Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci - Profily

prof. PhDr. Gabriela Lojová, PhD.

konzultačné hodiny                              miestnosť                              kontakt

         utorok: o9:3o-11:oo                                                                       S-346                                                     +421 2 9015 9236
   štvrtok: o9:oo-1o:3o (online)                                                                                                                          lojovafedu.uniba.sk


projekty

VEGA č.1/0119/20 - Vplyv pregraduálnej prípravy na formovanie pedagogického myslenia učiteľa angličtiny v kontexte vyučovania a učenia sa gramatiky anglického jazyka. - spoluriešiteľka

VEGA č.1/0495/17 Vzťah medzi mentálnymi reprezentáciami systému anglického jazyka, performanciou v metalingvistických úlohách a produkciou v reálnych komunikačných situáciách pri učení sa anglického jazyka. - hlavná riešiteľka

VEGA 1/0716/13 Kontinuálne rozvíjanie deklaratívnych a procedurálnych vedomostí pri vyučovaní gramatiky angličtiny v primárnom, sekundárnom a celoživotnom vzdelávaní na Slovensku. - hlavná riešiteľka

KEGA Zvýšenie efektivity  vzdelávacieho procesu vo vyučovaní cudzích jazykov v primárnom vzdelávaní.  - hlavná riešiteľka

VEGA 1/0690/10 Zvyšovanie efektívnosti procesu zapamätávania pri učení sa cudzieho jazyka v mladšom školskom veku prostredníctvom personalizácie učebného obsahu. - hlavná riešiteľka

 

profil

Prof. PhDr. Gabriela Lojová, PhD. pracuje na Katedre anglického jazyka, literatúry a didaktiky PdF UK. Vo svojej pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti sa dominantne venuje psychológii učenia sa a vyučovania cudzích jazykov a aplikovanej psycholingvistike. Zameriava sa na hľadanie optimálneho modelu učenia sa gramatiky na báze štrukturálno-funkčnej lingvistiky a konštruktivistickej teórie učenia sa, ktorý by zodpovedal intrapsychickým, sociálnym a edukačným podmienkam na Slovensku. Podieľa sa na rôznych národných i medzinárodných projektoch a spolupracuje s inštitúciami zameranými na vzdelávanie učiteľov cudzích jazykov. V súčasnosti spolupracuje na kurikulárnej reforme pre vzdelávaciu oblasť Jazyk a komunikáciea – Cudzie jazyky. V jej rozsiahlej prednáškovej a publikačnej činnosti dominujú práce zamerané na humanizáciu vzelávania, na aplikovanie princípov prístupu zameraného na žiaka a hľadanie možností zefektívňovania učenia sa a vyučovania jazykov. Z množstva publikačných výstupov možno za najvýznamnejšie považovať monografie Teória a prax vyučovania gramatiky cudzích jazykov, Individuálne osobitosti  pri učení sa cudzích jazykov, Styly a strategie ve výuce cizích jazyků (Lojová, Vlčková), Teoretické východiská vyučovania angličtiny v primárnom vzdelávaní (Lojová, Straková), Deklaratívne a procedurálne vedomosti vo výučbe anglického jazyka (Lojová a kolektív) a Učme cudzí jazyk efektívnejšie: Prístup zameraný na žiaka.

 

dr. habil. Tamás Karáth, PhD.

konzultačné hodiny                              miestnosť                              kontakt

          streda: 13:oo-13:45                                                                       S-350                                                     +421 2 9015 9413
          streda: 15:15-15:45                                                                                                                                 karathfedu.uniba.sk                            online po dohode


aktuálne prejekty

All Souls Matter: Debates on Universal Salvation in Late Medieval England  Projekt prebieha za podpory IAS CEU a ESSE
Web projektu

 

profil

Tamás Karáth, PhD. habil. je docentom Univerzity Komenského v Bratislave (UK) a Katolíckej univerzity Pázmánya Pétera v Budapešti (PPCU). Vyučuje bakalárske a magisterské kurzy anglickej a americkej literatúry, britských a amerických dejín a civilizácie, medievalistiky, prekladu a medzikultúrnej komunikácie a akademického písania. Je školiteľom v doktorandskom študijnom programe "Didaktika cudzích jazykov a literatúr" na UK a v doktorandskom štúdiu na Škole literatúry na PPCU. Jeho výskum súvisí so stredovekou anglistikou, je zakladajúcim členom medzinárodnej spolupráce "Research Days in Medieval English Studies" a členom redakčnej rady edície Medieval Translator Series vydavateľstva Brepols (Turnhout, Belgicko). Do maďarčiny preložil modernú a súčasnú britskú a americkú beletriu (Richard Yates a Julian Barnes), ako aj romány Julesa Verna. Doposiaľ sa zúčastnil na programoch mobility zamestnancov Erasmus na univerzitách v Lausanne, Padove, Warwicku a Eichstätt-Ingolstadte.  Okrem toho všetkého je aj oddaným violončelistom.

