Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

O katedre

Katedra anglického jazyka a literatúry

 

Na KAJL je možné študovať študijný program učiteľstvo anglického jazyka a literatúry na bakalárskom (Bc.) aj magisterskom (Mgr.) stupni štúdia a to v dennej aj externej forme výučby. 

Hlavným poslaním katedry je pripraviť učiteľov anglického jazyka a literatúry pre druhý stupeň základných škôl a všetky typy stredných škôl. Absolventi tohto typu štúdia nachádzajú široké uplatnenie aj vo všetkých oblastiach spoločenskej praxe, ktoré vyžadujú dobrú znalosť anglického jazyka. V tomto zmysle sa môžu uplatniť ako tlmočníci a prekladatelia, redaktori masovokomunikačných prostriedkov, dokumentaristi v rozličných organizáciách atď. Umožňuje im to dobrá jazyková príprava spočívajúca v absolvovaní celej škály jazykovedných disciplín.

V rámci celoživotného vzdelávania zabezpečuje katedra rozširujúce štúdium angličtiny, ktoré umožňuje učiteľom s rôznou aprobáciou rozšíriť si kvalifikáciu o špecializáciu anglický jazyk a literatúra.

Katedra zabezpečuje rigorózne konanie (PaedDr.) v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov študijného programu teória vyučovania anglického jazyka a literatúry.

V rámci študijných programov didaktika cudzích jazykov a predškolská a elementárna pedagogika sa každoročne vypisujú nové témy na doktorandské štúdium. Aktuálne témy ponúkajú doc. Javorčíková a doc. Lojová. Vzhľadom na vedecko-výskumný aspekt doktorandského štúdia, ašpirant sa svojou činnosťou podieľa nielen na chode KAJL, no stáva sa súčasťou Ústavu filologických štúdií.