Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Publikačná činnosť členov katedry

 1. ADE Between apology and refusal, between persuasion and manipulation - Andrej Hlinka in the forming of the institutionalized memory of the Slovak community / Anna Bocková, Mária Tonková
  In: Historia@Teoria. - Roč. 1, č. 2 (2016), s. 143-169
 2. ADE Slovak Models of History Teaching since 1993 / Anna Bocková
  In: Prace Historyczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. - Č. 142 (2) (2015), s. 203-218
 3. ADE Učiť o strednej Európe? svedectvá (obrazy) histórie vo výučbe moderných dejín strednej Európy / Anna Bocková
  In: HOP/Historie-Otázky-Problémy. - Roč. 2, č. 2 (2010), s. 183-196
 4. ADF Slovensko-poľské vzťahy v stredoeurópskych súradniciach (predstavy a koncepty slovenských polonofilov medzivojnového obdobia / Anna Bocková
  In: Verbum historiae [elektronický dokument]. - Roč. 7, č. 1 (2019), s. 42-60 [online]
 5. ADF History textbooks as teaching and scholarly texts forming the historical thinking and awareness among students / Dana Nagyová, Anna Bocková
  In: Slavonic Pedagogical Studies Journal : The Scientific Educational Journal. - Roč. 6, č. 2 (2017), s. 201-208
 6. ADF Ako reflektujú slovenskí študenti dejepis a históriu? / Anna Bocková
  In: Verbum historiae [elektronický zdroj]. - Roč. 2, č. 2 (2014), s. 108-148 [online]
 7. ADF Postoje študentov k dejinám (náhľady na hospodárske, politické a sociálno-kultúrne dianie) / Anna Bocková
  In: Verbum historiae [elektronický zdroj]. - Roč. 3, č. 2 (2015), s. 137-160
 8. ADF Prejavy polonofilstva Milana Hodžu v konštruktívnej súčinnosti štátov strednej Európy / Anna Bocková
  In: Verbum historiae [elektronický dokument]. - Roč. 7, č. 2 (2019), s. 100-115 [online]
 9. AEC Súčasný dejepis v stredoeurópskom kontexte možnosti, šance, limity / Anna Bocková
  In: Nauka. - ISBN 978-83-86520-19-0. - Wrocław : Tempo, 2014. - S. 23-31
 10. AEC Slovenská žena v moderných dejinách (o možnostiach sebarealizácie žien vo výučbe dejepisu) / Anna Bocková
  In: Žena jako subjekt a objekt dějepisného vyučování : (genderová tematika ve výuce dějepisu). - ISBN 978-80-7414-367-0. - Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 2010. - S. 16-26
 11. AED Výučba dejepisu ako pedagogický problém (pohľad na funkčnosť dejepisného vzdelávania a funkčnosť faktografie) / Anna Bocková
  In: Verbum historiae 1. - ISBN 978-80-7165-728-6. - Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2009. - S. 23-33
 12. AED Obrazy priestorovej perspektívy slovenského územia v učebniciach dejepisu / Anna Bocková
  In: Slovenské územie v historickom kontexte. - ISBN 978-80-8128-191-4. - Martin : Matica slovenská, 2017. - S. 253-273 [1,90 AH]
 13. AED Dejepisné vzdelávanie je hodnototvorný proces / Anna Bocková
  In: Vita historiae dedicata : zborník štúdií venovaný životnému jubileu prof. PhDr. Júliusa Bartla, CSc.. - ISBN 978-80-223-4695-5. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 236-246
 14. AFC Aktuálne problémy výučby dejín 20. storočia na gymnáziách v Slovenskej republike / Anna Bocková
  In: Výuka dějin 20. století na českých a slovenských školách. - ISBN 80-7044-771-0. - Ústí nad Labem : Ústav humanitných studií UJEP, 2006. - S. 35-50
 15. AFC Regionálne dejiny v súvislosti s výchovou a vzdelávaním v oblasti kultúrneho a prírodného dedičstva / Anna Bocková
  In: Regionální dějiny v dějepisném vyučování na českých a slovenských školách. - ISBN 80-7044-843-1. - Ústí nad Labem : Univerzita J. E. Purkyně, 2006. - S. 31-39
 16. AFC Prenos významu osobností slovenských dejín do súčasného myslenia študentov (na príklade Ľudovíta Štúra a Andreja Hlinku) / Anna Bocková
  In: Człowiek w świecie bez wolności. - ISBN 978-83-7565-562-9. - Lomianki : LTW, 2018. - S. 270-288
 17. AFC Vyučovanie dejepisu v Slovenskej republike a potreba realizacie multikulturnej výchovy / Anna Bocková
  In: Místo historie a úloha učitele dějepisu při formování multikulturní společnosti. - ISBN 80-210-3076-3. - Brno : Masarykova univerzita, 2003. - S. 315-322
 18. AFD Dejiny stredoeurópskeho priestoru a kultúrne dedičstvo stredoeurópskych štátov v študijnom (edukačnom) programe stredoeurópskych univerzít / Zdeněk Beneš ... [et al.]
