Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

AKTUALITY

ŠTÁTNE SKÚŠKY v AR 2023/2024

Jarné termíny štátnych skúšok na Katedre histórie a didaktiky dejepisu v AR 2023/2024:

6. 6. 2024 – obhajoby bakal. prác

12. 6. 2024 – obhajoby magist. prác

13. 6. 2024 – štátna skúška pre študentov s obhajobou záv. práce na KHaDD

19. 6. 2024 – štátna skúška pre študentov bez obhajoby záv. práce na KHaDD

NOVÁ PUBLIKÁCIA: ANDREJ HLINKA - PREJAVY A ČLÁNKY I. (1893 - 1918)

Prvý zväzok knižného projektu kolektívu autorov (prof. Letz, Dr. Viršinská, Dr. Makyna, prof. Matula) Andrej Hlinka : prejavy a články prináša plné znenia všetkých publikovaných textov Andreja Hlinku do roku 1918, čo predstavuje 294 položiek reprezentujúcich Hlinkovu verejnú a publicistickú činnosť v uhorskom období našich dejín. Vďaka dôslednej heuristickej príprave editorského tímu kniha zachytáva množstvo doteraz málo známych textov, napríklad takých, čo vyšli v inojazyčných novinách a časopisoch. Ku každému dokumentu je pripojená krátka hodnotiaca charakteristika a vysvetľujúce poznámky. Projekt bude pokračovať spracovaním nadväzujúceho obdobia po rok 1938. Andrej Hlinka (1864 – 1938) patrí k najvýznamnejším osobnostiam moderných slovenských dejín. Preto vydanie vedeckej kritickej pramennej edície obsahujúcej jeho prejavy a články umožní lepšie a precíznejšie zhodnotiť jeho miesto a význam v slovenských dejinách, ale aj uvedomiť si jeho odkaz aj pre dnešnú dobu.

16,5 x 24,5 cm, 776 strán, tvrdá väzba, menný a miestny register, literatúra
ISBN 978-80-8218-055-1

Možnosť zakúpiť: https://www.postscriptum.sk/nase-tituly/historia/andrej-hlinka-prejavy-a-clanky-i-1893-2

 

 

XV. ŠVOUČ 2023/2024

Na témy XV. ročníka Študentskej vedeckej, odbornej a umeleckej činnosti na PdF UK je možné prihlásiť sa do 28. februára 2024. Katedra histórie a didaktiky dejepisu vypisuje v tejto súvislosti nasledujúce témy:

1. Možnosti využitia umelej inteligencie na hodinách dejepisu
2. Križiacke výpravy v slovenských učebniciach dejepisu
3. Jozef Murgaš (1864 - 1929), priekopník bezdrôtovej telegrafie
5. Dejiny mojej školy
6. Pátranie po predkoch
7. Vlastná téma po dohode so školiteľom

 

Viac o ŠVOUČ tu.

ZNÁMI NEZNÁMI - NOVÁ VEDECKÁ PUBLIKÁCIA ČLENOV KATEDRY

 

Pri príležitosti 30. výročia vzniku Katedry histórie Pedagogickej fakulty UK v Bratislave sme oslovili bývalých členov katedry a spoločne si pripomenuli okrúhle jubileum vedeckou publikáciou. Vybrali sme tému, ktorá spája všetkých pracovníkov katedry a publikáciu nazvali Známi neznámi. Prináša príspevky, ktoré sa z rôznych uhlov pohľadu venujú osobnostiam slovenských dejín. Dielo vychádza z najnovších výskumov autorov a nastoľuje nové otázky a možnosti výskumu „známych neznámych“ protagonistov slovenskej minulosti. Publikáciu edične pripravila Mgr. Miriam Viršinská, PhD. a o grafickú stránku sa postaral Doc. Mgr. Jaroslav Nemeš, PhD. Môžete si ju stiahnuť v elektronickej forme kliknutím na obrázok. Veríme, že vás zaujme svojím obsahom a prajeme príjemné čítanie.

VZNIK NOVÉHO ŠTUDENTSKÉHO SPOLKU PRI KH

 

 

Pozvánka na konferenciu: REFLEXIA CYRILO-METODSKEJ TRADÍCIE V 20. STOROČÍ

Katedra histórie PdF UK v Bratislave vás ako spoluorganizátor pozýva na medzinárodnú konferenciu venovaná cyrilo-metodskej tradícii, ktorá sa uskutoční 4. júla 2023 v Nitre. Viac info. po kliknutí na obrázok.

