Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry – v kombinácii

Profily absolventov

Bakalársky študijný program: Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry –  v kombinácii

Profil absolventa 

Absolvent bakalárskeho študijného programu učiteľstva anglického  jazyka a literatúry (v kombinácii) v kombinácii v študijnom odbore 1.1.1 učiteľstvo akademických predmetov  je pripravený pokračovať v štúdiu tohto odboru na 2. stupni vysokoškolského vzdelávania. Získal náhľad do problematiky edukačných vied a spoločenských a legislatívnych súvislostí výchovy a vzdelávania, získal základy digitálnej a psychologickej gramotnosti učiteľa.

Teoretické vedomosti

Absolvent 1. stupňa (Bc.) učiteľstva anglického  jazyka a literatúry (v kombinácii):

• pozná sociálnovedné a legislatívne súvislosti inštitucionálneho vzdelávania

• pozná psychologické modely kognitívneho vývinu a vývinu osobnosti s aplikáciou v edukačnom prostredí

• pozná teoretické princípy tvorby a plánovania edukačného procesu v sekundárnom vzdelávaní  

• je zorientovaný v základoch jednotlivých relevantných sub-disciplín a je schopný tieto poznatky podľa potreby ďalej využiť, resp. prehlbovať v 2. stupni VŠ štúdia

• pozná jednotlivé roviny systému anglického jazyka  (fonetika, fonológia, gramatika, lexikológia, štylistika) a ich štrukturálno-funkčné charakteristiky 

• získal prehľadné vedomosti z dejín, literatúry, kultúry a reálií krajín, v ktorých sa daný cudzí jazyk používa ako materinský jazyk

• je oboznámený s metodológiou príslušných disciplín a širšími kultúrnymi a sociálnymi súvislosťami

Praktické schopnosti a zručnosti

Absolvent 1. stupňa (Bc.) učiteľstva anglického  jazyka a literatúry (v kombinácii):

• sa dokáže orientovať v pedagogickej dokumentácii a školskej legislatíve,

• vie aktívne používať digitálne technológie na podporu edukačného procesu,

• vie analyzovať a reflektovať jednotlivé zložky edukačného procesu v školskej triede, 

• má rozvinuté cudzojazyčné komunikačné zručnosti na úrovni B2-C1 SERR

• má rozvinuté elementárne didaktické zručnosti 

 

Magisterský študijný program: Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry –  v kombinácii

Profil absolventa 

Absolvent magisterského študijného programu učiteľstva anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) je spôsobilý vykonávať profesiu učiteľa anglického jazyka na úrovni nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania a v ďalších vzdelávacích inštitúciách, keďže má rozvinuté požadované odborné, pedagogické a osobnostné predpoklady. 

Teoretické vedomosti

Absolvent 2. stupňa (Mgr.) učiteľstva anglického jazyka a literatúry (v kombinácii):

• pozná princípy aplikácie digitálnych technológií v edukácii

• pozná princípy pedagogickej diagnostiky aj s ohľadom na individuálne osobitosti žiakov a študentov

• pozná metodológiu a metódy výskumu v edukačných vedách 

• ovláda základný obsah, metodológiu a epistemológiu jednotlivých vedných disciplín v oblasti lingvistiky, literatúry, lingvodidaktiky a krajinovedy, princípy jeho štruktúry a zdroje poznatkov a širšie kultúrne a sociálne súvislosti

• pozná tendencie vývoja anglického jazyka a anglickej literatúry, je vybavený rozsiahlymi krajinovednými vedomosťami, pozná teoretické i praktické súvislosti odborovej didaktiky v anglickom jazyku

• pozná rozsah a charakter vplyvu iných vedných disciplín na konštituovanie anglistiky a didaktiky anglického jazyka 

Praktické schopnosti a zručnosti

Absolvent 2. stupňa (Mgr.) učiteľstva doplniť aprobáciu (v kombinácii):

• vie analyzovať a zhodnotiť edukačné programy podľa podmienok konkrétneho edukačného prostredia

• dokáže navrhnúť a realizovať výskumný projekt v edukačných vedách 

• má rozvinuté zručnosti aplikovať získané teoretické poznatky do pedagogickej praxe

• dokáže samostatne projektovať a realizovať výučbu angličtiny na jednotlivých stupňoch vzdelávania, adaptovať kurikulárne požiadavky na konkrétne podmienky žiakov, triedy a typu školy 

• orientuje sa v odbornej, hlavne lingvodidaktickej, literatúre, dokáže  sledovať a prehodnocovať najnovšie trendy a flexibilne ich implementovať do svojej pedagogickej činnosti

• má rozvinuté kompetencie a zručnosti plynulo komunikovať v anglickom jazyku v rôznych špecifických situáciách