Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Referát sociálnych vecí pre študentov

Ubytovanie pre AR 2020/2021

Potvrdenia o aktivitách (v súlade so Smernicou dekanky č. 2/2017) na získanie bodov za aktivity na účely  zaradenia do poradovníkov na ubytovanie v AR 2020/2021 je potrebné doručiť na Referát sociálnych vecí pre študentov najneskôr do 31.5.2020 (PdF UK, Račianska 59, 813 34 Bratislava). Fakulta akceptuje aj elektronicky doručené potvrdenia na adresu referátu krajcovicovafedu.uniba.sk

Informácie - ubytovanie v AR 2020/2021

Smernica dekanky č. 2/2017 - prideľovanie bodov za aktivity pre potreby ubytovania študentov Pedagogickej fakulty v ubytovacích zariadeniach Univerzity Komenského v Bratislave

Sociálne štipendiá

Sociálne štipendium je podporný sociálny program pre všetkých študentov v zhoršenej sociálnej situácií a prispieva na úhradu nákladov spojených so štúdium. Na sociálne štipendium majú právny nárok študenti študijných programov v prvých dvoch stupňoch štúdia, ktorí majú trvalý pobyt v Slovenskej republike a  sú študentmi prvého štúdia a to v období  nepresahujúcom štandardnú dĺžku štúdia.

Sociálne štipendium možno priznať študentovi na základe písomnej žiadosti o priznanie sociálneho štipendia a dokladov, ktoré sú potrebné na výpočet a posúdenie nároku. Ak je žiadateľ študentom viacerých fakúlt, príp. vysokých škôl, môže žiadosť podať len na jednej fakulte, resp. VŠ. Žiadosť o sociálne štipendium žiadateľ podáva v akademickom roku, v ktorom sa má štipendium poskytovať. Priznáva sa od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bola žiadosť podaná do konca mesiaca jún príslušného akademického roka (prípadne do ukončenia štúdia). V ojedinelých prípadoch sa sociálne štipendium vypláca študentovi aj počas mesiacov júl a august. Hlavným ukazovateľom pre posúdenie nároku na sociálne štipendium je rozhodujúci príjem okruhu spoločne posudzovaných osôb a hranica príjmu na vznik nároku na sociálne štipendium.

Referát sociálnych vecí pri posudzovaní žiadosti a priznávaní výšky sociálneho štipendia viaže vyhláška MŠ SR č. 235/2013 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhl. MŠ SR č. 102/2006 Z.z..

 

Informácie o podávaní žiadosti o sociálne štipendium

Sociálne štipendium možno priznať študentovi na základe písomnej žiadostí a príloh, podľa ktorých sa určuje rozhodujúci príjem na posúdenie nároku, okruh spoločne posudzovaných osôb a hranica príjmu.

Žiadosť o priznanie sociálneho štipendia si vyzdvihnite osobne na referáte  sociálnych vecí na študijnom oddelení PdF UK v Bratislave na Račianskej 59, I. poschodie, č. dverí 116.

Študent má právo podať  žiadosť o prehodnotenie sociálneho štipendia vždy, keď sa v okruhu spoločne posudzovaných osôb zmení  výška rozhodujúceho príjmu.

Sociálne štipendium sa priznáva v novej výške od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom študent požiadal o prehodnotenie priznanej výšky sociálneho štipendia, ak je nová výška sociálneho štipendia vyššia, ako doterajšia, inak, od prvého dňa mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorej študent požiadal o priznanie novej výšky sociálneho štipendia.

 

Prílohy:

 

Legislatíva:

Ostatné štipendiá

Motivačné štipendium

Pedagogická fakulta UK v Bratislave priznáva  študentom motivačné štipendium z prostriedkov štátneho rozpočtu pridelených Ministerstvom školstva SR. Fakulta sa pri priznávaní motivačného štipendia  riadi „Štipendijným poriadkom Pedagogickej fakulty UK“. O priznanie motivačného štipendia študent nežiada a jeho priznanie nie je nárokovateľné.
        
Motivačné štipendium je možné priznať za:

  • vynikajúce plnenie študijných povinností (prospechové štipendium) v predchádzajúcom akademickom roku. Prospechové štipendium sa priznáva do 15. novembra príslušného akademického roka a poskytuje v jednej splátke do konca príslušného kalendárneho roka.
  • dosiahnutie vynikajúceho výsledku vo vedeckej činnosti, za výsledky v celo univerzitnej, národnej alebo medzinárodnej  súťaži ŠVOČ, za úspešnú reprezentáciu SR, UK alebo fakulty v umeleckých, športových alebo vedomostných súťažiach, za vynikajúce plnenie študijných povinností počas celého štúdia (jednorazové mimoriadne štipendium).

Podmienky pre priznávanie motivačného štipendia upravuje:

 

 

 

Fond na podporu vzdelávania

Fond na podporu vzdelávania

Oznam o disciplinárnom poriadku a rokovacom poriadku disciplinárnej komisie

Disciplinárne konania študentov Pedagogickej fakulty UK sa riadia v plnom rozsahu podľa:

Disciplinárneho poriadku UK pre študentov - VP č. 13/2018 - tento dokument nahrádza zrušený predpis VP č. 8/2008

Predpis je platný od 27.06.2018 a účinný od 01.09.2018.

Prílohy:

Príloha č. 5  Rozhodnutie o preskúmaní rozhodnutia o uložení disc.opatrenia (vzor) (.docx)

Príloha č. 4  Rozhodnutie o upustení od uloženia disciplinárneho opatrenia (vzor) (.docx)

Príloha č. 3  Rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia (vzor) (.docx)

Príloha č. 2  Formulár na predvolanie študenta (.docx)

Príloha č. 1  Formulár na podanie návrhu na začatie disciplinárneho konania (.docx)

a

Rokovacieho poriadku Disciplinárnej komisie UK pre študentov - VP č. 14/2018 - tento dokument nahrádza zrušený predpis VP č.9/2008

Predpis je platný od 27.06.2018 a účinný od 01.09.2018.