Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Profil zamestnancov a konzultačné hodiny

Mgr. Mária Fuchsová, PhD.

Konzultačné hodiny:

Pondelok: 15.30 - 17.00

Streda: 9.30 - 11.00

(konzultácie je potrebné dohodnúť vopred mailom)

(miestnosť Š-236, mail: fuchsova@fedu.uniba.sk)

 

Aktuálne projekty:

<output>012UK-4/2018  Koncepcia konštrukcionizmu a rozšírenej reality v prírodovednej a technickej oblasti primárneho vzdelávania (CEPENSAR) (hlavný riešiteľ)</output>

<output>012UK-4/2018  Koncepcia konštrukcionizmu a rozšírenej reality v prírodovednej a technickej oblasti primárneho vzdelávania (CEPENSAR) (hlavný riešiteľ)</output>

KEGA 049UK-4/2019 Možnosti a limity integrovaného/inkluzívneho vzdelávania žiakov so zmyslovým postihnutím (spoluriešiteľ)

KEGA 024UK-4/21 Podpory a prekážky diferencovaného vyučovania s ohľadom na zabezpečenie rovnosti príležitostí vo vzdelávaní sociálne znevýhodneným žiakom - podaný projekt

 

Profil:

Mgr. Mária Fuchsová, PhD. pôsobí ako odborný asistent na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave od roku 2010 (Katedra biológie, Centrum špeciálnopedagogického výskumu, Katedra didaktiky prírodovedných predmetov v primárnom vzdelávaní). Študovala na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave odbor - biológia, špecializáciu - antropológia, rozšírené o doplňujúce pedagogické štúdium. V bakalárskom aj magisterskom štúdiu zabezpečuje predmety biológie človeka, vývinovej biológie a klinickej antropológie. Jej výskumná a publikačná činnosť je zameraná na fyziologický rast a vývin intaktných detí ako aj detí s postihnutím. Je členkou riešiteľského kolektívu grantov KEGA a VEGA zameraných hlavne na edukáciu intaktných žiakov a žiakov s postihnutím v oblasti environmentálnej a zdravotnej výchovy.

doc. PaedDr. Ján Gunčaga, PhD.

Konzultačné hodiny: 

Utorok: 15.30 - 17.00

Štvrtok: 15.30 - 17.00

(konzultácie je potrebné dohodnúť vopred mailom)

(miestnosť Š-237, mail: guncaga@fedu.uniba.sk)

 

Aktuálne projekty:

APVV-15-0378 Optimalizácia výučbových materiálov z matematiky na základe analýzy súčasných potrieb a schopností žiakov mladšieho školského veku (spoluriešiteľ)

U12UK-4/2018 Koncepcia konštrukcionizmu a rozšírenej reality v prírodovednej a technickej oblasti primárneho vzdelávania (CEPENSAR) (spoluriešiteľ)

VEGA 1/0592/20 Genderový aspekt matematickej úzkosti detí mladšieho školského veku (spoluriešiteľ)

VEGA 1/0079/19 Analýza kritických miest v školskej matematike a identifikácia faktorov ovplyvňujúcich postoj žiakov k matematike (spoluriešiteľ)

 

Profil:

doc. PaedDr. Ján Gunčaga, PhD. pôsobí na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Vyštudoval v roku 1997 učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov, aprobácia matematika – fyzika na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 2004 úspešne ukončil doktorandské štúdium v odbore Teória vyučovania matematiky na Fakulte prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. V roku 2010 sa habilitoval v odbore Matematika a počítačové vedy na Prírodovedeckej a technologickej fakulte Univerzity Debrecen v Maďarsku. V súčasnosti sa venuje Didaktike matematiky a histórii matematického vzdelávania. Pedagogická a vedecko-výskumná činnosť je zameraná na Teóriu vyučovania matematiky v primárnom a nižšom sekundárnom vzdelávaní. Je členom Jednoty slovenských matematikov a fyzikov, ako aj nemeckej vedeckej spoločnosti Gesellschaft für Didaktik der Mathematik.

doc. PaedDr. Lilla Koreňová, PhD.

