Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Galéria

Konferencia EME 2019

Katedra didaktiky prírodovedných predmetov v primárnom vzdelávaní spolu s Katedrou predprimárnej a primárnej pedagogiky usporiadali dňa 10. až 12. apríla 2019 24. medzinárodnú vedeckú konferenciu EME 2019 s názvom "reflexia súčasných schopností a potrieb žiakov mladšieho školského veku" v priestoroch Kongresového centra Družba Univerzity Komenského v Bratislave, pod záštitou dekanky Pedagogickej fakulty UK v Bratislave doc. RNDr. Edity Partovej, CSc.
  

 

 

 

 

 

 

 

 

PDF UK na Európskej noci výskumníkov 2019

Katedra didaktiky prírodovedných predmetov v primárnom vzdelávaní v spolupráci s Katedrou predprimárnej a primárnej pedagogiky a Katedrou pedagogiky a sociálnej pedagogiky PdF UK pripravila v rámci Európskej noci výskumníkov dňa 27. septembra 2019 svoj stánok s názvom ZRKADLOVÉ HRY.

Interaktívne aktivity, ktoré sme ponúkli žiakom a učiteľom primárneho vzdelávania, rodičom, ako aj ďalším záujemcom boli zamerané na objavovanie princípov tvorby symetrických útvarov a ich vlastností. Preferovali sa metódy nadobúdania skúseností so symetriou prostredníctvom vlastných objavov s pomôckami manipulačného aj virtuálneho charakteru. Prezentovali sa aktivity s názvami Vytvor súmerný obrázok (alebo Čo vidíš v zrkadle?), Vytvor zrkadlový obraz, Vytvor rovnaký symetrický obrázok, Dokresli zrkadlový obraz a Použi dve zrkadlá na vytvorenie obrázku.

Cieľom prezentácie bolo poskytnúť ukážky manipulačných a virtuálnych aktivít zameraných na tvorbu symetrických obrázkov a objavovanie vlastností osovej, resp. rovinovej súmernosti pomocou zrkadiel. Aktivity mali rovnaký matematický obsah, ale boli navrhnuté v rôznych modifikáciách pre rôzne prostredia a s rôznymi pomôckami. Preferovali sa pomôcky haptického charakteru, napríklad kocky s rôzne zafarbenými stenami, rôzne súpravy skladačiek, štvorcová sieť a to všetko s použitím jedného alebo dvoch zrkadiel. Nie menej dôležité bolo overovanie autorských interaktívnych apletov, v ktorých práca s osovou súmernosťou nadobúda abstraktnejšie rozmery.

Prezentácia reflektovala výsledky výskumného projektu „Optimalizácia výučbových materiálov z matematiky na základe analýzy súčasných potrieb a schopností žiakov mladšieho školského veku“(OPTIMAT_APVV 15-0378), ktorého cieľom je prispôsobiť výučbové materiály v oblasti matematiky schopnostiam, záujmom a potrebám žiakov primárneho vzdelávania.

Teší nás, že sa náš stánok s interaktívnymi aktivitami tešil všeobecnému záujmu všetkých generácií až do neskorých večerných hodín. Dokázali sme gradovať úlohy a aktivity podľa schopností a záujmu jednotlivcov, čoho dôsledkom bolo viac ako očakávané zotrvávanie účastníkov pri našom stánku. Pozitívne ohlasy, ktoré boli zaznamenané počas Noci výskumníkov 2019 nás presviedčajú o zmysluplnosti popularizácie výsledkov vedeckého skúmania v didaktike elementárnej matematiky a diseminácie autorských produktov v podobe interaktívnych hier voľne dostupných na internete v rámci žiackej, učiteľskej a rodičovskej verejnosti.

 

Katarína Žilková a Edita Partová