 

doc. PaedDr. Martina Šipošová, PhD.

konzultačné hodiny                              miestnosť                              kontakt

          utorok: o9:oo-1o:3o                                                                     S-350                                                     +421 2 9015 9242
          utorok: 11:oo-12:3o                                                                                                                            siposovafedu.uniba.sk      streda: 15:3o-16:3o (tútor)

 
 

aktuálne projekty

 

VEGA č. 1/0336/2023 Výskum ekvivalentov teórií didaktiky v učiteľskej praxi počas a v dôsledku mimoriadnej (pandemickej) situácie (2023 – trvá)

KEGA 008UMB-4/2022 Univerzitné vzdelávanie ako brána k mysleniu: integrácia čitateľských, akademických a kritických zručností ako podmienka intelektuálneho kapitálu univerzít a internacionalizácie vzdelávania (2022 – trvá)

 

VEGA 1/0119/20 Vplyv pregraduálnej prípravy na formovanie pedagogického myslenia učiteľa angličtiny v kontexte vyučovania a učenia sa gramatiky anglického jazyka (2020 – 2022)

VEGA č.1/0118/20 Dyslexia ako jazykovo-kognitívna porucha a jej prejavy pri rozvíjaní čitateľskej gramotnosti v materinskom (slovenskom) a cudzom (anglickom) jazyku (2020 – 2022)

ITMS 312011AFX7 Skvalitnenie prípravy budúcich pedagogických zamestnancov v oblasti vzdelávania humanitných a spoločenských vied, jazykov a umeleckých vied (2019 – 2023)

VEGA 1/0494/17 Vzťah medzi mentálnymi reprezentáciami systému anglického jazyka, performanciou v metalingvistických úlohách a produkciou v reálnych komunikačných situáciách pri učení sa anglického jazyka (2017 – 2019)

 

profil

V akademickom prostredí pôsobí od r. 2005. V pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti sa špecializuje na didaktiku vyučovania anglického jazyka pre rôzne vekové skupiny. Vedecké výskumy zameriava na skúmanie pedagogického myslenia učiteľa cudzieho jazyka v slovenskom edukačnom kontexte. Aktívne sa zúčastňuje na vedeckých konferenciách doma i v zahraničí a zahraničných učiteľských mobilitách (Španielsko, Grécko, Poľsko, Turecko). Podieľa sa na riešení vedeckých projektov. V jej publikačnej činnosti dominujú práce zamerané na zefektívňovanie  výučby cudzích jazykov, v ktorých aplikuje zásady konštruktivistickej výučby a metódy a techniky personalizovaného vyučovania. Medzi knižné publikácie patria  Rudiments of English Language Didactics; Pedagogické myslenie učiteľa cudzieho jazyka v teórii a praxi; Formovanie presvedčenia budúcich učiteľov o výučbe gramatiky anglického jazyka; Vzťahy a interakcie deklaratívnej a procedurálnej roviny vo výučbe anglickej gramatiky; Dyslexia and the English Classroom: What EFL Teachers Need to Know; Thinking about Literature: Language, Pedagogical Contexts and Cultural Identity; Communicative Activities for Teaching Grammar in Contex; A Course in English Language Didactics; Communicative Approach and the Teaching of English Language Means to Slovak Learners; The Teaching of Communicative Skills to Slovak English Language Learners;  Moderná učebnica angličtiny pre všetkých (ne)náročných.

 

PaedDr. Peter Bojo, PhD.

konzultačné hodiny                              miestnosť                              kontakt

        pondelok: 15:oo-16:3o                                                                   S-349                                                     +421 2 9015 9230
   pondelok: 14:oo-15:oo (tútor)                                                                                                                        bojofedu.uniba.sk                 streda: 15:3o-17:oo (online)


aktuálny projekt

VEGA 1/0684/23 Analýza interakcie ontologického, gramatického a predikátového aspektu v medzijazyku hovoriaceho slovanským, germánskym a románskym jazykom - spoluriešiteľ

 

profil

Peter Bojo pracuje na katedre anglického jazyka, literatúry a didaktiky na pozícii odborného asistenta. Vysokoškolské a post-graduálne vzdelanie získal na rovnakej katedre. V rámci získavania odborných spôsobilostí participoval v zahraničných dobrovoľníckych projektoch v Keni, Ugande a Grécku, kde pôsobil ako učiteľ anglického jazyka. V akademickej oblasti sa Peter Bojo venuje lexikológii, frazeológii, teoretickej a aplikovanej lingvistike.

