Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktivity na fakulte

Prijatie delegácie z Bosny a Hercegoviny

 

Prijatie delegácie z Bosny a Hercegoviny:

Kolegovia z Bosny a Hercegoviny na Katedre sociálnej práce Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Druhý novembrový týždeň sa na pôde Katedry sociálnej práce Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave  uskutočnilo prijatie zahraničnej delegácie z Ministerstva bezpečnosti Bosny a Hercegoviny (BaH) a Centra sociálnych služieb z mesta Bihać a zástupcov z Migračného úradu Ministerstva vnútra SR.  

Prijatie delegácie vychádza z článkov Memoranda o spolupráci medzi Ministerstvom vnútra SR a Ministerstvom bezpečnosti Bosny a Hercegoviny podpísanom dňa 17. 9. 2021. Dňa 14. 5. 2022 bolo podpísané Memorandum medzi Katedrou sociálnej práce na PdF UK a Migračným úradom MV SR.

Praktické výmeny skúseností prebehli formou diskusie medzi zástupcami Katedry sociálnej práce, delegácie z Bosny a Hercegoviny a predstaviteľov Migračného úradu MV SR s cieľom vzájomných skúseností v oblastí starostlivosti o maloletých  v azylových zariadeniach  v Bosne a Hercegovine a vytvárať bezpečné a stabilné podmienky pre maloletých v migračnej politike.

Návštevu kolegov z Bosny a Hercegoviny pripravil a realizoval tím odboru migrácie a integrácie migračného úradu MV a na Katedre sociálnej práce Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave delegáciu privítala prof. PhDr. Monika Mačkinová, PhD. a doc. PhDr. Pavol Kopinec, PhD. Následne sa delegácia zúčastnila aj tréningových aktivít, ktoré prebiehajú na katedre v rámci projektu UNICEF.

 

 

World InterUniversities Championships (WIUC)

Gratulujeme našej študentke Dominike Krajčovej, 1. roč. PEP. k získaniu zlatej medaily.

Univerzita Komenského sa po štvrtýkrát zúčastnila medzinárodnej športovej súťaži univerzít World InterUniversities Championships (WIUC), ktoré sa konali tento rok v Barcelone. Predchádzajúce tri ročníky sme v celkovom súčte bodov za jednotlivé športy vyhrali. Aj napriek výbornému univerzitnému duchu sme skončili celkovo ako univerzita na druhom mieste. Výprava, ktorá pozostávala z desiatich fakúlt UK mala 140 členov. Na turnaji sútažilo 64 univerzít z 26 krajín z celého sveta v 11 športoch. Univerzita Komenského sa zapojila okrem rugby do všetkých ostatných súťaží – basketbal, bedminton, cheerleading, futsal, futbal, hádzaná, plávanie, stolný tenis, tenis, volejbal, v mužskej aj v ženskej kategórii.

Viac informácií

Reprezentácia Univerzity Komenského a jej Pedagogickej fakulty na pôde OSN vo Viedni

 

 

 

Doc. PaedDr. ThDr. Monika Zaviš, PhD., docentka na katedre etickej a občianskej výchovy našej fakulty, vystúpila dňa 03. októbra 2022 s pozvanou prednáškou Older Persons: Strenghtening Resilience to Mental Health Issues na základe oslovenia UN Committee on Ageing vo Viedni. Slávnostné konferencie pri príležitosti Medzinárodného dňa seniorov (UN IDOP - United Nations International Day of Older Persons) boli organizované na úrovni Európy vo Viedni a na globálnej úrovni v New Yorku, pričom boli priamo vysielané časovo následne za sebou. 

Docentka Zaviš sa vzdelávaniu seniorov na pôde Univerzity Komenského a jej Univerzity tretieho veku aktívne venuje 20 rokov. Od roku 2017 vedie svoj samostatný odbor, Svetové náboženstvá 1-3, ktorý sa kontinuálne teší veľkému záujmu frekventantov UTV UK; takisto pôsobila 8 rokov v Domove dôchodcov Staré mesto na Podjavorinskej ulici v Bratislave, kde seniorom poskytovala  ekumenickú pastoračnú starostlivosť na dobrovoľníckej báze. 

Do Viedne pozvala aj svoje dve študentky: Juliu Kubasik (Wroclavská univerzita, Poľsko), študentku programu Erasmus+, ktorá u nej v súčasnosti v angličtine absolvuje predmet Andragogika, ako aj Alžbetu Milučkú (PdF UK), ktorá dosahovala vynikajúce výsledky na ňou vyučovanom predmete Etika v letnom semestri minulého akademického roka. 

Na fotkách je doc. Zaviš so svojimi študentkami, počas prednášky, s niektorými členkami výboru UN Committee on Ageing, ako aj s prezidentkou výboru (Chair), Dr. Shantu Watt a s Dr. Alexandrom Sidorenko (Senior Advisor at the European Centre for Social Welfare Policy and Research in Vienna).

