Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Profil zamestnancov a konzultačné hodiny

Mgr. Mária Fuchsová, PhD.

Konzultačné hodiny:

Streda: 9.30 - 11.00

Štvrtok: 9.30 - 11.00

(konzultácie je potrebné dohodnúť vopred mailom)

(miestnosť Š-236, mail: fuchsova@fedu.uniba.sk)

 

Aktuálne projekty:

<output>012UK-4/2018  Koncepcia konštrukcionizmu a rozšírenej reality v prírodovednej a technickej oblasti primárneho vzdelávania (CEPENSAR) (hlavný riešiteľ)</output>

<output>012UK-4/2018  Koncepcia konštrukcionizmu a rozšírenej reality v prírodovednej a technickej oblasti primárneho vzdelávania (CEPENSAR) (hlavný riešiteľ)</output>

KEGA 049UK-4/2019 Možnosti a limity integrovaného/inkluzívneho vzdelávania žiakov so zmyslovým postihnutím (spoluriešiteľ)

U12UK-4/2018 Koncepcia konštrukcionizmu a rozšírenej reality v prírodovednej a technickej oblasti primárneho vzdelávania (CEPENSAR) (spoluriešiteľ)

VEGA 1/0582/18 Identifikácia, analýza a deskripcia špeciálnych edukačných potrieb jednotlivcov so zdravotným znevýhodnením v produktívnom veku v procese objektívnej a subjektívnej evaluácie možností ich ďalšieho vzdelávania na Slovensku - výskumná analýza (spoluriešiteľ)

 

Profil:

Mgr. Mária Fuchsová, PhD. pôsobí ako odborný asistent na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave od roku 2010 (Katedra biológie, Centrum špeciálnopedagogického výskumu, Katedra didaktiky prírodovedných predmetov v primárnom vzdelávaní). Študovala na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave odbor - biológia, špecializáciu - antropológia, rozšírené o doplňujúce pedagogické štúdium. V bakalárskom aj magisterskom štúdiu zabezpečuje predmety biológie človeka, vývinovej biológie a klinickej antropológie. Jej výskumná a publikačná činnosť je zameraná na fyziologický rast a vývin intaktných detí ako aj detí s postihnutím. Je členkou riešiteľského kolektívu grantov KEGA a VEGA zameraných hlavne na edukáciu intaktných žiakov a žiakov s postihnutím v oblasti environmentálnej a zdravotnej výchovy.

doc. PaedDr. Ján Gunčaga, PhD.

Konzultačné hodiny: 

Utorok: 15.30 - 17.00

Štvrtok: 14.45 - 16.15

(konzultácie je potrebné dohodnúť vopred mailom)

(miestnosť Š-237, mail: guncaga@fedu.uniba.sk)

 

Aktuálne projekty:

APVV-15-0378 Optimalizácia výučbových materiálov z matematiky na základe analýzy súčasných potrieb a schopností žiakov mladšieho školského veku (spoluriešiteľ)

U12UK-4/2018 Koncepcia konštrukcionizmu a rozšírenej reality v prírodovednej a technickej oblasti primárneho vzdelávania (CEPENSAR) (spoluriešiteľ)

 

Profil:

doc. PaedDr. Ján Gunčaga, PhD. pôsobí na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Vyštudoval v roku 1997 učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov, aprobácia matematika – fyzika na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 2004 úspešne ukončil doktorandské štúdium v odbore Teória vyučovania matematiky na Fakulte prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. V roku 2010 sa habilitoval v odbore Matematika a počítačové vedy na Prírodovedeckej a technologickej fakulte Univerzity Debrecen v Maďarsku. V súčasnosti sa venuje Didaktike matematiky a histórii matematického vzdelávania. Pedagogická a vedecko-výskumná činnosť je zameraná na Teóriu vyučovania matematiky v primárnom a nižšom sekundárnom vzdelávaní. Je členom Jednoty slovenských matematikov a fyzikov, ako aj nemeckej vedeckej spoločnosti Gesellschaft für Didaktik der Mathematik.

doc. PaedDr. Lilla Koreňová, PhD.

Konzultačné hodiny:

Pondelok: 9.30 - 11.30

Štvrtok: 13.30 - 15.30

(konzultácie je potrebné dohodnúť vopred mailom)

(miestnosť Š-236, mail: korenova@fedu.uniba.sk)    

 

Aktuálne projekty:

012UK-4/2018  Koncepcia konštrukcionizmu a rozšírenej reality v prírodovednej a technickej oblasti primárneho vzdelávania (CEPENSAR) (hlavný riešiteľ)

APVV-15-0378  Optimalizácia výučbových materiálov z matematiky na základe analýzy súčasných potrieb a schopností žiakov mladšieho školského veku (spoluriešiteľ)

VEGA 1/0443/18 Analýza sebaregulačných štýlov učenia sa študentov odboru predškolská a elementárna pedagogika (spoluriešiteľ)

VEGA 1/0079/19 Analýza kritických miest v školskej matematike a identifikácia faktorov ovplyvňujúcich postoj žiakov k matematike (spoluriešiteľ)

