Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

O nás

 

Katedra anglického jazyka, literatúry a didaktiky

Na KAJL je možné študovať študijný program učiteľstvo anglického jazyka a literatúry na bakalárskom (Bc.) aj magisterskom (Mgr.) stupni štúdia a to v dennej aj externej forme výučby. 

Hlavným poslaním katedry je pripraviť učiteľov anglického jazyka a literatúry pre druhý stupeň základných škôl a všetky typy stredných škôl. Absolventi tohto typu štúdia nachádzajú široké uplatnenie aj vo všetkých oblastiach spoločenskej praxe, ktoré vyžadujú dobrú znalosť anglického jazyka. V tomto zmysle sa môžu uplatniť ako tlmočníci a prekladatelia, redaktori masovokomunikačných prostriedkov, dokumentaristi v rozličných organizáciách atď. Umožňuje im to dobrá jazyková príprava spočívajúca v absolvovaní celej škály jazykovedných disciplín.


Katedra zabezpečuje rigorózne konanie (PaedDr.) v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov študijného programu teória vyučovania anglického jazyka a literatúry.


V rámci doktorandského študijného programu (PhD.) didaktika cudzích jazykov a literatúr sa každoročne vypisujú nové témy dizertačných prác. Aktuálne témy ponúkajú: prof. PhDr. Gabriela Lojová, PhD.; doc. PaedDr. Martina Šipošová, PhD. a Dr. habil. Tamás Karáth, PhD.

Vzhľadom na vedecko-výskumný aspekt doktorandského štúdia sa ašpirant svojou činnosťou podieľa nielen na chode KAJL, ale stáva sa súčasťou Ústavu filologických štúdií.