Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

ČLENOVIA KATEDRY

Prof. PhDr. Róbert Letz, CSc.

(zástupca ved. katedry, garant)

e-mail: letz(at)fedu.uniba.sk

telefón: +421 29015 9199

miestnosť: M-215

publikačná činnosť

konzultačné hodiny v LS ´20/´21: utorok 12.00 - 14.00 hod., - konzultáciu je vždy potrebné vopred dohodnúť s vyučujúcim prostrestredníctvom e-mailu!

Stredoškolské štúdium absolvoval na gymnáziu Vazovova v Bratislave v rokoch 1982 – 1986. V rokoch 1986 – 1991 študoval na Filozofickej fakulte UK v Bratislave študijný odbor filozofia - história. V rokoch 1991 – 1992 pracoval v Historickom ústave SAV v Bratislave.  

Od r. 1992 sa zamestnal na Katedre histórie Pedagogickej fakulty UK v Bratislave. V rokoch 1991 – 1994 absolvoval externú formu doktorandského štúdia na Filozofickej fakulte v Bratislave, odbor Slovenské dejiny. 

Habilitoval sa na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave v roku 1997. Inauguroval sa na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v roku 2004. Venuje sa kultúrnym, politickým a cirkevným dejinám Slovenska v 20. storočí.

Doc. PhDr. Miroslav Kamenický, CSc.

vedúci katedry a garant pre bc. štúdium

e-mail: miroslav.kamenicky(at)fedu.uniba.sk

telefón: +421 29015 9198

miestnosť: M-216

publikačná činnosť

konzultačné hodiny v LS ´20/´21: utorok 9.00 - 11.00 hod., streda 10.00 - 11.00 hod. -  konzultáciu je vždy potrebné vopred dohodnúť s vyučujúcim prostrestredníctvom e-mailu!

Stredoškolské štúdium absolvoval na gymnáziu Ladislava Sáru v Bratislave.  V rokoch 1982 – 1986 študoval na Filozofickej fakulte UK v Bratislave.  Internú vedeckú ašpirantúru absolvoval v Historickom ústave SAV v rokoch 1988 – 1993.  Následne tam pôsobil ako vedecký pracovník.  Externé doktorandské štúdium na Filozofickej fakulte UK absolvoval v roku 1996. Na Pedagogickej fakulte UK pôsobí od 15. 4. 1995. V roku 2010 sa habilitoval  vo vednom odbore História.  Od roku 2020 je vedúcim Katedry histórie.

Absolvoval množstvo dlhších i kratkodobých študijných pobytov v Rakúsku, Nemecku, Taliansku (Vatikán), Maďarsku a Českej republike. V roku 1991 získal štipendium Rakúskeho ministerstva pre vedu a výskum, v roku 1993 prestížne štipendium Konštantína Jírečka (Konstantin Jirecek Stipendium) na viedenskom Ústave pre východnú a juhovýchodnú Európu (Ost- und Südosteuropa Institut Wien). V roku 2009 absolvoval na základe štipendia vlády Dolného Saska študijný pobyt v Knižnici vojvodu Augusta v Nemecku (Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel).

Je predsedom Sekcie pre hospodárske a sociálne dejiny Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV, členom viacerých redakčných rád vedeckých a odborných časopisov.  Bol členom desiatich a vedúcim štyroch vedeckých projektov VEGA a členom dvoch projektov  KEGA.

Na Pedagogickej fakulte UK prednáša všeobecné dejiny stredoveku a raného novoveku. Venuje sa aj dejinám školstva,  vedie seminár o vývoji školstva v Európe. 

Počas archívnych výskumov v Budapešti (zľava doprava – Monika Tihányiová, M. Kamenický, Miriam Viršinská

S kolegami na výskumnom pobyte vo Wolfenbütteli (Nemecko): zľava doprava  -Miroslav Kamenický,  Marco Faini (Univerzita Cabridge,  Italian Department),  Przemysl Nowak (Poľská akadémia vied, Historický ústav Tadeusza Manteuffela). 

Prednáška pre Bratislavský okrášľovací spolok.

Počas prezentácie publikácie Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov VII.  Zľava Tünde Lengyelová, Pavel Dvořák, Anna Fundárková, Miroslav Kamenický.

 

 

Doc. Pavol Matula, PhD.

(tútor pre mgr. štúdium a koordinátor AIS)

 

e-mail: matula(at)fedu.uniba.sk

telefón: +421 29015 9201

miestnosť: M-214

publikačná činnosť

konzultačné hodiny v LS ´20/´21: pondelok 10.30 - 11.30 hod., utorok 16.30 - 18.30 hod.; tútorské: utorok 18.30 - 19.30 hod. - konzultáciu je vždy potrebné vopred dohodnúť s vyučujúcim prostredníctvom e-mailu!

