Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Veda a výskum

Akademické priority a zameranie vedeckého výskumu na katedre

Vedecký výskum sa na katedre uskutočňuje vo viacerých rovinách. V prvom rade ide o skúmanie lingvistickej a aplikačno-lingvistickej problematiky s dôrazom na konfrontačné vzťahy medzi angličtinou a slovenčinou najmä v oblasti gramatiky, lexikológie, fonetiky a fonológie. Taktiež sa skúmajú rozličné jazykové školy v aplikácii na výučbu angličtiny ako cudzieho jazyka. Ďalšia rovina bádania sa týka literatúry, a to britskej a americkej, využívania komparatívneho prístupu vo vzťahu k slovenskej literatúre. Pozornosť výskumu sa venuje aj využívaniu literatúry v cudzojazyčnej výučbe. Tretia oblasť vedeckovýskumnej práce  sa týka didaktiky anglického jazyka a psycholingvistiky. Komunikatívny prístup sa skúma z hľadiska teoretického (ako sústava princípov a axióm), ako aj v aplikácii na výučbu rozličných jazykových prostriedkov a komunikatívnych zručností. Veľká pozornosť sa venuje pozorovaniu psychologických osobitostí ovplyvňujúcich efektívnosť učenia sa cudzích jazykov, ako aj využívaniu moderných technológií vo výučbe.