Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Projekty

Vedecké a výskumné projekty katedry

Aktuálne prebiehajúce projekty:

Názov projektu: Skvalitnenia prípravy budúcich pedagogických zamestnancov v oblasti vzdelávania humanitných a spoločenských vied, jazykov a umeleckých vied

Európsky sociálny fond

Trvanie: 1. 10. 2020 - 31. 03. 2023

Viac informácií na: https://www.fedu.uniba.sk/veda/op-ludske-zdroje/ucprax/

 

Názov projektu: Projekt experimentálneho overovania metód realizácie a vzdelávacích prostriedkov v predmete občianska náuka v spolupráci s príbuznými predmetmi na druhom stupni základnej školy a na strednej škole s dôrazom na občianske kompetencie žiakov a žiačok

Projekt schválilo Ministerstvo školstva v r. 2020 ako experimentálne overovanie nových metód.

Organizačný garant: Inštitút pre aktívne občianstvo v Bratislave
Pedagogický garant: Katedra etickej a občianskej výchovy a prof. Erich Mistrík
Zapojené školy: Škola u Filipa v Banskej Bystrici, SOŠ dopravná vo
Zvolene, Gymnázium M. M. Hodžu v Liptovskom Mikuláši.

Trvanie: 3 školské roky, 2020/2021-2022/2023

 

Projekt VEGA (2019-2021): Dr. Ivan Markovič a jeho generácia v slovenskej politike (VEGA 2/0108/19)

zástupca vedúceho projektu: prof. PhDr. Jozef Lysý, CSc.

 

Názov projektu: Counter Euroscepticism with Your Vote (Proti euroskepticizmu s vaším hlasom)

Participant: Mgr. Jozef Miškolci, PhD.

Trvanie: 1.3.2020 - 1.8.2021

 

Ukončené projekty:

Katedra v minulosti koordinovala štyri veľké medzinárodné projekty a jej pracovníci sa zúčastnili v 60-tich ďalších medzinárodných i domácich projektoch, buď samostatne alebo v spolupráci s inými vysokými školami, resp. mimovládnymi organizáciami. Medzi najvýznamnejšie z nich patria:

 

Projekt VEGA (2014-2016): Formovanie identity v čase a priestore (VEGA 1/0603/14)
Vedúci projektu: prof. PhDr. Erich Mistrík, CSc.
Zástupkyňa vedúceho projektu: PhDr. Nataša Ondrušková, CSc.

 

Projekt VEGA (2011-2014): Marx a spoločenské zmeny po roku 1989. (VEGA 2/0141/11)

Spoluriešitelia: KEOV PdF UK (Lysý, J.)

 

Projekt VEGA (2011-2013): Maskulinity a femininity vo feminizovaných odboroch (VEGA 1/0710/11)

Hlavný riešiteľ:    Inštitút Edukológie a sociálnej práce FF PU v Prešove. Spoluriešitelia: KEOV PdF UK (Minarovičová, K. – zástupkyňa hlavnej riešiteľky)

 

Grant NDS (2006-2007): Projekt rozvoja životných zručností na VŠ

Hlavná riešiteľka: V. Dúbravová, KEOV PdF UK

 

Grant UNDP (2006- 2007): Globálne rozvojové vzdelávanie.

Hlavný riešiteľ:   KEOV PdF UK

 

Projekt ESF (2005-2006): Kariérne poradenstvo na stredných školách

Hlavný riešiteľ:    CEVAP, Bratislava. Spoluriešitelia: KEOV PdF UK, ICV STU, Bratislava

 

Projekt ESF (2004-2006): Kurikulárna reforma všeobecného vzdelávania na stredných školách. 

Hlavný riešiteľ:    ŠPÚ. Spoluriešiteľ: KEOV

 

Projekt KEGA (2004-2006):  Východiská pre kurikulárnu reformu občianskeho vzdelávania na ZŠ a SŠ. 

Hlavný riešiteľ:     KEOV PdF UK. Spoluriešitelia: ŠPÚ, FiF UK

 

Projekt (2003-2006):     Príprava novej koncepcie a obsahovej náplne štátnych záverečných skúšok pre absolventov štúdia Etická výchova a Občianska výchova.  

Hlavný riešiteľ:   KEOV PdF UK

 

Projekt TEMPUS (1999-2001): Kultúra a multikultúrna výchova: Tvorba učebných materiálov a príprava učiteľov

Hlavný riešiteľ:   KEOV PdF UK. Spoluriešitelia: FF UK Bratislava, FF UKF Nitra, Oulun Ylipoisto, Fínsko, Paisley University, Škótsko, Leicester University, Anglicko

 

Projekt PHARE (1993-1995): Výchova k občianstvu a Európske štúdiá.

Hlavný riešiteľ:   KEOV PdF UK.  Spoluriešiteľ: KPC Hertogenbosch, Holandsko