 

Profil:

doc. PaedDr. Lilla Koreňová, PhD. pôsobí na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Vyštudovala Učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov, aprobácia matematika - základy techniky na UPJŠ v Košiciach, doktorandské štúdium absolvovala v odbore Teória vyučovania matematiky na FMFI UK v Bratislave. Habilitovala sa v odbore Matematika a počítačové vedy na Univerzite v Debrecíne v Maďarsku. Vo svojej publikačnej a výskumnej činnosti sa venuje didaktike matematiky, digitálnym technológiám vo vyučovaní a vyučovaní matematiky, teórii testov a testovania, e-testovaniu, e-learningu a štatistickým metódam v kvantitatívnom výskume. Je autorkou viac ako 60 publikácií (vysokoškolských učebníc, vedeckých prác v zahraničných a domácich časopisoch, vedeckých zborníkoch, monografiách, učebníc pre základné a stredné školy, skrípt a učebných textov). Viac ako 20 rokov pôsobila (aj externe) ako učiteľka predmetov matematika a informatika na základnej škole a gymnáziu. Má skúsenosti s lektorovaním aj garantovaním viacerých programov ďalšieho vzdelávania učiteľov v rámci Metodicko-pedagogického centra, bola garantom v národnom projekte Národného ústavu certifikovaných meraní „Zvyšovanie kvality vzdelávania v základných a stredných školách s využitím elektronického testovania“, tiež bola expert pre matematiku a lektor v Národnom projekte „Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách“. Je autorkou a garantkou programov kontinuálneho vzdelávania schválených MŠVVaŠ SR: „Digitálne technológie vo vyučovaní matematiky základnej a strednej školy“ a „Tvorba didaktických testov v matematike základnej a strednej škole“. Bola autorkou a hlavnou riešiteľkou projektu financovaného z EÚ (ESF), podaného MPC v Bratislave, v rámci ktorého bolo na Slovensku preškolených niekoľko sto učiteľov e-learningovou formou v rokoch 2005 -2007. Tiež bola autorkou a hlavnou riešiteľkou projektu financovaného z EÚ (ESF) podaného FMFI UK v Bratislave „EMATIK“, kde bolo v rokoch 2007 – 2009 preškolených e-learningovou formou viac ako 1000 učiteľov matematiky z celého Slovenska. Bola hlavnou riešiteľkou medzinárodného projektu za UK Bratislava DQME II- Developing Quality in Mathematics Education - A European Network (2007 –2010). V rámci medzinárodného projektu GEOMATTECH bola lektorkou mnohých kurzov ďalšieho vzdelávania učiteľov v Maďarsku. Bola riešiteľkou projektov KEGA, VEGA a prebiehajúceho projektu APVV-15-0378 „Optimalizácia výučbových materiálov z matematiky na základe analýzy súčasných potrieb a schopností žiakov mladšieho školského veku“. Je predsedkyňou atestačnej komisie MPC v Bratislave pre prvú a druhú atestáciu pre vyučovací predmet matematika a členom komisií pre kontinuálne vzdelávanie MPC Bratislava. Je členom redakčnej rady Pedagogická revue, členom redakčnej rady The Dynamical GeoGebra Journal, University of Miskolc. Je členom celoštátnej odborovej komisie pre doktorandský študijný program Matematika a počítačové vedy v Maďarsku (Hungarian Doctoral Council), školiteľ doktorandských študijných programov v odboroch Predškolská a elementárna pedagogika (PdF UK v Bratislave) a člen odborovej komisie a školiteľ doktorandského štúdia v študijnom odbore Teória vyučovania matematiky (UKF Nitra).

Mgr. Denis Líška, PhD.

Konzultačné hodiny:

Štvrtok: 15.30 - 16.00 a 17.30 - 18.00 (R-112)

(konzultácie je potrebné dohodnúť vopred mailom)

(miestnosť Š-231, mail: liska@fedu.uniba.sk, liska.denis@gmail.com)

 

Profil:

Dr. Líška sa vo svojej vedecko-výskumnej činnosti zameriava na aplikáciu vedeckých poznatkov z oblasti prírodných vied do didaktického systému tak, aby boli čo najlepšie uchopené učiteľom a žiakom vo výchovno-vzdelávacom procese predprimárneho a primárneho vzdelávania. Hlavným cieľom je zatraktívniť a zefektívniť výučbu prírodovedných predmetov. Zabezpečuje predmety: didaktika prírodovedného vzdelávania, prírodovedné praktikum, prírodovedné štúdie v predprimárnej a voľnočasovej edukácii, somatický vývin dieťaťa.

doc. RNDr. Edita Partová, CSc.

Konzultačné hodiny:

Pondelok: 16.00 - 17.30 (Račianska 59, R-206)

Štvrtok: 10.00 - 11.30 (Šoltésovej 4, Š-242)

(konzultácie je potrebné dohodnúť vopred mailom)

(mail: partova@fedu.uniba.sk)

 

Aktuálne projekty:

APVV-15-0378  Optimalizácia výučbových materiálov z matematiky na základe analýzy súčasných potrieb a schopností žiakov mladšieho školského veku (hlavný riešiteľ)

 

 

PaedDr. Martina Totkovičová, PhD.

