Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Záverečné práce a skúšky

Pre prístup k dokumentom obsahujúcim témy ZP a tézy k štátnej skúške na KAJL sa prosím prihláste.


Tézy k štátnej skúške na KAJL

Didaktika

 

Cieľom štátnej skúšky je preveriť úroveň teoretických poznatkov študentov, schopnosť syntetizovať a prakticky aplikovať teoretické didaktické vedomosti získané v jednotlivých kurzoch štúdia. Ku každej otázke bude priradená krátka problémová úloha, resp. prípadová štúdia, na ktorej študent preukáže svoju úroveň pedagogicko-psychologického myslenia a schopnosť aplikovať teoretické poznatky na riešenie konkrétneho problému z praxe.

 1. Learner-centred teaching in foreign language education.
 2. Individual differences in foreign language teaching.
 3. Age differences in foreign English teaching/learning.
 4. Learning styles and learning strategies in foreign language teaching/learning.
 5. The role of affective component in foreign language learning/teaching.
 6. Implementation of literary texts in English language teaching.
 7. Roles of the teacher and the learner in foreign language education.
 8. ELT: developing communicative skills – speaking.
 9. ELT: developing communicative skills – listening comprehension.
 10. ELT: developing communicative skills – reading comprehension.
 11. ELT: developing communicative skills – writing. Creative writing techniques.
 12. ELT: developing language means – pronunciation.
 13. ELT: developing language means – lexis.
 14. ELT: developing language means – grammar.
 15. Integration of all skills and means in foreign language teaching.
 16. Initiating and maximising interaction and communication in the language classroom (interactive principles, teacher’s questions, etc.).
 17. Increasing intercultural awareness in the process of English language teaching.
 18. The use of authentic materials in the EFL classroom.
 19. The impact of information and communication technology on foreign language teaching reasoned by theory and proved by research.
 20. Assessing and testing language learners.

 

Odporúčaná literatúra (v abecednom poradí):

BROWN, H.D.: Teaching by Principles – An Interactive Approach to Language Pedagogy. Prentice Hall Regents, 1994.

LOJOVÁ, G.: Učme cudzí jazyk efektívnejšie. Bratislava: UK Bratislava, 2019.

LOJOVÁ, G.: Individuálne osobitosti pri učení sa CJ. Bratislava: UK Bratislava, 2005.

GOWER, R et al.: Teaching Practice. A handbook for teachers in training. Oxford: Macmillan, 2005.

HARMER, J.: The Practice of English Language Teaching. Harlow: Pearson, 2007.

NUNAN, D.: Language Teaching Methodology. Prentice Hall, 1991.

REPKA – PČOLINSKÁ – ŠIPOŠOVÁ: An Introductory Course in English Language Didactics. Bratislava: Z-F Lingua, 2015.

REPKA, R. – ŠIPOŠOVÁ, M.: Communicative Approach and the Teaching of English Language Means to Slovak Learners. Bratislava: Z-F Lingua, 2016.

REPKA, R. – ŠIPOŠOVÁ, M.: The teaching of communicative skills to Slovak English language learners. Bratislava: Z-F Lingua, 2017.

SCRIVENER, J.: Learning Teaching. Macmillan, 2005.

SKEHAN, P.: Individual Differences in Second Language Learning. London: Edjward Arnold, 1989.

UR, P.: A Course in Language Teaching. Cambridge: CUP, 2002.

 

 

Lingvistika

Cieľom štátnej skúšky je preveriť schopnosť študentov syntetizovať a prakticky aplikovať teoretické lingvistické vedomosti získané v jednotlivých kurzoch štúdia. Študenti budú svoje vedomosti prezentovať prostredníctvom praktickej analýzy textu.

Obsah štátnej skúšky vychádza čiastočne z povinného predmetu M-ANGde-001, M-ANGex-001, M-ANJde-001, M-ANJex-001, Lexikológia II  a najmä z povinného predmetu M-ANGde-006, M-ANGex-006, M-ANJde-006, M-ANJex-006: KONTRASTÍVNA LINGVISTIKA, ktorý priamo nadväzuje na ciele a obsah jednotlivých lingvistických disciplín v bakalárskom a magisterskom štúdiu a syntetizuje poznatky. Navyše poznatky študentov obohacuje o komparatívno-lingvistické aspekty.

