Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Referát sociálnych vecí pre študentov

Sociálne štipendiá

Sociálne štipendium je podporný sociálny program pre všetkých študentov v zhoršenej sociálnej situácií a prispieva na úhradu nákladov spojených so štúdium. Na sociálne štipendium majú právny nárok študenti študijných programov v prvých dvoch stupňoch štúdia, ktorí majú trvalý pobyt v Slovenskej republike a  sú študentmi prvého štúdia a to v období  nepresahujúcom štandardnú dĺžku štúdia.

Sociálne štipendium možno priznať študentovi na základe písomnej žiadosti o priznanie sociálneho štipendia a dokladov, ktoré sú potrebné na výpočet a posúdenie nároku. Ak je žiadateľ študentom viacerých fakúlt, príp. vysokých škôl, môže žiadosť podať len na jednej fakulte, resp. VŠ. Žiadosť o sociálne štipendium žiadateľ podáva v akademickom roku, v ktorom sa má štipendium poskytovať. Priznáva sa od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bola žiadosť podaná do konca mesiaca jún príslušného akademického roka (prípadne do ukončenia štúdia). V ojedinelých prípadoch sa sociálne štipendium vypláca študentovi aj počas mesiacov júl a august. Hlavným ukazovateľom pre posúdenie nároku na sociálne štipendium je rozhodujúci príjem okruhu spoločne posudzovaných osôb a hranica príjmu na vznik nároku na sociálne štipendium.

Referát sociálnych vecí pri posudzovaní žiadosti a priznávaní výšky sociálneho štipendia viaže vyhláška MŠ SR č. 235/2013 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhl. MŠ SR č. 102/2006 Z.z..

 

Informácie o podávaní žiadosti o sociálne štipendium

Sociálne štipendium možno priznať študentovi na základe písomnej žiadostí a príloh, podľa ktorých sa určuje rozhodujúci príjem na posúdenie nároku, okruh spoločne posudzovaných osôb a hranica príjmu.

Žiadosť o priznanie sociálneho štipendia si vyzdvihnite osobne na referáte  sociálnych vecí na študijnom oddelení PdF UK v Bratislave na Račianskej 59, I. poschodie, č. dverí 116.

Študent má právo podať  žiadosť o prehodnotenie sociálneho štipendia vždy, keď sa v okruhu spoločne posudzovaných osôb zmení  výška rozhodujúceho príjmu.

Sociálne štipendium sa priznáva v novej výške od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom študent požiadal o prehodnotenie priznanej výšky sociálneho štipendia, ak je nová výška sociálneho štipendia vyššia, ako doterajšia, inak, od prvého dňa mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorej študent požiadal o priznanie novej výšky sociálneho štipendia.

 

Prílohy:

 

Legislatíva:

Ostatné štipendiá

Motivačné štipendium

Pedagogická fakulta UK v Bratislave priznáva  študentom motivačné štipendium z prostriedkov štátneho rozpočtu pridelených Ministerstvom školstva SR. Fakulta sa pri priznávaní motivačného štipendia  riadi „Štipendijným poriadkom Pedagogickej fakulty UK“. O priznanie motivačného štipendia študent nežiada a jeho priznanie nie je nárokovateľné.
        
Motivačné štipendium je možné priznať za:

  • vynikajúce plnenie študijných povinností (prospechové štipendium) v predchádzajúcom akademickom roku. Prospechové štipendium sa priznáva do 15. novembra príslušného akademického roka a poskytuje v jednej splátke do konca príslušného kalendárneho roka.
  • dosiahnutie vynikajúceho výsledku vo vedeckej činnosti, za výsledky v celo univerzitnej, národnej alebo medzinárodnej  súťaži ŠVOČ, za úspešnú reprezentáciu SR, UK alebo fakulty v umeleckých, športových alebo vedomostných súťažiach, za vynikajúce plnenie študijných povinností počas celého štúdia (jednorazové mimoriadne štipendium).

Podmienky pre priznávanie motivačného štipendia upravuje:

 

 

 

Fond na podporu vzdelávania

Fond na podporu vzdelávania

Oznam o disciplinárnom poriadku a rokovacom poriadku disciplinárnej komisie

Disciplinárne konania študentov Pedagogickej fakulty UK sa riadia v plnom rozsahu podľa:

Disciplinárneho poriadku UK pre študentov - VP č. 13/2018 - tento dokument nahrádza zrušený predpis VP č. 8/2008

Predpis je platný od 27.06.2018 a účinný od 01.09.2018.

Prílohy:

Príloha č. 5  Rozhodnutie o preskúmaní rozhodnutia o uložení disc.opatrenia (vzor) (.docx)

Príloha č. 4  Rozhodnutie o upustení od uloženia disciplinárneho opatrenia (vzor) (.docx)

Príloha č. 3  Rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia (vzor) (.docx)

Príloha č. 2  Formulár na predvolanie študenta (.docx)

Príloha č. 1  Formulár na podanie návrhu na začatie disciplinárneho konania (.docx)

a

Rokovacieho poriadku Disciplinárnej komisie UK pre študentov - VP č. 14/2018 - tento dokument nahrádza zrušený predpis VP č.9/2008

Predpis je platný od 27.06.2018 a účinný od 01.09.2018.