Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Študijné poradenstvo pre novoprijatých študentov

Študijní poradcovia KEOV:

bakalárske štúdium:
doc. PhDr. Branislav Malík, CSc.
e-mail: malik@fedu.uniba.sk
tel: 02/502 22 318
tútorské konzultačné hodiny:
Moskovská 3, M210

magisterské štúdium:
Prof. PhDr. Erich Mistrík, CSc.
e-mail: mistrik2@uniba.sk
tel: 02/90159181
tútorské konzultačné hodiny:
Moskovská 3, M211

metodička pre magisterské praxe:
Mgr. Katarína Minarovičová, PhD.
e-mail: minarovicova@fedu.uniba.sk
tel: 02/90159180
Moskovská 3, M213

 

Plánovanie študijnej cesty

PRI PLÁNOVANÍ ŠTUDIJNEJ CESTY SA ŠTUDENT/KA RIADI:

Študijným plánom svojho študijného programu (v prípade učiteľstva výchovy k občianstvu v kombinácii študijný plán pozostáva z troch častí: výchova k občianstvu (VOB), všeobecný učiteľský základ (VUZ) a druhá študijná kombinácia). Študijný plán je dostupný v systéme AIS2 v aplikácii VSST 178.

Študijným poriadkom PdF UK.

Harmonogramom aktuálneho akademického roka, v ktorom sú uvedené termíny skúškového obdobia, pedagogických praxí, blokovej výučby a pod.

Obrázkový manuál pridanie predmetov do zápisného listu.

Informácie o zapisovaní predmetov do rozvrhu s obrázkovým manuálom nájdete v časti Zóna - Rozvrh

Počas štúdia nájdete všetky aktuálne oznamy katedry v časti Zóna.

Odporúčaná študijná cesta pre 1. ročník bakalárskeho štúdia učiteľstva výchovy k občianstvu (v kombinácii) v dennej forme:

Zimný semester:

Povinné predmety:  B-VOBde001 Úvod do štúdia výchovy k občianstvu, B-VOBde002 Politológia I., B-VOBde004 Filozofická propedeutika 

Povinne voliteľné predmety: 
skupina A: B-VOBde014 Sociálno-psychologický výcvik pre výchovu k občianstvu (prebieha počas blokovej výučby 3 dni, do rozvrhu si treba zapísať všetky tri časti) 

Letný semester:

Povinné predmety: B-VOBde003 Politológia II. (prerekvizita Politológia I.), B-VOBde005 Dejiny filozofie I. (prerekvizita Filozofická propedeutika)

Povinne voliteľné predmety:
skupina A: B-VOBde011 Základy práva
skupina B: B-VOBde016 Rodové aspekty vzdelávania a výchovy

 

Odporúčaná študijná cesta pre 1. ročník magisterského štúdia učiteľstva výchovy k občianstvu (v kombinácii) v dennej forme:

Zimný semester:

Povinné predmety:  M-VOBde001 Aktuálne problémy občianstva, M-VOBde004 Didaktika občianskej náuky I.,  

Povinne voliteľné predmety: 
skupina B: M-VOBde014 Výchova k ľudským právam, M-VOBde016 Etická výchova

Letný semester:

Povinné predmetyM-VOBde005 Didaktika občianskej náuky II. (prerekvizita Didaktika občianskej náuky I.), M-VOBde003 Médiá a mediálna výchova 

Povinne voliteľné predmety: 
skupina A: M-VOBde010 Profesijná etika, M-VOBde011 Pedagogická antropológia
skupina B: M-VOBde017 Občan a globalizácia 

Výberové predmety: M-VOBde020 Základy sexuálnej výchovy

 

Odporúčaná študijná cesta pre 1. ročník externého štúdia výchovy k občianstvu (v kombinácii) - bakalársky stupeň 

Zimný semester:

Povinné predmety:  B-VOBex001 Úvod do štúdia výchovy k občianstvu, B-VOBex002 Politológia I.

Povinne voliteľné predmety: 

skupina A: B-VOBex014 Sociálno-psychologický výcvik pre výchovu k občianstvu  

Letný semester:

Povinné predmety: B-VOBex003 Politológia II. (prerekvizita Politológia I.) 

Povinne voliteľné predmety:

skupina A: B-VOBex011 Základy práva

skupina B: B-VOBex021 Kultúra a multikulturalizmus