Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

ZAMESTNANCI

Prof. PhDr. Róbert Letz, PhD.

zástupca ved. katedry, garant

e-mail: letz(at)fedu.uniba.sk

telefón: +421 29015 9199

miestnosť: Š 330A

publikačná činnosť

konzultačné hodiny v LS 2023/2024: utorok 10.30 - 13.30 hod., štvrtok 13.30 - 14.30 hod. (online)

Stredoškolské štúdium absolvoval na gymnáziu Vazovova v Bratislave v rokoch 1982 – 1986. V rokoch 1986 – 1991 študoval na Filozofickej fakulte UK v Bratislave študijný odbor filozofia - história. V rokoch 1991 – 1992 pracoval v Historickom ústave SAV v Bratislave.  

Od r. 1992 sa zamestnal na Katedre histórie Pedagogickej fakulty UK v Bratislave. V rokoch 1991 – 1994 absolvoval externú formu doktorandského štúdia na Filozofickej fakulte v Bratislave, odbor Slovenské dejiny. 

Habilitoval sa na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave v roku 1997. Inauguroval sa na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v roku 2004. Venuje sa kultúrnym, politickým a cirkevným dejinám Slovenska v 20. storočí.

OCENENIA:

Doc. PhDr. Miroslav Kamenický, CSc.

vedúci katedry a garant pre bc. štúdium

e-mail: miroslav.kamenicky(at)fedu.uniba.sk

telefón: +421 29015 9198

miestnosť: Š 330

publikačná činnosť

konzultačné hodiny v LS 2023/2024: utorok 10.30 - 12.00 hod. (online), piatok 10.00 - 12.00 hod.

Stredoškolské štúdium absolvoval na gymnáziu Ladislava Sáru v Bratislave.  V rokoch 1982 – 1986 študoval na Filozofickej fakulte UK v Bratislave.  Internú vedeckú ašpirantúru absolvoval v Historickom ústave SAV v rokoch 1988 – 1993.  Následne tam pôsobil ako vedecký pracovník.  Externé doktorandské štúdium na Filozofickej fakulte UK absolvoval v roku 1996. Na Pedagogickej fakulte UK pôsobí od 15. 4. 1995. V roku 2010 sa habilitoval  vo vednom odbore História.  Od roku 2020 je vedúcim Katedry histórie.

Absolvoval množstvo dlhších i kratkodobých študijných pobytov v Rakúsku, Nemecku, Taliansku (Vatikán), Maďarsku a Českej republike. V roku 1991 získal štipendium Rakúskeho ministerstva pre vedu a výskum, v roku 1993 prestížne štipendium Konštantína Jírečka (Konstantin Jirecek Stipendium) na viedenskom Ústave pre východnú a juhovýchodnú Európu (Ost- und Südosteuropa Institut Wien). V roku 2009 absolvoval na základe štipendia vlády Dolného Saska študijný pobyt v Knižnici vojvodu Augusta v Nemecku (Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel).

Je predsedom Sekcie pre hospodárske a sociálne dejiny Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV, členom viacerých redakčných rád vedeckých a odborných časopisov.  Bol členom desiatich a vedúcim štyroch vedeckých projektov VEGA a členom dvoch projektov  KEGA.

Na Pedagogickej fakulte UK prednáša všeobecné dejiny stredoveku a raného novoveku. Venuje sa aj dejinám školstva,  vedie seminár o vývoji školstva v Európe. 

Počas archívnych výskumov v Budapešti (zľava doprava – Monika Tihányiová, M. Kamenický, Miriam Viršinská

S kolegami na výskumnom pobyte vo Wolfenbütteli (Nemecko): zľava doprava  -Miroslav Kamenický,  Marco Faini (Univerzita Cabridge,  Italian Department),  Przemysl Nowak (Poľská akadémia vied, Historický ústav Tadeusza Manteuffela). 

Prednáška pre Bratislavský okrášľovací spolok.

Počas prezentácie publikácie Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov VII.  Zľava Tünde Lengyelová, Pavel Dvořák, Anna Fundárková, Miroslav Kamenický.