KAJL ďalej poskytuje aj tieto prípravné kurzy na štátnice:

1. M-ANGde-013 Lingvistická analýza textu I

    (Všeobecný lingvistický a lexikálny rozbor textov)

2. M-ANGde-014 Lingvistická analýza textu II

    (Všeobecný lingvistický, morfologický a syntaktický rozbor textov)

 

Typy rozboru textu:

1. lexikologický
2. morfologický
3. syntaktický

 

1. Lexikologický rozbor bude zameraný na niektoré z nasledovných oblastí:

• Various word-formation processes (affixation, conversion, compounding, shortening, etc.)
• Semantic changes (metaphor, personification, metonymy, euphemisms/dysphemisms, etc.)
• Formal and semantic relations among words (homonymy, homophony, polysemy, synonymy, antonymy, etc.)
• Multiword units – collocations and idioms
• Stylistic classification of words (neutral, formal, informal, etc.)

 

2. Morfologický rozbor bude zameraný na niektoré z nasledovných oblastí:

• Find and analyse phrases (NP, VP, AdjP, AdvP, VP)
• Grammatical categories of nouns (number, gender, case)
• Usage of articles (generic, specific and unique reference)
• Linguistic characteristics of adjectives and adverbs
• Linguistic characteristics of verbs and verb phrases
• Time, tense, aspect, voice, mood
• Modal and primary auxiliary verbs

3. Syntaktický rozbor bude zameraný na niektoré z nasledovných oblastí:

• Clause elements
• Types of sentences
• Word order and variations on clause types
• Negation of sentences
• Complex sentence analysis, relative and conditional clauses
• Reported speech
• Pro-forms and ellipsis

 

Priebeh skúšky z lingvistiky

Študentovi bude vygenerované číslo otázky, resp. zadania, v ktorom bude uvedený požadovaný typ rozboru (lexikologický, morfologický alebo syntaktický) priloženého textu. Na základe prípravy študent demonštruje stupeň porozumenia anglickému jazyku ako lingvistickému systému prostredníctvom analýzy priloženého textu a exemplifikácie v ňom identifikovaných lingvistických fenoménov. 

Literatúra

Cieľom štátnej skúšky je preveriť schopnosť študentov a študentiek syntetizovať a prakticky aplikovať teoretické vedomosti z literatúry získané v povinných kurzoch štúdia. Študenti najskôr charakterizujú vybrané literárne obdobie, žáner a tému a následne budú svoje vedomosti dokumentovať na prečítaných ukážkach z diel uvedených autorov. Nie je dovolené používať čitateľské denníky a zápisky zo seminárov. Tézy syntetizujú poznatky nadobudnuté v jednotlivých kurzoch literatúry, prípadné chýbajúce informácie si študenti doplnia z relevantných akademických zdrojov (online, printové zdroje). V otázkach 11, 18-20 sa očakáva tvorivé spracovanie otázky na základe prečítaných zdrojov a literárnej teórie. Časová dotácia tejto časti skúšky je max. 10-15 minút, koncipujte svoje odpovede tak, aby ste v tomto čase povedali podstatné informácie. Súčasťou skúšky je zvyčajne čas na prípravu (cca 20 minút), v prípade výnimočnej situácie sa však môže upraviť, resp. zrušiť. Prajeme Vám veľa úspechov.

The aim of the state exam is to prove students’ ability to synthetize and apply theoretical information gained in the compulsory literature courses of the MA program. It is the students’ responsibility to elaborate on all the topics below, even if the compulsory literature courses did not fully cover all of them. Following the topics, obligatory and suggested secondary literature help students further explore the topics.

