Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Katedra histórie

Ctenej historickej obci za kolektív Katedry histórie Pedagogickej fakulty UK v Bratislave oznamujeme, že dňa 21. decembra 2019 nás navždy vo veku 84 rokov opustila naša bývalá kolegyňa Doc. PhDr. Kvetoslava Kučerová, CSc. Doc. Kučerová sa venovala národnostným vzťahom v strednej Európe v 16. – 18. storočí, osobitne otázke Chorvátov na dnešnom území Slovenska a slovensko-chorvátskym vzťahom. Je autorkou viacerých vedeckých publikácií, napríklad Sťahovanie Chorvátov na Slovensko v 16. storočí (1966), Sondy z dejín strednej a východnej Európy (1991), Hrvati u Srednjoj Europi (1998), Chorváti a Srbi s strednej Európe (1976), Slováci v Chorvátsku (2006). Česť jej pamiatke! Posledná rozlúčka so zosnulou sa uskutoční 31. decembra 2019 o 10.15 hod. v bratislavskom krematóriu.  

                                                                                                                  Prof. PhDr. Róbert Letz, PhD.

                                                                                                                      Vedúci Katedry histórie

                                                                                                                      Pedagogickej fakulty UK

 

 

VÁŽENÉ ŠTUDENTKY, VÁŽENÍ ŠTUDENTI 1. ROČ. BC. ŠTÚDIA

tu získate informácie pre novoprijatých študentov, kde sú dôležité informácie týkajúce sa organizácie štúdia a zápisu predmetov na našej katedre:

Odkazy na dôležité dokumenty:

Študijný poriadok

Harmonogram štúdia

Manuál na zápis predmetov

Manuál na tvorbu rozvrhu

Optimálna študijná cesta pre 1. ročník bc. štúdia

Zápis študentov

Prihlásenie do AIS2

AIS2 - FAQ

Potvrdenie o návšteve školy - denné štúdium

Potvrdenie o návšteve školy - externé štúdium

Žiadosť o výmaz predmetu zo zápisného listu

K ďalším tlačivám sa dostanete tadiaľto!

 

Všeobecná charakteristika. Katedra histórie vznikla v roku 1992. Katedra realizuje výučbu historických predmetov v kombinácii s inými predmetmi v rámci študijného odboru: Učiteľstvo akademických predmetov a Učiteľstvo umeleckých predmetov.

Katedra ponúka výučbu všetkých historických disciplín. V bakalárskom stupni štúdia sú sústredené základné kurzy zo slovenských a svetových dejín a niektoré propedeutické kurzy. Magisterský stupeň je viac zameraný na didaktiku dejepisu.

Špecifické zameranie. Katedra je špecifická svojím zameraním na didaktiku dejepisu, regionálne dejiny Slovenska a strednej Európy a výberové kurzy z oblasti slovenských a svetových dejín.

Uplatnenie absolventov. Absolventi sa uplatňujú ako učitelia dejepisu na základných a stredných školách, ale aj v odborných a vedeckých pracoviskách (archívy, múzeá, knižnice, osvetové centrá), pracovať vo výskume regionálnych dejín (dejiny miest a obcí) a pod. Katedra má právo konať rigorózne skúšky v študijnom odbore: teória vyučovania dejepisu.

Vedeckovýskumná a publikačná činnosť. Katedra usporiadala počas svojej doterajšej existencie sedem väčších medzinárodných konferencií, z ich päť bolo organizovaných na báze širšej medzinárodnej spolupráce spoločne s Radou Európy a univerzitnými a vedeckými pracoviskami v Česku, Poľsku, Rakúsku, Slovinsku, Maďarsku a Veľkej Británii. Konferencie sa zamerali na problematiku didaktiky dejepisu, regionálnych dejín, úlohu osobnosti v dejinách, konfesionalizmus, otázku historického vedomia mladej generácie, problém integrácie a dezintegrácie v dejinách.

Pracovníci katedry. Katedra má 8 pracovníkov, z toho je 5 pedagogických a 3 vedecko-výskumní. Pracovníci katedry vydali 16 samostatných vedeckých monografií. V rokoch 2005 – 2010 participovali celkovo na 40 grantových projektoch a zúčastnili sa 85 vedeckých konferencií a seminárov, z toho 63 doma a 22 v zahraničí. Katedra vytvorila a v súčasnosti ďalej tvorí učebnice dejepisu pre základné a stredné školy.

Medzinárodné kontakty. Inštutitúcie, s ktorými Katedra histórie aktívne spolupracuje v rámci organizovania medzinárodných študentských seminárov, vzájomnej výmeny, prijímania zahraničných hostí, katedrovej koordinácii programu CEEPUS a ERASMUS

 • Katedra historie  Pedagogické fakulty Masarykovi univerzity  Brno; ČR
 • Katedra historie Pedagogické fakulty UJEP Ústí nad Labem; ČR
 • Katedra historie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Praha; ČR
 • Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky Praha; ČR
  Institut für Ost – und Südost Europa Forschung Wien; Rakúsko
 • Universität Wien, Institut für Geschichte; Rakúsko
 • Universität Regensburg Philosophische Fakultät I. Institut für Wissenschaftsgeschichte; Nemecko
 • Magyar Tudomanyos Akademia, Történeti Intézet, Budapest; Maďarsko
 • Univerza v Ljubljane, Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino; Slovinsko
 • York University, Glendon College, Toronto, Ontario; Kanada

Prijímacie pohovory. Od školského roku 2011/2012 sa na katedru histórie prijímajú uchádzači bez prijímacích pohovorov. Kritérium pre prijatie je priemer dosiahnutý na maturitných skúškach.

Doktorandské štúdium: Katedra získala právo pre doktorandské štúdium (PhD.) v odbore Odborová didaktika v študijnom programe Didaktika dejepisu.

Rigorózne konania: Katedra má právo konať rigorózne skúšky (PaeDr.)