Konzultačné hodiny:

Utorok: 16.30 - 17.30

Štvrtok: 12.00 - 13.00

(konzultácie je potrebné dohodnúť vopred mailom)

(miestnosť Š-242, mail: totkovicova@fedu.uniba.sk)

PaedDr. Ján Záhorec, PhD.

Konzultačné hodiny:

Utorok: 9.00 - 10.30

Streda: 12.00 - 13.30

(konzultácie je potrebné dohodnúť vopred mailom) 

(miestnosť Š-237, mail: zahorecfedu.uniba.sk

  

 Aktuálne projekty:


APVV-15-0387 Optimalizácia výučbových materiálov z matematiky na základe analýzy súčasných potrieb a schopností žiakov mladšieho školského veku (spoluriešiteľ)

 

Profil:

PaedDr. Ján Záhorec, PhD. pôsobí na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Vyštudoval učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov v aprobácii informatika – fyzika na FPV UKF v Nitre. Rigorózne konanie skončil v odbore Teória vyučovania informatiky na FPV UKF v Nitre. Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa (PhD.) má ukončené v rámci vedného odboru Spoločenské vedy – Pedagogické vedy – Technológia vzdelávania na PF UKF v Nitre. V minulosti šesť rokov pôsobil ako stredoškolský učiteľ vyučovacích predmetov pre oblasť informatiky a informatickej výchovy na základnej škole a gymnáziu. V rámci svojej pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti sa venuje vzdelávaniu, príprave a hodnoteniu profesijných kompetencií učiteľov a metodike vyučovania prírodovedných predmetov na úrovni regionálneho školstva. Okrem toho sa zaoberá didaktickými aspektmi aplikovania digitálnych prostriedkov vo vzdelávaní, tvorbou vzdelávacích prostredí a ich využitím na konkrétne/špecifické účely. Oblasťou jeho vedeckého skúmania je okrem uvedeného aj optimalizácia rozvoja základov školskej informatiky na prvom a druhom stupni základnej školy. V rámci pedagogickej činnosti sú súčasťou jeho portfólia akademické vzdelávacie disciplíny zamerané na formovanie a rozvíjanie profesijných didakticko-technologických kompetencií študentov v rámci ich pregraduálnej prípravy učiteľskej profesie. Previazanosť doterajších teoretických a praktických skúseností pretavil do svojej publikačnej činnosti a vedeckých aktivít. Vedecké práce má indexované v databázach Web of Science/Scopus. V rámci akademickej sféry bol hlavným riešiteľom/spoluriešiteľom národných projektov zameraných na výskum v oblasti vzdelávania (KEGA, VEGA, APVV). Participoval na riešení niekoľkých rozvojových projektov podporovaných Európskou úniou. Je autorom, odborným garantom a lektorom viacerých programov inovačného a aktualizačného vzdelávania v rámci profesijného rozvoja pedagogických a odborných zamestnancov regionálneho školstva SR (zákon č. 138/2019 Z. z). V rámci spolupráce s Metodicko-pedagogickým centrom participoval na riešení viacerých úspešných národných projektov.

 

 

 

 

prof. PaedDr. Katarína Žilková, PhD. - vedúca katedry

Konzultačné hodiny:  

Utorok: 13.30 - 15.00

Štvrtok: 13.00 - 14.30

(konzultácie je potrebné dohodnúť vopred mailom)

(miestnosť: Š-234, mail: zilkova@fedu.uniba.sk)

 

Aktuálne projekty:

APVV-15/0378 Optimalizácia výučbových materiálov z matematiky na základe analýzy súčasných potrieb a schopností žiakov mladšieho školského veku. (spoluriešiteľ)

VEGA 1/0443/18 Analýza sebaregulačných štýlov učenia sa študentov odboru predškolská a elementárna pedagogika. (spoluriešiteľ)

003TTU-4/2018 Interaktívne aplikácie pre vyučovanie matematiky na základných školách. (hlavný riešiteľ za spolupracujúce pracovisko)

020KU-4/2018 Osobnosti slovenskej matematiky - životné vzory pre budúce generácie. (hlavný riešiteľ za spolupracujúce pracovisko)

 

Profil:

Prof. PaedDr. Katarína Žilková, PhD. pôsobí na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Vyštudovala Učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov, aprobácia matematika - výpočtová technika. Viac ako 10 rokov pôsobila ako stredoškolský učiteľ predmetov matematika a informatika na gymnáziu.  V súčasnosti sa venuje Didaktike elementárnej matematiky a príprave budúcich učiteľov pre predprimárne a primárne vzdelávanie. Je členkou  Výboru Jednoty slovenských matematikov a fyzikov a Slovenskej matematickej spoločnosti. Pedagogická a vedecko-výskumná činnosť autorky je zameraná na Teóriu vyučovania matematiky a Predškolskú a elementárnu pedagogiku.