 

Mgr. Andrea Demovičová, PhD.

konzultačné hodiny                              miestnosť                              kontakt

       pondelok: 13:3o-15:oo                                                                   S-347                                                     +421 2 9015 9467
   streda: o8:oo-o9:3o (online)                                                                                                           demovicovafedu.uniba.sk


projekty

KEGA č. 040UK-4/2024 Literatúra v éteri: revízia literárneho kánonu anglofónnej literatúry a literatúr národnostných menšín. Projekt je v štádiu posudzovania.

 

profil

Všetka doterajšia publikačná a tvorivá činnosť Mgr. Andrei Demovičovej, PhD. sa vzťahovala na problematiku odbornej jazykovej prípravy zameranej na právnickú terminológiu v anglickom jazyku, na problematiku angloamerického právneho systému, ako aj na odbornú jazykovú prípravu zameranú na oblasť medzinárodných vzťahov a diplomacie. Je spoluautorkou 4 vysokoškolských učebníc pre študentov študijného programu právo a študijného programu medzinárodné vzťahy a diplomacia v oblasti odbornej jazykovej prípravy. 

V súčasnosti sa jej pedagogická a výskumná činnosť obsahovo zameriava na oblasť svojej rozvíjajúcej sa špecializácie, t. j. na chronologický vývoj najstarších literárnych prejavov v dejinách anglickej a severoamerickej literatúry, ďalej na literárny rozbor prelomových diel autorov v jednotlivých vývinových obdobiach v dejinách anglickej a severoamerickej literatúry, ako aj na literárny rozbor diel svetovej literatúry písanej po anglicky.

 

Mgr. et Mgr. Kristína Hankerová, PhD.

konzultačné hodiny                              miestnosť                              kontakt

         utorok: 11:3o-12:oo                                                                       S-347                                                     +421 2 9015 9231
   štvrtok: 1o:oo-11:3o (online)                                                                                                                  hankerovafedu.uniba.sk                   


projekty

VEGA č.1/0118/20 - Dyslexia ako jazykovo-kognitívna porucha a jej prejavy pri rozvíjaní čitateľskej gramotnosti v materinskom (slovenskom) a cudzom (anglickom) jazyku. - hlavná riešiteľka

 

profil

Mgr. et Mgr. Kristína Hankerová, PhD. pôsobí na Katedre anglického jazyka, literatúry a didaktiky ako odborná asistentka. Vyštudovala učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov v aprobácii anglický jazyk a literatúra – pedagogika na PdF UK v Bratislave a tlmočníctvo a prekladateľstvo v aprobácii anglický jazyk a kultúra – portugalský jazyk a kultúra na FiF UK v Bratislave. Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa (PhD.) má ukončené v rámci vedného odboru predškolská a elementárna pedagogika na PdF UK v Bratislave. V rámci svojej pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti sa venuje otázkam rozvíjania čitateľskej gramotnosti v anglickom ako cudzom jazyku a otázkam výučby anglického jazyka žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. V rámci akademickej sféry bola hlavnou riešiteľkou projektu VEGA č.1/0118/20 (2020 - 2022) Dyslexia ako jazykovo-kognitívna porucha a jej prejavy pri rozvíjaní čitateľskej gramotnosti v materinskom (slovenskom) a cudzom (anglickom) jazyku. Taktiež bola spoluriešiteľkou ďalších projektov VEGA ako aj spoluriešiteľkou v projekte Skvalitnenia prípravy budúcich pedagogických zamestnancov v oblasti vzdelávania humanitných a spoločenských vied, jazykov a umeleckých vied, ktorý sa realizoval vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

 

Mgr. Tomáš Hlava, PhD.

konzultačné hodiny                              miestnosť                              kontakt

       pondelok: 11:3o-13:oo                                                                     S-347                                                     +421 2 9015 9232
          utorok: o8:3o-1o:oo                                                                                                                                     hlavaxxiiuniba.sk                     piatok: on-line


aktuálne projekty

VEGA 1/0684/23 Analýza interakcie ontologického, gramatického a predikátového aspektu v medzijazyku hovoriaceho slovanským, germánskym a románskym jazykom

VEGA č. 1/0618/20 Románske jazyky a multilingvizmus. Vývoj slovesného času a vidu v medzijazyku.