JARNÉ TERMÍNY ŠTÁTNIC NA KH (2022/2023)

30. máj ´23 - Obhajoba záver. prác bakalárskeho štúdia

5. jún ´23 - Obhajoba záver. prác magisterského štúdia

6. jún ´23 - Štátna záver. skúška (diplomoví študenti magister. štúdia)

14. jún ´23 - Štátna záver. skúška (nediplomoví študenti magister. štúdia)

Obhajoby i štát. závereč. skúšky začínajú vždy o 9.00 hod.

ŠVOUČ

Na témy XIV. ročníka Študentskej vedeckej, odbornej a umeleckej činnosti na PdF UK je možné prihlásiť sa do 16. februára 2022. Katedra histórie vypisuje v tejto suvislosti nasledujúce témy:

 

Pre bakalárske ročníky

1. Rehoľa Notre Dame v Bratislave v 18. storočí a jej pedagogické pôsobenie

2. Dejiny mojej rodnej obce/mesta vo vybranom období

3. Štefan Boleslav Roman očami dobovej tlače

4. Vlastná téma po dohode so školiteľom

 

Pre magisterské ročníky

1. Polonofilské začiatky štúrovského hnutia

2. Argumentačná stratégia európskych kresťanských štátov v 17. storočí pre vytvorenie spojenectva proti Osmanskej ríši

3. Vlastná téma po dohode so školiteľom

 

Viac o ŠVOUČ tu.

 

V prípade záujmu o ŠVOUČ využite kontakt: makyna1@uniba.sk

NENÁPADNÍ HRDINOVIA V ZÁPASE S KOMUNIZMOM - konferencia

PROFESOR JÚLIUS BARTL ODIŠIEL DO VEČNOSTI

 