Konzultačné hodiny:

Pondelok: 11.30 - 13.00

Štvrtok: 15.30 - 17.00

(konzultácie je potrebné dohodnúť vopred mailom 
alebo sa prihlásiť cez MS TEAMS https://qrgo.page.link/rwDdg)
(miestnosť Š-236, mail: korenova@fedu.uniba.sk)    

 

Aktuálne projekty:

012UK-4/2018  Koncepcia konštrukcionizmu a rozšírenej reality v prírodovednej a technickej oblasti primárneho vzdelávania (CEPENSAR) (hlavný riešiteľ)
https://cepensar.fmph.uniba.sk/publications-sk.php

APVV-15-0378  Optimalizácia výučbových materiálov z matematiky na základe analýzy súčasných potrieb a schopností žiakov mladšieho školského veku (spoluriešiteľ)

VEGA 1/0443/18 Analýza sebaregulačných štýlov učenia sa študentov odboru predškolská a elementárna pedagogika (spoluriešiteľ)

VEGA 1/0079/19 Analýza kritických miest v školskej matematike a identifikácia faktorov ovplyvňujúcich postoj žiakov k matematike (spoluriešiteľ)

 

Vybrané kapitoly v monografiách indexovaných vo WoS:

• Prodromou, T. (Ed.). 2019. Augmented Reality in Educational Settings. Brill, Sense, Leiden, The Netherlands, 2019. ISBN 978-90-04-40882-1 

DOI: https://doi.org/10.1163/9789004408845

• E. Csandová, R. Tothová, L. Koreňová:

Chapter 4: Uses of Augmented Reality in Primary Education. In Augmented Reality in Educational Settings. Brill | Sense, Leiden, The Netherlands, 2019.
DOI: https://doi.org/10.1163/9789004408845_004

• L. Koreňová, Z. Lavicza, I. Veress-Bágyi:

Chapter 5: Augmented Reality Applications in Early Childhood Education. In Augmented Reality in Educational Settings. Brill | Sense, Leiden, The Netherlands, 2019.
DOI: https://doi.org/10.1163/9789004408845_005

• M. Babinská, M. Dillingerová, L. Koreňová:

Chapter 11: Augmented Reality and Future Mathematics Teachers. In Augmented Reality in Educational Settings. Brill | Sense, Leiden, The Netherlands, 2019.
DOI: https://doi.org/10.1163/9789004408845_011

• L. Koreňová, M. Kožuchová, J. Dostál, Z. Lavicza:

Chapter 17: Applications of Augmented Reality Apps in Teaching Technical Skills Courses. In Augmented Reality in Educational Settings. Brill | Sense, Leiden, The Netherlands, 2019.
DOI: https://doi.org/10.1163/9789004408845_017

 

 

Vybrané články v časopisoch a zborníkoch indexovaných vo WoS a Scopus:

• J. Gunčaga, L. Koreňová, D. Kostrub. 2018. The Educational Research Focused on the Development of Mobile Technologies in Education. Teaching with technology: perspectives, challenges and future directions, pp. 57-115, ISBN: 978-1-53613-260-1, NOVA Science Publishers 

 

 • L. Koreňová, J. Hvorecký:

Learning critical thinking without teacher's presence. DIVAI 2018: 12th International Scientific Conference on Distance Learning in Applied Informatics, pp. 293-302, Wolters Kluwer Praha, 2018

• L. Koreňová, M. Kis, Z. Lavicza, P. Ostradický, T. Prodromou:

New directions in nationwide technology integration into mathematics teaching the Geomatech project. DIVAI 2018: 12th International Scientific Conference on Distance Learning in Applied Informatics, pp. 81-90, Wolters Kluwer Praha, 2018