 

profil

Som Tomáš Hlava, skeptik, empirik a knowmad. Pracujem ako výskumný pracovník Centra výskumu didaktiky cudzích jazykov a literatúr PdF UK. Vysokoškolské vzdelanie som získal v odbore učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov v aprobácii anglický jazyk a literatúra – pedagogika na PdF UK v Bratislave, na ktoré som priamo nadviazal štúdiom tretieho stupňa v rámci vedného odboru Didaktika cudzích jazykov a literatúr, taktiež na PdF UK v Bratislave.
Pedagogicky sa činím v bakalárskom stupni, kde vediem semináre z anglickej morfológie a syntaxe, príležitostne tiež vyučujem v doktorandskom štúdiu, konkrétne generatívnu, kognitívnu a systémovú lingvistiku.
Vo svojej tvorivej činnosti vychádzam z myšlienok školy kognitívnej lingvistiky. Fascinuje ma temporalita, jej konceptualizácia a reprezentácia na pozadí stelesnenej kognície a kultúrnych vplyvov, ich miesto v osvojovaní si TAM systému materinského jazyka a ďalšich jazykov; a to lingvisticky podstatné - manifestácia temporality v jazykovej variabilite.

 

Mgr. Patricia Kotlebová, PhD. – vedúca katedry

konzultačné hodiny                              miestnosť                              kontakt

    utorok: o9:oo-1o:3o online                                                                S-348                                                     +421 2 9015 9429
          štvrtok: 11:3o-13:oo                                                                                                                             kotlebova@fedu.uniba.sk                štvrtok: 1o:3o-11:3o (tútor)


projekty

VEGA č.1/0118/20 - Dyslexia ako jazykovo-kognitívna porucha a jej prejavy pri rozvíjaní čitateľskej gramotnosti v materinskom (slovenskom) a cudzom (anglickom) jazyku. - spoluriešiteľka

 

profil

Mgr. Patricia Kotlebová, PhD. pôsobí na Katedre anglického jazyka, literatúry a didaktiky ako odborná asistentka. Vyštudovala učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov v aprobácii anglický jazyk a literatúra – slovenský jazyk a literatúra na PdF UK v Bratislave. Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa (PhD.) ukončila v rámci vedného odboru didaktika cudzích jazykov a literatúr na PdF UK v Bratislave. Bola spoluriešiteľkou projektu VEGA č.1/0118/20 (2020 - 2022) Dyslexia ako jazykovo-kognitívna porucha a jej prejavy pri rozvíjaní čitateľskej gramotnosti v materinskom (slovenskom) a cudzom (anglickom) jazyku. V rámci svojej pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti venuje najmä lingvistike anglického jazyka, zameriava sa na vybrané aspekty gramatiky anglického jazyka a aplikáciu gramatiky ako jednej zo sub-disciplín lingvistiky v edukačnom kontexte, využívaniu prístupu zameraného na žiaka vo vyučovaní angličtiny. Na KAJL pôsobí vo funkcii tútora pre študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia.

 

Paul Vincent McCullough, M.A.

konzultačné hodiny                              miestnosť                              kontakt

pondelok: o9:oo-o9:45 (online)                                                             S-349                                                    +421 2 9015 9237
          streda: 14:3o-15:15                                                                                                                               mcculloughfedu.uniba.sk              štvrtok: 15:3o-16:15                                                                                                                                                                                        piatok: o9:oo-o9:45 (online)

 
 

Mgr. Jakub Kundra

konzultačné hodiny                              miestnosť                              kontakt

          streda: o9:oo-o9:5o                                                                       S-345                                                     +421 2 9015 9242
          štvrtok: 14:oo-15:oo                                                                                                                                   kundra3@uniba.sk                       


účasť na projektoch

KEGA č. 008UMB-4/2022 s názvom Univerzitné vzdelávanie ako brána k mysleniu: integrácia čitateľských, akademických a kritických zručností ako predpoklad intelektuálneho kapitálu univerzít a internacionalizácie výučby. 

KEGA č. 040UK-4/2024 s názvom Literatúra v éteri: revízia literárneho kánonu anglofónnej literatúry a literatúr národnostných menšín.

 

profil

Mgr. Jakub Kundra je interným doktorandom na Katedre anglického jazyka a literatúry PdF UK v Bratislave. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa získal v odbore Učiteľstvo a pedagogické vedy v aprobácii geografia –anglický jazyk a literatúra na FPV UMB. Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa absolvuje v odbore Učiteľstvo a pedagogické vedy v programe Didaktika cudzích jazykov a literatúr. Od ukončenia magisterského štúdia takmer nepretržite pôsobí ako učiteľ na gymnáziu, čo mu umožňuje prepájanie akademického prostredia so školskou praxou. V rámci svojej vedecko-výskumnej činnosti sa venuje kritickému mysleniu v kontexte výučby anglického jazyka a rozvoju kritického myslenia prostredníctvom literárnych textov. V rámci pedagogickej činnosti sa venuje oblasti praktického jazyka a didaktike literatúry.

Mgr. Simona Ryšková

konzultačné hodiny                              miestnosť                              kontakt

         utorok: 11:oo-12:3o                                                                      S-345                                                     +421 2 9015 9242
         piatok: o9:oo-1o:3o                                                                                                                              ryskova8uniba.sk