Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Veda

Vedecké a výskumné projekty

Akademické priority a zameranie vedeckého výskumu na katedre

Vedecký výskum sa na katedre uskutočňuje vo viacerých rovinách. V prvom rade ide o skúmanie lingvistickej a aplikačno-lingvistickej problematiky s dôrazom na konfrontačné vzťahy medzi angličtinou a slovenčinou najmä v oblasti gramatiky, lexikológie, fonetiky a fonológie. Taktiež sa skúmajú rozličné jazykové školy v aplikácii na výučbu angličtiny ako cudzieho jazyka. Ďalšia rovina bádania sa týka literatúry, a to britskej a americkej, využívania komparatívneho prístupu vo vzťahu k slovenskej literatúre. Pozornosť výskumu sa venuje aj využívaniu literatúry v cudzojazyčnej výučbe. Tretia oblasť vedeckovýskumnej práce  sa týka didaktiky anglického jazyka a psycholingvistiky. Komunikatívny prístup sa skúma z hľadiska teoretického (ako sústava princípov a axióm), ako aj v aplikácii na výučbu rozličných jazykových prostriedkov a komunikatívnych zručností. Veľká pozornosť sa venuje pozorovaniu psychologických osobitostí ovplyvňujúcich efektívnosť učenia sa cudzích jazykov, ako aj využívaniu moderných technológií vo výučbe.

Členovia katedry dlhodobo riešia výskumné úlohy v rámci rôznych vedeckých projektov. V posledných rokoch participovali na týchto projektoch:

 • projekt VEGA č.1/0495/17 (2017-2019) Vzťah medzi mentálnymi reprezentáciami systému anglického jazyka, performanciou v metalingvistických úlohách a produkciou v reálnych komunikačných situáciách pri učení sa anglického jazyka.
  Vedúca projektu: prof. PhDr. Gabriela Lojová, PhD.

 • projekt UK/310/2017 ERP analýza kognitívnych procesov súvisiacich so spracovaním jazykového vstupu a jazykovej produkcie v SK/AJ.
  Vedúci projektu: Mgr. Tomáš Hlava, PhD.

 • projekt VEGA 1/1003/15 (2015-2017) Orálna kultúra, diaspóra, populárna kultúra a súčasná literatúra národnostných menšín  USA, Veľkej Británie a Austrálie v postkoloniálnom kontexte. Inštitút anglistiky a amerikanistiky  FF, UKF  Prešov. Vedúci projektu: prof. PhDr. Jaroslav Kušnír, PhD. 
  Spoluriešiteľka: PaedDr. Dagmar Blight, PhD.
 • projekt VEGA 2/0107/14 (2014-2017) Hypermediálny artefakt v postdigitálnej dobe. Ústav svetovej literatúry SAV, FF UK, PdF UK - KAJL, FF UCM. Vedúca projektu: Mgr. Bogumila Suwara, PhD. 
  Spoluriešiteľka: Mgr. Zuzana Husárová, PhD.
 • projekt VEGA 1/0354/14 (2014-2016) Vplyv ekonomizačných faktorov reči na štruktúru a používanie jazykových jednotiek.
  Vedúci projektu: doc. PhDr. Daniel Lančarič, PhD.
 • Grant Aktion: Postdigital poetics in Central European Literary Expression (2014-2015). Institut für Sprachkunst, Universität für angewandte Kunst, Wien. Vedúca projektu: Mgr. Zuzana Husárová, PhD.

 • projekt UK/563/2014 Procedurálne lingvistické vedomosti ako základ gramaticky správnej a plynulej rečovej produkcie II. 
  Vedúci projektu: Mgr. Tomáš Hlava, PhD.

 • projekt UK/345/2013 (2013) Procedurálne lingvistické vedomosti ako základ gramaticky správnej a plynulej rečovej produkcie. 
  Vedúci projektu: Mgr. Tomáš Hlava, PhD.
 • projekt VEGA 1/0716/13 (2013-2015) Kontinuálne rozvíjanie deklaratívnych a procedurálnych vedomostí pri vyučovaní gramatiky angličtiny v primárnom, sekundárnom a celoživotnom vzdelávaní na Slovensku.
  Vedúca projektu: prof. PhDr. Gabriela Lojová, PhD. 
 • projekt VEGA 1/08/58/12 (2012-2014) Od postmoderny k novej senzibilite v literatúrach anglicky hovoriacich krajín. Inštitút anglistiky a amerikanistiky FF, UKF Prešov. Vedúci projektu: prof. PhDr. Jaroslav Kušnír, PhD. Spoluriešiteľka: PaedDr. Dagmar Blight, PhD.
 • projekt VEGA 1/1030/11 (2011-2013) Abreviačné tendencie v anglicko-slovenskej terminológii a lexikografii. Vedúci projektu: doc. PhDr. Daniel Lančarič, PhD.
 • projekt KEGA (2011-2012) Zvýšenie efektivity  vzdelávacieho procesu vo vyučovaní cudzích jazykov v primárnom vzdelávaní.
  Vedúca projektu: prof. PhDr. Gabriela Lojová, PhD.
 • projekt VEGA 2/0182/10 (2010-2013) Text na internete ako jav (r)evolúcie kultúry. Vedúca projektu: Mgr. Bogumila Suwara, PhD. Spoluriešiteľka: Mgr. Zuzana Husárová, PhD.
 • projekt UK/106/2013 (2013) Transmediálny prístup ku kreatívnej tvorbe. Vedúca projektu: Mgr. Zuzana Husárová, PhD.
 • projekt UK/408/2012 (2012) Novomediálna literatúra ako smerovanie rozvoja kreativity. Vedúca projektu: Mgr. Zuzana Husárová, PhD.
 • projekt VEGA 1/0690/10 (2010-2011) Zvyšovanie efektívnosti procesu zapamätávania pri učení sa cudzieho jazyka v mladšom školskom veku prostredníctvom personalizácie učebného obsahu.
  Vedúca projektu: prof. PhDr. Gabriela Lojová, PhD.
 • Fulbright Grant: Fullbrightov program pre výskum a prednášanie. (2011) Massachusetts Institute of Technology, Writing & Humanistic Studies. Vedúca projektu: Mgr. Zuzana Husárová, PhD.

Katedra v ostatných rokoch organizovala niekoľko konferenií, sympózií a ďalších odborných podujatí.

<output>KAJL pozýva na odborný seminár "Ako ne/učiť gramatiku anglického jazyka", ktorý sa uskutoční 23. októbra 2015 a je určený pre učiteľov anglického jazyka v primárnom, sekundárnom a celoživotnom vzdelávaní. Pozvánka.  Prihláška. </output>

<output>KAJL pozýva na odborný seminár "Ako ne/učiť gramatiku anglického jazyka", ktorý sa uskutoční 23. októbra 2015 a je určený pre učiteľov anglického jazyka v primárnom, sekundárnom a celoživotnom vzdelávaní. Pozvánka.  Prihláška. </output>