Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

AKTUALITY

MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA - K základným diskusiám o minulosti, súčasnosti, špecifikách a perspektívach dejepisného vzdelávania v stredoeurópskych krajinách

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Katedra histórie

v spolupráci s 

Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Krakow

Zakład Dydaktyki Historii i WoS, Instytut Historyczny, Uniwersytet Wrocławski

Vás pozýva na

medzinárodnú vedeckú konferenciu k výsledkom grantu I.

K základným diskusiám o minulosti, súčasnosti, špecifikách a perspektívach dejepisného vzdelávania v stredoeurópskych krajinách

(From our basic discussions on the past, current state, specifics and perspectives of History Education in Central European countries)


17. septembra 2021 od 9.00 hod.

 PROGRAM DOSTUPNÝ TU

PROGRAM AVAILABLE HERE

 

Link na pripojenie tu (link for connecting here)

 

TERMÍNY ŠTÁTNYCH SKÚŠOK NA KATEDRE HISTÓRIE (dištančne) - AKTUALIZOVANÉ

2. jún 2021 od 9.00 hod. - obhajoba bakalárskych prác

3. jún 2021 od 9.00 hod. - obhajoba bakalárskych prác

8. jún 2021 od 9.00 hod. - obhajoba diplomových prác

9. jún 2021 od 9.00 hod. - štátna skúška (pre študentov obhajujúcich diplomovú prácu na KH)

10. jún 2021 od 9.00 hod. - štátna skúška (pre študentov obhajujúcich diplomovú prácu na KH)

15. júna 2021 od 9.00 hod. - štátna skúška (pre študentov obhajujúcich diplomovú prácu mimo KH)

 

Začiatok štátnic je vždy od 9:00 hod. Jeden študent má na celú obhajobu vyčlenených max. 20 minút. Časová dotácia ústnych štátnic je pri jednom predmete max. 20 minút (10 min. slovenské dejiny + 10 min. všeobecné dejiny = 20 min. dejiny + 20 min. didaktika dejepisu). Jeden študent teda odpovedá max. 40 minút. Presný časový harmonogram nájdu študenti v MS Teams (kliknúť na tím, ďalej na konkrétny kanál, potom excelový súbor v časti "súbory") pričom dostali online pozvánky na jednotlivé dni. Uvedené časy sú orientačné - študent môže byť vyvolaný administrátorom skôr aj neskôr (ako je uvedené v harmonograme).

 

 

NOVÁ VYSOKOŠKOLSKÁ UČEBNICA od prof. Letza SLOVENSKÉ DEJINY VI.

Šiesty diel série zachytáva obdobie slovenských dejín druhej polovice 20. storočia, presnejšie od skončenia druhej svetovej vojny v roku 1945 až po vznik samostatnej Slovenskej republiky v roku 1993, s miernym presahom na niektorých miestach. Je to časový úsek, ktorého drvivá väčšina spadá do neľahkej doby, keď bol na Slovensku nastolený totalitný komunistický režim s jeho neblahými následkami pre všetky sféry slovenskej spoločnosti.

Text je rozdelený do troch častí (hláv), pričom prvá je venovaná krátkemu úseku rokov 1945-1948, druhá nasledujúcemu obdobiu do zlomového roku 1968 a posledná do rozpadu ČSFR a vzniku dvoch nových štátov na začiatku 90. rokov. Historik Róbert Letz nás prevedie perzekúciami, tretím odbojom či slovenským exilom. Kniha sa uzatvára taktovkou normalizácie (1968 – 1989), disidentmi v akcii a presvetľuje spoločnosť v čase nehybnosti. Kladie si otázky, či bolo socialistické hospodárstvo vrcholom alebo stagnáciou. Nechýbajú sondy do vzdelania, kultúry a športu. Dielo je napísané pútavým štýlom a je vhodné aj ako vysokoškolská učebnica.

ROK 1918 - NOVÁ PUBLIKÁCIA KATEDRY HISTÓRIE

Čerstvá novinka z produkcie členov katedry: otázke historickej pamäti na zlomové dejinné udalosti sa v slovenskej historiografii venuje malá pozornosť. Štúdie, ktoré obsahuje táto publikácia, prinášajú k téme veľa nového. Umožňujú vniknúť do priestoru historickej pamäti na úrovni Slovenska, ale aj okolitých krajín. Sústreďujú sa najmä na proces tvorby, udržiavania a zmeny historickej pamäti na rok 1918. Mechanizmus prenášania historickej pamäti smerom k súčasnosti zabezpečovali štátne inštitúcie, školstvo, publicistika a tlač. Táto oficiálna pamäť však bola často selektívna. Za dôležité miesto prejavu historickej pamäti možno považovať oslavy štátnych sviatkov. So zmenami politických režimov a štátnych útvarov sa nezachovala kontinuita ich slávenia alebo boli pokusy o zmenu ich obsahov. Nie inak to platí o 28. októbri 1918. Podnetné sú didaktické analýzy učebníc dejepisu. Práve ony sú dôležitým zdrojom poznania o roku 1918. Publikácia obsahuje aj štúdiu, ktorá na základe výskumu mapuje postoje slovenských študentov stredných a vysokých škôl k udalostiam, ku ktorým sa viaže rok 1918. NÁJDETE V KAŽDOM LEPŠOM KNÍHKUPECTVE.