Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Prijímacie konanie

Výber uchádzačov sa uskutočňuje na základe výsledkov písomnej prijímacej skúšky, pričom sa čiastočne do úvahy berú aj dosiahnuté výsledky stredoškolského štúdia. V takomto prípade váha prijímacej skúšky tvorí min. ¾ z celkového výsledku prijímacieho konania.

Obsahové zameranie písomnej skúšky pozostáva z oblastí:

  • anglická gramatika 
  • slovná zásoba vrátane frazeologizmov a slovných spojení 
  • anglická výslovnosť

Požadované vedomosti zodpovedajú úrovni B2 (podľa SERR), t.j. upper-intermediate, alebo certifikátu Cambridge First.

 

Poznámka:

Ak uchádzači o štúdium v študijnom odbore anglický jazyk a literatúra v akademickom roku 2024/2025 splnia minimálne jedno z nasledovných kritérií:

1. absolvovanie maturity z angličtiny B2, kde študent dosiahol v externej časti min. 75% (nie staršie ako 3 roky), alebo absolvovanie maturity z angličtiny C1* 

2. predloženie jedného z medzinárodne uznávaných štandardizovaných certifikátov „Cambridge First“ (nie staršie ako 3 roky) alebo „Cambridge Advanced“ (nie staršie ako 4 roky) alebo Certificate of Proficiency in English (CPE)“ (nie staršie ako 5 rokov)

3. absolvovanie testu TOEFL - minimum získaných bodov 90 (nie staršie ako 2 roky)

4. absolvovanie testu IELTS Academic, alebo IELTS General Training - Band Score minimálne 6 (nie staršie ako 2 roky)

5. absolvovanie Všeobecnej alebo odbornej štátnej jazykovej skúšky (nie staršie ako 3 roky) - pozn. skúšky musia byť realizované oprávnenou inštitúciou (pozri www.minedu.sk)

6. absolvovanie Základnej štátnej jazykovej skúšky s hodnotením „s vyznamenaním“ (1) (nie staršie ako 3 roky) - pozn. skúšky musia byť realizované oprávnenou inštitúciou (pozri www.minedu.sk)

7. absolvovanie testu CITY and GUILDS na úrovni B2, zameraného na všetky štyri jazykové zručnosti - písanie, čítanie, počúvanie a rozprávanie (nie staršie ako 3 roky)

bude toto považované za úspešné absolvovanie prijímacej skúšky z anglického jazyka a nemusia sa zúčastniť písomnej skúšky na Katedre anglického jazyka a literatúry. Na základe uznania hore uvedeného certifikátu/štátnej/maturitnej skúšky bude uchádzačovi pridelený počet bodov ekvivalentný s maximálnym počtom bodov z písomnej prijímacej skúšky.

Uchádzači môžu doručiť úradne overenú kópiu certifikátu spolu s prihláškou. V prípade získania certifikátu alebo úspešného vykonania maturitnej skúšky z angličtiny na požadovanej úrovni je potrebné úradne overený doklad doručiť na PdF UK hneď po vykonaní skúšky, najneskôr však do 14. júna 2024. Príslušný doklad o splnení kritérií môže uchádzač predložiť aj priamo na prijímacej skúške.

*Podmienky sa budú modifikovať v závislosti od podmienok a kritérií maturitných skúšok v šk. roku 2023/24, ako aj prípadných zmien v uvádzanom štandardizovanom testovaní.

Prijímacia komisia si vyhradzuje právo individuálne posúdiť medzinárodné diplomy/certifikáty z anglického jazyka na úrovni B2, ktoré nie sú súčasťou vyššie uvedených kritérií.

 

Literatúra:

Murphy, R. English Grammar in Use. 4th Edition. Cambridge: CUP, 2012

Redston, Ch. – Cunningham, G. Face2Face. Upper-Intermediate. Cambridge: CUP, 2013

Oxenden, C. – Latham-Koenig, Ch.: New English File. Upper-Intermediate. Oxford: OUP, 2008

Soars, J. – Soars, L.: New Headway. Upper-Intermediate. Oxford: OUP, 2014

Bilíková, Toft, Preložníková: YES! Angličtina – nová maturita – vyššia úroveň (B2). Bratislava: Enigma, 2008.

Bérešová, Hosszúová, Bathgate: Nová maturita z angličtiny B2. Bratislava: Aktuell, 2008.