Pedagogická fakulta
v Bratislave
Univerzity Komenského v Bratislave

Referát sociálnych vecí pre študentov

Štipendiá

Univerzita Komenského v zmysle § 95 zákona č, 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytuje študentom štipendiá

a)  z prostriedkov štátneho rozpočtu

b)  z vlastných zdrojov

Základné informácie o poskytovaní štipendií zo štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov sú uvedené v Štipendijnom poriadku UK v znení dodatkov č. 1 a 2 a doplnené o dodatok č. 3 a dodatok č. 4.

Vnútorný predpis č. 9/2018 schválený Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave - Štipendijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave - účinný od 1. septembra 2018.

____________________________________________________________________________________________________

  • Prospechové štipendium
  • Odborové štipendium

Fond na podporu vzdelávania

Fond na podporu vzdelávania

Oznam o disciplinárnom poriadku a rokovacom poriadku disciplinárnej komisie

Disciplinárne konania študentov Pedagogickej fakulty UK sa riadia v plnom rozsahu podľa Disciplinárneho poriadku UK pre študentov (Vnútorný predpis č. 17/2017 - Úplné znenie predpisu č. 8/2008 Disciplinárny poriadok Univerzity Komenského  v Bratislave pre študentov v znení dodatku č. 1) a Rokovacieho poriadku Disciplinárnej komisie UK pre študentov (schválený v AS UK dňa 19. 03. 2008 ako Vnútorný predpis č. 9/2008).

Uvedené nariadenie bolo schválené Akademickým senátom Pedagogickej fakulty UK v Bratislave dňa 30. 04. 2008.