Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

DEJEPIS PRE 21. STOROČIE

Ako stredisko prípravy budúcich učitešov dejepisu a doktorandov z didaktiky dejepisu ponúkame niekoľko ukážok z prác našich študentov. 

TIPY NA EXKURZIE

Študenti v rámci predmetu: PdF.KH/M-HISde024/22 - Exkurzia II., zaradeného do Študijného programu Učiteľstvo histórie v kombinácii participujú na príprave a realizácii odborných exkurzií pod názvom "Línie dotyku" kultúr a historických javov v stredoeurópskom regióne, príp. v širšom priestore. (klikni na obrázok Budapešť alebo Gerulata)

 

Didaktické pomôcky pre výučbu dejepisu - výber z prác našich študentov

VIDEO-VÝSTUPY KURZU REGIONÁLNE DEJINY v AR 2020/2021

(video sa spustí kliknutím na obrázok)

 

 

 

MEDZINÁRODNÝ PROJEKT ENRS: HI-STORY LESSONS

(Poľsko, Nemecko, Česko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko)

Výstupom projektu je edukačná interaktívna pomôcka pre výučbu dejín 20. storočia. Tá je mutovaná do šiestich jazykov a na jej tvorbe participovali aj členovia katedry pod vedením národného koordinátora ÚPN.

 

 

Simona Lorková - Didaktické hry

 

 

Bc. Kamila Sládková - Virtuálna cesta Myjavou

 

 

 

Mgr. Petra Gereková - Multiperspektivita vo výučbe dejepisu (poster)

 

 

 

M. Iszer - Aké to bolo kedysi (v Malackách)?

 

 

K. Sládková - Reformácia

 

 

 

K. Gaffová a M. Špaková - Zrkadlo života

 

IZSÓFOVÁ, Lucia B.: Metodický postup didaktickej hry (Hudba a film v Československu 1945-1989)

BÍROVÁ, Lenka. "Obrátená škola" vo výučbe dejepisu. In: Verbum historiae, 2016, roč. 4, č. 2, s. 160-192.

SLANINA, Michal. Dejepis v digitálnom svete. In: Verbum historiae, 2016, roč. 4, č. 1, s. 95-120.