Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Témy bakalárskych prác

Pre zviditeľnenie tém ZP s výberom v AR 2023/24 a plánovanou obhajobou v AR 2024/25 sa prosím prihláste.

Po dohode so školiteľom pošlite vyplnenú prihlášku na tému ZP na sekretariát KAJL i školiteľovi.

PaedDr. Peter Bojo, PhD.

The structure and meaning of English oxymorons

Štruktúra a význam anglických oxymoronov

This thesis will feature an analysis of English oxymorons with the aim to describe their structure and meaning and to identify the dominant type. It will provide a new pedagogical perspective of teaching vocabulary through reasoning to upper-secondary students.

Predkladaná práca sa zaoberá analýzou anglických oxymoronov s cieľom opísať ich štruktúru a význam a určiť dominantný typ. Práca zároveň ponúkne novú pedagogickú perspektívu vyučovania slovnej zásoby prostredníctvom diskusie a zdôvodnení vo vyššom sekundárnom vzdelávaní.

 

English and Slovak nationality-motivated expressions, their structure, meaning and Slovak translations

Anglické výrazy motivované národnosťou, ich štruktúra, význam a prekladové ekvivalenty

Is švédsky stôl a “Swedish table”? The thesis aims to analyse English nationality-motivated expressions and their Slovak equivalents and to identify their similarities and differences regarding their structure, semantics and equivalence. The findings will be discussed and the possibilities for their application in the classroom will be suggested.

Je švédsky stôl “Swedish table”? Práca sa zameriava na analýzu anglických výrazov motivovaných národnosťou a ich slovenských ekvivalentov s cieľom identifikovať podobnosti a rozdiely medzi anglickými výrazmi a ich prekladmi vzhľadom na štruktúru, význam a ekvivalentáciu. Práca bude obsahovať návrh aplikácie výsledkov a zistení v pedagogickej praxi.

 

The level of correspondence between naming objects of extralingual reality in English and in Slovak

Zhoda medzi pomenovaním predmetov extra-lingválnej reality medzi slovenčinou a angličtinou

The thesis explores the motivation behind naming objects of extralinguistic reality in English and Slovak. It aims to identify the level of onomaziological correspondence between English and Slovak nouns. The findings will be used to suggest mnemonics for learning English vocabulary.

Práca skúma motiváciu pri pomenovaní premetov extralingválnej reality medzi slovenčinou a angličtinou. Cieľom práce je identifikovať mieru zhody v onomaziológii anglických a slovenských podstatných mien. Výsledky a zistenia budú použité na vytvorenie možných pamäťových asociácií pri vyučovaní anglickej slovnej zásoby.

 

Incomplete SV clause patterns in informal English communication

Neúplné Subject - Verb štruktúry vo vetných vzoroch v anglickej neformálnej komunikácii

Informal communication in English is characterised by the frequent omission of the subject and/or predicate (verb) for various reasons of language economy. This thesis will analyse sentence structures in informal English communication in which the subject and/or the predicate are omitted to determine the level of use of these incomplete structures. Part of the thesis will be devoted to using incomplete SV structures in the classroom.

Neformálna komunikácia v angličtine sa vyznačuje častým vynechávaním podmetu a / alebo prísudku z rôznych dôvodov jazykovej ekonomizácie. Práca sa sústredí na preskúmanie vetných štruktúr v anglickej neformálnej komunikácii, v ktorých sa vynecháva podmet a / alebo prísudok s cieľom určiť úroveň používania týchto nekompletných štruktúr. Časť práce sa bude venovať využitiu nekompletných SV štruktúr na hodinách angličtiny