Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Často kladené otázky

Ako a do kedy je potrebné podať si prihlášku na štúdium?

Prihlášku je potrebné vypísať elektronicky cez web stránku pedagogickej fakulty  http://www.fedu.uniba.sk/studium/pre-uchadzacov-o-studium/. Vytlačenú a podpísanú prihlášku s požadovanými prílohami  je potrebné doručiť na študijné oddelenie PdF UK najneskôr do 31.3.2019.

 

Aké sú povinné prílohy prihlášky?

Okrem vytlačenej a podpísanej prihlášky treba podľa zákona priložiť aj doklad o nadobudnutí stredoškolského vzdelania. Požadovaným dokladom o nadobudnutí stredného vzdelania je úradne overená kópia maturitného vysvedčenia, ktorú uchádzači zasielajú spolu s prihláškou (resp. študenti maturujúci v tomto školskom roku doklad doručia obratom po jeho nadobudnutí, alebo prinesú v deň prijímacej skúšky na fakultu (najneskôr do 14.6.2019).  Úradne neoverené kópie maturitného vysvedčenia, rovnako ako nenostrifikované maturitné vysvedčenia zo zahraničných stredných škôl nebudú akceptované.

Povinnou prílohou prihlášky je aj potvrdenie o uhradení poplatku za prijímacie konanie. Poplatok uhradia uchádzači formou bankového prevodu na základe platobného príkazu, ktorý je súčasťou elektronickej prihlášky a uchádzač si ho vygeneruje v AiS2. Uchádzač je povinný uviesť všetky požadované údaje (aj špecifický symbol) a do správy pre prijímateľa zadá svoje meno a priezvisko. Potvrdením o úhrade je potvrdenie banky o realizácii prevodu (v prípade platby internet bankingom zašlite potvrdenie o realizovanej platbe, nie o pohybe na účte). Potvrdenie treba nalepiť na 3. stranu prihlášky, resp. priložiť k prihláške. Bez potvrdenia o úhrade poplatku za prijímacie konanie nebude prihláška uchádzača zaevidovaná.

Ďalšou požadovanou prílohou je štruktúrovaný životopis. Nezabudnite svoj životopis podpísať.

 

Mám poslať aj koncoročné vysvedčenia?

Nie.

 

Môžem si podať prihlášku na viac Bc. študijných programov?

Áno, na jednu prihlášku si študent môže zapísať dva Bc. študijné programy. Uvádza ich na jednej prihláške, v poradí ktorým vyjadruje svoju preferenciu, ktorá je v prijímacom konaní záväzná. Ak nesplníte podmienky prijatia na prvý študijný program, vaše výsledky budú posúdené, či spĺňate podmienky na prijatie na druhý študijný program. V prípade, ak splníte podmienky prijatia na obidva študijné programy, budete prijatý na ten, ktorý máte uvedený na prihláške ako prvý.

Odporúčame Vám využiť túto možnosť a podať si prihlášku, v ktorej vyplníte aj druhý študijný program. Poplatok za prihlášku vo výške 60,-€ sa uvedením druhého študijného programu nemení.

 

Ako môžem opraviť chybu v prihláške ak je už uložená v systéme a nemám k nej prístup?

Kontaktujte študijné oddelenie sofedu.uniba.sk a požiadajte o odblokovanie prihlášky, aby ste mohli urobiť potrebné úpravy. Pred opätovným uložením prihlášku riadne skontrolujte.

 

Ako mám uhradiť poplatok za prijímacie konanie?

Po vyplnení prihlášky v systéme a jej uložení si vygenerujte príkaz na úhradu poplatku. Pri platbe nezabudnite použiť aj špecifický symbol, ktorý umožňuje spárovať platbu.

 

Môžem dodatočne zmeniť na prihláške študijné programy alebo ich poradie?

Nie, po doručení podpísanej prihlášky na fakultu  a jej riadnom zaregistrovaní zmeny nie sú prípustné.

 

Kedy budú prijímacie skúšky?

Talentové prijímacie skúšky budú v týždni od 13. – 17. mája 2019 a písomné prijímacie skúšky budú v týždni od 10. - 14. júna 2019. Každému uchádzačovi pošleme poštou pozvánku na prijímacie skúšky, v ktorej bude uvedený presný dátum a čas konania skúšky ako aj miestnosť, kam má prísť. Pozvánky sú zasielané cca 28 dní pred konaním prijímacej skúšky.

 

Ako sa dozviem výsledky prijímacieho konania ak som si vybral študijný program bez prijímacej skúšky?

Každému uchádzačovi pošleme poštou informáciu s termínmi zverejnenia výsledkov a číselným kódom pod ktorým si nájdu svoj výsledok. Informačné listy budú zasielané v prvej polovici mája 2019.

 

Kedy a kde budú zverejnené výsledky prijímacích skúšok a prijímacieho konania?

Výsledky prijímacej skúšky vyhodnocujú dekanom PdF UK poverení pracovníci príslušných katedier v súlade s prijatým systémom bodovania v pravidlách prijímacieho konania.

Predbežné výsledky, respektíve bodové zisky prijímacej skúšky budú zverejnené do 24 hod. od jej konania na internetovej stránke fakulty.

Výsledky prijímacieho konania (zoznamy prijatých uchádzačov) sú zverejňované až po prijímacej komisii dekana v druhej polovici júna.

 

Aký je rozdiel medzi prijímacou skúškou a prijímacím konaním?

Prijímacie konanie je proces, ktorý začína podaním prihlášky a končí celkovým vyhodnotením všetkých uchádzačov (druhá polovica júna 2019) bez ohľadu na to či sa uchádzač v rámci tohto konania zúčastnil  prijímacej skúšky alebo nie.

 

Aké sú kritériá prijatia pre zahraničných uchádzačov?

Kritériá a termíny prijímacích skúšok na PdF UK pre cudzincov sú rovnaké ako pre občanov SR.