• M. Fuchsová, L. Koreňová:

Visualisation in basic science and engineering education of future primary school teachers in human biology education using augmented reality. European journal of contemporary education 8(1), pp. 92-102, 2019, PDF

• L. Koreňová, R. Krpec, J. Gunčaga, Z. Lavicza:

Enhancing students' mathematics learning skills with GeoGebra Apps. ICERI 2019: 12th International Conference of Education, Research and Innovation, pp. 10762-10769, IATED, 2019

• L. Koreňová, D. Kostrub, P. Ostradický:

Interpretive Investigation of the Use of Augmented Reality in Family Environment within Children's Play Through the Optics of Qualitative Methodology. EDULEARN 2019: 11th International Conference on Education and New Learning Technologies, pp. 5733-5741, IATED, 2019

• J. Gunčaga, J. Hvorecký, L. Koreňová:

Calculator as a supporting tool in mathematics education at university level. Aplimat 2019: 18th Conference on Applied Mathematics, pp. 464-475, STU Bratislava, 2019

• L. Koreňová, I. Rahmadi, Z. Lavicza:

Students' utilization of mobile devices with regards to learning mathematics compared in Central Europe and Indonesia. DIVAI 2020: 13th International Scientific Conference on Distance Learning in Applied Informatics, pp. 373-383, Wolters Kluwer Praha, 2020

Profil:

doc. PaedDr. Lilla Koreňová, PhD. pôsobí na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Vyštudovala Učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov, aprobácia matematika - základy techniky na UPJŠ v Košiciach, doktorandské štúdium absolvovala v odbore Teória vyučovania matematiky na FMFI UK v Bratislave. Habilitovala sa v odbore Matematika a počítačové vedy na Univerzite v Debrecíne v Maďarsku. Vo svojej publikačnej a výskumnej činnosti sa venuje didaktike matematiky, digitálnym technológiám vo vyučovaní a vyučovaní matematiky, teórii testov a testovania, e-testovaniu, e-learningu a štatistickým metódam v kvantitatívnom výskume. Viac ako 20 rokov pôsobila (aj externe) ako učiteľka predmetov matematika a informatika na základných a stredných školách. Má skúsenosti s lektorovaním aj garantovaním viacerých programov ďalšieho vzdelávania učiteľov UK BA aj MPC, bola garantom v národnom projekte NUCEM „Zvyšovanie kvality vzdelávania v základných a stredných školách s využitím elektronického testovania“, tiež bola expert pre matematiku a lektor v Národnom projekte UIPŠ „Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách“. Bola autorkou a hlavnou riešiteľkou projektu financovaného z EÚ (ESF), podaného MPC v Bratislave, v rámci ktorého bolo na Slovensku preškolených niekoľko sto učiteľov e-learningovou formou v rokoch 2005 -2007. Tiež bola autorkou a hlavnou riešiteľkou projektu financovaného z EÚ (ESF) podaného FMFI UK v Bratislave „EMATIK“, kde bolo v rokoch 2007 – 2009 preškolených e-learningovou formou viac ako 1000 učiteľov matematiky z celého Slovenska. Bola hlavnou riešiteľkou medzinárodného projektu za UK Bratislava DQME II- Developing Quality in Mathematics Education - A European Network (2007 –2010). V rámci medzinárodného projektu GEOMATTECH bola lektorkou mnohých kurzov ďalšieho vzdelávania učiteľov v Maďarsku. Je predsedkyňou atestačnej komisie MPC v Bratislave pre prvú a druhú atestáciu pre vyučovací predmet matematika a členom komisií pre kontinuálne vzdelávanie MPC Bratislava. Je členom redakčnej rady viacerých medzinárodných odborných časopisov. Je členom celoštátnej odborovej komisie pre doktorandský študijný program Matematika a počítačové vedy v Maďarsku (Hungarian Doctoral Council), školiteľ doktorandských študijných programov v odboroch Predškolská a elementárna pedagogika (PdF UK v Bratislave) a člen odborovej komisie a školiteľ doktorandského štúdia v študijnom odbore Teória vyučovania matematiky (UKF Nitra).