Stredoškolské štúdium absolvoval na gymnáziu v Košiciach, maturoval v roku 1989. Študoval na Filozofickej fakulte  univerzity P. J. Šafárika v Prešove. Štúdium v odbore slovenský jazyk - dejepis ukončil štátnou záverečnou skúškou 1994.    

V rokoch 1994 - 2001 pracoval v Spoločenskovednom ústave SAV v Košiciach, v období 2001 - 2006 pracoval v Slovenskom rozhlase v Bratislave a Košiciach. Od roku 2006 bol zamestnaný v Ústave regionálnych a národnostných štúdii Prešovskej univerzity a v roku 2008 pracoval v Ústave Pamäti národa.

Doc. Pavol Matula, PhD. sa profesionálne zaoberá slovenskými dejinami 19. a 20. storočia, so zameraním na slovensko-poľské a slovensko-české vzťahy. Je autorom troch monografií, desiatok vedeckých štúdií a množstva vedeckopopulárnych článkov.

 

DRAMATIZOVANÉ ROZHLASOVÉ PRÍBEHY:

Nezabudnuteľné leto na Výstave východu 1938 (80)

Prvé kino v Košiciach (90)

Slovenský východ - prvé slovenské noviny na východnom Slovensku (94)

Najväčšie gymnázium v prvej Československej republike (104)

Prvá slovenská filmová herečka (108)

Anton Prídavok v Košiciach (116)

Ján Francisci v Levoči (128)

Janko Borodáč v Košiciach (136)

Osudové Košice Eduarda Goldstückera (146)

Sibírsky lev v Košiciach (152)

Prvý let z Bratislavy do Košíc (158)

Juraj Slávik - veľžupan košický (164)

Košice Jána Rumana (171)

 

ROZHLASOVÝ FÍČER:

Potomkovia Komenského

 

 

PhDr. Anna Bocková, PhD.

(odborný asistent)

miestnosť    

telefón

e-mail

mobil

M - 217

+421 29015 9197

bockova(at)fedu.uniba.sk    

0904 507 611

konzultačné hodiny           

LS 2020/2021: utorok 11.00 - 12.00 hod., štvrtok 11.00 - 13.00 hod. - konzultáciu je vždy potrebné vopred dohodnúť s vyučujúcim prostredníctvom e-mailu!

Biografické údaje

PhDr. Anna Bocková ukončila štúdium dejepisu na FF UK v Bratislave. V rokoch 1986 - 1990 pracovala vo Výskumnom ústave pedagogickom v Bratislave. V rokoch 1990 - 2001 vyučovala dejepis a občiansku náuku na gymnáziu J.Papánka na Vazovovej ul. č.6 v Bratislave, bola riešiteľkou medzinárodných projektov UNESCO (Záchrana svetového kultúrneho a prírodného dedičstva) a SOCRATES (poznanie regiónov).

Na Katedre histórie PdF UK v Bratislave pracuje od roku 2001, špecializuje sa na teóriu vyučovania dejepisu (didaktika dejepisu) a regionálne dejiny. V rámci štúdia dejepisu koordinuje a riadi pedagogickú prax na katedre. PhDr. Anna Bocková je autorkou viacerých vedeckých statí v monografiách, viacerých štúdií a niekoľkých vedeckopopulárnych článkov, didaktického spracovania učebníc dejepisu pre gymnázia.

Pravidelne sa zúčastňuje vedeckých podujatí doma i v zahraničí, úzko spolupracuje s viacerými odbornými inštitúciami a univerzitami (Čechy, Poľsko, Veľká Británia...). PhDr. Anna Bocková je členkou Asociácie učiteľov dejepisu. V súčasnosti je členkou viacerých domácich a zahraničných grantových projektov.

Mgr. Pavol Makyna, PhD.

(odborný asistent, tajomník katedry a koordinátor pre AIS)

e-mail: makyna1(at)uniba.sk

telefón: +421 29015 9200

miestnosť: M-216

publikačná činnosť

konzultačné hodiny v LS ´20/´21: utorok 14.00 - 15.00, streda 9.00 - 11.00 hod. - konzultáciu je vždy potrebné vopred dohodnúť s vyučujúcim prostrestredníctvom e-mailu!

Mgr. Pavol Makyna, PhD. absolvoval v roku 2006 Gymnázium v Púchove, v roku 2011 vyštudoval odbor história - výchova k občianstvu na PdF UK v Bratislave. Na katedre histórie PdF UK v Bratislave študoval ako doktorand denného štúdia v rokoch 2011-2014. Od roku 2016 tu pôsobí ako odborný asistent. Prednáša dejiny praveku a staroveku (vedie aj seminár k tomuto predmetu), Regionálne dejiny Slovenska, Historickú geografiu a Ochranu pamiatok a kultúrneho dedičstva.

