríme, 2015. - S. 11
 167. GII Vedecká konferencia voľby 1946 a Slovensko / Miroslav Kamenický
  In: Verbum historiae [elektronický zdroj]. - Roč. 4, č. 1 (2016), s. 144-146 [online]
 168. GII Správa o činnosti sekcie pre hospodárske a sociálne dejiny Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV v rokoch 2001-2005 / Miroslav Kamenický
  In: Historický časopis. - Roč. 55, č. 1 (2007), s. 181-183
 169. GII Editoriál / Miroslav Kamenický
  In: Verbum historiae [elektronický dokument]. - Roč. 6, č. 2 (2018), s. 5-5 [online]
 170. GII Editoriál / Miroslav Kamenický
  In: Verbum historiae [elektronický zdroj]. - Roč. 5, č. 1 (2017), s. 5 [online]
 171. GII Medzinárodná vedecká konferencia Argenti fodina 2017 / Miroslav Kamenický
  In: Verbum historiae [elektronický zdroj]. - Roč. 5, č. 1 (2017), s. 102-104 [online]