Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

ŠVOUČ

XV. ROČNÍK SÚŤAŽE 
ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ, ODBORNEJ A UMELECKEJ ČINNOSTI
NA ÚSTAVE FILOLOGICKÝCH ŠTÚDIÍ PDF UK

 

Študentská vedecká, odborná a umelecká  činnosť (ŠVOUČ) je dôležitou súčasťou rozvoja tvorivého potenciálu študentov a priestorom na rozvoj vedných odborov a študijných programov, ktoré je možné študovať na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Súťaž vyhlasuje dekan fakulty. Celkové riadenie súťaže ŠVOUČ má na starosti Oddelenie vedy a doktorandského štúdia.

Do súťaže (sekcia pre jazykovedu a moderné filológie) sa môže zapojiť každý študent katedier združovaných ústavom v dennej i externej forme štúdia v jednej z týchto dvoch kategórií:

 • študenti 1. stupňa vysokoškolského štúdia,
 • študenti 2. stupňa vysokoškolského štúdia.

Prácu môže vypracovať aj kolektív študentov, v tom prípade musí byť uvedený podiel každého autora.

CIEĽ SÚŤAŽE

Cieľom súťaže je:

• prehlbovať vedeckú, odbornú a umeleckú činnosť študentov Pedagogickej fakulty UK,
• stimulovať a rozvíjať u nich schopnosti a spôsobilosti pre vedeckú, odbornú a umeleckú činnosť,
• identifikovať a podporovať talentovaných a tvorivých študentov,
• vychovávať perspektívnych odborníkov v jednotlivých vedných a umeleckých odboroch,
• zlepšiť komunikáciu medzi študentmi navzájom a medzi študentmi a učiteľmi.

SÚŤAŽNÁ PRÁCA

 • Účastník súťaže vypracuje prácu na tému, ktorá súvisí so študijným programom, ktorý študuje. Témy vypíšu pedagogickí a výskumní pracovníci katedry a centra (zverejnia ich najneskôr do 10. decembra 2023). Študent môže vypracovať aj prácu na vlastnú tému, ak to schváli garant študijného odboru alebo vedúci katedry.
 • Práca môže byť teoretická, teoreticko-aplikačná alebo empiricko-výskumná.
 • Práca prezentovaná v súťaži ŠVOUČ môže byť časťou záverečnej práce, táto skutočnosť však musí byť zrejmá a musí byť deklarovaná v úvode práce. Odporúča sa teda rozpracovať do hĺbky nejakú kapitolu zo záverečnej práce alebo si zvoliť inú tému, ktorá študenta počas štúdia zaujala (rozpracovať seminárnu prácu).
 • Počas prípravy práce môže študent konzultovať s učiteľmi fakulty alebo inými odborníkmi (ak sa tak stalo, vo svojej práci to uvedie).
 • Celkový rozsah práce (s prílohami) je min. 20 a max. 45 strán pri riadkovaní 1,5 a veľkosti písma 12 b. Práca musí mať hrebeňovú alebo inú vhodnú väzbu.
 • Písomná práca musí rešpektovať normu ISO 690.
 • Práca môže byť napísaná v cudzom jazyku, ale musí mať primerane obsiahle resumé v slovenčine.
 • Záujemcovia o súťaž odovzdajú vyplnenú prihlášku do 28. februára 2024 príslušnému katedrovému koordinátorovi ŠVOUČ (Mgr. Tomáš Hlava, PhD.). Je spolu so štatútom ŠVOUČ dostupná na stránke OVDŠ.
 • Súťažnú prácu v 2 exemplároch účastník odovzdá svojmu katedrovému koordinátorovi ŠVOUČ najneskôr do 30. apríla 2024.

ORGANIZÁCIA SÚŤAŽE

ŠVOUČ prebieha na fakulte v dvoch kolách. Prvé kolo prebieha na katedrách a ústavoch, druhé kolo je fakultné kolo. Obe kolá súťaže sú verejné a súťažné a prebiehajú v týchto sekciách:

Učiteľské odbory:

1. Sekcia pre študentov bakalárskeho stupňa

2. Sekcia pre študentov magisterského stupňa

Neučiteľské odbory:

1. Sekcia pre študentov bakalárskeho stupňa

2. Sekcia pre študentov magisterského stupňa

Študenti spoj. študijného programu budú zaradení do sekcií podľa ročníka, v ktorom študujú.

