Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktivity na fakulte

CELOFAKULTNÉ KOLO ŠVOUČ 2022

 

CELOFAKULTNÉ KOLO ŠVOUČ – 17. 5. 2022, od 9.00 h

Pedagogická fakulta UK, Račianska ul. 59, Bratislava

miestnosť R10

 

Hodnotiaca komisia:

doc. Mgr. J. Šrank, PhD. – predseda

prof.  PaedDr. M. Merica, PhD. – člen

prof. PhDr. J. Lysý, CSc. – člen          

doc. PhDr. M. Groma, PhD. – člen                                                               

 

Sekcia pre študentov bakalárskeho stupňa

 

1.     miesto:  

GRAČÍKOVÁ Mária – 3. ročník, KEOV

učiteľstvo výchovy k občianstvu a anglického jazyka a literatúry

téma práce: Osobnosti slovenskej politiky od Ľudovíta Štúra po dnešok: Alexander Dubček

školiteľ: prof. PhDr. Jozef Lysý, CSc.

oponent: prof. PhDr. Erich Mistrík, PhD.

 

2.     miesto:   

JURICOVÁ Zuzana – 3. ročník, KPEP

predškolská a elementárna pedagogika

téma práce: Kompozícia a dekompozícia stavieb z telies v predprimárnom vzdelávaní

školiteľ: prof. PaedDr. Katarína Žilková, PhD.

oponent: Mgr.  Veronika Valkóová, PhD.

 

2.     miesto:   

PIŠTOVÁ Zuzana, Mgr. – 3. ročník, KŠPP (externé štúdium)

špeciálna pedagogika

téma práce: Hra ako motivačný prostriedok vo výtvarnej výchove u detí  s poruchou autistického spektra

školiteľ: PaedDr. Lucia Minichová, PhD.

oponent: Mgr. Lenka Nadányi

 

3.     miesto:    

SMUTNÝ Timotej – 3. ročník, KEOV

učiteľstvo výchovy k občianstvu a anglického jazyka a literatúry

téma práce: Populizmus slepá škvrna politiky

školiteľ: prof. PhDr. Jozef Lysý, CSc.

oponent: PhDr. Michal Bizoň, PhD.

 

 

3.     miesto:    

HONÍŠKOVÁ Lucia, LENČÉŠOVÁ Barbora – 2. ročník, KPEP

predškolská a elementárna pedagogika

téma práce: Podpora divergentného myslenia detí pomocou bádateľských metód

školiteľ: doc. PaedDr. Ján Gunčaga, PhD.

oponent: doc. PaedDr. Eva Severini, PhD.

 

 

Sekcia pre študentov magisterského stupňa

 

2. miesto:                    

Bc.  KUBALCOVÁ Alexandra  – 1. ročník, KŠPP

špeciálna pedagogika

téma práce: Možnosť návštev kultúrnych podujatí jednotlivcami so sluchovým postihnutím

oponent: prof. PaedDr. Darina Tarcsiová, PhD.

oponent: Mgr. Miroslava Tomášková, PhD.

 

autorka fotografií: Ivana Šufliarska

 

 

 

 

 
 

Otvorenie nových priestorv fakulty v budove na Šoltésovej ulici.

V stredu 20. apríla 2022 boli o 10:00 slávnostne otvorené nové priestory budovy Pedagogickej fakulty UK na Šoltésovej ulici. Priestory otvoril prestrihnutím pásky rektor Univerzity Komenského Marek Števček, spolu s dekankou PdF UK Editou Partovou a bývalou dekankou PdF UK Alicou Vančovou, ktorá je v súčasnosti prodekankou PdF UK pre celoživotné vzdelávanie.

autor fotografií: Martin Ševčovič

 

Slávnostné stretnutie zamestnancov Pedagogickej fakulty

Dňa 25. septembra 2019 sa pri príležitosti 100. výročia založenia Univerzity Komenského v Bratislave konalo v aule UK slávnostné stretnutie zamestnancov Pedagogickej fakulty spojené s aktom udelenia ocenení. Rektor univerzity prof. JUDr. Marek Števček, PhD. a dekanka fakulty doc. RNDr. Edita Partová, CSc. odovzdali medaily bývalým aj súčasným zamestnancom, ktorí sa významne zaslúžili o rozvoj fakulty, ako aj tým, ktorí dosahujú vo svojom odbore vynikajúce vedecko-výskumné alebo publikačné výsledky, resp. sa systematicky podieľajú na zvyšovaní kvality vzdelávania a šírení dobrého mena fakulty nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Stretnutie sa nieslo v slávnostnej atmosfére. Na záver stretnutia vystúpil spevácky súbor Comenius pod vedením dirigenta a dlhoročného pedagóga doc. PaedDr. Sergeja Mironova, CSc. Všetkým oceneným gratulujeme!