  In: Quo vadis, univerzitné vzdelávanie, veda a výskum na pedagogických fakultách? : v odboroch pripravujúcich učiteľov, logopédov, špeciálnych pedagógov, sociálnych pracovníkov, liečebných a sociálnych pedagógov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3097-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2011. - S. 79-89 [CD-ROM]
 19. BCB Náuka o spoločnosti : príprava na maturity a prijímacie skúšky na vysoké školy. / Anna Bocková ... [et al.]
  Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1998
 20. BCB Náuka o spoločnosti : príprava na maturity a prijímacie skúšky na vysoké školy. / Anna Bocková ... [et al.]
  Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2006
 21. BCB Občianska náuka : príprava na maturity a prijímacie skúšky na vysoké školy. / Anna Bocková ... [et al.]
  Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, 2013
 22. BCB Náuka o spoločnosti : príprava na maturity a prijímacie skúšky na vysoké školy. / Anna Bocková ... [et al.]
  Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2009
 23. BCB Dejepis pre 2. ročník gymnázií a stredných škôl / Anna Bocková ... [et al.]
  Bratislava : SPN - Mladé letá, 2012
 24. BCB Dejepis pre 3. ročník gymnázií a stredných škôl / Róbert Letz ... [et al.]
  Bratislava : SPN - Mladé letá, 2013
 25. BCB Dejepis pre 1. ročník gymnázií a stredných škôl / Michal Bada ... [et al.]
  Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, 2011
 26. BCB Náuka o spoločnosti : príprava na maturity a prijímacie skúšky na vysoké školy. / Anna Bocková ... [et al.]
  Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2004
 27. BDF Kultúrne a prírodné dedičstvo Slovenska - spoločné dedičstvo ľudstva / Anna Bocková
  In: Verbum historiae [elektronický dokument]. - Roč. 7, č. 2 (2019), s. 159-177 [online]
 28. BDN Možnosti transféru historických poznatkov (múzejných zbierok) do edukačného procesu / Anna Bocková, Maroš Gápa
  In: Muzeológia a kultúrne dedičstvo. - Roč. 6, č. 1 (2018), s. 145-160
 29. BEE Konfrontácie vo výučbe súčasných dejín / Anna Bocková
  In: I mlčení je lež aneb jak učit o období komunismu. - ISBN 978-80-904578-0-5. - Polanka nad Odrou : Občanské sdružení Pant, 2009. - S. [1-10]
 30. BEF Prírodné a kultúrne dedičstvo / M. Bizubová ... [et al.]
  In: Inovatívne prístupy v ďalšom vzdelávaní učiteľov v oblasti kultúrneho a prírodného dedičstva : metodická príručka. - ISBN 978-80-88688-62-4. - Bratislava : Strom života, 2006. - S. 10-18
 31. BEF Analýza učebníc pre základné školy z aspektu prírodného a kultúrneho dedičstva (vlastiveda, prírodopis, zemepis, dejepis, občianska a etická výchova) / M. Bizubová ... [et al.]