Exam procedure: Students first characterise the literary period, its genres and themes. Then students apply the theoretical background to the works of art they have read for the literature courses. When the topic requires the presentation of stylistic characteristics of a genre or peculiar features of modernism or postmodernism, students are expected to discuss those features and use the literary texts as illustrations. In topics 11 and 18–20, we expect students to creatively explore the treatment of the respective themes in the literary works discussed. No notes and reading diaries are allowed in the state exams. Students have ca. 10 minutes for the presentation of the literary topic at the final exam. Students are usually entitled to a 10-minute preparation, however, upon special occasions (such as C19) this time may be reduced or minimized. The presentations should be well-constructed argumentative discussions (with due introduction, relevant arguments, support and conclusion). The presentations will be followed by questions pertaining to the details of the presentation. Good luck for the exam.

Topics of the state exam in literature:

 1. Turn of the century (fin de siècle) English literature: R. Kipling, T. Hardy, J. Conrad, H. James, E. M. Forster, O. Wilde
 2. Diversity of American literature (1850s–early 1900s): N. Hawthorne, H. Melville, H. James, M. Twain, J. London, T. Dreiser
 3. English drama in the works of: O. Wilde, G. B. Shaw, S. Beckett, J. Osborne, H. Pinter
 4. American drama in the works of: E. O’Neill, T. Williams, A. Miller, E. Albee, S. Shepard
 5. Stylistic changes of the English short story: V. Woolf, J. Joyce, G. Greene, M. Spark, J. Wain, S. Rushdie, K. Ishiguro, D. Lessing
 6. Stylistic changes of the American short story: H. James, J. London, E. Hemingway, S. Sontag, A. Walker
 7. English poetic movements: modernist poetry (T. S. Eliot), War Poets (W. Owen, S. Sassoon, R. Brooke), the Movement (P. Larkin) and the Group, misfits (T. Hughes, S. Heaney)
 8. American poetic movements: modernist poetry (T. S. Eliot), traditionalism (R. Frost, E. A. Robinson), experimental poetry (W. C. Williams), the Beat Generation
 9. Peculiarities of the English modernist novel and short story in the works of: D. H. Lawrence, V. Woolf, J. Joyce
 10. Peculiarities of the American modernist novel and short story in the works of: E. Hemingway, F. S. Fitzgerald, W. Faulkner
 11. Representation of British society in the post-war novels and short stories of: G. Orwell, the Angry Young Men, G. Greene, W. Golding
 12. American War Literature and Anti-war Protest: J. Heller, K. Vonnegut, the Beatniks, J. D. Salinger, W. Styron
 13. British minority ethnic literature (both of Commonwealth and non-Commonwealth backgrounds): K. Ishiguro, S. Rushdie, D. Lessing
 14. The African-American experience in American literature: W. Faulkner, J. Baldwin, T. Morrison, A. Walker
 15. Minority ethnic literature other than African-American (Jewish American, Asian American, Hispanic and Native American writing in the USA): S. Bellow, A. Tan, M. Hong Kingston, native and Hispanic Americans
 16. Feminist and LGBTQ writing in British and American literature: V. Woolf, J. Winterson, M. Cunningham, S. Sontag, A. Tan, T. Morrison, A. Walker
 17. Postmodernist features in the British and American novel: J. Fowles, D. Lodge, D. DeLillo, T. Morrison, S. Sontag, A. Tan, M. Cunningham
 18. Reflection of the city in the works of: O. Wilde, J. Joyce, V. Woolf, D. Lodge, F. S. Fitzgerald, J. D. Salinger, M. Cunningham and other relevant authors of your choice
 19. Unrealized dreams in the works of: J. Joyce, the Angry Young Men, the Lost Generation, T. Williams, A. Miller and other relevant authors of your choice
 20. Marital conflict in the works of: D. H. Lawrence, the Angry Young Men, S. Bellow, F. S. Fitzgerald, A. Miller, T. Williams, E. Albee and other relevant authors of your choice

 

Secondary Literature

Obligatory

Javorčíková, J. 2016. A Compendium of English Literature. Bratislava: Z-F Lingua.

Javorčíková, J. 2017. A Compendium of American Literature. Bratislava: Z-F Lingua.

 

Recommended

Alexander, M. 2007. A History of English Literature. 2nd edition. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Bradbury, M. 1984. The Modern American Novel. Oxford: Oxford University Press.