 

Súťažiaci, ktorých práce spĺňajú stanovené podmienky, sa zúčastnia na prvom kole v rámci príslušných katedier a ústavov, ktoré prebehne najneskôr do 21. mája 2024. Prvé kolo má podobu študentskej konferencie, na ktorej študent/študentka prednesie tézy svojej práce, bude reagovať na posudky posudzovateľov, respektíve posudzovateľa a školiteľa (konzultanta),  a na otázky a podnety z publika. Na základe výsledkov prvého kola môže komisia navrhnúť najviac 3 práce z každej sekcie (teda maximálne 6 prác) do druhého, fakultného kola.

Druhé, fakultné kolo prebehne najneskôr do 10. júna 2024. Druhé kolo má podobu študentskej konferencie, na ktorej súťažiaci predstavia tézy svojej práce, budú reagovať na posudky a na otázky a podnety z publika. Odborná komisia vo fakultnom kole vyhlási v každej sekcii tri najlepšie práce. Hodnotiaca komisia môže odporúčať práce pre celoslovenské, prípadne medzinárodné kolá ŠVOUČ, ak sa takéto budú v danej oblasti realizovať. Akademická obec bude o výsledkoch informovaná na webovej stránke fakulty.

Študenti, ktorí sa vo fakultnom kole umiestnia na prvých troch miestach, získajú mimoriadne štipendium v sume minimálne 100, 150 a 200 eur podľa umiestnenia.

Konkrétna suma mimoriadneho štipendia sa stanoví podľa výšky financií, ktoré má fakulta k dispozícii na  tieto účely v danom akademickom roku.

Účastníci prvého kola dostanú osvedčenie o účasti. Ak sa uskutoční celoslovenské alebo medzinárodné kolo súťaže, študentom/študentkám ktorí/é postúpia do tohto kola, fakulta uhradí cestovné náklady a ubytovanie.

 

TERMÍN ODOVZDANIA PRIHLÁŠOK: do 28. februára 2024

TERMÍN ODOVZDANIA PRÁC: do 30. apríla 2024

TERMÍN PRVÉHO KOLA ŠVOUČ: najneskôr 21. mája 2024

TERMÍN DRUHÉHO KOLA ŠVOUČ: najneskôr 10. júna 2024

 

Informácie sú spracované na základe štatútu ŠVOUČ na PdF UK platného od 14. 11. 2018.

Viac informácií nájdete TU.

Témy SVOUČ AR 2023-2024

Prof. PhDr. Gabriela Lojová, PhD.

Možnosti a obmedzenia pri aplikácii princípov prístupu zameraného na študenta v pregraduálnej príprave učiteľov cudzích jazykov na PdF UK.

Cieľom práce je zmapovať úroveň poznatkov pedagógov o princípoch prístupu zameraného na študenta, ako aj ich názory na možnosti a problémy pri aplikácii týchto princípov v pregraduálnej príprave učiteľov cudzích jazykov na PdF UK. Na základe teoretického spracovania problematiky a získaných dát študent/ka navrhne odporúčania pre zefektívňovanie praxe.

Na základe konzultácií  môže študent/ka  navrhnúť inú tému ŠVOUČ, ktorá reflektuje jeho / jej profesijné záujmy a preferencie.

 

Doc. PaedDr. Martina Šipošová, PhD.

Postoje učiteľov anglického jazyka k výučbe angličtiny multilingválnych žiakov vo vyššom sekundárnom vzdelávaní na Slovensku

V teoretickej časti práce autor/ka komplexne rozpracuje problematiku multilingvizmu žiaka a postoja učiteľov angličtiny k výučbe multilingválnych žiakov. V empirickej časti práce budú  prezentované výsledky prieskumu zameraného na identifikáciu postojov slovenských učiteľov angličtiny k výučbe týchto žiakov. Prieskum bude realizovaný na základe škálovaného dotazníka, ktorý bude administrovaný v skupinách učiteľov angličtiny vo vyššom sekundárnom vzdelávaní na Slovensku. Autor/ka práce navrhne odporúčania  pre ďalšie smerovanie v pregraduálnej príprave učiteľov.