Prof. Július Bartl sa narodil 17. mája 1937 v Žiline v učiteľskej rodine. Tu dostal to najdôležitejšie do života – kresťanské hodnoty, vzťah k duševnej práci a lásku k národu. Ako žiak, študent a vedecko-pedagogický pracovník prežil viaceré zmeny politických režimov a s tým súvisiace reformy. Do ľudovej školy začal chodiť v roku 1943 počas Slovenskej republiky v Turčianskom Sv. Martine, pokračoval na osemročnom gymnáziu v Žiline, potom na nižšej strednej škole, opäť na gymnáziu a nakoniec maturoval na jedenásťročnej strednej škole v Martine v roku 1954. Láska k histórii a túžba za poznaním ho priviedla do Bratislavy na Filozofickú fakultu, kde v rokoch 1954 – 1959 študoval históriu a archívnictvo. Tu ho ovplyvnila najmä osobnosť prof. Alexandra Húščavu. Ukázalo sa, že študent Bartl dokáže byť verný a rovnako sa venovať archívnictvu i histórii. Ešte pred ukončením štúdia nastúpil v jeseni 1958 do Štátneho archívu v Bratislave u Jozefa Watzku, kde pracoval s prerušením počas základnej vojenskej služby až do roku 1964 najprv ako referent, potom ako vedúci oddelenia. Od roku 1964 sa začína nová etapa jeho života, pretože začal pôsobiť na našej alma mater, ktorej ostal verný prakticky až dodnes. Stal sa zamestnancom Rektorátu UK, kde sa postupne vypracoval na vedúceho Oddelenia propagácie a historickej dokumentácie Rektorátu UK. V skutočnosti vykonával prácu vedúceho Archívu UK. Prof. Bartl sa podieľal na tvorbe viacerých publikácií k výročiam UK, no vypracoval viacero vedeckých štúdií a odborných i populárnych článkov. Okrem dejín univerzity sa venoval dejinám vysokého školstva v širšom kontexte, najmä vo vzťahu k dejinám stredovekej Academie Istropolitany, štúdiu Bratislavčanov na viedenskej univerzite v 15. stor., ako aj bratislavskému školstvu v predmoháčskom období. Súži mu ku cti, že v čase ideologických tlakov na historiografiu dokázal písať tak, aby v zásadných veciach ostal verný historickej pravde. Druhý okruh problémov, ktorý natrvalo zaujal J. Bartla, bola problematika stredovekých dejín Slovenska. V roku 1962 bol prijatý na externú ašpirantúru do Historického ústavu SAV, ktorú ukončil roku 1968. Kandidátsku dizertačnú prácu na tému: Obchod západoslovenských kráľovských miest v 14. a do polovice 15. storočia, autor využil vo viacerých štúdiách a orientoval sa na problematiku hospodárskych dejín slovenského stredoveku. Boli to napr. dejiny bratislavského obchodu v stredoveku, ďalej obchod Trenčína do konca 16. storočia. Do tohto okruhu patrí aj záujem autora o hospodárske a sociálne otázky vývoja slovenských miest v stredoveku, najmä mestského majetku a hospodárenia, s ktorým súvisí aj problém sociálnej štruktúry. Na tieto výskumy nadväzoval problém kategorizácie našich miest a mestečiek. Tretím okruhom problémov sú politické dejiny na prelome 14. a 15. stor. a v 15. stor. Možno sem zaradiť problematiku poľsko – uhorských vzťahov v prvej tretine 15. stor., analýzu dekrétov Žigmunda Luxemburského z roku 1405 i štúdiu o úlohe Bratislavy na prelome 14. a 15. storočia. Aj vďaka jeho erudícii a pracovnému elánu vznikla kolektívna monografia: Prvý cisár na uhorskom tróne. Slovensko v čase polstoročnej vlády Žigmunda Luxemburského. Ide o edíciu vybraných dokumentov. Autor sa venoval aj problematike mestských kníh, dokonca sa pokúsil zorganizovať ich súpis, ale táto akcia pre nezáujem potenciálnych spolupracovníkov nebola úspešná. Krátko po skončení vysokoškolského štúdia sa J. Bartl vďaka doc. D. Lehotskej zapojil do práce v Slovenskej historickej spoločnosti (SHS). Najprv pôsobil vo výbore Západoslovenskej pobočky, neskôr sa stal hospodárom a potom vedeckým tajomníkom SHS. Docentka Lehotská ho zapojila aj do výskumu na Dejinách Bratislavy, ktorý sa v tom čase rozbiehal a jeho výsledkom bola kolektívna dodnes neprekonaná monografia, ktorá vyšla až v troch vydaniach. J. Bartl v rámci SHS pracoval vo viacerých sekciách (Sekcia pre dejiny miest, Sekcia pre hospodárske dejiny a Sekcia pre vyučovanie dejepisu). Znamenalo to sústavnú organizačnú prácu. Od vzniku Historického odboru Matice slovenskej je jeho členom a funkcionárom výboru. J. Bartl sa mohol plne vedecky i pedagogicky realizovať až po roku 1989. Krátko externe prednášal na vtedajšej Katedre slovenských dejín a archívnictva FFUK, aby od septembra 1992 založil a vybudoval Katedru slovenských a všeobecných dejín Pedagogickej fakulty UK, ktorú viedol 12 rokov. Bartl v rokoch 1997 – 2002 externe prednášal na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Roku 1994 sa habilitoval na FFUK v Bratislave prácou: Niektoré problémy Žigmundovej vlády v kontexte slovenských dejín. Keďže bol širší záujem o poznanie osobnosť Žigmunda Luxemburského, vydal monografiu zúženú na osobný portrét tohto panovníka. Korunou jeho vedecko-pedagogickej dráhy je inaugurácia na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave v roku 2003. Od 90. rokov sa prof. Bartl s kolektívom spolupracovníkov orientoval na prípravu učebných textov a príručiek, ktorých nedostatok doteraz pociťujeme. Sem patrí učebnica Úvod do štúdia dejepisu, ktorá vyšla v dvoch vydaniach, ale najmä Lexikon slovenských dejín, ktorý sa dočkal až troch vydaní a bol preložený do nemčiny, angličtiny a maďarčiny. Viedol kolektív autorov, ktorý pripravil projekt učebníc dejepisu pre gymnáziá a vydal v spoluautorstve dva zväzky dejepisu pre 1. a 2. ročník gymnázia. Za kvalitné učebnice dejepisu sa angažoval aj ako člen Ústrednej predmetovej komisie pre vyučovanie dejepisu pri Štátnom pedagogickom ústave. V oblasti zahraničnej spolupráce spolupracoval s katedrou histórie na Vyššej pedagogickej škole v Kielcach v Poľsku, s Inštitútom pre rakúske dejiny na Filozofickej fakulte Viedenskej univerzity a s archívom tejto univerzity. Absolvoval viaceré výskumné pobyty poskytnuté Rakúskym ústavom pre juhovýchodnú Európu, zamerané na vzťahy Bratislavy a Viedne v stredoveku, ďalej spolupracoval s Ústavom dejín a archívom Karlovej univerzity v Prahe a s Katedrou histórie Masarykovej univerzity v Brne.