 

 

CELOFAKULTNÉ KOLO ŠVOUČ 2022

 

CELOFAKULTNÉ KOLO ŠVOUČ – 17. 5. 2022, od 9.00 h

Pedagogická fakulta UK, Račianska ul. 59, Bratislava

miestnosť R10

 

Hodnotiaca komisia:

doc. Mgr. J. Šrank, PhD. – predseda

prof.  PaedDr. M. Merica, PhD. – člen

prof. PhDr. J. Lysý, CSc. – člen          

doc. PhDr. M. Groma, PhD. – člen                                                               

 

Sekcia pre študentov bakalárskeho stupňa

 

1.     miesto:  

GRAČÍKOVÁ Mária – 3. ročník, KEOV

učiteľstvo výchovy k občianstvu a anglického jazyka a literatúry

téma práce: Osobnosti slovenskej politiky od Ľudovíta Štúra po dnešok: Alexander Dubček

školiteľ: prof. PhDr. Jozef Lysý, CSc.

oponent: prof. PhDr. Erich Mistrík, PhD.

 

2.     miesto:   

JURICOVÁ Zuzana – 3. ročník, KPEP

predškolská a elementárna pedagogika

téma práce: Kompozícia a dekompozícia stavieb z telies v predprimárnom vzdelávaní

školiteľ: prof. PaedDr. Katarína Žilková, PhD.

oponent: Mgr.  Veronika Valkóová, PhD.

 

2.     miesto:   

PIŠTOVÁ Zuzana, Mgr. – 3. ročník, KŠPP (externé štúdium)

špeciálna pedagogika

téma práce: Hra ako motivačný prostriedok vo výtvarnej výchove u detí  s poruchou autistického spektra

školiteľ: PaedDr. Lucia Minichová, PhD.

oponent: Mgr. Lenka Nadányi

 

3.     miesto:    

SMUTNÝ Timotej – 3. ročník, KEOV

učiteľstvo výchovy k občianstvu a anglického jazyka a literatúry

téma práce: Populizmus slepá škvrna politiky

školiteľ: prof. PhDr. Jozef Lysý, CSc.

oponent: PhDr. Michal Bizoň, PhD.

 

 

3.     miesto:    

HONÍŠKOVÁ Lucia, LENČÉŠOVÁ Barbora – 2. ročník, KPEP

predškolská a elementárna pedagogika

téma práce: Podpora divergentného myslenia detí pomocou bádateľských metód

školiteľ: doc. PaedDr. Ján Gunčaga, PhD.

oponent: doc. PaedDr. Eva Severini, PhD.

 

 

Sekcia pre študentov magisterského stupňa

 

2. miesto:                    

Bc.  KUBALCOVÁ Alexandra  – 1. ročník, KŠPP

špeciálna pedagogika

téma práce: Možnosť návštev kultúrnych podujatí jednotlivcami so sluchovým postihnutím

oponent: prof. PaedDr. Darina Tarcsiová, PhD.

oponent: Mgr. Miroslava Tomášková, PhD.

 

autorka fotografií: Ivana Šufliarska

 

 

 

 

 
 

Otvorenie nových priestorv fakulty v budove na Šoltésovej ulici.

V stredu 20. apríla 2022 boli o 10:00 slávnostne otvorené nové priestory budovy Pedagogickej fakulty UK na Šoltésovej ulici. Priestory otvoril prestrihnutím pásky rektor Univerzity Komenského Marek Števček, spolu s dekankou PdF UK Editou Partovou a bývalou dekankou PdF UK Alicou Vančovou, ktorá je v súčasnosti prodekankou PdF UK pre celoživotné vzdelávanie.

autor fotografií: Martin Ševčovič

 

Slávnostné stretnutie zamestnancov Pedagogickej fakulty

Dňa 25. septembra 2019 sa pri príležitosti 100. výročia založenia Univerzity Komenského v Bratislave konalo v aule UK slávnostné stretnutie zamestnancov Pedagogickej fakulty spojené s aktom udelenia ocenení. Rektor univerzity prof. JUDr. Marek Števček, PhD. a dekanka fakulty doc. RNDr. Edita Partová, CSc. odovzdali medaily bývalým aj súčasným zamestnancom, ktorí sa významne zaslúžili o rozvoj fakulty, ako aj tým, ktorí dosahujú vo svojom odbore vynikajúce vedecko-výskumné alebo publikačné výsledky, resp. sa systematicky podieľajú na zvyšovaní kvality vzdelávania a šírení dobrého mena fakulty nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Stretnutie sa nieslo v slávnostnej atmosfére. Na záver stretnutia vystúpil spevácky súbor Comenius pod vedením dirigenta a dlhoročného pedagóga doc. PaedDr. Sergeja Mironova, CSc. Všetkým oceneným gratulujeme!