Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Komisie

KOMISIE 

Pedagogická komisia AS UK PdF

Mgr. Katarína Minarovičová, PhD.- predsedníčka
Eliška Dobošová
PaedDr. Anežka Hamranová, PhD.
Doc. PhDr. Gabriela Lojová, PhD.
Mgr. Adriana Nagyová, PhD.
Mgr. Lenka Sokolová, PhD.
Christopher Steinemann

Komisia AS UK PdF pre vedu

prof. PaedDr. Zsolt Cséfalvay, PhD.- predseda
Tomáš Bosman
doc. PaedDr. Ján Gunčaga, PhD.
doc. Mgr. Svetlana Kapalková, PhD.
doc. PhDr. Gabriela Lojová, PhD.
Ema Mojžíšová
Mgr. Lenka Sokolová, PhD.
prof. PaedDr. Darina Tarcsiová, PhD.
doc. PaedDr. Katarína Žilková, PhD.

Komisia pre rozpočet a hospodárenie AS UK PdF

prof. PhDr. Róbert Letz, PhD.- predseda
Tomáš Bosman
Mgr. Ivan Čavojský, PhD.
Nikoleta Jakubíková
doc. Mgr. Svetlana Kapalková, PhD.
doc. PaedDr. Jana Lopúchová, PhD.
Ema Mojžíšová
PaedDr. Margaréta Osvaldová, PhD.
prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc.
prof. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc.

Legislatívna komisia AS PdF UK

JUDr. Marta Kečkéšová, PhD.- predsedníčka
Matej Gajdoš
doc. PaedDr. Terézia Harčaríková, PhD.
Helena Krčméryová
PhDr. Mojmír Malovecký, PhD.
Mgr. Katarína Minarovičová, PhD.
JUDr. PhDr. Štefan Neszméry, PhD., LL.M.
PaedDr. Dorota Smetanová, PhD.
prof. PhDr. Mária Vajičková, CSc.
prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc.

Komisia AS UK PdF pre rozvoj

prof. PaedDr. Darina Tarcsiová, PhD. - predsedníčka
doc. Mgr. Renáta Bojničanová, PhD.
prof. PaedDr. Zsolt Cséfalvay, PhD.
Eliška Dobošová
Matej Gajdoš
Helena Krčméryová
doc. PaedDr. Jana Lopúchová, PhD.
PhDr. Mojmír Malovecký, PhD.
Mgr. Katarína Minarovičová, PhD.
Mgr. art. Martin Ševčovič, ArtD.

Komisia pre zahraničné vzťahy AS PdF UK

prof. PhDr. Mária Vajičková, CSc.- predsedníčka
doc. Mgr. Renáta Bojničanová, PhD.
Mgr. Eva Faithová, PhD.
Mgr. Miriama Hrubá, PhD.
Nikoleta Jakubíková
Mgr. Barbora Jaslovská, PhD.
PaedDr. Blanka Kožík Lehotayová, PhD.
PaedDr. Róbert Osaďan, PhD.
Christopher Steinemann