 

Mgr. Andrea Demovičová, PhD.

Kritika heteronormatívnej nukleárnej rodiny v románoch Michaela Cunninghama

 

Mgr. et Mgr. Kristína Hankerová, PhD.

Dyslexia a výučba anglickej gramatiky

Práca predstaví ťažkosti, ktoré žiaci s dyslexiou majú pri učení sa gramatiky v anglickom jazyku a poskytne príklady konkrétnych odporúčaní pre učiteľov ako s týmito žiakmi pri učení sa gramatiky v anglickom jazyku pracovať. Cieľom práce bude vytvoriť súbor modifikovaných aktivít pre učiteľov anglického jazyka, špeciálne utvorených pre potreby žiakov s dyslexiou a precvičovanie gramatiky.

 

Mgr. Tomáš Hlava, PhD.

<output>Práca bude riešiť špecifiká používania anglického préterita z hľadiska jeho schopnosti vyjadrovať rôzne aspektuálne hodnoty ohraničenosti deja (napr. Everyone sang a song / Everyone sang for hours). Cieľom práce bude zadefinovať aspektuálny/vidový systém a objasniť odlišnosti v spektre významov, ktoré préteritum vyjadruje v AJ a SJ. Výsledok analýzy bude spracovaný z hľadiska možného využitia v pedagogickej praxi.</output>

<output>Práca bude riešiť špecifiká používania anglického préterita z hľadiska jeho schopnosti vyjadrovať rôzne aspektuálne hodnoty ohraničenosti deja (napr. Everyone sang a song / Everyone sang for hours). Cieľom práce bude zadefinovať aspektuálny/vidový systém a objasniť odlišnosti v spektre významov, ktoré préteritum vyjadruje v AJ a SJ. Výsledok analýzy bude spracovaný z hľadiska možného využitia v pedagogickej praxi.</output>

<output></output>

Anglické préteritum a vyjadrovanie aspektuálneho kontrastu ohraničenosti

Práca bude riešiť špecifiká používania anglického préterita z hľadiska jeho schopnosti vyjadrovať rôzne aspektuálne hodnoty ohraničenosti deja (napr. Everyone sang a song / Everyone sang for hours). Cieľom práce bude zadefinovať aspektuálny/vidový systém a objasniť odlišnosti v spektre významov, ktoré préteritum vyjadruje v AJ a SJ. Výsledok analýzy bude spracovaný z hľadiska možného využitia v pedagogickej praxi.


Mgr. Patricia Kotlebová, PhD.

Možnosti a spôsoby sebahodnotenia žiaka v rámci triedy na vyučovacích hodinách angličtiny

 

Mgr. Jakub Kundra


Rozvoj komunikačných zručností u žiakov vyššieho sekundárneho vzdelávania na hodinách anglického jazyka prostredníctvom rozprávania príbehov
 

Práca sa zaoberá úlohou rozprávania príbehov a naratívnych techník, využívaných v literárnych textoch, pri rozvoji komunikačných zručností u žiakov vyššieho sekundárneho vzdelávania vo výučbe anglického jazyka. Študent pri spracovaní problematiky využíva metódy literárneho rešeršu, analýzy, syntézy a aplikácie za účelom priblíženia vzájomnej súvislosti medzi naratívnymi štruktúrami prítomnými v literatúre a rozvojom komunikačných zručností v kontexte vyučovania a učenia sa cudzích jazykov. Výstupom praktickej časti je návrh literárne založených edukačných aktivít, ktorých cieľom je rozvoj komunikačných zručností žiakov prostredníctvom rozprávania príbehov.Koordinátor ŠVOUČ na KAJL: Mgr. Tomáš Hlava, PhD.

Vedúci ŠVOUČ na ÚFŠ: doc. Mgr. Jaroslav Šrank, PhD.