  In: Inovatívne prístupy v ďalšom vzdelávaní učiteľov v oblasti kultúrneho a prírodného dedičstva : metodická príručka. - ISBN 978-80-88688-62-4. - Bratislava : Strom života, 2006. - S. 39-56
 32. BEF Vyučovacie metódy v procese výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany kultúrneho a prírodného dedičstva / Anna Bocková
  In: Inovatívne prístupy v ďalšom vzdelávaní učiteľov v oblasti kultúrneho a prírodného dedičstva : metodická príručka. - ISBN 978-80-88688-62-4. - Bratislava : Strom života, 2006. - S. 28-39
 33. BEF Život na dedine ľudová kultúra na Slovensku / Anna Bocková
  In: Kultúrne dedičstvo inovatívnou formou (e-learning) : výukové CD k on-line kurzu [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-88688-67-9. - Bratislava : Strom života, [2012]. - S. 1-10 [CD-ROM]
 34. BEF Slovenské hrady a zámky niekoľko príkladov využitia literárnych prameňov na danú tému v kontexte súboru informácií e-vzdelávania / Anna Bocková
  In: Kultúrne dedičstvo inovatívnou formou (e-learning) : výukové CD k on-line kurzu [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-88688-67-9. - Bratislava : Strom života, [2012]. - S. 1-11 [CD-ROM]
 35. BEF Život v stredovekom meste / Anna Bocková
  In: Kultúrne dedičstvo inovatívnou formou (e-learning) : výukové CD k on-line kurzu [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-88688-67-9. - Bratislava : Strom života, [2012]. - S. 1-8 [CD-ROM]
 36. EDI Kázmerová, Ľubica a kol.: Premeny v školstve a vzdelávaní na Slovensku (1918-1945) / Anna Bocková
  In: Historický časopis. - Roč. 62, č. 3 (2014), s. 559-561
 37. EDI Oživené učebnice recenzia projektu edukačného vzdelávania v Múzeu mesta Bratislavy / Anna Bocková
  In: Verbum historiae [elektronický zdroj]. - Roč. 5, č. 1 (2017), s. 97-100 [online]
 38. FAI Inovatívne prístupy v ďalšom vzdelávaní učiteľov v oblasti kultúrneho a prírodného dedičstva : metodická príručka. / zost. Denisa Zdechovanová ... [et al.]
  Bratislava : Strom života, 2006
 39. FAI Kultúrne dedičstvo inovatívnou formou (e-learning) [elektronický zdroj] : výukové CD k on-line kurzu. / zost. Anna Bocková, Denisa Zdechovanová
  Bratislava : Strom života, [2012]
 40. GHG Andrej Hlinka a formovanie inštitucionalizovanej pamäti 2 učebnice a výchova mladej generácie / Anna Bocková, Mária Tonková
  In: Sites of memory : Heritage of the Memory – Memory of the Heritage [elektronický zdroj]. - Poznaň : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2015. - S. 11-12 [online]
 41. GHG Výchova k hodnotám národného a svetového kultúrno-historického dedičstva / Anna Bocková
  In: Globalizácia, aktívne ľudské práva, radikalizácia, extrémizmus, migračná kríza : ako reagovaťv škole na tieto naliehavé a aktuálne témy [elektronický zdroj]. - Bratislava : Štátny pedagogický ústav, 2017. - S. 8 [online]
 42. GII Živá história : program o ochrane kultúrneho a prírodného dedičstva. / Anna Bocková ... [et al.]
  Bratislava : Strom života, 2004
 43. GII Cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov z náuky o spoločnosti [elektronický zdroj] : . / Daniela Ďurajková ... [et al.]
  Bratislava : Štátny pedagogický ústav, 2012
 44. GII Medzinárodná vedecko-vzdelávacia konferencia: Człowiek w świecie bez wolności z cyklu „Edukacja – Kultura – Społeczeństwo / Anna Bocková
  In: Verbum historiae [elektronický zdroj]. - Roč. 4, č. 2 (2016), s. 210-216 [online]
 45. GII Didaktický seminár pre učiteľov dejepisu: "Aktuálne trendy vo výučbe dejepisu v základných a stredných školách" / Anna Bocková
  In: Verbum historiae [elektronický dokument]. - Roč. 7, č. 2 (2019), s. 200-202 [online]