Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Katedra histórie

VÁŽENÉ ŠTUDENTKY, VÁŽENÍ ŠTUDENTI 1. ROČ. BC. ŠTÚDIA

tu získate informácie pre novoprijatých študentov, kde sú dôležité informácie týkajúce sa organizácie štúdia a zápisu predmetov na našej katedre:

Odkazy na dôležité dokumenty:

Študijný poriadok

Harmonogram štúdia

Manuál na zápis predmetov

Manuál na tvorbu rozvrhu

Optimálna študijná cesta pre 1. ročník bc. štúdia

Zápis študentov

Prihlásenie do AIS2

AIS2 - FAQ

Potvrdenie o návšteve školy - denné štúdium

Potvrdenie o návšteve školy - externé štúdium

Žiadosť o výmaz predmetu zo zápisného listu

K ďalším tlačivám sa dostanete tadiaľto!

 

Všeobecná charakteristika. Katedra histórie vznikla v roku 1992. Katedra realizuje výučbu historických predmetov v kombinácii s inými predmetmi v rámci študijného odboru: Učiteľstvo akademických predmetov a Učiteľstvo umeleckých predmetov.

Katedra ponúka výučbu všetkých historických disciplín. V bakalárskom stupni štúdia sú sústredené základné kurzy zo slovenských a svetových dejín a niektoré propedeutické kurzy. Magisterský stupeň je viac zameraný na didaktiku dejepisu.

Špecifické zameranie. Katedra je špecifická svojím zameraním na didaktiku dejepisu, regionálne dejiny Slovenska a strednej Európy a výberové kurzy z oblasti slovenských a svetových dejín.

Uplatnenie absolventov. Absolventi sa uplatňujú ako učitelia dejepisu na základných a stredných školách, ale aj v odborných a vedeckých pracoviskách (archívy, múzeá, knižnice, osvetové centrá), pracovať vo výskume regionálnych dejín (dejiny miest a obcí) a pod. Katedra má právo konať rigorózne skúšky v študijnom odbore: teória vyučovania dejepisu.

Vedeckovýskumná a publikačná činnosť. Katedra usporiadala počas svojej doterajšej existencie sedem väčších medzinárodných konferencií, z ich päť bolo organizovaných na báze širšej medzinárodnej spolupráce spoločne s Radou Európy a univerzitnými a vedeckými pracoviskami v Česku, Poľsku, Rakúsku, Slovinsku, Maďarsku a Veľkej Británii. Konferencie sa zamerali na problematiku didaktiky dejepisu, regionálnych dejín, úlohu osobnosti v dejinách, konfesionalizmus, otázku historického vedomia mladej generácie, problém integrácie a dezintegrácie v dejinách.

Pracovníci katedry. Katedra má 8 pracovníkov, z toho je 5 pedagogických a 3 vedecko-výskumní. Pracovníci katedry vydali 16 samostatných vedeckých monografií. V rokoch 2005 – 2010 participovali celkovo na 40 grantových projektoch a zúčastnili sa 85 vedeckých konferencií a seminárov, z toho 63 doma a 22 v zahraničí. Katedra vytvorila a v súčasnosti ďalej tvorí učebnice dejepisu pre základné a stredné školy.

Medzinárodné kontakty. Inštutitúcie, s ktorými Katedra histórie aktívne spolupracuje v rámci organizovania medzinárodných študentských seminárov, vzájomnej výmeny, prijímania zahraničných hostí, katedrovej koordinácii programu CEEPUS a ERASMUS

 • Katedra historie  Pedagogické fakulty Masarykovi univerzity  Brno; ČR
 • Katedra historie Pedagogické fakulty UJEP Ústí nad Labem; ČR
 • Katedra historie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Praha; ČR
 • Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky Praha; ČR
  Institut für Ost – und Südost Europa Forschung Wien; Rakúsko
 • Universität Wien, Institut für Geschichte; Rakúsko
 • Universität Regensburg Philosophische Fakultät I. Institut für Wissenschaftsgeschichte; Nemecko
 • Magyar Tudomanyos Akademia, Történeti Intézet, Budapest; Maďarsko
 • Univerza v Ljubljane, Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino; Slovinsko
 • York University, Glendon College, Toronto, Ontario; Kanada

Prijímacie pohovory. Od školského roku 2011/2012 sa na katedru histórie prijímajú uchádzači bez prijímacích pohovorov. Kritérium pre prijatie je priemer dosiahnutý na maturitných skúškach.

Doktorandské štúdium: Katedra získala právo pre doktorandské štúdium (PhD.) v odbore Odborová didaktika v študijnom programe Didaktika dejepisu.

Rigorózne konania: Katedra má právo konať rigorózne skúšky (PaeDr.)