Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktivity na fakulte

Slávnostné stretnutie zamestnancov Pedagogickej fakulty

Dňa 25. septembra 2019 sa pri príležitosti 100. výročia založenia Univerzity Komenského v Bratislave konalo v aule UK slávnostné stretnutie zamestnancov Pedagogickej fakulty spojené s aktom udelenia ocenení. Rektor univerzity prof. JUDr. Marek Števček, PhD. a dekanka fakulty doc. RNDr. Edita Partová, CSc. odovzdali medaily bývalým aj súčasným zamestnancom, ktorí sa významne zaslúžili o rozvoj fakulty, ako aj tým, ktorí dosahujú vo svojom odbore vynikajúce vedecko-výskumné alebo publikačné výsledky, resp. sa systematicky podieľajú na zvyšovaní kvality vzdelávania a šírení dobrého mena fakulty nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Stretnutie sa nieslo v slávnostnej atmosfére. Na záver stretnutia vystúpil spevácky súbor Comenius pod vedením dirigenta a dlhoročného pedagóga doc. PaedDr. Sergeja Mironova, CSc. Všetkým oceneným gratulujeme!