Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Začnite študovať na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave!

Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, najstaršia a jedna z najväčších pedagogických fakúlt na Slovensku, je moderné vedeckovýskumné a vzdelávacie pracovisko, ktoré pripravuje novú generáciu progresívnych a inovatívnych učiteľov pre všetky typy a stupne škôl, špeciálnych pedagógov, logopédov, vychovávateľov, sociálnych či liečebných pedagógov alebo sociálnych pracovníkov v súlade s nárokmi modernej vzdelanostnej spoločnosti a zároveň tak, aby sa dokázali uplatniť v praxi.

Fakulta poskytuje vysokoškolské vzdelávanie v rámci akreditovaných študijných programov (82 bakalárskych študijných programov v dennom štúdiu, 31 v externom štúdiu a 6 spoločne s inými fakultami univerzity, v magisterskom štúdiu je to 81 magisterských študijných programov a 18 externých). Vynikajúci absolventi štúdia so záujmom o vedu a výskum majú možnosť pokračovať aj v PhD. štúdiu v 8 doktorandských študijných odboroch, dennou aj externou formou. Študenti majú možnosť v každom stupni štúdia absolvovať zahraničnú mobilitu.

Fakulta pozostáva zo 7 ústavov a 16 katedier, je vybavená vlastnou akademickou knižnicou, katedrovými študovňami a WiFi pripojením a sídli v troch budovách v širšom centre Bratislavy.

Spolupracuje s domácimi a zahraničnými vysokými školami, vedeckými a výskumnými inštitúciami. Sme radi, že sa Univerzita Komenského dokázala ako jediná na Slovensku opätovne obsadiť pozíciu medzi 500 najlepšími univerzitami vo svete.

Veríme, že vás naša fakulta svojou širokou ponukou možností štúdia, niektorých jedinečných v rámci Slovenska, zaujme a stanete sa naším študentom.

Učiteľské študijné programy

V ponuke študijných učiteľských programov máme tak jednoodborové , ako aj dvojodborové učiteľské programy (v kombinácii). Okrem štúdia slovenského jazyka a literatúry, máme študijné programy učiteľstva anglického, nemeckého jazyka a románskych jazykov – francúzštiny, taliančiny a španielčiny. Katedry jazykov kladú dôraz na využívanie najnovších trendov, stratégií, metód a foriem v oblasti vyučovania jazyka, pričom sa zviditeľňujú organizovaním konferencií, workshopov a čítačiek, spoluprácou so ŠPÚ a metodickými centrami.

Známi odborníci vyučujú aj na katedre histórie, katedre občianskej a etickej výchovy a na katedre didaktiky prírodovedných predmetov a absolventi týchto katedier sú žiadanými na trhu práce.

V umelecky orientovaných odboroch naši pedagógovia, známi u nás aj vo svete, na špičkovej úrovni pripravujú budúcich učiteľov hudbyvýtvarnej edukácie. Spolu so študentmi sa zúčastňujú a sami organizujú festivaly, koncerty, výstavy a rôzne umelecké workshopy.

Žiadané je aj štúdium predškolskej a elementárnej pedagogiky, kde v študijných programov učiteľstva pre predprimárne a učiteľstva pre primárne vzdelávanie máme každý rok pomerne veľa uchádzačov i študentov. Po prvý krát katedra ponúka aj nový bakalársky štúdijný program učiteľstvo matematiky pre nižšie sekundárne vzdelávanie.

