Dekanka fakulty

Dekanka

prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc.
Račianska ul.59,
813 34 Bratislava,
tel.: +421-2-49287112
e-mail: dekanfedu.uniba.sk

  • je predstaviteľom fakulty,
  • riadi fakultu, zastupuje ju a koná vo veciach fakulty a v jej mene
  • je predsedom Vedeckej rady fakulty,
  • riadi zasadnutia vedenia fakulty a kolégia dekana,
  • za svoju činnosť sa zodpovedá Akademickému senátu fakulty a v rozsahu, určenom štatútom UK a zákonom o vysokých školách, rektorovi.
  • riadi sa Zákonom o vysokých školách, Štatútom UK, Štatútom fakulty, Zákonníkom práce, Študijným a skúšobným poriadkom fakulty a inými všeobecno - záväznými a internými predpismi.
  • spolu s vedením fakulty, ktoré tvorí dekan, prodekani, predseda akademického senátu a tajomník fakulty, zabezpečuje každodennú exekutívnu činnosť
  • riadi činnosti fakulty vo vzdelávacej, vedeckej, umeleckej, publikačnej, ekonomickej, pracovnoprávnej, organizačnej, administratívnej, informačnej, bezpečnostnej a kontrolnej oblasti.