Profesionálne sa venuje dejinám 20. storočia, je autorom viacerých vedeckých štúdií o prenasledovaní židovskej menšiny na Slovensku, uverejnených v profesných historických časopisoch a zborníkoch, ďalej niekoľkých desiatok odborných i vedeckopopulárnych článkov s historickou problematikou regiónu Púchova. Zaoberá sa i témou vzájomného pôsobenia človeka a krajiny v kultúrnych a historických súvislostiach.

Mgr. Monika Tihányiová, PhD.

(odborný asistent)

 

e-mail: monika.tihanyiova(at)uniba.sk

telefón: 

miestnosť: M-214

publikačná činnosť

online práce - Academia.edu

konzultačné hodiny v LS ´20/´21: utorok 14.00 - 15.00, streda 9.00 - 11.00 hod. - konzultáciu je vždy potrebné vopred dohodnúť s vyučujúcim prostrestredníctvom e-mailu!

Mgr. Monika Tihányiová, PhD. vyštudovala vedný odbor história na Katedre histórie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Dizertačnú prácu v odbore slovenské dejiny obhájila v roku 2007 na FF TU v Trnave. V rokoch 2008 – 2011 pracovala ako vedecký pracovník v Slovenskom historickom ústave MS v Bratislave, v roku 2010 ako odborný asistent na Katedre histórie FF TU v Trnave. Členkou Katedry histórie na PdF UK sa stala v roku 2011. Je autorkou troch monografií, vysokoškolských skrípt, početných vedeckých štúdií a spoluautorkou viacerých vedeckých monografií. Na Katedre histórie PdF UK v súčasnosti prednáša slovenské stredoveké dejiny (predmet Dejiny Slovenska I. a Seminár k DS I.) a dejiny každodennosti stredovekého Slovenska (predmet Každodennosť na stredovekom Slovensku), vedie tiež základy latinčiny (predmet Latinčina I.-II.). V minulosti viedla aj predmet Pomocné vedy historické. Vo svojej vedecko-pedagogickej činnosti sa zameriava na dejiny osídlenia, cirkevné dejiny, dejiny hradov a miest, genealógiu šľachtických rodov a pramene k stredovekým dejinám Slovenska. Pri výklade rôznych problémov zo stredovekých dejín Slovenska ako aj pri vedení záverečných prác uprednostňuje interdisciplinárny prístup a tiež priblíženie daných problémov z hľadiska dejín jednotlivých regiónov. Pravidelne spolupracuje na výskumoch (reštaurátorských, umelecko-historických a architektonicko-historických) stredovekých svetských a sakrálnych stavieb, ktoré sú podkladmi pri ich obnove a tiež na projektoch, ktoré spracovávajú čiastkové problémy stredovekých dejín Slovenska. Zúčastnila sa tiež na projektoch, ktorých výsledkom boli encyklopédie a odborné práce zamerané na stredoveké dejiny slovenských miest, hradov a sakrálnych objektov. 

PhDr. Mária Tonková, CSc.

(odborný asistent)

miestnosť     

telefón

e-mail

M - 217

+421 29015 9202

maria.tonkova(at)fedu.uniba.sk 

konzultačné hodiny

LS 2020/2021: utorok 12.00 - 13.00 hod., štvrtok 13.00 - 15.00 hod. - konzultáciu je vždy potrebné vopred dohodnúť s vyučujúcim prostrestredníctvom e-mailu!

Biografické údaje

PhDr. Mária Tonková, CSc. absolvovala štúdium dejín na FF UK. Po skončení vysokoškolského štúdia pracovala v Historickom ústave SAV v Bratislave. Od roku 1993 je členkou Katedry histórie PdF UK. Prednáša moderné všeobecné dejiny (vedie aj semináre k tomuto predmetu), dejiny strednej Európy, historiografiu a úvod do štúdia dejepisu. Jej užšou výskumnou špecializáciou sú moderné dejiny Balkánu a problematika teórie dejín.

PhDr. Mária Tonková, CSc. je spoluautorkou dvoch odborných knižných monografií a autorkou viacerých základných vedeckých štúdií súvisiacich s témou jej špecializácie publikovaných v našej i zahraničnej odbornej literatúre a v monotematických zborníkoch. Venuje sa tiež popularizačnej práci a príprave učebných textov.

Pravidelne sa zúčastňuje vedeckých podujatí doma i v zahraničí. Vedecky aj pedagogicky spolupracuje s domácimi i zahraničnými univerzitami a odbornými inštitúciami. PhDr. Mária Tonková, CSc. je členkou predsedníctva niekoľkých slovenských vedeckých spoločností.

