Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

AKTUALITY

TERMÍNY ŠTÁTNYCH SKÚŠOK NA KATEDRE HISTÓRIE (dištančne) - AKTUALIZOVANÉ

2. jún 2021 od 9.00 hod. - obhajoba bakalárskych prác

3. jún 2021 od 9.00 hod. - obhajoba bakalárskych prác

8. jún 2021 od 9.00 hod. - obhajoba diplomových prác

9. jún 2021 od 9.00 hod. - štátna skúška (pre študentov obhajujúcich diplomovú prácu na KH)

10. jún 2021 od 9.00 hod. - štátna skúška (pre študentov obhajujúcich diplomovú prácu na KH)

15. júna 2021 od 9.00 hod. - štátna skúška (pre študentov obhajujúcich diplomovú prácu mimo KH)

 

Začiatok štátnic je vždy od 9:00 hod. Jeden študent má na celú obhajobu vyčlenených max. 20 minút. Časová dotácia ústnych štátnic je pri jednom predmete max. 20 minút (10 min. slovenské dejiny + 10 min. všeobecné dejiny = 20 min. dejiny + 20 min. didaktika dejepisu). Jeden študent teda odpovedá max. 40 minút. Presný časový harmonogram nájdu študenti v MS Teams (kliknúť na tím, ďalej na konkrétny kanál, potom excelový súbor v časti "súbory") pričom dostali online pozvánky na jednotlivé dni. Uvedené časy sú orientačné - študent môže byť vyvolaný administrátorom skôr aj neskôr (ako je uvedené v harmonograme).

 

 

NOVÁ VYSOKOŠKOLSKÁ UČEBNICA od prof. Letza SLOVENSKÉ DEJINY VI.

Šiesty diel série zachytáva obdobie slovenských dejín druhej polovice 20. storočia, presnejšie od skončenia druhej svetovej vojny v roku 1945 až po vznik samostatnej Slovenskej republiky v roku 1993, s miernym presahom na niektorých miestach. Je to časový úsek, ktorého drvivá väčšina spadá do neľahkej doby, keď bol na Slovensku nastolený totalitný komunistický režim s jeho neblahými následkami pre všetky sféry slovenskej spoločnosti.

Text je rozdelený do troch častí (hláv), pričom prvá je venovaná krátkemu úseku rokov 1945-1948, druhá nasledujúcemu obdobiu do zlomového roku 1968 a posledná do rozpadu ČSFR a vzniku dvoch nových štátov na začiatku 90. rokov. Historik Róbert Letz nás prevedie perzekúciami, tretím odbojom či slovenským exilom. Kniha sa uzatvára taktovkou normalizácie (1968 – 1989), disidentmi v akcii a presvetľuje spoločnosť v čase nehybnosti. Kladie si otázky, či bolo socialistické hospodárstvo vrcholom alebo stagnáciou. Nechýbajú sondy do vzdelania, kultúry a športu. Dielo je napísané pútavým štýlom a je vhodné aj ako vysokoškolská učebnica.

ROK 1918 - NOVÁ PUBLIKÁCIA KATEDRY HISTÓRIE

Čerstvá novinka z produkcie členov katedry: otázke historickej pamäti na zlomové dejinné udalosti sa v slovenskej historiografii venuje malá pozornosť. Štúdie, ktoré obsahuje táto publikácia, prinášajú k téme veľa nového. Umožňujú vniknúť do priestoru historickej pamäti na úrovni Slovenska, ale aj okolitých krajín. Sústreďujú sa najmä na proces tvorby, udržiavania a zmeny historickej pamäti na rok 1918. Mechanizmus prenášania historickej pamäti smerom k súčasnosti zabezpečovali štátne inštitúcie, školstvo, publicistika a tlač. Táto oficiálna pamäť však bola často selektívna. Za dôležité miesto prejavu historickej pamäti možno považovať oslavy štátnych sviatkov. So zmenami politických režimov a štátnych útvarov sa nezachovala kontinuita ich slávenia alebo boli pokusy o zmenu ich obsahov. Nie inak to platí o 28. októbri 1918. Podnetné sú didaktické analýzy učebníc dejepisu. Práve ony sú dôležitým zdrojom poznania o roku 1918. Publikácia obsahuje aj štúdiu, ktorá na základe výskumu mapuje postoje slovenských študentov stredných a vysokých škôl k udalostiam, ku ktorým sa viaže rok 1918. NÁJDETE V KAŽDOM LEPŠOM KNÍHKUPECTVE.