Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Dekanka fakulty

Dekanka

doc. RNDr. Edita Partová, CSc.
Račianska ul.59,
813 34 Bratislava,
tel.: +421 2 9015 1001
e-mail: dekanfedu.uniba.sk

  • je predstaviteľom fakulty,
  • riadi fakultu, zastupuje ju a koná vo veciach fakulty a v jej mene,
  • je predsedom Vedeckej rady fakulty,
  • riadi zasadnutia vedenia fakulty a kolégia dekana,
  • za svoju činnosť sa zodpovedá Akademickému senátu fakulty a v rozsahu, určenom štatútom UK a zákonom o vysokých školách, rektorovi,
  • riadi sa Zákonom o vysokých školách, Štatútom UK, Štatútom fakulty, Zákonníkom práce, Študijným a skúšobným poriadkom fakulty a inými všeobecno - záväznými a internými predpismi,
  • spolu s vedením fakulty, ktoré tvorí dekan, prodekani, predseda akademického senátu a tajomník fakulty, zabezpečuje každodennú exekutívnu činnosť,
  • riadi činnosti fakulty vo vzdelávacej, vedeckej, umeleckej, publikačnej, ekonomickej, pracovnoprávnej, organizačnej, administratívnej, informačnej, bezpečnostnej a kontrolnej oblasti.