Nahrávka rozhovoru Mgr. Štefana Hrivňáka s prof. PhDr. Júliusom Bartlom, CSc. z roku 2017 - video tu.

Rozhovor s profesorom Júliusom Bartlom z roku 2013 pri príležitosti 20. výročia založenia Katedry histórie PdF UK si môžete prečítať tu.

Profesor Bartl odišiel do večnosti dňa 19. 4. 2022. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v piatok 22. 4. o 11.00 hod. v obradnej sieni Pieta na Čučoriedkovej 12 v Bratislave. Úprimnú sústrasť rodine a známym!

 

 

 

ŠVOUČ 2021/2022

 

ŠVOUČ 2021/2022

Vyhlásenie pani dekanky doc. RNDr. Edity Partovej, CSc. o konani XIII. ročníka ŠVOUČ

Organizácia a harmonogram ŠVOUČ

Prihláška na ŠVOUČ

Témy ŠVOUČ 2021/2022

Katedrovým koordinátorom SVOUČ je Mgr. Pavol Makyna, PhD.

MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA - K základným diskusiám o minulosti, súčasnosti, špecifikách a perspektívach dejepisného vzdelávania v stredoeurópskych krajinách

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Katedra histórie

v spolupráci s 

Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Krakow

Zakład Dydaktyki Historii i WoS, Instytut Historyczny, Uniwersytet Wrocławski

Vás pozýva na

medzinárodnú vedeckú konferenciu k výsledkom grantu I.

K základným diskusiám o minulosti, súčasnosti, špecifikách a perspektívach dejepisného vzdelávania v stredoeurópskych krajinách

(From our basic discussions on the past, current state, specifics and perspectives of History Education in Central European countries)


17. septembra 2021 od 9.00 hod.

 PROGRAM DOSTUPNÝ TU

PROGRAM AVAILABLE HERE

 

Link na pripojenie tu (link for connecting here)

 

TERMÍNY ŠTÁTNYCH SKÚŠOK NA KATEDRE HISTÓRIE (dištančne) - AKTUALIZOVANÉ

2. jún 2021 od 9.00 hod. - obhajoba bakalárskych prác

3. jún 2021 od 9.00 hod. - obhajoba bakalárskych prác

8. jún 2021 od 9.00 hod. - obhajoba diplomových prác

9. jún 2021 od 9.00 hod. - štátna skúška (pre študentov obhajujúcich diplomovú prácu na KH)

10. jún 2021 od 9.00 hod. - štátna skúška (pre študentov obhajujúcich diplomovú prácu na KH)

15. júna 2021 od 9.00 hod. - štátna skúška (pre študentov obhajujúcich diplomovú prácu mimo KH)

 

Začiatok štátnic je vždy od 9:00 hod. Jeden študent má na celú obhajobu vyčlenených max. 20 minút. Časová dotácia ústnych štátnic je pri jednom predmete max. 20 minút (10 min. slovenské dejiny + 10 min. všeobecné dejiny = 20 min. dejiny + 20 min. didaktika dejepisu). Jeden študent teda odpovedá max. 40 minút. Presný časový harmonogram nájdu študenti v MS Teams (kliknúť na tím, ďalej na konkrétny kanál, potom excelový súbor v časti "súbory") pričom dostali online pozvánky na jednotlivé dni. Uvedené časy sú orientačné - študent môže byť vyvolaný administrátorom skôr aj neskôr (ako je uvedené v harmonograme).

 

 

NOVÁ VYSOKOŠKOLSKÁ UČEBNICA od prof. Letza SLOVENSKÉ DEJINY VI.

Šiesty diel série zachytáva obdobie slovenských dejín druhej polovice 20. storočia, presnejšie od skončenia druhej svetovej vojny v roku 1945 až po vznik samostatnej Slovenskej republiky v roku 1993, s miernym presahom na niektorých miestach. Je to časový úsek, ktorého drvivá väčšina spadá do neľahkej doby, keď bol na Slovensku nastolený totalitný komunistický režim s jeho neblahými následkami pre všetky sféry slovenskej spoločnosti.

