Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Záverečné práce a skúšky

Pre prístup k dokumentom obsahujúcim témy ZP a tézy k štátnej skúške na KAJL sa prosím prihláste.

Termíny štátnych skúšok KAJL

Štátne záverečné skúšky na KAJL sa konajú v termínoch:

4. 6. 2024

5. 6. 2024

20. 6. 2024

21. 6. 2024


Tézy k štátnej skúške na KAJL

Postup pri obhajobe záverečnej práce na KAJL v AR 2023/2024

 

Študent si v dostatočnom časovom predstihu pred začiatkom1 štátnej záverečnej skúšky nahrá súbor s prezentáciou do PC v pridelenej miestnosti podľa harmonogramu.

Priebeh obhajoby Záverečnej práce organizuje predseda štátnicovej komisie; obhajoba sa skladá z dvoch (2) častí:

 1.  prvá časť - prezentácia Záverečnej práce
 2. druhá časť - diskusia k prezentovanej Záverečnej práci

 

1. prvá časť - prezentácia Záverečnej práce

 

Úlohou študenta je predstaviť štátnicovej komisii svoju Záverečnú prácu, a to v anglickom jazyku (viď Študijný poriadok UK v BA - ZP vypracovaná v cudzom jazyku – anglickom). Prezentácia Záverečnej práce je profesionálnym a odborným výstupom študenta2. Po obsahovej stránke sa prezentácia zameriava na: 

 • cieľ Záverečnej práce
 • teoretické východiská3
 • hlavnú tézu práce, statement / research gap, hypotézy
 • vlastný výskum4, metodológiu práce5 
 • zistenia, závery a prínos pre (pedagogickú) prax

Vlastnú prezentáciu diplomant ukončí záverečným „thank you slide-om“. Týmto slidom sa končí prvá časť obhajoby Záverečnej práce v časovej dotácii (maximálne) 15 min6.

 

Formálne náležitosti .ppt prezentácie

 • hlavné nadpisy: 60pts, podnadpisy a text: 24pts, font: Calibri.
 • max. 5-6 kľúčových informácií na jeden slide – cez odrážky (nie bloky textu)
 • bez „dramatických“ efektov prechodov a animácií, ktoré .ppt ponúka
 • počet slidov: nie je stanovený, zohľadňuje však obsah a alokovaný čas (maximálne 15min)

 

2. druhá časť - diskusia k prezentovanej Záverečnej práci

 

Po odprezentovaní Záverečnej práce je komisia oboznámená s posudkami školiteľa a oponenta (podľa ŠP v štátnom jazyku). Vlastná diskusia k prezentovanej Záverečnej práci začína zodpovedaním otázok školiteľa a oponenta z posudkov7 a pokračuje odbornou diskusiou na základe ďalších otázok a podnetov členov komisie. Diskusia sa končí na pokyn predsedu komisie.

________________ 

1 Štátne záverečné skúšky začínajú o 9:00.

Podlieha odbornému jazykovému štýlu, obsah sa nečíta.

3 Teoretickej časti je potrebné venovať značne menšiu časť prezentácie ako predstaveniu vlastneých aktivít a zistení. Slúži najmä na kritickú analýzu súčasného stavu poznania, z ktorých vyplýva hlavná téza práce.

4 Výskumom sa rozumie aj akékoľvek skúmanie či porovnávanie zdrojov pri prácach kompilačného charakteru.

5 Predstaveniu metodológie, limitov skúmania a výsledkom je potrebné venovať väčšiu časť prezentácie.

6 Odporúčame celú prezentáciu si v domácom prostredí vopred vyskúšať a odmerať jej trvanie (maximálne 15 minút).

7 Tieto je potrebné mať zobrazené na slide-och (preložené do AJ). Odpovede na otázky môžu byť zobrazené na slidoch, nie je to však podmienkou.