Cunliffe, M., ed. 1993. The Penguin History of Literature, Vol. 9: American Literature since 1900. London: Penguin Books.

Dodsworth, M., ed. 1994. The Penguin History of Literature, Vol. 7: The Twentieth Century. London: Penguin Books.

Genette, G. 1980. Narrative Discourse: An Essay in Method. Trans. by J. E. Lewin. Ithaca: Cornell University Press.

Lodge, D. 1992. The Art of Fiction. London: Penguin.

Powell, J. 1998. Postmodernism for Beginners. New York: Writers and Readers Publishing.

Vietorová, N. 2005. Postmodern Shifts in American Postmodern Fiction. Lingos.

Postup pri obhajobe záverečnej práce na KAJL v AR 2023/2024

 

Študent si v dostatočnom časovom predstihu pred začiatkom1 štátnej záverečnej skúšky nahrá súbor s prezentáciou do PC v pridelenej miestnosti podľa harmonogramu.

Priebeh obhajoby Záverečnej práce organizuje predseda štátnicovej komisie; obhajoba sa skladá z dvoch (2) častí:

 1.  prvá časť - prezentácia Záverečnej práce
 2. druhá časť - diskusia k prezentovanej Záverečnej práci

 

1. prvá časť - prezentácia Záverečnej práce

 

Úlohou študenta je predstaviť štátnicovej komisii svoju Záverečnú prácu, a to v anglickom jazyku (viď Študijný poriadok UK v BA - ZP vypracovaná v cudzom jazyku – anglickom). Prezentácia Záverečnej práce je profesionálnym a odborným výstupom študenta2. Po obsahovej stránke sa prezentácia zameriava na: 

 • cieľ Záverečnej práce
 • teoretické východiská3
 • hlavnú tézu práce, statement / research gap, hypotézy
 • vlastný výskum4, metodológiu práce5 
 • zistenia, závery a prínos pre (pedagogickú) prax

Vlastnú prezentáciu diplomant ukončí záverečným „thank you slide-om“. Týmto slidom sa končí prvá časť obhajoby Záverečnej práce v časovej dotácii (maximálne) 15 min6.

 

Formálne náležitosti .ppt prezentácie

 • hlavné nadpisy: 60pts, podnadpisy a text: 24pts, font: Calibri.
 • max. 5-6 kľúčových informácií na jeden slide – cez odrážky (nie bloky textu)
 • bez „dramatických“ efektov prechodov a animácií, ktoré .ppt ponúka
 • počet slidov: nie je stanovený, zohľadňuje však obsah a alokovaný čas (maximálne 15min)

 

2. druhá časť - diskusia k prezentovanej Záverečnej práci

 

Po odprezentovaní Záverečnej práce je komisia oboznámená s posudkami školiteľa a oponenta (podľa ŠP v štátnom jazyku). Vlastná diskusia k prezentovanej Záverečnej práci začína zodpovedaním otázok školiteľa a oponenta z posudkov7 a pokračuje odbornou diskusiou na základe ďalších otázok a podnetov členov komisie. Diskusia sa končí na pokyn predsedu komisie.

________________ 

1 Štátne záverečné skúšky začínajú o 9:00.

Podlieha odbornému jazykovému štýlu, obsah sa nečíta.

3 Teoretickej časti je potrebné venovať značne menšiu časť prezentácie ako predstaveniu vlastneých aktivít a zistení. Slúži najmä na kritickú analýzu súčasného stavu poznania, z ktorých vyplýva hlavná téza práce.

4 Výskumom sa rozumie aj akékoľvek skúmanie či porovnávanie zdrojov pri prácach kompilačného charakteru.

5 Predstaveniu metodológie, limitov skúmania a výsledkom je potrebné venovať väčšiu časť prezentácie.

6 Odporúčame celú prezentáciu si v domácom prostredí vopred vyskúšať a odmerať jej trvanie (maximálne 15 minút).

7 Tieto je potrebné mať zobrazené na slide-och (preložené do AJ). Odpovede na otázky môžu byť zobrazené na slidoch, nie je to však podmienkou.