Mgr. Denis Líška, PhD.

Konzultačné hodiny:

Streda: 16.00 - 18.00

(konzultácie je potrebné dohodnúť vopred mailom)

(miestnosť Š-231, mail: liska@fedu.uniba.sk, liska.denis@gmail.com)

 

Profil:

Dr. Líška sa vo svojej vedecko-výskumnej činnosti zameriava na aplikáciu vedeckých poznatkov z oblasti prírodných vied do didaktického systému tak, aby boli čo najlepšie uchopené učiteľom a žiakom vo výchovno-vzdelávacom procese predprimárneho a primárneho vzdelávania. Hlavným cieľom je zatraktívniť a zefektívniť výučbu prírodovedných predmetov. Zabezpečuje predmety: didaktika prírodovedného vzdelávania, prírodovedné praktikum, prírodovedné štúdie v predprimárnej a voľnočasovej edukácii, somatický vývin dieťaťa.

doc. RNDr. Edita Partová, CSc.

Konzultačné hodiny:

Pondelok: 15.30 - 16.30

Štvrtok: 09.30 - 11.00

(konzultácie je potrebné dohodnúť vopred mailom)

(miestnosť: Račianska 59, R-206, Šoltésovej 4, Š-242,
mail: partova@fedu.uniba.sk)

 

Aktuálne projekty:

APVV-15-0378  Optimalizácia výučbových materiálov z matematiky na základe analýzy súčasných potrieb a schopností žiakov mladšieho školského veku (hlavný riešiteľ)

 

 

PaedDr. Martina Totkovičová, PhD.

Konzultačné hodiny:

Utorok: 15.30 - 16.15

Štvrtok: 15.00 - 15.45

(konzultácie je potrebné dohodnúť vopred mailom)

(miestnosť Š-242, mail: totkovicova@fedu.uniba.sk)

PaedDr. Ján Záhorec, PhD.

Konzultačné hodiny:

Utorok: 10.00 - 11.30

Štvrtok: 15.30 - 17.00

(konzultácie je potrebné dohodnúť vopred mailom) 

(miestnosť Š-237, mail: zahorecfedu.uniba.sk

  

Aktuálne projekty:


APVV-15-0387 Optimalizácia výučbových materiálov z matematiky na základe analýzy súčasných potrieb a schopností žiakov mladšieho školského veku (spoluriešiteľ)

KEGA 066UK-4/2021 Edukačná podpora pregraduálnej prípravy študentov učiteľstva v oblasti triedneho manažmentu – tvorba webového portálu a vysokoškolskej učebnice (spoluriešiteľ)

KEGA 004TTU-4/2021 Vyučovanie matematiky a informatiky pomocou elektronických interaktívnych komponentov (spoluriešiteľ)

 

Profil:

