Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Informácie o štúdiu

Bakalárske štúdium (Bc.)

Bakalárske štúdium v študijnom programe Učiteľstvo výchovy k občianstvu je v dennej forme štúdiom trojročným a v externej forme štúdium štvorročným. Na záver štúdia študent/študentka absolvuje štátnu skúšku, pozostávajúcu z obhajoby záverečnej práce. Po úspešnom splnení všetkých podmienok, udelí škola absolventovi bakalársky diplom. Študent/študentka môže pokračovať v magisterskom štúdiu. 

Profil absolventa/absolventky bakalárskeho stupňa:

K profesijným kompetenciám absolventa/absolventky bakalárskeho stupňa štúdia učiteľstva výchovy k občianstvu patria personálne kompetencie, všeobecno-vzdelanostné a odborovo-predmetové kompetencie. V každej kompetencii sa odráža rovina obsahu (informácie), výkonu (schopnosti, zručnosti) a postojov (hodnotové orientácie).

Absolvent/absolventka bakalárskeho stupňa učiteľstva výchovy k občianstvu má všeobecný spoločenský, politický a kultúrny prehľad, pozná sociálny a právny kontext školy a orientuje sa v základoch spoločenských vied (filozofia, etika, sociológia, antropológia, estetika, religionistika). Je schopný/á jasne a zreteľne komunikovať, rozumie vlastnej hodnotovej hierarchii, je empatický/á a schopný/á spolupráce v tíme, dôveruje a ctí si ľudí, rešpektuje názory iných. Je zodpovedný/á v rozhodovaní a disponuje manažérskymi schopnosťami pre riadenie voľného času detí (exkurzia, výlet,...).

Navyše disponuje kritickým a argumentatívnym myslením, dôveruje hodnote, dôstojnosti a slobode jednotlivca, váži si spravodlivosť a rovnosť, je oddaný/á participatívnym, nenásilným a konštruktívnym riešeniam spoločenských problémov, dôveruje demokratickým princípom a pluralizmu a hodnotí odlišné pozície bez predsudkov. Vykazuje otvorenosť širokým možnostiam učenia a výchovy.

Podmienkou prijatia na štúdium je maturitná skúška.

Magisterské štúdium (Mgr.)

Magisterské štúdium v študijnom programe Učiteľstvo výchovy k občianstvu je v dennej forme štúdiom dvojročným a v externej forme štúdiom trojročným. Na záver štúdia študent/študentka absolvuje štátnu skúšku, pozostávajúcu z ústnej skúšky a obhajoby diplomovej práce. Po úspešnom splnení všetkých podmienok, udelí škola absolventovi/absolventke magisterský diplom.

Profil absolventa/absolventky magisterského stupňa:

K profesijným kompetenciám absolventa/absolventky magisterského stupňa štúdia výchovy k občianstvu patria personálne kompetencie, všeobecno-vzdelanostné a odborovo-predmetové kompetencie. V každej kompetencii sa odráža rovina obsahu (informácie), výkonu (schopnosti, zručnosti) a postojov (hodnotové orientácie).

Absolvent/absolventka magisterského stupňa učiteľstva výchovy k občianstvu má všeobecný spoločenský, politický, kultúrny prehľad, pozná sociálny a právny kontext výchovy a vzdelávania, orientuje sa vo filozofii, sociológii, religionistike, estetike (kulturológii), axiológii, antropológii, pozná svoju kultúrnu tradíciu, pozná štátny vzdelávací program, pozná alternatívne pedagogické koncepcie a metódy (waldorf, ITV,...). Vytvára tematický plán, pracuje s učebnicou, vytvára učebné materiály a diagnostikuje žiakov. Je schopný/á ovplyvnovať medziľudskú komunikáciu, je schopný/á interkultúrnej empatie, riadi skupinovú dynamiku (facilitačné zručnosti), riadi procesy sebavyjadrenia, má osvojené komunikačné zručnosti, je schopný/á vytvárať učebné materiály, schopný/á profesijného poradenstva, má metakognitívne a manažérske zručnosti (získavanie, analýza, interpretácia, aplikácia poznatkov o kultúre, človeku, spoločnosti).