Ďalšie pedagogické a neučiteľské študijné programy

Katedra nemeckého jazyka a literatúry, ako aj katedra románskych jazykov má okrem učiteľských študijných programov aj neučiteľský študijný program románske jazyky a kultúry - komparatistikaktorý  vychádza z požiadaviek pracovného trhu a zahŕňajú kombináciu prednášok a seminárov zameraných na kulturologické, literárnovedné a jazykovedné špecifiká inter- a transkultúrnej komunikácie. Štúdium logopédie je v priestore Česko-Slovenska jediné a má vybudované významné vedeckovýskumné zázemie. Študijný odbor a programy špeciálnej pedagogiky majú na našej fakulte dlhoročnú tradíciu a najširšiu ponuku v rámci Slovenska. V rámci odboru špeciálna pedagogika môžu študenti absolvovať rozmanitú škálu špecializácií, ako sú pedagogika zrakovo, sluchovo, telesne či mentálne postihnutých, alebo špeciálnopedagogické poradenstvo. Ponúkame aj prípravu v problematike vzdelávania detí s poruchami správania, komunikácie a tiež detí s autizmom, ale aj vzdelávania nadaných a talentovaných. Po prvý krát je do ponuky zaradený aj nový bakalársky študijný program Pedagogický asistent pre inkluzívne vzdelávanie. Štúdium v odbore liečebná pedagogika je orientované na terapeutickú prácu najmä s detskou klientelou a jeho absolventi pracujú najmä v zdravotníckych zariadeniach, prípadne špecializovaných sociálnych zariadeniach. Pedagogiku možno študovať v kombinácii učiteľstva pedagogiky s inými učiteľskými odbormi. V rámci tohto odboru sa ponúka aj neučiteľské bakalárske štúdium sociálnej pedagogiky a vychovávateľstva.

Ako jediná pedagogická fakulta na Slovensku pripravujeme odborníkov pre oblasť patopsychológie a psychológie pre prácu s jednotlivcom s rôznym postihnutím. Máme nový, na Slovensku jedinečný študijný program psychologické a kariérové poradenstvo pre jednotlivcov s postihnutím. 

Repertoár neučiteľských študijných programov uzatvára sociálna práca, ktorej absolventi preukazujú dobré schopnosti v práci so sociálnym klientom, ale aj v manažovaní sociálnych zariadení, prípadne vo firmách na odboroch rozvoja ľudských zdrojov. Štúdium sociálnej práce bolo na Slovensku vôbec ako prvé otvorené práve u nás, s ohľadom na požiadavku riešenia závažných spoločenských javov, ktoré priniesli 90. roky minulého storočia.

Podrobnejšie informácie k štúdiu, oznamy, ako aj aktuality či fotografie zo života katedier a ústavov nájdete na ich webstránkach.

Medzinárodná spolupráca

Fakulta je aktívne zapojená do viacerých európskych aj mimoeurópskych programov podporujúcich zahraničné mobility študentov všetkých stupňov, pedagogických, výskumných a ďalších vysokoškolských pracovníkov, čím sa zabezpečuje trvalý rozvoj vzdelávania a vedeckého výskumu (medzinárodné aktivity a projekty v rámci Erasmus+, DAAD, CEEPUS, Medzinárodného vyšehradského fondu, Národného štipendijného programu, Fulbright programu, medzivládnych výmenných programov a i.). Erasmus+, ako aj ďalšie programy medzinárodnej výmeny a spolupráce, tak každoročne umožňujú mnohým desiatkam našich študentov bakalárskeho, magisterského i doktorandského stupňa  študovať alebo absolvovať odbornú alebo vedeckú stáž v zahraničí; pracovníkom fakulty participovať na vzdelávaní i výskume v zahraničí; ako aj prijímať zahraničných študentov a vysokoškolských pedagógov na fakulte (najnovšie i z Japonska, Thajska, Mongolska či Kazachstanu).

Fakulta má uzavreté tiež samostatné fakultné bilaterálne zmluvy o spolupráci pre oblasť vzájomnej podpory rozvoja vedy a vzdelávania s niekoľkými európskymi aj mimoeurópskymi vysokoškolskými inštitúciami (Česká republika, Poľsko, Maďarsko, USA, Rusko, Francúzsko, Španielsko, Ukrajina, Kazachstan a i). V roku 2012 pracovníci fakulty iniciovali vstup Univerzity Komenského do prestížnej organizácie „Agence Universitarie de la Francofonie“. V roku 2013 sa fakulta zapojila do novej siete európskych univerzít v programe CEEPUS, zameranej na rozvoj jazykového a interkultúrneho vzdelávania „FISH (French, Italian, Spanish) - Romance Languages and Cultures - Strategies of Communication and Culture Transfer in Central Europe“.