PaedDr. Ján Záhorec, PhD. pôsobí na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Vyštudoval učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov v aprobácii informatika – fyzika na FPV UKF v Nitre. Rigorózne konanie skončil v odbore Teória vyučovania informatiky na FPV UKF v Nitre. Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa (PhD.) má ukončené v rámci vedného odboru Spoločenské vedy – Pedagogické vedy – Technológia vzdelávania na PF UKF v Nitre. V minulosti šesť rokov pôsobil ako stredoškolský učiteľ vyučovacích predmetov pre oblasť informatiky a informatickej výchovy na základnej škole a gymnáziu. V rámci svojej pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti sa venuje vzdelávaniu, príprave a hodnoteniu profesijných kompetencií učiteľov a metodike vyučovania prírodovedných predmetov na úrovni regionálneho školstva. Okrem toho sa zaoberá didaktickými aspektmi aplikovania digitálnych prostriedkov vo vzdelávaní, tvorbou vzdelávacích prostredí a ich využitím na konkrétne/špecifické účely. Oblasťou jeho vedeckého skúmania je okrem uvedeného aj optimalizácia rozvoja základov školskej informatiky na prvom a druhom stupni základnej školy. V rámci pedagogickej činnosti sú súčasťou jeho portfólia akademické vzdelávacie disciplíny zamerané na formovanie a rozvíjanie profesijných didakticko-technologických kompetencií študentov v rámci ich pregraduálnej prípravy učiteľskej profesie. Previazanosť doterajších teoretických a praktických skúseností pretavil do svojej publikačnej činnosti a vedeckých aktivít. Vedecké práce má indexované v databázach Web of Science/Scopus. V rámci akademickej sféry bol hlavným riešiteľom/spoluriešiteľom národných projektov zameraných na výskum v oblasti vzdelávania (KEGA, VEGA, APVV). Participoval na riešení niekoľkých rozvojových projektov podporovaných Európskou úniou. Je autorom, odborným garantom a lektorom viacerých programov inovačného a aktualizačného vzdelávania v rámci profesijného rozvoja pedagogických a odborných zamestnancov regionálneho školstva SR (zákon č. 138/2019 Z. z). V rámci spolupráce s Metodicko-pedagogickým centrom participoval na riešení viacerých úspešných národných projektov.

 

 

 

 

prof. PaedDr. Katarína Žilková, PhD. - vedúca katedry

Konzultačné hodiny:  

Utorok: 10.30 - 12.00 

Štvrtok: 10.30 - 12.00 

(konzultácie je potrebné dohodnúť vopred mailom)

(miestnosť: Š-234, mail: zilkova@fedu.uniba.sk)

 

Aktuálne projekty:

APVV-15/0378 Optimalizácia výučbových materiálov z matematiky na základe analýzy súčasných potrieb a schopností žiakov mladšieho školského veku. (spoluriešiteľ)

VEGA 1/0443/18 Analýza sebaregulačných štýlov učenia sa študentov odboru predškolská a elementárna pedagogika. (spoluriešiteľ)

003TTU-4/2018 Interaktívne aplikácie pre vyučovanie matematiky na základných školách. (hlavný riešiteľ za spolupracujúce pracovisko)

020KU-4/2018 Osobnosti slovenskej matematiky - životné vzory pre budúce generácie. (hlavný riešiteľ za spolupracujúce pracovisko)

VEGA BA 1/0592/20 Genderový aspekt matematickej úzkosti detí mladšieho škoslkého veku

KEGA TT 004TTU-4/2021 Vyučovanie matematiky a informatiky pomocou elektronických interaktívnych komponentov - podaný projekt

KEGA 024UK-4/2021 Podpory a prekážky diferencovaného vyučovania s ohľadom na zabezpečenie rovností vo vzdelávaní sociálne znevýhodneným žiakom - podaný projekt

VEGA BA 1/0661/21 Výskum spôsobilosti učiteľov prírodovedných predmetov nižšieho sekundárneho vzdelávania napĺňať ciele prírodovedného vzdelávania - podaný projekt

 

Profil:

Prof. PaedDr. Katarína Žilková, PhD. pôsobí na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Vyštudovala Učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov, aprobácia matematika - výpočtová technika. Viac ako 10 rokov pôsobila ako stredoškolský učiteľ predmetov matematika a informatika na gymnáziu.  V súčasnosti sa venuje Didaktike elementárnej matematiky a príprave budúcich učiteľov pre predprimárne a primárne vzdelávanie. Je členkou  Výboru Jednoty slovenských matematikov a fyzikov a Slovenskej matematickej spoločnosti. Pedagogická a vedecko-výskumná činnosť autorky je zameraná na Teóriu vyučovania matematiky a Predškolskú a elementárnu pedagogiku.