OCENENIA:

Prof. Pavol Matula, PhD.

(garant, študijný poradca pre mgr. štúdium)

 

e-mail: matula(at)fedu.uniba.sk

telefón: +421 29015 9201

miestnosť: Š 331

publikačná činnosť

konzultačné hodiny v LS 2023/2024: pondelok 15.15 - 16.00 hod. / 17.30 – 18.15 hod.,  utorok 14.00 - 15.30 hod. (online), tútorské: utorok 15.30 - 16.30 hod. (online).

V rokoch 1994 - 2001 pracoval v Spoločenskovednom ústave SAV v Košiciach, v období 2001 - 2006 pracoval v Slovenskom rozhlase v Bratislave a Košiciach. Od roku 2006 bol zamestnaný v Ústave regionálnych a národnostných štúdii Prešovskej univerzity a v roku 2008 pracoval v Ústave Pamäti národa.

Prof. Pavol Matula, PhD. sa profesionálne zaoberá slovenskými dejinami 19. a 20. storočia, so zameraním na slovensko-poľské a slovensko-české vzťahy. Je autorom troch monografií, desiatok vedeckých štúdií a množstva vedeckopopulárnych článkov.

OCENENIA:

 

 

DRAMATIZOVANÉ ROZHLASOVÉ PRÍBEHY:

Nezabudnuteľné leto na Výstave východu 1938 (80)

Prvé kino v Košiciach (90)

Slovenský východ - prvé slovenské noviny na východnom Slovensku (94)

Najväčšie gymnázium v prvej Československej republike (104)

Prvá slovenská filmová herečka (108)

Anton Prídavok v Košiciach (116)

Ján Francisci v Levoči (128)

Janko Borodáč v Košiciach (136)

Osudové Košice Eduarda Goldstückera (146)

Sibírsky lev v Košiciach (152)

Prvý let z Bratislavy do Košíc (158)

Juraj Slávik - veľžupan košický (164)

Košice Jána Rumana (171)

Prvá slovenská vysoká škola technická (187)

Ján Straka - košický Hrebenda (193)

Dievča z paláca nad riekou (206)

Košice - hlavné mesto republiky (217)

Dvorcsákova republika

Posledné dni Podkarpatskej Rusi - 1. časť (226)

Posledné dni Podkarpatskej Rusi 2. časť (227)

Tajomné lietadlá nad Košicami (232)

Škola na vlnách rozhlasu

Smutné i radostné Košice Ivana Stodolu

 

 

ROZHLASOVÝ FÍČER:

Potomkovia Komenského

 

 

Doc. Mgr. Jaroslav Nemeš, PhD.

e-mail: jaroslav.nemes(at)uniba.sk

telefón: +421 29015 9462

miestnosť: Š 352

publikačná činnosť

konzultačné hodiny v LS 2023/2024: pondelok 11.00 – 12.30 hod. (online), štvrtok 13.30 – 15.00 hod.

Jaroslav Nemeš je absolventom magisterského štúdia v odbore história (1997) a doktorandského štúdia v odbore slovenské dejiny (2006). Habilitoval sa v disciplíne všeobecné dejiny (2014). Prax získal na archeologických výskumoch, ako archivár a ako učiteľ na troch univerzitách. Zaoberá sa dejinami neskorého stredoveku a raného novoveku, špecializuje sa na oblasť kultúrnych a cirkevných dejín. Ako autor alebo spoluautor publikoval päť monografií, tridsaťpäť vedeckých štúdií a päťdesiat ďalších prác a zborníkov. Riešil jedenásť domácich i zahraničných projektov. Absolvoval prednáškové a výskumné pobyty v Aachene, Kolíne nad Rýnom, Düsseldorfe, Koblenzi, Budapešti, Segedíne, Rzeszówe, Vratislave a inde. Pôsobí v niekoľkých vedeckých, edičných a redakčných radách. Desať rokov viedol časopis Kultúrne dejiny (Scopus). Kniha "Svätý Vojtech – svätec, doba a kult" bola ohodnotená Cenou Jána Komorovského ako najlepšia publikácia z oblasti štúdia náboženstiev v SR za rok 2011.

