Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

FAQ

Ktoré študijné programy ponúka fakulta v kombinácii  s učiteľstvom anglického jazyka a literatúry?

učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a histórie
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúry
učiteľstvo anglického jazyk a literatúry a výtvarná edukácia
učiteľstvo anglického jazyk a literatúry a talianskeho jazyka a literatúry
učiteľstvo anglického jazyk a literatúry a pedagogiky
učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry a anglického jazyka a literatúry
učiteľstvo výchovy k občianstvu a anglického jazyka a literatúry
učiteľstvo psychológie a anglického jazyka a literatúry – iba bakalársky stupeň štúdia
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a anglického jazyka a literatúry

 

Sú jednotlivé predmety aprobácie rovnocenné alebo je jeden predmet hlavný a druhý doplnkový?

Predmety kombinovaného študijného programu (napr. anglický jazyk a história) sú rovnocenné bez ohľadu na to, ktorý je uvedený ako prvý.

 

Aké sú podmienky prijatia na štúdium na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave?
Pozri sekcie Pre uchádzačov o štúdium a Podrobné kritériá pre prijímacie konanie pre bakalárske štúdium na webovej stránke fakulty.

 

Prebieha výučba len v anglickom jazyku alebo je potrebné vedieť aj po slovensky?

Niektoré predmety sú len v angličtine, ale na niektorých hodinách sa používa aj slovenčina.

 

Poskytuje katedra certifikát o dosiahnutej úrovni anglického jazyka v priebehu štúdia?

Nie.

 

Aké sú možnosti a dostupnosť študijných materiálov?

Študijné materiály sú dostupné v knižnici PdF UK. Niektoré materiály poskytujú vyučujúci prostredníctvom online platforiem (MS Teams, Moodle, a pod.).  

 

V ktorých budovách prebieha výučba?

Výučba prebieha najmä v budove na Šoltésovej ulici. Niektoré výučbové aktivity prebiehajú aj v budove na Račianskej ulici.

 

Aké sú výučbové časy denného štúdia, t.j. o ktorej  sa zvyčajne začína a o koľkej sa končí?

Výučba vo všeobecnosti v dennom štúdiu prebieha v rozmedzí 7:45 – 19:45, pričom jednotlivé bloky sú v rozsahu 90 min. (dvojhodinový blok), resp. 135 min. (trojhodinový blok).

 

Akú sú výučbové časy a dni externého štúdia?

Výučba v externom štúdiu prebieha v piatok a v sobotu podľa vopred stanoveného rozvrhu hodín. Výučba niektorých predmetov prebieha aj kombinovanou formou – kombinácia priameho prezenčného kontaktu učiteľa a študenta a online výučba.  

 

Aké je vybavenie pre trávenie voľných hodín (free wif-fi, bufet, dostupnosť PC, miniknižnica, oddychové zóny pre študentov a pod.)? 

Budovy na Šoltésovej ulici a Račianskej ulici poskytujú bezplatnú wi-fi, dostupnosť PC, ale aj oddychové zóny pre študentov.  Budova na Šoltésovej ulici má dve mini knižnice.  V obidvoch budovách sú automaty na kávy a nápoje. V budovách sa nenachádza bufet. 

 

Kto prezentuje názory, požiadavky študentov v rámci fakulty?

Študentské záležitosti zastupuje študentská časť Akademického senátu fakulty.

 

Na koho sa môžem obrátiť v prípade, ak mám problém so zostavovaním vlastného rozvrhu? 

Každý ročník má svojho tútora, na ktorého sa môžete obrátiť s otázkami o rozvrhu, alebo v prípade iných otázok ohľadom študijných záležitostí. Mená a konzultačné hodiny tútorov nájdete na webovej stránke KAJL.

Pozri sekcia Tútorská pomoc (KAJL)

 

Ponúkate možnosť štúdia aj v zahraničí?

Áno, v rámci zahraničnej mobility môžete absolvovať časť štúdia na partnerských univerzitách v zahraničí.

Pozri sekcia Erasmus