Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Profil absolventa

Profil absolventa bakalárskeho stupňa štúdia

Absolvent je zorientovaný v odbore svojej predmetovej špecializácie, chápe širšie súvislosti výchovy a vzdelávania. Ovláda informačnú gramotnosť a orientuje sa v organizačných zložkách inštitucionálneho vzdelávania.   

Teoretické vedomosti  

 • Absolvent  pozná,  chápe a dokáže vo svojej práci  aplikovať: koncept inštitucionálneho socializačného procesu v širších sociálnovedných súvislostiach
 • modernú psychologickú interpretáciu vývinu, výchovy a vzdelávania človeka 
 • princípy tvorby a projektovania pedagogického a didaktického prostredia v sekundárnom vzdelávaní  
 • Absolvent  je zorientovaný v odbore svojej predmetovej špecializácie:
 • osvojil  si a aktívne používa odbornú terminológiu vo všetkých  odborno-historických súvislostiach,  má teda základné poznatky o dejinnom vývoji v časopriestorových súvislostiach, v problémoch  synchronizácie národných, lokálnych a svetových dejín na úrovni  predpísanej študijným programom
 • Získal základné znalosti o výstavbe dejepisu a  o súčasných   požiadavkách  na dejepisnú výučbu v širšom európskom kontexte. Je plne pripravený získať učiteľskú spôsobilosť na druhom (magisterskom) stupni vysokoškolského štúdia. 

Praktické schopnosti

 • Ovláda hlavné požiadavky  kladené  na prácu historika,  najmä je schopný analyzovať a reflektovať všeobecnopedagogické a všeobecnodidaktické vlastnosti výučby v školskej triede. Preukazuje základné schopnosti pretaviť ich do dejepisnej praxe, aplikovať poznatky historickej vedy  na  potreby dejepisnej výučby.   
 • Preukazuje schopnosti zachytávať, usporadúvať, spracúvať a odovzdávať najnovšie informácie z historického výskumu  a z trendov modernej odborovej didaktiky resp. didaktiky dejepisu  prostredníctvom najnovších IKT predovšetkým v podmienkach  akademických portálov, digitalizovaných  odborných knižníc a digitalizovaných  vedeckých projektov.
 • Prostredníctvom aktivít  získaných  predovšetkým zo  seminárnej súčasti študijného programu získal schopnosti formulovať svoje stanoviská v argumentačne precizovanej podobe s jasným systémovým predložením dôkazových materiálov. Je tak schopný samostatne riešiť úlohy a zároveň sa podieľať na spolupráci v pracovných tímoch s pracovníkmi príbuzných povolaní.

Uplatnenie absolventa 

Takto pripravený absolvent prvého stupňa vysokoškolského štúdia má predpoklady vykonávať základné pracovné postupy a dokumentačné činnosti v povolaniach: pomocný učiteľ, resp. asistent učiteľa, pedagogický pracovník pre voľnočasové aktivity detí a mládeže,  administratívno-kultúrny pracovník verejnej správy alebo školský administratívno-metodický pracovník. V tejto oblasti sa môže uplatniť podľa predmetovej špecializácie ako správca školskej knižnice, školských laboratórií alebo počítačových sietí.  Súčasne je pripravený  pokračovať v štúdiu na druhom stupni  predmetovej špecializácie. 

Profil absolventa magisterského stupňa

Absolvent magisterského študijného programu učiteľstva histórie v kombinácii v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov je spôsobilý vykonávať samostatne profesiu učiteľa na úrovni nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania. Dokáže projektovať, realizovať a reflektovať edukačné činnosti v rámci svojej predmetovej špecializácie. Vie tvoriť edukačné a metodické materiály aj s podporou digitálnych technológií. Má vedomosti a skúsenosti v oblasti metodológie výskumu v edukačných vedách všeobecne a v rámci didaktiky svojich predmetových špecializácií.

Absolvent ovláda základný obsah vlastnej špecializácie, metodológiu historického a empirického výskumu a výsledky používa pre didaktické stvárnenie vlastných zámerov (zámerov vlastnej učiteľskej činnosti). Preukazuje teda nielen učiteľské spôsobilosti (projektovanie, realizácia a reflexia dejepisnej výučby), ale je schopný participovať na vývoji metodických materiálov pre výučbu v tradičnej i netradičnej podobe (t.j. písomné i audiovizuálne digitálne materiály), analyzovať a recenzovať novovznikajúce učebné materiály.

Teoretické vedomosti

Absolvent 2. stupňa učiteľstva histórie (v kombinácii) pozná:

 • princípy aplikácie digitálnych technológií v edukáciiA
 • princípy pedagogickej diagnostiky aj s ohľadom na individuálne osobitosti žiakov a študentov
 • metodológiu a metódy výskumu v edukačných vedách
 • teoretické modely kognitívnej socializácie a vzdelávania človeka
 • základný obsah a metodológiu didaktiky dejepisu a historickej vedy, ich teoretické i praktické súvislosti pri projektovaní výučby vo vlastnej školskej triede
 • informačné a komunikačné technológie
 • metodiku výučby väčších tematických celkov učiva a hraničných tém resp. medzipredmetových súvislostí

Praktické schopnosti a zručnosti

Absolvent 2. stupňa (Mgr.) učiteľstva histórie v kombinácii:

 • vie analyzovať a zhodnotiť edukačné programy podľa podmienok konkrétneho edukačného prostredia
 • dokáže navrhnúť a realizovať výskumný projekt v edukačných vedách
 • samostatne projektuje a realizuje dejepisnú výučbu v podmienkach základnej a strednej školy   
 • vie adaptovať vzdelávacie programy pre dejepis na konkrétne podmienky žiakov, školskej triedy, typu školy
 • vie analyzovať a odborne posudzovať alternatívne programy dejepisnej výučby
 • efektívne komunikuje pedagogické poznatky odboru i pedagogické a odborné poznatky svojej špecializácie so širším prostredím laickej i profesijnej komunity 

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti

Absolvent 2. stupňa (Mgr.) učiteľstva histórie v kombinácii:

 • tvorí metodické texty,
 • vie používať e-learning
 • nadobúda širšie vedomosti o právnych, ekonomických a etických aspektoch práce vo svojej oblasti.

Cieľové uplatnenie absolventa 

Absolvent druhého stupňa vysokoškolského štúdia má vie kvalifikovane vykonávať pedagogickú činnosť učiteľa dejepisu v kombinácií s iným konkrétnym predmetom na všetkých typoch základných a stredných školách.