Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Často kladené otázky

Ako a do kedy je potrebné podať si prihlášku na Bc. štúdium?

Prihlášku je potrebné vypísať elektronicky cez web stránku pedagogickej fakulty  http://www.fedu.uniba.sk/studium/pre-uchadzacov-o-studium/. Vytlačenú a podpísanú prihlášku s požadovanými prílohami  je potrebné poslať poštou na študijné oddelenie PdF UK najneskôr do 31.3.2021 (adresa: Pedagogická fakulta UK, Račianska 59, 813 34 Bratislava).

Môžem doniesť prihlášku osobne do podateľne fakulty?

Vzhľadom na epidemiologické obmedzenia nie je podateľňa otvorená pre verejnosť. Prihlášku pošlite poštou.

Je nutné, aby bola prihláška potvrdená strednou školou?

Vzhľadom na epidemiologické obmedzenia nie je nutné, aby bola prihláška potvrdená strednou školou. Nakoľko výsledky z jednotlivých ročníkov neovplyvňujú vyhodnotenie prijímacieho konania uchádzačov, PdF UK bude akceptovať aj nepotvrdené prihlášky.

Za danej situácie neviem úradne overiť kópiu maturitného vysvedčenia, môžem vysvedčenie doručiť dodatočne?

Vzhľadom na epidemiologické obmedzenia  môžete doručiť overenú kópiu maturitného vysvedčenia dodatočne a nie je nutné ho posielať spolu s prihláškou (posledný možný termín doručenia vysvedčenia je 11.6.2021).

Za danej situácie neviem vytlačiť prihlášku v požadovanom formáte brožúra na A3, môžem ju vytlačiť vo formáte A4?

Áno, prihlášku môžete vytlačiť obojstranne na listy formátu A4, tlačte iba strany 1,2,3 a 6 (pokyny k vyplneniu prihlášky nie sú potrebné).

Aké sú povinné prílohy prihlášky?

·        potvrdenie o uhradení poplatku za prijímacie konanie

·        štruktúrovaný životopis

·        overená kópia maturitného vysvedčenia (ak ste už maturovali)

Poplatok uhradia uchádzači formou bankového prevodu na základe platobného príkazu, ktorý je súčasťou elektronickej prihlášky a uchádzač si ho vygeneruje v AiS2. Uchádzač je povinný uviesť všetky požadované údaje (aj špecifický symbol) a do správy pre prijímateľa zadá svoje meno a priezvisko. Potvrdením o úhrade je potvrdenie banky o realizácii prevodu (v prípade platby internet bankingom zašlite potvrdenie o realizovanej platbe, nie o pohybe na účte). Potvrdenie treba nalepiť na 3. stranu prihlášky, resp. priložiť k prihláške. Bez potvrdenia o úhrade poplatku za prijímacie konanie nebude prihláška uchádzača zaevidovaná.

Štruktúrovaný životopis vrátane telefonického a mailového kontaktu. Nezabudnite svoj životopis podpísať.

Úradne overenú kópiu maturitného vysvedčenia zasielajú spolu s prihláškou uchádzači, ktorí už maturovali. Študenti maturujúci v tomto školskom roku doklad doručia obratom po jeho nadobudnutí, alebo prinesú v deň prijímacej skúšky na fakultu (najneskôr do 11.6.2021)..

Lekárske potvrdenie fakulta nepožaduje.

Ako mám do prihlášky vypísať známky za štúdium na strednej škole?

Do prihlášky vypisujete známky z koncoročných vysvedčení za 1, 2,  a 3. ročník štúdia na SŠ.

Mám poslať aj koncoročné vysvedčenia?

Nie.

Môžem si podať prihlášku na viac Bc. študijných programov?

Áno, na jednu prihlášku si študent môže zapísať dva Bc. študijné programy. Uvádza ich na jednej prihláške, v poradí ktorým vyjadruje svoju preferenciu, ktorá je v prijímacom konaní záväzná. Ak nesplníte podmienky prijatia na prvý študijný program, vaše výsledky budú posúdené, či spĺňate podmienky na prijatie na druhý študijný program. V prípade, ak splníte podmienky prijatia na obidva študijné programy, budete prijatý na ten, ktorý máte uvedený na prihláške ako prvý.

