Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Doplňujúce prijímacie konanie s podaním prihlášky od 18.5. do 18.7.2022

 
 
Termín podávania prihlášok pre doplňujúce prijímacie konanie je od 18. 5. do 18. 7. 2022. E-prihláška sa vypĺňa iba elektronicky. Prihlášku nezasielajte poštou. Študijné oddelenie ju po úhrade poplatku spracuje priamo zo systému. Uhradenie poplatku za prijímacie konanie do 18.7.2022 je podmienkou pre akceptovanie prihlášky.
Uchádzač Bc. štúdia je povinný doručiť poštou na adresu študijného oddelenia úradne overenú kópiu maturitného vysvedčenia najneskôr  do 18. 7. 2022. Elektronicky doručené maturitné vysvedčenia fakulta neakceptuje.
Uchádzač Mgr. štúdia je povinný doručiť poštou na adresu študijného oddelenia úradne overenú kópiu Bc. diplomu a dodatku k diplomu najneskôr do 18. 7. 2022.Elektronicky doručené diplomy fakulta neakceptuje.

 

 

Podanie elektronickej prihlášky

 

Bakalárske štúdium

Doplňujúca ponuka Bc. študijných programov pre ak. rok 2022/2023

 

Magisterské štúdium

Doplňujúca ponuka Mgr. študijných programov pre ak. rok 2022/2023