Orientuje sa aj v komplexe ľudských práv a slobôd, pozná systémy a možnosti školskej aj mimoškolskej výchovy k občianstvu, orientuje sa v minulých a súčasných trendoch politického myslenia a občianskej spoločnosti, pozná politické usporiadanie a rozhodovanie na národnej aj medzinárodnej úrovni, pozná demokratické inštitúcie, ktoré riadia slobodu a konanie, chápe demokraciu, občianstvo a občiansku spoločnosť, pozná práva a povinnosti občanov, pozná politický a stranícky systém, pozná aktuálne politické systémy. Je schopný/á vnímať problém z pozície žiaka, vytvára tematický plán, pracuje s učebnicou, vytvára učebné materiály, diagnostikuje a hodnotí žiakov. Vie pracovať so skrytým kurikulom, rozumie politickému rozhodovaniu, vie, ako ovplyvniť politiku, využíva medzipredmetové vzťahy, ovláda didaktické techniky špecifické pre občiansku náuku.

Rigorózne konanie (PaedDr.)

Katedra má právo vykonávať skúšky z odboru Teória vyučovania predmetov všeobecno-vzdelávacej povahy, špecializácie Občianska výchova. Skúšky sa riadia Vyhláškou Ministerstva školstva z 10. 12. 1997 o rigoróznych skúškach a obhajobách rigoróznych prác, Z.z. 7/1998.

Skúška sa skladá z obhajoby rigoróznej práce a ústnej skúšky. Ústna skúška pozostáva z troch otázok naviazaných na rigoróznu prácu, a to z troch odborov.

Občianska výchova:

  • Jedna vybraná disciplína širšieho vedného základu Občianskej výchovy. Existuje možnosť výberu z týchto disciplín - Politológia, Filozofia, Filozofia dejín, Religionistika, Estetika.
  • Didaktika občianskej výchovy.
  • Pedagogika

Viac informácií nájdete na stránkach Celoživotného vzdelávania na PDF UK v Bratislave.

Rozširujúce štúdium Výchovy k občianstvu

<output>Rozširujúce štúdium dejepisu je určené pre absolventov vysokoškolského štúdia. V rámci foriem ďalšieho vzdelávania realizuje  Katedra histórie PdF UK v zmysle Vyhlášky č. 42/1996 "O ďalšom vzdelávaní pedagogických pracovníkov" rozširujúce štúdium v odbore dejepis.</output>

<output>Rozširujúce štúdium dejepisu je určené pre absolventov vysokoškolského štúdia. V rámci foriem ďalšieho vzdelávania realizuje  Katedra histórie PdF UK v zmysle Vyhlášky č. 42/1996 "O ďalšom vzdelávaní pedagogických pracovníkov" rozširujúce štúdium v odbore dejepis.</output>

Rozširujúce štúdium Výchovy k občianstvu je určené pre učiteľky a učiteľov základných a stredných škôl s vysokoškolským vzdelaním, ktorí si chcú rozšíriť aprobáciu o predmet občianska náuka pre 2. a 3. stupeň.  Štúdium je realizované ako 2 ročné formou blokových sústredení (v Žiline). Za toto štúdium je možné získať 60 kreditov podľa Zákona č. 390/2011 §47a ods.4. Dokladom o rozširujúcom štúdiu je vysvedčenie.

Viac informácií nájdete na stránkach Celoživotného vzdelávania na PDF UK v Bratislave.