Mgr. Miriam Viršinská, PhD.

(odborný asistent, tútor pre bc. štúdium, koordinátor rozvrhu)

miestnosť

telefón

e-mail

M - 214

+421 29015 9203

virsinska(at)fedu.uniba.sk 

konzultačné hodiny

LS 2020/2021: pondelok 10.00 - 12.00 hod., štvrtok 12.00 - 14.00 hod. - konzultáciu je vždy potrebné vopred dohodnúť s vyučujúcim prostrestredníctvom e-mailu!

Biografické údaje

V rokoch 1999 – 2004 študovala odbor história a slovenský jazyk a literatúra na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. V rokoch 2004 – 2007 absolvovala interné doktorandské štúdium na Katedre slovenských dejín FiF UK v Bratislave. V rokoch 2007 –2004 pracovala ako vedecká pracovníčka Slovenského historického ústavu Matice slovenskej v Bratislave. Odborne sa zaoberá slovenskými dejinami 19. storočia, s dôrazom na dejiny evanjelickej cirkvi a. v., cirkevnopolitickú problematiku a národnoemancipačné zápasy v Uhorsku a v habsburskej monarchii v 19. storočí. Na Katedre histórie PdF UK prednáša všeobecné novoveké dejiny a predmet Úvod do štúdia dejepisu.

Prof. PhDr. Július Bartl, CSc.

(emeritný profesor)

miestnosť    

telefón

e-mail

mobil        

M - 216

+421 29015 1999

bartl(at)fedu.uniba.sk 

0904 900 034

konzultačné hodiny           

Biografické údaje

Prof. PhDr. Július Bartl, CSc. vyštudoval vedný odbor história - archívnictvo na FF UK (1959). V rokoch 1958 - 1964 pracoval v Štátnom archíve v Bratislave ako vedúci oddelenia. V rokoch 1964 - 1992 pracoval na Rektoráte  UK v Bratislave v rôznych pozíciách (vedúci Archívu UK, vedúci Publikačného a historicko - dokumentačného odboru Rektorátu UK). V rokoch 1992 - 2004 zastával funkciu vedúceho Katedry slovenských a všeobecných dejín na PdF UK v Bratislave. Habilitoval sa na FF UK v Bratislave v roku 1994 v odbore Slovenské dejiny, v roku 2004 bol inaugurovaný na Trnavskej univerzite.

Ťažiskom jeho vedeckej výskumnej činnosti sú dejiny Slovenska v 14. a 15.storočí, dejiny stredovekých miest, dejiny obchodu a hospodárske dejiny, dejiny vysokého školstva na Slovensku a dejiny Bratislavy. Na Katedre histórie PdF UK v Bratislave prednáša dejiny Slovenska od príchodu Slovanov do roku 1711.

Prof. PhDr. Július Bartl, CSc. je autorom a spoluautorom 6 monografií, vyše 40 vedeckých štúdií a 150 odborných a vedeckopopulárnych príspevkov. Prof. Bartl je členom vedeckej archívnej rady pri MV SR, predmetovej komisie pre vyučovanie dejepisu pri ŠPÚ v Bratislave, slovensko - maďarskej historickej komisie pri komitéte CISH, členom viacerých redakčných rád, člen predsedníctva Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV a člen ďalších vedeckých spoločností.

Interní doktorandi

miestnosť    

telefón

e-mail

mobil        

M - 214, M - 216

 

galikova18@uniba.sk(Baumann), durec7@uniba.sk, gerekova5@uniba.sk, stodola1@uniba.sk

 

konzultačné hodiny           

Baumann - pondelok 10.00 - 12.00 hod. + utorok 10.00 - 11.00 hod., Durec - utorok 10.30 - 12.00 hod. + štvrtok 13.30 - 15.00 hod., Gereková - pondelok 10.00 - 11.30 hod.+ streda 10.00 - 11.30 hod., Stodola - utorok 10.00 - 11.00 hod. + piatok 10.00 - 12.00 hod.

Interní doktorandi a názov ich práce

 

Mgr. Eva Baumann - Ako vyučovať o osobnostiach v dejepise (Formy a metódy výučby o osobnostiach v dejepisnom vzdelávaní)

Mgr. Jaroslav Durec - Slovenské osobnosti 20. storočia v dejepisnom vyučovaní

Mgr. Petra Gereková - Multiperspektívny prístup k analýze dokumentárnych filmov využiteľných pri výučbe dejepisu

Mgr. Ivan Stodola - Vzdelávacia funkcia múzea v kontexte výučby regionálnych dejín