Odporúčame Vám využiť túto možnosť a podať si prihlášku, v ktorej vyplníte aj druhý študijný program. Poplatok za prihlášku vo výške 60,-€ sa uvedením druhého študijného programu nemení.

Ako môžem opraviť chybu v prihláške ak je už uložená v systéme a nemám k nej prístup?

Kontaktujte študijné oddelenie sofedu.uniba.sk a požiadajte o odblokovanie prihlášky, aby ste mohli urobiť potrebné úpravy. Pred opätovným uložením prihlášku riadne skontrolujte.

Ako mám uhradiť poplatok za prijímacie konanie?

Po vyplnení prihlášky v systéme a jej uložení si vygenerujte príkaz na úhradu poplatku. Pri platbe nezabudnite použiť aj špecifický symbol, ktorý umožňuje spárovať platbu.

Môžem dodatočne zmeniť na prihláške študijné programy alebo ich poradie?

Nie, po doručení podpísanej prihlášky na fakultu  a jej riadnom zaregistrovaní zmeny nie sú prípustné.

Kedy budú prijímacie skúšky?

Talentové prijímacie skúšky sú plánované v týždni od 10. – 14. mája 2021 a písomné prijímacie skúšky od 7. - 10. júna 2021. Každému uchádzačovi pošleme poštou pozvánku na prijímacie skúšky, v ktorej bude uvedený presný dátum a čas konania skúšky ako aj miestnosť, kam má prísť. Pozvánky sú zasielané cca 28 dní pred konaním prijímacej skúšky. Pokiaľ budú termíny prijímacích skúšok z dôvodu karanténnych opatrení zmenené, uchádzači budú o zmenách informovaní v dostatočnom predstihu.

Ako sa dozviem výsledky prijímacieho konania ak som si vybral študijný program bez prijímacej skúšky?

Každému uchádzačovi pošleme poštou informáciu s termínmi zverejnenia výsledkov a číselným kódom pod ktorým si nájdu svoj výsledok. Informačné listy budú zasielané v prvej polovici mája 2021. 

Kedy a kde budú zverejnené výsledky prijímacích skúšok a prijímacieho konania?

Výsledky prijímacej skúšky vyhodnocujú dekanom PdF UK poverení pracovníci príslušných katedier v súlade s prijatým systémom bodovania v pravidlách prijímacieho konania.

Predbežné výsledky, respektíve bodové zisky prijímacej skúšky budú zverejnené do 24 hod. od jej konania na internetovej stránke fakulty.

Výsledky prijímacieho konania (zoznamy prijatých uchádzačov) sú zverejňované až po prijímacej komisii dekana v druhej polovici júna. Pokiaľ budú termíny z dôvodu karanténnych opatrení posunuté, uchádzači budú o zmenách informovaní v dostatočnom predstihu.

Aký je rozdiel medzi prijímacou skúškou a prijímacím konaním?

Prijímacie konanie je proces, ktorý začína podaním prihlášky a končí celkovým vyhodnotením všetkých uchádzačov (druhá polovica júna 2021) bez ohľadu na to či sa uchádzač v rámci tohto konania zúčastnil  prijímacej skúšky alebo nie.

Aké sú kritériá prijatia pre zahraničných uchádzačov?

Kritériá a termíny prijímacích skúšok na PdF UK pre cudzincov sú rovnaké ako pre občanov SR. Zároveň sú zahraniční uchádzači, ktorí nadobudnú stredoškolské vzdelanie na zahraničnej strednej škole povinní predložiť úradne overený preklad maturitného vysvedčenia a doklad o rovnocennosti vzdelania, ktorý vydáva príslušný Okresný úrad – Odbor školstva. V prípade rozdielnej klasifikačnej stupnice je uchádzač povinný doručiť aj ekvivalenciu známok maturitného vysvedčenia (vydáva MŠVV a Š SR).  Pokiaľ zahraničný uchádzač v rámci maturity neabsolvuje skúšku zo slovenského jazyka je povinný preukázať znalosť slovenského jazyka min. na úrovni B2 podľa ESFR formou štandardizovaného certifikátu/štátnej skúšky.  Akceptujeme iba úradne overené kópie dokladov.