Diferenčné skúšky pri prestupe študentov UK

Študent UK právo požiadať o zmenu študijného programu v rámci toho istého študijného odboru. Zmena študijného programu v rámci toho istého študijného odboru sa neuskutočňuje formou prijímacieho konania (čl. 17 nového Študijného poriadku UK a PdF UK). Podmienky prijatia na štúdium pri prestupe, okrem splnenia podmienok kontrolnej etapy štúdia v pôvodnom študijnom programe, sú kapacitné podmienky študijného programu v príslušnom akademickom roku a vykonanie diferenčnej skúšky. O obsahu a rozsahu diferenčnej skúšky rozhoduje garant študijného programu. Viac informácií o nájdete na stránke fakulty tu.

 

Študijný program Učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)
bakalársky stupeň štúdia

Štruktúra  diferenčnej skúšky:

Forma: písomná (test)

Cieľ: posúdiť zvládnutie teórie stredoškolského učiva základov občianskej náuky (filozofie, sociológie, psychológie, politológie, ekonómie, práva) v rozsahu stredoškolského učiva (ISCED 3A)

Obsah: test bude pozostávať z otázok zo základov  filozofie, sociológie, politológie, psychológie, ekonómie, práva                                

Rozsah: v rozsahu stredoškolského učiva občianskej náuky (ISCED 3A)

Odporúčaná literatúra:

Bojnák, Š. Občianska náuka pre stredné školy. I, II. Bratislava: Orbis Pictus Istropolitana, 2018.

Fürstová, M. - Trinks, J. Filozofia. Bratislava: SPN, Mladé letá, 2006.

Kol. autorov: Dejiny filozofie. Bratislava: SPN, Mladé letá, 2008.

Kol. autorov: Slovník spoločenských vied. Bratislava: SPN, 1997.

Košč, M. Základy psychológie. Bratislava: SPN, Mladé letá, 2006.

Krsková, A. - Krátka, D. Základy práva. Bratislava: SPN, Mladé letá, 2009.

Martinská Vavrová, A. Maturita z občianskej náuky. Bratislava: Ikar, 2016.

Miedzgová, J. - Vargová, D. Základy etiky. Bratislava: SPN, Mladé letá, 2007.

Mistrík, E. Základy estetiky a etikety. Bratislava: SPN, Mladé letá, 2019.

Novák, J. - Šlosár, R. Základy ekonómie a ekonomiky pre stredné školy. SPN - Mladé letá, 2016.

Sopóci, J. - Búzik, B. Základy sociológie. Bratislava: SPN, Mladé letá, 2009.

Tóth, R. Základy politológie. Bratislava: SPN, Mladé letá, 2003.

 

Študijný program Učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)
magisterský stupeň štúdia

Štruktúra  diferenčnej skúšky

Forma: písomná (test)

Cieľ: posúdiť zvládnutie základov filozofie, sociológie, politológie, etiky, práva, ekonómie

Obsah: test bude pozostávať z otázok z filozofie, sociológie, politológie, etiky, práva, ekonómie

Rozsah: v rozsahu povinného jadra bakalárskeho štúdia učiteľstva výchovy k občianstvu

Odporúčaná literatúra:

Anzenbacher A. Úvod do etiky. Praha : Zvon, 1994.

Anzenbacher, A. Úvod do filozofie. Bratislava: SPN, 2004.

Heywood, A. Politické ideologie. Praha : Victoria Publishing, 1995.

Hontyová, K., Lisý, J., Majdúchová, H. Základy ekonómie a ekonomiky. Bratislava : Ekonóm, 2008.

Jandourek, J. Základy sociologie. Praha: Portál, 2003.

Leško, V., Mihina, F. Dejiny filozofie. Bratislava : Iris, 1994.

Lysý, J. Dejiny politického myslenia I. Bratislava : Univerzita Komenského, 2006.

Lysý, J. Dejiny politického myslenia II. Bratislava : Univerzita Komenského, 2006.

Mistrík, E. et al. Občan a občianstvo. Veľký Biel : POPE PRINT, 2001. (Online) http://erichmistrik.sk/knihy/oao.pdf  

Störig, H. J. Malé dějiny filozofie. Praha : Karmelitánske vydavateľstvo, 2000.

Vojčík, P. Základy práva. Nitra : Enigma, 2004.