Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Diferenčné skúšky – zmena študijného programu

Zmena študijného programu v rámci rovnakého študijného odboru PdF UK

Diferenčné skúšky pre AR 2023/24

Študent UK má právo požiadať o zmenu študijného programu v rámci toho istého študijného odboru. Zmena študijného programu v rámci toho istého študijného odboru sa neuskutočňuje formou prijímacieho konania (čl. 17 nového Študijného poriadku UK a PdF UK). Podmienky prijatia na štúdium pri prestupe, okrem splnenia podmienok kontrolnej etapy štúdia v pôvodnom študijnom programe, sú kapacitné podmienky študijného programu v príslušnom akademickom roku a vykonanie diferenčnej skúšky. O obsahu a rozsahu diferenčnej skúšky rozhoduje garant študijného programu.

 

Katedra anglického jazyka a literatúry

Bakalársky stupeň štúdia

Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry v kombinácii

 

Pri prestupe v bakalárskom stupni štúdia musí žiadateľ/ka spĺňať rovnaké požiadavky, ako sú v danom akademickom roku stanovené požiadavky na prijatie študenta.

Ak žiadateľ/ka absolvoval/a v pôvodnom štúdiu predmety, ktoré môžu byť považované za ekvivalentné, o ich uznaní rozhodne garant/ka študijného programu UAJL.

 

Magisterský stupeň štúdia

Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry v kombinácii

 

Forma: písomný test a komisionálna ústna skúška

Cieľ: Cieľom diferenčnej skúšky je posúdiť zvládnutie požadovaných teoretických poznatkov a rozvíjaných zručností a kompetencií v anglickom jazyku a v nosných disciplínach študijného programu (lingvistika, didaktika, literatúra a reálie).

Obsah: Písomný test bude zameraný na ovládania anglického jazyka na úrovni C1. V prípade, že žiadateľ predloží certifikát o absolvovaní štandardizovanej skúšky na úrovni C1, nemusí písomný test absolvovať (zoznam akceptovaných certifikátov bude každoročne aktualizovaný).

Ústna skúška bude pozostávať z troch častí zameraných na 1. anglický jazyk vo všetkých jazykových rovinách (morfológia a syntax, fonetika a fonológia, lexikológia), 2. didaktika angličtiny, 3. anglická a americká literatúra a reálie anglicky hovoriacich krajín.

Rozsah: Požadované poznatky z jednotlivých disciplín sú na úrovni povinného jadra bakalárskeho stupňa študijného programu učiteľstvo anglického jazyka a literatúry.

Odporúčaná literatúra:

Bilber, D., Conrad, S. Leech, G. (2002). Student grammar of spoken and written English. Longman.

Brown, H.D. (2007). Teaching by Principles - An Interactive Approach to Language Pedagogy (3rd edition). White Plains, NY: Pearson Education.

Cameron, L. (2011). Teaching Languages to Young Learners. Cambridge: Cambridge University Press.

Harmer, J. (2007). The Practice of English Language Teaching. Harlow: Pearson.

Jackson, H. and Zé Amvela, E. (2007). Words, Meaning and Vocabulary. London: Continuum.

Javorčíková, J. (2015). A Compendium of English Literature. BB: Belianum,

Javorčíková, J. (2017). A Compendium of American Literature. Bratislava : Z-F Lingua.

Kostelníková, M. (2014). A Theoretical and Practical Introduction to the Study of Literature. Bratislava: Z-F Lingua.

Kostelníková, M. (2015). History of English Literature from the Beginnings to the 19th century. Bratislava : UK

Lojová, G. (2019). Učme cudzí jazyk efektívnejšie: Prístup zameraný na žiaka. Bratislava: Vydavateľstvo UK.

Pavlík, R. (2019). A Short Introduction to English Phonetics and Phonology. Bratislava: Z-F Lingua.

Pavlík, R. (2020). A Practical Course in English Phonetics and Phonology. Bratislava: Z-F Lingua.

Pavlík, R. (2017). A Textbook of English Lexicology I. Word Structure, Word-Formation, Word Meaning. Bratislava: Z-F Lingua.

Plag, I. (2003). Word-formation in English. Cambridge: Cambridge University Press.

Quirk, R., Greenbaum, S. (2004). A Students Grammar of the English Language. Longman.

UR, P.(2002). A Course in Language Teaching. Cambridge: CUP.