 

 

 

Mgr. Ivana Dendys, PhD.

(odborný asistent a koordinátor pre AIS)

miestnosť    

telefón

e-mail

Š 351

+421 29015 9197

dendys10(at)uniba.sk

konzultačné hodiny           

LS 2023/2024: utorok 12.30 - 14.00 hod. online, štvrtok 10.30 - 12.00 hod.

Biografické údaje

 

 

Mgr. Pavol Makyna, PhD.

(odborný asistent, koordinátor pre AIS)

e-mail: makyna1(at)uniba.sk

telefón: +421 29015 9200

miestnosť: Š 330

publikačná činnosť

konzultačné hodiny v LS 2023/2024: pondelok 10.30 - 12.00 hod., utorok 14.30 - 16.00 hod. (online)

Mgr. Pavol Makyna, PhD. absolvoval v roku 2006 Gymnázium v Púchove, v roku 2011 vyštudoval odbor história - výchova k občianstvu na PdF UK v Bratislave. Na katedre histórie PdF UK v Bratislave študoval ako doktorand denného štúdia v rokoch 2011-2014. Od roku 2016 tu pôsobí ako odborný asistent. Prednáša dejiny praveku a staroveku (vedie aj seminár k tomuto predmetu), Regionálne dejiny Slovenska, Historickú geografiu a Ochranu pamiatok a kultúrneho dedičstva.

Profesionálne sa venuje dejinám 20. storočia, je autorom viacerých vedeckých štúdií o prenasledovaní židovskej menšiny na Slovensku, uverejnených v profesných historických časopisoch a zborníkoch, ďalej niekoľkých desiatok odborných i vedeckopopulárnych článkov s historickou problematikou regiónu Púchova. Zaoberá sa i témou vzájomného pôsobenia človeka a krajiny v kultúrnych a historických súvislostiach.

Mgr. Miriam Viršinská, PhD.

(odborný asistent, študijný poradca pre bc. štúdium, koordinátor rozvrhu)

miestnosť

telefón

e-mail

Š 331

+421 29015 9203

virsinska(at)fedu.uniba.sk 

konzultačné hodiny

 

LS 2023/2024: utorok 10.00 - 11.30 hod (online)., streda 12.30 - 14.00 hod., utorok 09.00 - 10.00 hod. (tútorské - online),

 

Biografické údaje

V rokoch 1999 – 2004 študovala odbor história a slovenský jazyk a literatúra na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. V rokoch 2004 – 2007 absolvovala interné doktorandské štúdium na Katedre slovenských dejín FiF UK v Bratislave. V rokoch 2007 –2004 pracovala ako vedecká pracovníčka Slovenského historického ústavu Matice slovenskej v Bratislave. Odborne sa zaoberá slovenskými dejinami 19. storočia, s dôrazom na dejiny evanjelickej cirkvi a. v., cirkevnopolitickú problematiku a národnoemancipačné zápasy v Uhorsku a v habsburskej monarchii v 19. storočí. Na Katedre histórie PdF UK prednáša všeobecné novoveké dejiny a predmet Úvod do štúdia dejepisu.

Interní doktorandi

miestnosť    

telefón

e-mail

mobil        

Š 351, Š 352

 

izsofova1(at)uniba.sk, jasic1(at)uniba.sk

 

konzultačné hodiny           

Nagy Izsófová - utorok 10.30 - 12.00 hod. (online), štvrtok 12.00 - 13.30 hod.

Jasič - utorok 12.30 - 13.00/14.30 – 16.00 hod. (online/prezenčne)

Interní doktorandi a názov ich práce

 

 

Mgr. Lucia Barbara Nagy Izsófová - Výučba dejepisu v susedných stredoeurópskych krajinách po roku 1990 - príklad výučby v Maďarsku

Mgr. Ján Jasič - Karikatúra ako pomôcka pri výučbe dejín 20. storočia: dešifrovanie a interpretácia