Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Dekanka fakulty

Dekanka

prof. PaedDr. Katarína Žilková PhD.
Račianska ul.59,
813 34 Bratislava,
tel.: +421 2 9015 1001
e-mail: dekanfedu.uniba.sk

  • je predstaviteľom fakulty, riadi fakultu, zastupuje ju a koná vo veciach fakulty a v jej mene,
  • je predsedom vedeckej rady fakulty,
  • spolu s vedením fakulty, ktoré tvorí dekan, prodekani, predseda akademického senátu a tajomník fakulty, zabezpečuje každodennú exekutívnu činnosť,
  • riadi činnosti fakulty vo vzdelávacej, vedeckej, umeleckej, publikačnej, ekonomickej, pracovnoprávnej, organizačnej, administratívnej, informačnej, bezpečnostnej a kontrolnej oblasti,
  • za svoju činnosť sa zodpovedá Akademickému senátu fakulty; a v rozsahu určenom štatútom UK a zákonom o vysokých školách rektorovi,
  • jej poradnými  orgánmi sú kolégium dekana  a Rada pre kvalitu PdF UK.