Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Projektová a grantová činnosť

Členovia katedry dlhodobo riešia výskumné úlohy v rámci rôznych vedeckých projektov. V posledných rokoch participovali na týchto projektoch:

 • VEGA 1/0684/23 - Analýza interakcie ontologického, gramatického a predikátového aspektu v medzijazyku hovoriaceho slovanským, germánskym a románskym jazykom.
  Vedúci projektu: Mgr. Tomáš Hlava, PhD.
  Spoluriešitelia: Mgr. Zuzana Tóth, PhD.; PaedDr. Peter Bojo, PhD.
 • VEGA č.1/0119/20 - Vplyv pregraduálnej prípravy na formovanie pedagogického myslenia učiteľa angličtiny v kontexte vyučovania a učenia sa gramatiky anglického jazyka.
  Vedúca projektu: doc. PaedDr. Martina Šipošová, PhD.
  Spoluriešitelia: prof. PhDr. Gabriela Lojová, PhD.;  prof. PaedDr. Dušan Kostrub, PhD.; Mgr. Kristína Hankerová, PhD.; Mgr. Peter Ostradický, PhD.; Mgr. Ivana Juríková (interná doktorandka)
 • VEGA č.1/0118/20 - Dyslexia ako jazykovo-kognitívna porucha a jej prejavy pri rozvíjaní čitateľskej gramotnosti v materinskom (slovenskom) a cudzom (anglickom) jazyku.
  Vedúca projektu: Mgr. Kristína Hankerová, PhD.
  Spoluriešitelia: doc. PaedDr. Jana Javorčíková, PhD.; doc. Mgr. Margita Schmidtová, PhD.; doc. PaedDr. Martina Šipošová, PhD; PhDr. Radoslav Pavlík, PhD.; Mgr. Stanislav Kováč, PhD.
 • VEGA č. 1/0618/20 Románske jazyky a multilingvizmus. Vývoj slovesného času a vidu v medzijazyku. ÚFŠ PdF UK v Bratislave. Vedúca prjektu: Mgr. Zuzana Tóth, PhD.
  Spoluriešiteľ: Mgr. Tomáš Hlava, PhD.

 • projekt VEGA č.1/0495/17 (2017-2019) Vzťah medzi mentálnymi reprezentáciami systému anglického jazyka, performanciou v metalingvistických úlohách a produkciou v reálnych komunikačných situáciách pri učení sa anglického jazyka.
  Vedúca projektu: prof. PhDr. Gabriela Lojová, PhD.
 • projekt UK/310/2017 ERP analýza kognitívnych procesov súvisiacich so spracovaním jazykového vstupu a jazykovej produkcie v SK/AJ.
  Vedúci projektu: Mgr. Tomáš Hlava, PhD.
 • projekt VEGA 1/1003/15 (2015-2017) Orálna kultúra, diaspóra, populárna kultúra a súčasná literatúra národnostných menšín  USA, Veľkej Británie a Austrálie v postkoloniálnom kontexte. Inštitút anglistiky a amerikanistiky  FF, UKF  Prešov. Vedúci projektu: prof. PhDr. Jaroslav Kušnír, PhD. 
  Spoluriešiteľka: PaedDr. Dagmar Blight, PhD.
 • projekt VEGA 2/0107/14 (2014-2017) Hypermediálny artefakt v postdigitálnej dobe. Ústav svetovej literatúry SAV, FF UK, PdF UK - KAJL, FF UCM. Vedúca projektu: Mgr. Bogumila Suwara, PhD. 
  Spoluriešiteľka: Mgr. Zuzana Husárová, PhD.
 • projekt VEGA 1/0354/14 (2014-2016) Vplyv ekonomizačných faktorov reči na štruktúru a používanie jazykových jednotiek.
  Vedúci projektu: doc. PhDr. Daniel Lančarič, PhD.
 • Grant Aktion: Postdigital poetics in Central European Literary Expression (2014-2015). Institut für Sprachkunst, Universität für angewandte Kunst, Wien. Vedúca projektu: Mgr. Zuzana Husárová, PhD.
 • projekt UK/563/2014 Procedurálne lingvistické vedomosti ako základ gramaticky správnej a plynulej rečovej produkcie II. 
  Vedúci projektu: Mgr. Tomáš Hlava, PhD.
 • projekt UK/345/2013 (2013) Procedurálne lingvistické vedomosti ako základ gramaticky správnej a plynulej rečovej produkcie. 
  Vedúci projektu: Mgr. Tomáš Hlava, PhD.
 • projekt VEGA 1/0716/13 (2013-2015) Kontinuálne rozvíjanie deklaratívnych a procedurálnych vedomostí pri vyučovaní gramatiky angličtiny v primárnom, sekundárnom a celoživotnom vzdelávaní na Slovensku.
  Vedúca projektu: prof. PhDr. Gabriela Lojová, PhD. 
 • projekt VEGA 1/08/58/12 (2012-2014) Od postmoderny k novej senzibilite v literatúrach anglicky hovoriacich krajín. Inštitút anglistiky a amerikanistiky FF, UKF Prešov. Vedúci projektu: prof. PhDr. Jaroslav Kušnír, PhD. Spoluriešiteľka: PaedDr. Dagmar Blight, PhD.
 • projekt VEGA 1/1030/11 (2011-2013) Abreviačné tendencie v anglicko-slovenskej terminológii a lexikografii. Vedúci projektu: doc. PhDr. Daniel Lančarič, PhD.
 • projekt KEGA (2011-2012) Zvýšenie efektivity  vzdelávacieho procesu vo vyučovaní cudzích jazykov v primárnom vzdelávaní.
  Vedúca projektu: prof. PhDr. Gabriela Lojová, PhD.
 • projekt VEGA 2/0182/10 (2010-2013) Text na internete ako jav (r)evolúcie kultúry. Vedúca projektu: Mgr. Bogumila Suwara, PhD. Spoluriešiteľka: Mgr. Zuzana Husárová, PhD.
 • projekt UK/106/2013 (2013) Transmediálny prístup ku kreatívnej tvorbe. Vedúca projektu: Mgr. Zuzana Husárová, PhD.
 • projekt UK/408/2012 (2012) Novomediálna literatúra ako smerovanie rozvoja kreativity. Vedúca projektu: Mgr. Zuzana Husárová, PhD.
 • projekt VEGA 1/0690/10 (2010-2011) Zvyšovanie efektívnosti procesu zapamätávania pri učení sa cudzieho jazyka v mladšom školskom veku prostredníctvom personalizácie učebného obsahu.
  Vedúca projektu: prof. PhDr. Gabriela Lojová, PhD.
 • Fulbright Grant: Fullbrightov program pre výskum a prednášanie. (2011) Massachusetts Institute of Technology, Writing & Humanistic Studies. Vedúca projektu: Mgr. Zuzana Husárová, PhD.

Katedra v ostatných rokoch organizovala niekoľko konferenií, sympózií a ďalších odborných podujatí.

Odborná konferencia "Učiť gramatiku anglického jazyka áno, ale ako?", ktorá sa uskutočnila 7. 11. 2019 a bola určená pre učiteľov anglického jazyka v primárnom, sekundárnom a celoživotnom vzdelávaní.

Odborný seminár "Ako (ne)učiť gramatiku anglického jazyka", ktorý sa uskutočnil 23. októbra 2015 a bol určený pre učiteľov anglického jazyka v primárnom, sekundárnom a celoživotnom vzdelávaní.