Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Často kladené otázky

Môžem si podať prihlášku po termíne 31.3.2020?

Nie, prihlášky fakulta už neprijíma, systém je uzavretý a výnimky nie sú možné. Ďakujeme za pochopenie.

Je nutné, aby bola prihláška potvrdená strednou školou?

Vzhľadom na obmedzenia  a nariadenia štátnych orgánov pre zamedzenie šírenia corona vírusu, nie je nutné, aby bola prihláška potvrdená strednou školou. Nakoľko výsledky z jednotlivých ročníkov neovplyvňujú vyhodnotenie prijímacieho konania uchádzačov, PdF UK bude akceptovať aj nepotvrdené prihlášky.

Ako mám doručiť kópiu maturitného vysvedčenia?

Vzhľadom na uvoľnenie obmedzení je uchádzač povinný doručiť overenú kópiu maturitného vysvedčenia poštou, obratom po jeho nadobudnutí, posledný možný termín doručenia vysvedčenia je 10.7.2020.

Mám poslať aj koncoročné vysvedčenia?

Nie.

Môžem dodatočne zmeniť na prihláške študijné programy alebo ich poradie?

Nie, po doručení podpísanej prihlášky na fakultu  a jej riadnom zaregistrovaní zmeny nie sú prípustné.

Kedy budú prijímacie skúšky?

Z dôvodu karanténnych opatrení sa posúva termín talentových/písomných prijímacích skúšok na Bc. štúdium. Predpokladaný termín konania prijímacích skúšok je od 1.7. – 10.7.2020. O spôsobe realizácie prijímacích skúšok budete informovaní v dostatočnom predstihu. Kritériá prijatia na štúdium zostávajú nezmenené.

Z dôvodu posunu maturitných skúšok sa mení termín odovzdania maturitného vysvedčenia. Uchádzač je povinný doručiť úradne overenú kópiu maturitného vysvedčenia ihneď po jeho nadobudnutí, najneskôr však do 10. júla 2020. 

V prípade akýchkoľvek zmien ohľadne prijímacieho konania vyplývajúcich zo zmeny situácie a štátom nariadených opatrení z dôvodu zamedzenia šírenia korona vírusu Vás budeme informovať v dostatočnom predstihu.

Tento školský rok 2019/20 som  maturoval/la z anglického jazyka na úrovni B2/C1, bude mi maturita uznaná ako náhrada prijímacej skúšky z AJ?

Fakulta tohtoročnú maturitnú skúšku z AJ ako náhradu za prijímaciu skúšku neuznáva, nakoľko študenti nerealizovali externú časť maturity. Kritériá prijímacieho konania sa nemenili https://www.fedu.uniba.sk/fileadmin/pdf/Studium/Pre_uchadzacov_o_studium/ponuka_AR_2020-2021/2_Bc_Kriteria_prijatia_na_studium_PK_2020_21.1.pdf 

Všetci uchádzači ktorí podmienku externej časti maturity z AJ na predpísanej úrovni nesplnili sú pozvaní na prijímaciu skúšku, ktorá sa koná online 2.7.2020.

Do kedy môžem doručiť certifikát  z AJ/štátnu skúšku z AJ?

Uchádzač je povinný doručiť úradne overený doklad ihneď po jeho nadobudnutí, najneskôr však do termínu konania prijímacej skúšky t.j. do 2.7.2020. Katedra doručené dodklady posúdi a v prípade splnenia predpísaných kritérií, doklad uzná ako náhradu prijímacej skúšky. Študijné oddelenie bude uchádzača o odpustení prijímacej skúšky informovať obratom mailom.

Ako sa dozviem výsledky prijímacieho konania ak som si vybral študijný program bez prijímacej skúšky?

Každému uchádzačovi pošleme poštou informáciu s termínmi zverejnenia výsledkov a číselným kódom pod ktorým si nájdu svoj výsledok. Informačné listy budú zasielané v  prvej polovici júna 2020. 

Kedy a kde budú zverejnené výsledky prijímacích skúšok a prijímacieho konania?

Výsledky prijímacej skúšky vyhodnocujú dekanom PdF UK poverení pracovníci príslušných katedier v súlade s prijatým systémom bodovania v pravidlách prijímacieho konania.

Predbežné výsledky, respektíve bodové zisky prijímacej skúšky budú zverejnené do 24 hod. od jej konania na internetovej stránke fakulty.

Výsledky prijímacieho konania (zoznamy prijatých uchádzačov) sú zverejňované až po prijímacej komisii dekana v druhej polovici júla. Pokiaľ budú termíny z dôvodu karanténnych opatrení posunuté, uchádzači budú o zmenách informovaní v dostatočnom predstihu.

Aký je rozdiel medzi prijímacou skúškou a prijímacím konaním?

Prijímacie konanie je proces, ktorý začína podaním prihlášky a končí celkovým vyhodnotením všetkých uchádzačov (druhá polovica júla 2020) bez ohľadu na to či sa uchádzač v rámci tohto konania zúčastnil  prijímacej skúšky alebo nie.

Aké sú kritériá prijatia pre zahraničných uchádzačov?

Kritériá a termíny prijímacích skúšok na PdF UK pre cudzincov sú rovnaké ako pre občanov SR. Zároveň sú zahraniční uchádzači, ktorí nadobudnú stredoškolské vzdelanie na zahraničnej strednej škole povinní predložiť úradne overený preklad maturitného vysvedčenia a doklad o rovnocennosti vzdelania, ktorý vydáva príslušný Okresný úrad – Odbor školstva. V prípade rozdielnej klasifikačnej stupnice je uchádzač povinný doručiť aj ekvivalenciu známok maturitného vysvedčenia (vydáva MŠVV a Š SR).  Pokiaľ zahraničný uchádzač v rámci maturity neabsolvuje skúšku zo slovenského jazyka je povinný preukázať znalosť slovenského jazyka min. na úrovni B2 podľa ESFR formou štandardizovaného certifikátu/štátnej skúšky.  Akceptujeme iba úradne overené kópie dokladov.