Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Veda

Granty Katedry didaktiky prírodovedných predmetov v primárnom vzdelávaní

1. Názov: Optimalizácia výučbových materiálov z matematiky na základe analýzy súčasných potrieb a schopností žiakov mladšieho školského veku.
APVV-15-0378
Hlavný riešiteľ: doc. RNDr. Edita Partová, CSc., spoluriešiteľ: doc. PaedDr. Katarína Žilková, PhD, doc. PaedDr. Ján Gunčaga, PhD, doc. PaedDr. Lilla Koreňová, PhD., PaedDr. Ján Záhorec, PhD.

2. Názov: Koncepcia konštrukcionizmu a rozšírenej reality v prírodovednej a technickej oblasti primárneho vzdelávania (CEPENSAR)
012UK-4/2018
Hlavný riešiteľ: doc. PaedDr. Lilla Koreňová, PhD., spoluriešiteľ: doc. PaedDr. Ján Gunčaga, PhD., Mgr. Mária Fuchsová, PhD., Mgr. Denis Líška, PhD.

3. Názov: Inovácia pregraduálnej prípravy učiteľov v oblasti didakticko-technologických kompetencií
041UK-4/2017
Hlavný riešiteľ: PaedDr. Ján Záhorec, PhD.

4. Názov: Interaktívne aplikácie pre vyučovanie matematiky na základných školách.
003TTU-4/2018
Hlavný riešiteľ za spolupracujúce pracovisko: doc. PaedDr. Katarína Žilková, PhD.

5. Názov: Osobnosti slovenskej matematiky - životné vzory pre budúce generácie.
020KU-4/2018
Hlavný riešiteľ za spolupracujúce pracovisko: doc. PaedDr. Katarína Žilková, PhD.

6. Názov: Analýza sebaregulačných štýlov učenia sa študentov odboru predškolská a elementárna pedagogika.
VEGA 1/0443/18
Spoluriešiteľ: doc. PaedDr. Lilla Koreňová, PhD., doc. PaedDr. Katarína Žilková, PhD.

7. Názov: Identifikácia, analýza a deskripcia špeciálnych edukačných potrieb jednotlivcov so zdravotným znevýhodnením v produktívnom veku v procese objektívnej a subjektívnej evaluácie možností ich ďalšieho vzdelávania na Slovensku - výskumná analýza.
VEGA 1/0582/18
Spoluriešiteľ: Mgr. Mária Fuchsová, PhD.

8. Názov: Možnosti a limity integrovaného/inkluzívneho vzdelávania žiakov so zmyslovým postihnutím.
KEGA 049UK-4/2019
Spoluriešiteľ: Mgr. Mária Fuchsová, PhD.

9. Názov: Analýza kritických miest v školskej matematike a identifikácia faktorov ovplyvňujúcich postoj žiakov k matematike
VEGA 1/0079/19
Spoluriešiteľ: doc. PaedDr. Lilla Koreňová, PhD.

10. Názov: Edukačná podpora pregraduálnej prípravy študentov učiteľstva v oblasti triedneho manažmentu – tvorba webového portálu a vysokoškolskej učebnice
KEGA 066UK-4/2021
Spoluriešiteľ: PaedDr. Ján Záhorec, PhD.

11. Názov: Vyučovanie matematiky a informatiky pomocou elektronických interaktívnych komponentov
KEGA 004TTU-4/2021
Spoluriešiteľ: PaedDr. Ján Záhorec, PhD.