Text je rozdelený do troch častí (hláv), pričom prvá je venovaná krátkemu úseku rokov 1945-1948, druhá nasledujúcemu obdobiu do zlomového roku 1968 a posledná do rozpadu ČSFR a vzniku dvoch nových štátov na začiatku 90. rokov. Historik Róbert Letz nás prevedie perzekúciami, tretím odbojom či slovenským exilom. Kniha sa uzatvára taktovkou normalizácie (1968 – 1989), disidentmi v akcii a presvetľuje spoločnosť v čase nehybnosti. Kladie si otázky, či bolo socialistické hospodárstvo vrcholom alebo stagnáciou. Nechýbajú sondy do vzdelania, kultúry a športu. Dielo je napísané pútavým štýlom a je vhodné aj ako vysokoškolská učebnica.

ROK 1918 - NOVÁ PUBLIKÁCIA KATEDRY HISTÓRIE

Čerstvá novinka z produkcie členov katedry: otázke historickej pamäti na zlomové dejinné udalosti sa v slovenskej historiografii venuje malá pozornosť. Štúdie, ktoré obsahuje táto publikácia, prinášajú k téme veľa nového. Umožňujú vniknúť do priestoru historickej pamäti na úrovni Slovenska, ale aj okolitých krajín. Sústreďujú sa najmä na proces tvorby, udržiavania a zmeny historickej pamäti na rok 1918. Mechanizmus prenášania historickej pamäti smerom k súčasnosti zabezpečovali štátne inštitúcie, školstvo, publicistika a tlač. Táto oficiálna pamäť však bola často selektívna. Za dôležité miesto prejavu historickej pamäti možno považovať oslavy štátnych sviatkov. So zmenami politických režimov a štátnych útvarov sa nezachovala kontinuita ich slávenia alebo boli pokusy o zmenu ich obsahov. Nie inak to platí o 28. októbri 1918. Podnetné sú didaktické analýzy učebníc dejepisu. Práve ony sú dôležitým zdrojom poznania o roku 1918. Publikácia obsahuje aj štúdiu, ktorá na základe výskumu mapuje postoje slovenských študentov stredných a vysokých škôl k udalostiam, ku ktorým sa viaže rok 1918. NÁJDETE V KAŽDOM LEPŠOM KNÍHKUPECTVE.

POZVÁNKA NA VEDECKÚ KONFERENCIU - Slovenskí polonofili v medzivojnovom období

Katedra histórie Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Poľský inštitút v Bratislave  vás pozývajú na vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou - Slovenskí polonofili v medzivojnovom období. Konferencia sa uskutoční 20. septembra 2019 v budove Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského, Račianska 59, Bratislava, miestnosť číslo 112. Celý program konferencie nájdete tu.

POZVÁNKA NA KONFERENCIU: PAMÄŤ NA ROK 1918 NA SLOVENSKU A V STREDNEJ EURÓPE__1918 EMLÉKEZETE SZLOVÁKIÁBAN ÉS KÖZÉP-EURÓPÁBAN

Katedra histórie PdF UK v Bratislave v spolupráci s Fórum inštitút pre výskum menšín vás pozývajú na medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom PAMÄŤ NA ROK 1918 NA SLOVENSKU A V STREDNEJ EURÓPE__1918 EMLÉKEZETE SZLOVÁKIÁBAN ÉS KÖZÉP-EURÓPÁBAN, ktorá sa uskutoční dňa 13. novembra 2018 v Šamoríne. Viac info. a program konferencie nájdete tu.

POZVÁNKA NA VEDECKÚ KONFERENCIU - ŽIVOTNÉ JUBILEUM PROF. BARTLA

POZVÁNKA A PROGRAM KONFERENCIE - HISTORICKÉ ASPEKTY VYTVÁRANIA POJMU SLOVENSKÉHO ÚZEMIA

Pozývame vás na vedeckú konferenciu s názvom "HISTORICKÉ ASPEKTY VYTVÁRANIA POJMU SLOVENSKÉHO ÚZEMIA. Uskutoční sa dňa 29. októbra 2015 od 9.00 hod. na Šoltésovej ulici v Bratislave. Viac info. a program tu.