Krátko o histórii fakulty

Systematické úsilie o vytvorenie pedagogických fakúlt vo vtedajšej ČSR sa datuje od 20. rokov 20. storočia. Konkrétne kroky k vytvoreniu pedagogických fakúlt sa podnikli až po skončení druhej svetovej vojny v roku 1945. S iniciatívou prišli samotní učitelia, ktorí v dňoch 14. – 15. júla 1945 na svojom manifestačnom zjazde v Prahe nastolili požiadavku vysokoškolského vzdelania učiteľov. Na návrh vlády a po dohode so SNR vydal prezident Edvard Beneš dekrét č. 132/1945 Zb. zo dňa 27. októbra 1945 o vzdelávaní učiteľov. Podľa neho učitelia škôl všetkých stupňov a typov nadobúdajú vzdelanie na pedagogických a iných fakultách vysokých škôl.

Otázku zriadenia pedagogických fakúlt a dĺžku štúdia na nich potom upravili osobitné legislatívne normy. Prvou z nich bol zákon o č. 100/1946 Zb. zo dňa 9. apríla 1946, ktorým sa zriaďujú pedagogické fakulty. Podľa tohto zákona sa pri všetkých univerzitách v Česku a na Slovensku – v tom čase iba v Bratislave – zriaďujú pedagogické fakulty, ktorých úlohou je pestovať pedagogické vedy a vzdelávať v týchto vedách kandidátov učiteľstva škôl všetkých stupňov a typov s výnimkou vysokých škôl. 

Vtedajší povereník školstva Ladislav Novomeský zvolal 25. septembra 1946 komisiu pracovníkov povereníctva školstva a zástupcov Slovenskej univerzity. Tu boli organizovaním pedagogickej fakulty poverení prof. Juraj Hronec vo funkcii dekana a Jozef Schubert vo funkcii tajomníka fakulty. Slávnostnosť otvorenia Pedagogickej fakulty a jej inkorporovania do zväzku univerzity sa uskutočnila dňa 6. decembra 1946 vo veľkej aule Slovenskej univerzity na Šafárikovom námestí v Bratislave, za účasti významných osobností vtedajšieho politického života. Na záver slávnosti odovzdal rektor Slovenskej univerzity Karol Kizlink insígnie Pedagogickej fakulty jej prvému dekanovi Hroncovi a fakultu vyhlásil za otvorenú.

Spomedzi zakladajúcich osobností, ktoré znamenali silný impulz pri rozbehu fakulty, spomeňme profesorov Eugena Suchoňa pre hudobnú výchovu, Martina Novackého pre biológiu, Jozefa Kostku pre výtvarnú výchovu, Juraja Čečetku pre pedagogiku, Jána Stanislava pre slovenský jazyk, Andreja Mráza pre literárnu vedu, Oresta Dubaya a Fridricha Hoffstädtera pre výtvarnú výchovu, Karola Goláňa a Jána Hučka pre históriu.

Po novembri 1989 po umelom útlme nastal rýchly rozvoj, keď sa fakulta dobudovala personálne, odborne a materiálne. V súčasnosti má fakulta dôstojné miesto vo zväzku iných fakúlt Univerzity Komenského. O kvalite fakulty svedčí zaujímavá ponuka študijných odborov, kvalitne pripravení absolventi, hodnotenia nezávislých agentúr a zvýšený záujem študentov o štúdium aj napriek zhoršujúcim sa ekonomickým podmienkam a klesajúcej populačnej krivke.

Vznik Pedagogickej fakulty v Bratislave v rámci dnešnej Univerzity Komenského je výsledkom dlhodobého zápasu o možnosť vysokoškolského vzdelávania učiteľov. Vývoj postupne ukázal na správnosť požiadavky vysokoškolského vzdelania pre pedagógov všetkých stupňov škôl. Bola to požiadavka modernej spoločnosti, spojená s výrazným pokrokom prírodných a technických vied a vied o človeku, ktorý kládol na pedagógov, študentov a žiakov čoraz vyššie nároky. Dúfajme, že budúcnosť neprinesie zmenu názorov na potrebu vysokoškolského vzdelávania pedagógov. Verme, že skôr dôjde k lepšiemu porozumeniu významu pedagógov pre spoločnosť, k pochopeniu úloh a prínosu pedagogických fakúlt pre rozvoj slovenskej vedy, hospodárstva i vzdelanostnej a kultúrnej úrovne obyvateľov a k celospoločenskému oceneniu náročného povolania pedagóga.

Jedna z historických budov fakulty